Optimera PDF-filer

Komprimera PDF-filer online

Minska snabbt storleken på en PDF-fil online

Acrobat minskar storleken på en PDF-fil utan att kvaliteten försämras. Komprimeringsverktyget i Acrobat PDF balanserar en optimerad filstorlek mot den förväntade kvaliteten hos bilder, teckensnitt och annat filinnehåll.

Spara med PDF-optimering (Acrobat Pro)

PDF-optimering innehåller många inställningar för att minska storleken på PDF-filer. Vissa av inställningarna för PDF-optimering påminner om de inställningar som är tillgängliga när du skapar en PDF-fil med Distiller. Du kan använda alla inställningar eller bara ett fåtal, beroende på vad du tänkt göra med filerna och vilka huvudsakliga egenskaper en viss fil måste ha.

I de allra flesta fall räcker standardinställningarna för maximal effektivitet. Filstorleken minskas genom att inbäddade teckensitt tas bort, bilder komprimeras och objekt som inte längre behövs i filen tas bort. Innan du optimerar en fil kan det vara bra att granska filens utrymmesanvändning. Resultaten från granskningen kan ge dig uppslag till hur du på bästa sätt minskar filstorleken. Du kan även minska storleken på PDF-filen med kommandot Minska filstorlek.

Obs!
 • Vissa komprimeringsmetoder kan leda till att bilderna inte kan användas för tryckproduktion. Experimentera först med olika inställningar innan du gör några ändringar som sedan inte går att ångra.
 • PDF-optimering är inte tillgängligt när Omforma flöde är markerat på Visa-menyn.

Snabb videosjälvstudie

Lär dig hur du komprimerar PDF-filer för att minska filstorleken med Adobe Acrobat DC på Windows eller Mac.

Granska utrymmesanvändningen för en PDF-fil (Acrobat Pro)

Genom att granska utrymmesanvändningen får du en rapport över det totala antalet byte som används för vissa dokumentelement, t.ex. teckensnitt, bilder, bokmärken, formulär, namngivna mål och kommentarer samt den totala filstorleken. Resultatet anges både i byte och som en procentandel av den totala filstorleken.

 1. Välj Arkiv > Spara som annan > Optimerad PDF eller gå till Verktyg > Optimera PDF och klicka på Avancerad optimering. Dialogrutan PDF-optimering visas.

 2. Klicka på Granska utrymmesanvändning överst i dialogrutan.
Obs!

Du kan även granska en PDF-fils utrymmesanvändning på panelen Innehåll. Välj Visa > Visa/Dölj > Navigeringsrutor > Innehåll. Välj Granska utrymmesanvändning på Alternativ-menyn  på panelen Innehåll.

Optimera ett PDF-dokument (Acrobat Pro)

 1. Öppna en PDF-fil i Acrobat DC.

 2. Välj Arkiv > Minska filstorlek eller Komprimera PDF.

  Obs!

  Adobe testar en förenklad process för optimering av PDF under två olika namn, Minska filstorlek och Komprimera PDF. När du har uppdaterat till den senaste versionen kommer du därför antingen att se alternativet Komprimera PDF eller Minska filstorlek. Båda alternativen är lika när det gäller funktion.

 3. Välj platsen du vill spara filen på och klicka på Spara. Acrobat DC visar ett meddelande om att PDF-filens storlek har minskat.

  Meddelande om minskad filstorlek

 1. I Acrobat DC går du till Verktyg > Optimera PDF.

 2. Via listrutan Minska filstorlek i verktygsfältet klickar du på Minska flera filer.

  Minska flera filer

  Obs!

  Adobe testar funktionen att minska filstorlek i verktygsfältet Optimera PDF under två olika namn, Minska filstorlek och Komprimera PDF. När du har uppdaterat till den senaste versionen kommer du därför antingen att se alternativet Komprimera PDF eller Minska filstorlek. Båda alternativen är lika när det gäller funktion.

