Användarhandbok Avbryt

Länkar och bifogade filer i PDF-filer

Innan du börjar

Vi lanserar en ny, mer intuitiv produktupplevelse. Om skärmen som visas här inte matchar produktgränssnittet väljer du hjälp för din nuvarande upplevelse.

I den nya upplevelsen visas verktygen till vänster på skärmen.

Använd snabbt samma formatering på alla länkar. Öppna snabbmenyn för länken vars utseende du vill tillämpa på alla andra länkar och välj Använd det aktuella utseendet som ny standard.

PDF-länkar är element i ett dokument som dirigerar användare till en viss plats i samma dokument eller till en extern resurs. Länken innehåller en webbsida, en bifogad fil eller till och med en e-postadress. Du kan skapa länkar med hjälp av text, bilder eller andra element i PDF-filen.

Med länkar kan du hoppa till andra platser i samma dokument eller andra dokument, inklusive webbplatser, bilagor eller en e-postadress.

Du kan använda länkar för att initiera åtgärder för att försäkra dig om att användarna kan få snabb åtkomst till relaterad information. Du kan även lägga till åtgärder för att spela upp en ljud- eller filmfil.

 1. Välj Redigera > Länk > Lägg till eller redigera en länk.

  Pekaren ändras till ett hårkors, och samtliga befintliga länkar i dokumentet, inklusive osynliga länkar, visas tillfälligt.

 2. Dra en rektangel där du vill skapa en länk. Det är detta område som länken är aktiv i.
 3. I dialogrutan Skapa länk väljer du vilka alternativ du vill ha för länkens utseende.

 4. Välj en av följande länkåtgärder:

  Gå till en sidvy

  Välj Nästa för att ange sidnumret och visa den förstoring du vill ha i det aktuella dokumentet eller ett annat dokument (till exempel en bifogad fil). Välj sedan Ange länk.

  Öppna en fil

  Välj målfilen. Om filen är en PDF-fil anger du hur dokumentet ska öppnas. Ange till exempel om dokumentet ska öppnas i ett nytt eller befintligt fönster. Välj sedan OK.

  Obs!

  Om filnamnet är för långt för att få plats i textrutan trunkeras namnet.

  Öppna en webbsida

  Ange URL-adressen för målwebbsidan.

  Anpassad länk

  Välj Nästa för att öppna dialogrutan Länkegenskaper. I dialogrutan kan du ange att en åtgärd, t ex läsa en artikel eller utföra ett kommando, ska kopplas till länken.

Du kan redigera en länk när som helst. Du kan ändra länkens klickbara område eller kopplad länkåtgärd. Du kan även radera eller ändra storlek på länkrektangeln eller ändra länkens mål. Om du ändrar en länks egenskaper påverkar detta endast den länk som för tillfället är markerad. Om en länk inte är markerad, tillämpas egenskaperna på nästa länk som du skapar.

Obs!

Du kan ändra egenskaperna för flera länkar direkt om du markerar dem genom att dra en rektangel med Länkverktyget.

Flytta eller ändra storlek på en länkrektangel

 1. Välj Redigera Länk Lägg till eller redigera en länk.

 2. Flytta pekaren över länkrektangeln så att handtagen visas.
 3. Gör något av följande:
  • Flytta länkrektangeln genom att dra i den.

  • Ändra storlek på länkrektangeln genom att dra i en hörnpunkt.

Ändra utseendet på en länk

 1. Välj Redigera > Länk > Lägg till eller redigera en länk.

 2. Öppna dialogrutan Länkegenskaper för länken som du vill redigera.

 3. I fliken Utseende väljer du länkens färg, linjetjocklek och linjeformat.

 4. Ange en markeringsstil som ska tillämpas när länken väljs:

  Inget

  Länkens utseende ändras inte.

  Invertera

  Länkens färg ändras till motsatsen.

  Ytterkontur

  Länkens kontur ändras till motsatsen.

  Innerkontur

  Får utseendet av en upphöjd rektangel.

  Obs!

  Alternativen Länktyp, Färg och Linjeformat är inte tillgängliga om du väljer alternativet Osynligt för Utseende.

 5. Om du vill dölja PDF-länken, särskilt om den finns på en bild, väljer du Osynlig rektangel som Länktyp.

 6. Om du vill förhindra att användare ändrar dina inställningar av misstag väljer du alternativet Låst.

 7. Om du vill testa länken väljer du Handverktyget och sedan länken. Du bör kunna hoppa till den specifika platsen länken leder till.

  Obs!

  Länkegenskaperna i dialogrutan Skapa länk gäller för alla nya länkar som du skapar tills du ändrar egenskaperna. Om du vill återanvända utseendeinställningarna för en länk, högerklickar du på länken vars egenskaper du vill använda som standard och väljer Använd det nuvarande utseendet som ny standard.

Redigera en länkåtgärd

Du kan ändra en länkåtgärd och utföra en annan åtgärd när en användare aktiverar länken.

 1. Välj Redigera > Länk > Lägg till eller redigera en länk.

 2. Öppna dialogrutan Länkegenskaper för länken vars länkåtgärd du vill redigera.

 3. I fliken Åtgärder, associerar du en ny åtgärd med länken och väljer OK.

Radera en länk

 1. Välj Redigera > Länk > Lägg till eller redigera en länk.

 2. Markera den rektangel som innehåller länken du vill radera.

 3. Tryck på Radera på tangentbordet.

Du kan dirigera användare till en bifogad PDF-fil genom att skapa en länk i det överordnade PDF-dokumentet som leder till den bifogade filen.

Obs!

Bifogade filer skiljer sig från filer som kan öppnas från en länk. Länkade dokument kan sparas på olika platser. Bifogade filer sparas alltid tillsammans med PDF-filen.

 1. Öppna en PDF-fil som innehåller en bifogad PDF-fil.
 2. Gå till den plats där du vill skapa en länk. Om platsen finns i den bifogade filen väljer du Bifogad fil i panelen Redigera och lägg till filbilagan.

 3. Välj Redigera > Länk > Lägg till eller redigera en länk och välj området för länken.

 4. I dialogrutan Skapa länk anger du länkens utseende. I fliken Åtgärder väljer du Gå till en sidvy.

 5. Ange sidnumret och visningsförstoringen som du vill ha i det överordnade PDF-dokumentet eller filbilagan. Se till att den bifogade filen är öppen innan du upprättar länken, annars fungerar den inte som den ska. Välj sedan Ange länk.

Hantera mål

Ett mål är slutpunkten för en länk som anges med text i panelen Mål. Mål låter dig ange navigeringsvägar i en samling PDF-filer. Adobe rekommenderar att du använder mål när du länkar flera dokument. Till skillnad från direktlänkar till sidor påverkar inte det faktum att du lägger till eller tar bort sidor i måldokumentet mållänkarna.

Du kan hantera mål från sidopanelen Mål.

 1. På hamburgermenyn väljer du Visa > Visa/dölj > Sidopaneler > Mål. Alla mål skannas automatiskt.

 2. Om du vill sortera målnamnen alfabetiskt väljer du etiketten Namn. Om du vill sortera målen efter sidnummer väljer du etiketten Sida.

 3. Välj Gå till mål från snabbmenyn för att gå till målplatsen. För att radera målet, välj Radera. För att återställa målgruppen för målet till sidan som visas, välj Ange mål. Om du vill tilldela målet ett nytt namn väljer du Byt namn.

Skapa och länka till ett mål

Du kan skapa en länk till ett mål i samma eller ett annat PDF-dokument.

 1. I måldokumentet (mål) väljer du Visa > Visa/dölj >Sidopaneler > Mål från hamburgaermenyn. Om dokumentet redan innehåller ett mål du vill länka till går du vidare till steg 5.

 2. Gå till den plats där du vill skapa ett mål och ställ in önskad vy.
 3. I panelen Mål väljer du Nytt mål från menyn Alternativ och namnger målet.

 4. Spara måldokumentet.
 5. I källdokumentet väljer du Redigera > Länk > Lägg till eller redigera en länk och dra en rektangel för att ange en plats för länken.