 3. I dialogrutan Ordna dokument klickar du på Lägg till filer > Lägg till filer.

  Markera och lägg till filer

 4. I dialogrutan Lägg till filer markerar du de filer du vill lägga till och klickar på Öppna och sedan på OK.

 5. Välj den versionskompatibilitet som du behöver och klicka på OK.

  Obs! Om du är säker på att alla användare använder Acrobat DC eller Adobe Acrobat Reader DC kan du minska filstorleken ytterligare genom att begränsa kompatibiliteten till den senaste versionen.

 6. Ange inställningar för mapp och filnamn i dialogrutan Utdataalternativ och klicka sedan på OK.

 1. Öppna dialogrutan PDF-optimering (Arkiv > Spara som annan > Optimerad PDF eller gå till Verktyg > Optimera PDF och klicka på Avancerad optimering).

 2. Om du vill använda standardinställningarna väljer du Standard på menyn Inställningar och går sedan vidare till steg 6. Om du ändrar några inställningar i dialogrutan PDF-optimering växlar menyn Inställningar automatiskt till Anpassad.

 3. Välj Behåll befintlig i listrutan Gör kompatibel med om du vill behålla den aktuella PDF-versionen av filen eller välj en Acrobat-version. (Alternativen i panelerna varierar beroende på hur du väljer.)

 4. Markera kryssrutan bredvid en panel (t.ex. Bilder, Teckensnitt, Genomskinlighet), och ange sedan alternativ på panelen. Om du vill förhindra att alternativen på en panel körs under optimeringen avmarkerar du kryssrutan för den panelen.

 5. (Valfritt) Om du vill spara de anpassade inställningarna klickar du på knappen Spara och ger inställningarna ett namn. (Du tar bort en sparad inställning genom att välja den på menyn Inställningar och klicka på Ta bort.)

 6. Klicka på OK när du är klar med inställningarna.

 7. Klicka på Spara i dialogrutan Spara optimerad som om du vill ersätta den ursprungliga PDF-filen med den optimerade PDF-filen eller välj ett nytt namn eller en ny plats.

  Obs!

  Om du vill optimera flera dokument samtidigt använder du utdataalternativen för åtgärdsmakrot.

Alternativ för PDF-optimering (Acrobat Pro)

Använd alternativen på panelerna i dialogrutan PDF-optimering om du vill minska storleken på en PDF-fil.

Panelen Bilder

På panelen Bilder i PDF-optimering kan du ställa in alternativ för färg, gråskala, monokrom bildkomprimering och nedsampling av bilder.

Alternativ för PDF-optimering i Acrobat
Ändra PDF-kompatibiliteten på panelen Bilder i dialogrutan PDF-optimering i Acrobat Pro.

Specificera följande alternativ efter behov:

Nedsampla

Minskar filstorleken genom att minska upplösningen i bilder, vilket bl a innebär att färgerna i de ursprungliga pixlarna slås samman till större pixlar.

Obs! Maskerade bilder och bilder på mindre än 16 x 16 pixlar nedsamplas inte.

Komprimering

Minskar filstorleken genom att överflödiga pixlar tas bort. I allmänhet ger JPEG- och JPEG2000-komprimering bättre resultat på bilder som fotografier med gradvisa övergångar mellan färgerna. ZIP är ett bättre alternativ för bilder som har stora ytor med ifyllda, rena färger, eller mönster som består av rena färger. För monokroma bilder är JBIG2-komprimering, som är tillgängligt i PDF-optimering men inte i Distiller, överlägset jämfört med CCITT-komprimering.

Kvalitet

Tillgängligt enbart för formaten JPEG och JPEG2000. Standardmetoden för JPEG- och JPEG2000-komprimering är normalt förstörande, dvs att vissa pixeldata tas bort permanent. Du kan använda JPEG- eller JPEG 2000-komprimering med dataförlust på färgbilder på olika nivåer (minimal, låg, medel, hög, maximal). För JPEG2000-komprimering kan du också ange förlustfri, så att inga pixeldata tas bort. Komprimering för monokroma bilder sker utan dataförlust, förutom för JBIG2-komprimering, som innehåller komprimeringslägen både med och utan dataförlust.

Rutstorlek

Alternativet är bara tillgängligt för formatet JPEG2000. Delar filen som komprimeras i rutor med den angivna storleken. (Om bildens höjd och bredd inte är en jämn multipel av rutstorleken används delade rutor på kanterna.) Bilddata för varje ruta komprimeras individuellt och kan expanderas individuellt. Standardvärdet på 256 rekommenderas.

Optimera bilder bara om det förekommer en storleksreducering

Om du har markerat det här alternativet, och bildinställningen orsakar en ökning av filstorleken, hoppas optimeringen för den bilden över.

Panelen Teckensnitt

Om du vill ha en exakt matchning av källdokumentet är det en god idé att bädda in alla teckensnitt som används i dokumentet. Om du inte behöver ha en exakt matchning och hellre vill ha en mindre fil, kan du välja att inte inkludera teckensnitt för västerländsk text och Östasiatisk text (traditionell kinesiska, förenklad kinesiska, koreanska och japanska). Text på dessa språk ersätts med ett ersättningsteckensnitt när den visas i ett system som saknar det ursprungliga teckensnittet. Panelen Teckensnitt i PDF-optimering innehåller två listor för teckensnitt: teckensnitt som kan frigöras och teckensnitt som ska frigöras. Vissa teckensnitt går inte att frigöra och visas därmed inte på panelen Teckensnitt. Om du vill frigöra teckensitt i ett dokument markerar du ett eller flera teckensnitt i listan över Inbäddade teckensnitt och klickar på knappen för att Frigöra teckensnitt. Om du inte vill inkludera delmängder av de inbäddade teckensnitten avmarkerar du Undergruppera alla inbäddade teckensnitt. Om du vill förhindra att alla teckensnitt i dokumentet frigörs markerar du Frigör inte något teckensnitt.

Panelen Genomskinlighet

Om det finns bilder i PDF-dokumentet som innehåller genomskinlighet kan du använda förinställningarna på panelen Genomskinlighet i PDF-optimering för att förenkla genomskinligheten och minska filstorleken. (Förenkling inkluderar genomskinlighet i motsvarande bilder genom att avsnittsindela den i vektor-baserade områden och rastrerade områden.) I PDF-optimering används genomskinlighetsalternativen på alla sidor i dokumentet innan andra optimeringsalternativ tillämpas.

Om du markerar kompatibilitetsinställningen Acrobat 4.0 och senare aktiveras panelen Genomskinlighet och all genomskinlighet i filen förenklas under optimeringen. På så sätt garanteras kompatibilitet med Acrobat 4.0 och tidigare, vilka inte har stöd för genomskinlighet.

När du skapar förenklingsförinställningar, visas de med standardförinställningarna på panelen Genomskinlighet.

Obs!

Det går inte att ångra genomskinlighetsförenkling när filen har sparats.

Panelen Ta bort objekt

Med panelen Ta bort objekt kan du ange vilka objekt som ska tas bort från PDF-dokumentet och optimera kurvor i CAD-ritningar. Du kan ta bort objekt som skapats i Acrobat och i andra program. När du markerar ett objekt försvinner alla förekomster av objektet i PDF-dokumentet.

Under Ta bort objekt kan du välja bland annat följande alternativ:

Ignorera formuläröverföring, import- och återställningsåtgärder

Inaktiverar alla åtgärder som är relaterade till att skicka eller importera formulärdata, och återställer formulärfälten. Med detta alternativ behålls de formulärobjekt som åtgärderna är länkade till.

Förenkla formulärfält

Gör att formulärfälten inte går att använda och det sker ingen förändring av deras utseende. Formulärdata sammanfogas med sidan och blir sidinnehåll.