 6. I dialogrutan Skapa länk anger du länkutseendet, väljer Gå till en sidvy och väljer sedan Nästa.

 7. I måldokumentet, i panelen Mål, öppnar du målet.

 8. Spara källdokumentet.

Arbeta med PDF-bilagor

En bilaga i en PDF-fil är en extern fil som är inbäddad i dokumentet. Bilagor kan vara av olika filtyper, t.ex. bilder, andra PDF-filer, Word-dokument, Excel-kalkylblad eller till och med multimediefiler som ljud- eller videofiler. Att bädda in bilagor i en PDF-fil ger ytterligare information eller resurser relaterade till innehållet i det primära dokumentet. Det hjälper användarna att få tillgång till alla nödvändiga filer på ett och samma ställe.

Lägga till en bilaga

Du kan bifoga PDF-filer och andra typer av filer i ett PDF-dokument. Om du flyttar PDF-filen till en ny plats, flyttas de bifogade filerna tillsammans med PDF-filen. Bilagor kan innehålla länkar till eller från det överordnade dokumentet eller till andra bilagor.

Förväxla inte bifogade kommentarer med bifogade filer. En fil som bifogats som en kommentar visas på sidan med ikonen Filbilaga eller Ljudbilaga och i Kommentarlista tillsammans med andra kommentarer. (Se Lägga till kommentarer i en bifogad fil.)

 1. Välj Redigera > Mer > Bifoga fil.

 2. I dialogrutan Lägg till filer väljer du filen du vill bifoga.

  Obs!

  Om du bifogar EXE-, VBS- eller ZIP-filer visas ett varningsmeddelande om att de bilagorna inte öppnas i Acrobat. Dessa format är associerade med virus, makron och skadliga program.

 3. Spara PDF-filen.
 4. (Valfritt) Om du vill lägga till en beskrivning i bilagan väljer du den bifogade filen. På menyn Alternativ väljer du Redigera beskrivning. Redigera texten i beskrivningen och spara sedan filen.

Öppna bilagor

Du kan öppna en PDF-bilaga och ändra den om du har nödvändiga behörigheter.

För bilagor med andra filtyper kan du öppna eller spara filerna. När filen öppnas startas programmet som hanterar filformatet. Du måste dock ha programmet installerat på datorn för att kunna öppna den bifogade filen.

 1. För att öppna panelen Bilagor väljer du Visa > Visa/dölj > Sidopaneler > Bilagor från hamburgermenyn.

 2. I panelen Bilagor väljer du bilagan.

 3. På menyn Alternativ väljer du lämpligt alternativ för att öppna bilagan i det program där den skapades, spara bilagan eller radera den.

Sök i bilagor

Använd panelen Bilagor för att söka efter bilagor som ingår i dokumentet. Inkludera bifogade PDF-filer och andra filtyper när du söker efter specifika ord eller fraser.

Om du är en Windows®-användare kan du söka i Microsoft® Office-dokument (som .doc, .xls och .ppt), AutoCAD-ritningsfilformat (.dwg och .dwf), HTML-filer och Rich Text Format-filer (.rtf).

macOS-användare kan söka i Microsoft® Word (.doc), HTML och .rtf-filer. Sökresultat från bifogade filer visas i resultatlistan under namnet och ikonen för den bifogade filen. Sökmotorer ignorerar bilagor i andra format.

Obs!

För att aktivera Microsoft®- och AutoCAD-filsökningar, måste IFilter som är lämpliga för filtyperna installeras. IFilters installeras vanligtvis i samband med att programmen installeras, men du kan även hämta dem från produkternas hemsidor.

 1. För att öppna panelen Bilagor väljer du Visa > Visa/dölj > Sidopaneler > Bilagor från hamburgermenyn.

 2. I panelen Bilagor väljer du Sök bilaga.

 3. I sökfönstret skriver du ordet eller frasen du vill söka efter och väljer sedan Sök i bilagor.

 1. Användarhandbok för Acrobat
 2. Introduktion till Acrobat
  1. Få åtkomst till Acrobat från dator, mobil, webb
  2. Vi presenterar den nya Acrobat-upplevelsen
  3. Nyheter i Acrobat
  4. Kortkommandon
  5. Systemkrav
 3. Workspace
  1. Allmänt om Workspace
  2. Öppna och visa PDF-filer
   1. Öppna PDF-filer
   2. Navigera i PDF-filer
   3. Visa PDF-preferenser
   4. Justera PDF-vyer
   5. Aktivera miniatyrförhandsgranskning av PDF-filer
   6. Visa PDF i webbläsare
  3. Arbeta med onlinelagringskonton
   1. Få åtkomst till filer från Box
   2. Få åtkomst till filer från Dropbox
   3. Få åtkomst till filer från OneDrive
   4. Få åtkomst till filer från SharePoint
   5. Få åtkomst till filer från Google Drive
  4. Acrobat och macOS
  5. Acrobat-meddelanden
  6. Rutnät, stödlinjer och mätningar i PDF-filer
  7. Asiatisk, kyrillisk och höger-till-vänster-text i PDF-filer
 4. Skapa PDF-filer
  1. Översikt över att skapa PDF-filer
  2. Skapa PDF-filer med Acrobat
  3. Skapa PDF-filer med PDFMaker
  4. Använda Adobe PDF-skrivaren
  5. Konvertera webbsidor till PDF-format
  6. Skapa PDF-filer med Acrobat Distiller
  7. Konverteringsinställning för Adobe PDF
  8. PDF-teckensnitt
 5. Redigera PDF-filer
  1. Redigera text i PDF-filer
  2. Redigera bilder eller objekt i en PDF-fil
  3. Rotera, flytta, ta bort och numrera om PDF-sidor
  4. Redigera skannade PDF-filer
  5. Förbättra hämtade dokumentfoton med hjälp av en mobilkamera
  6. Optimera PDF-filer
  7. Egenskaper och metadata för PDF-filer
  8. Länkar och bifogade filer i PDF-filer
  9. PDF-lager
  10. Sidminiatyrer och bokmärken i PDF-filer
  11. PDF-filer som har konverterats till webbsidor
  12. Konfigurera PDF-filer för en presentation
  13. PDF-artiklar
  14. Geospatiala PDF-filer
  15. Använda åtgärder och skript i PDF-filer
  16. Ändra standardteckensnittet för texttillägg
  17. Ta bort sidor från en PDF
 6. Skanning och OCR
  1. Skanna dokument till PDF
  2. Förbättra foton i dokument
  3. Felsök skannerproblem när du skannar i Acrobat
 7. Formulär
  1. Grunderna för PDF-formulär
  2. Skapa ett formulär från grunden i Acrobat
  3. Skapa och distribuera PDF-formulär
  4. Fylla i PDF-formulär
  5. Egenskaper för PDF-formulärfält
  6. Fyll i och signera PDF-formulär
  7. Ange åtgärdsknappar i PDF-formulär
  8. Publicera interaktiva PDF-webbformulär
  9. Grunderna för PDF-formulärfält
  10. PDF-streckkodsfält
  11. Samla in och hantera PDF-formulärdata
  12. Om Formulärspåraren
  13. Hjälp för PDF-formulär
  14. Skicka PDF-formulär till mottagare via e-post eller en intern server
 8. Kombinera filer
  1. Kombinera eller sammanfoga filer till en enda PDF-fil
  2. Rotera, flytta, ta bort och numrera om PDF-sidor
  3. Lägga till sidhuvuden, sidfötter och Bates-numrering i PDF-dokument
  4. Beskära PDF-sidor
  5. Lägga till vattenstämplar i PDF-dokument
  6. Lägga till bakgrunder i PDF-filer
  7. Arbeta med komponentfiler i en PDF-portfölj
  8. Publicera och dela PDF-portföljer
  9. Översikt över PDF-portföljer
  10. Skapa och anpassa PDF-portföljer
 9. Dela, granska och kommentera
  1. Dela och spåra PDF-dokument online
  2. Redigeringsmarkera text
  3. Förbereda för en PDF-granskning
  4. Starta en PDF-granskning
  5. Använda delade granskningar på SharePoint eller Office 365-webbplatser
  6. Delta i en PDF-granskning
  7. Lägga till kommentarer i PDF-filer
  8. Lägga till en stämpel i ett PDF-dokument
  9. Arbetsgångar för godkännande
  10. Hantera kommentarer | visa, svara, skriva ut
  11. Importera och exportera kommentarer
  12. Spåra och hantera PDF-granskningar
 10. Spara och exportera PDF-filer
  1. Spara PDF-filer
  2. Konvertera PDF till Word
  3. Konvertera PDF till JPG
  4. Konvertera eller exportera PDF-filer till andra filformat
  5. Filformatalternativ för PDF-export
  6. Återanvända PDF-innehåll
 11. Säkerhet
  1. Förbättrad säkerhetsinställning för PDF-filer
  2. Skydda PDF-dokument med lösenord
  3. Hantera digitala ID:n
  4. Skydda PDF-dokument med certifikat
  5. Öppna skyddade PDF-filer
  6. Ta bort känsligt innehåll från PDF-filer
  7. Konfigurera skyddsprofiler för PDF-filer
  8. Välj en dokumentskyddsmetod för PDF-filer
  9. Säkerhetsvarningar när en PDF-fil öppnas
  10. Skydda PDF-filer med Adobe Experience Manager
  11. Skyddad visningsfunktion för PDF-filer
  12. Översikt över säkerhet i Acrobat och PDF-filer
  13. JavaScript-skript i PDF-dokument som en säkerhetsrisk
  14. Bilagor som säkerhetsrisker
  15. Tillåt eller blockera länkar i PDF-filer
 12. Digitala signaturer
  1. Signera PDF-dokument
  2. Läs in din signatur på mobilen och använd den överallt
  3. Skicka dokument för e-signering
  4. Skapa ett webbformulär
  5. Begär e-signaturer i bulk
  6. Samla in onlinebetalningar
  7. Varumärk ditt konto
  8. Om certifikatsignaturer
  9. Certifikatbaserade signaturer
  10. Validera digitala signaturer
  11. Adobe Approved Trust List
  12. Hantera pålitliga identiteter
 13. Skriva ut
  1. Grundläggande PDF-utskriftsåtgärder
  2. Skriva ut häften och PDF-portföljer
  3. Avancerade PDF-utskriftsinställningar
  4. Skriv ut till PDF
  5. Skriva ut PDF-filer i färg (Acrobat Pro)
  6. Skriva ut PDF-dokument i anpassad storlek
 14. Tillgänglighet, taggar och flödesomformning
  1. Skapa och verifiera PDF-tillgänglighet
  2. Tillgänglighetsfunktioner i PDF-filer
  3. Verktyget Läsordning för PDF-filer
  4. Läsa PDF-filer med flödesomformning och tillgänglighetsfunktioner
  5. Redigera dokumentstrukturen med panelerna Innehåll och Taggar
  6. Skapa tillgängliga PDF-filer
  7. Molnbaserad automatisk taggning
 15. Söka och indexera
  1. Skapa PDF-index
  2. Söka i PDF-filer
 16. Multimedia och 3D-modeller
  1. Lägga till ljud, video och interaktiva objekt i PDF-filer
  2. Lägga till 3D-modeller till PDF-filer (Acrobat Pro)
  3. Visa 3D-modeller i PDF-filer
  4. Samverka med 3D-modeller
  5. Mäta 3D-objekt i PDF-filer
  6. Ställa in 3D-vyer i PDF-filer
  7. Aktivera 3D-innehåll i PDF-filer
  8. Lägga till multimedia i PDF-filer
  9. Kommentera 3D-design i PDF-filer
  10. Spela upp video-, ljud- och multimedieformat i PDF-filer
  11. Lägga till kommentarer till videofilmer
 17. Verktyg för tryckproduktion (Acrobat Pro)
  1. Översikt över verktyg för utskriftsproduktion
  2. Skrivarmärken och hårlinjer
  3. Förhandsgranska utdata
  4. Genomskinlighetsförenkling
  5. Färgkonvertering och tryckfärgshantering
  6. Svällningsfärg
 18. Preflight (Acrobat Pro)
  1. PDF/X-, PDF/A- och PDF/E-kompatibla filer
  2. Preflight-profiler
  3. Avancerade preflight-kontroller
  4. Preflight-rapporter
  5. Visa preflight-resultat, objekt och resurser
  6. Utdatametoder i PDF-filer
  7. Korrigera problemområden med preflight-verktyget
  8. Automatisera dokumentanalys med droplet-filer eller preflight-åtgärder
  9. Analysera dokument med preflight-verktyget
  10. Ytterligare kontroller i preflight-verktyget
  11. Preflight-bibliotek
  12. Preflight-variabler
 19. Färghantering
  1. Bibehålla konsekventa färger
  2. Färginställningar
  3. Färghantera dokument
  4. Arbeta med färgprofiler
  5. Mer om färghantering

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?