Ignorera alla JavaScript-åtgärder

Tar bort de åtgärder i PDF-dokumentet som använder JavaScript.

Ignorera alla alternativa bilder

Alla versioner av en bild tas bort utom den som ska visas på skärmen. I vissa PDF-dokument finns flera versioner av samma bild i olika syften, t ex skärmvisning med låg upplösning och utskrift med hög upplösning.

Ignorera inbäddade sidminiatyrer

Inkluderade sidminiatyrer tas bort. Detta är praktiskt om du har stora dokument där det kan ta lång tid att rita sidminiatyrer när du har klickat på knappen Sidminiatyrer.

Ignorera dokumenttaggar

Koder tas bort från dokumentet, vilket innebär att även textens tillgänglighet och flödesomformning försvinner.

Konvertera jämna linjer till kurvor

Minskar antalet kontrollpunkter som används för att skapa kurvor i CAD-ritningar, vilket ger mindre PDF-filer och snabbare skärmåtergivning.

Identifiera och slå samman bildfragment

Söker efter bilder eller masker som har splittrats upp i tunna strimlor och försöker sammanfoga dem till en bild eller mask.

Ignorera inbäddade skrivarinställningar

Tar bort inbäddade skrivarinställningar, t ex sidskalning och dubbelsidigt läge, från dokumentet.

Ignorera inbäddat sökindex

Tar bort inbäddade sökindex, vilket minskar filstorleken.

Ignorera bokmärken

Tar bort alla bokmärken från dokumentet.

Panelen Ignorera användardata

Använd panelen Ignorera användardata för att ta bort all personlig information som du inte vill distribuera eller dela med andra. Om du inte kan hitta personlig information kan det bero på att den är dold. Du kan söka efter dold text och användarrelaterad information med kommandot Undersök dokument (VerktygRedigera bort > Sanera dokument och sedan Ta bort dold information).

Ignorera alla kommentarer, blanketter och multimedia

Tar bort alla kommentarer, formulär, formulärfält och multimedia från PDF-filen.

 

Ignorera dokumentinformation och metadata

Tar bort information i ordlistan för dokumentinformation och alla metadataströmmar. (Använd kommandot Spara som för att återställa metadataströmmar till en kopia av PDF-dokumentet.)

 

Ignorera alla objektdata

Tar bort alla objekt från PDF-dokumentet.

 

Ignorera bifogade filer

Tar bort alla bifogade filer, inklusive de bifogade filer som lagts till i PDF-dokumentet som kommentarer. (PDF-optimering optimerar inte bifogade filer.)

 

Ignorera externa korsreferenser

Tar bort länkarna till andra dokument. Länkar som hoppar till andra platser i PDF-dokumentet tas inte bort.

 

Ignorera privata data från andra program

Den information i PDF-dokumentet som endast är användbar i det program där dokumentet skapades, tas bort. Detta påverkar inte PDF-dokumentets funktion, men det minskar filstorleken.

 

Ignorera dolt lagerinnehåll och förenkla synliga lager

Filstorleken minskar. Det optimerade dokumentet ser ut som den ursprungliga PDF-filen, men innehåller ingen lagerinformation.

Panelen Rensa

Med alternativen på panelen Rensa i dialogrutan PDF-optimering kan du ta bort onödiga objekt från dokumentet. Objekten kan vara element som är för gamla eller som inte längre behövs. Tänk på att PDF-dokumentets funktion allvarligt kan påverkas av att vissa element tas bort. Med standardinställningen väljs endast de element som inte kan påverka funktionen. Om du är osäker på vad borttagningen av andra alternativ har för konsekvenser bör du använda standardinställningen.

Alternativ för objektkomprimering

Specificerar hur Flate-komprimering ska tillämpas i filen.

Använd Flate för kodning av strömmar som inte är kodade

Använder Flate-komprimering på alla strömmar som inte är kodade.

Använd Flate för strömmar där LZW-kodning används

Använder Flate-komprimering på alla innehållsströmmar och bilder som använder LZW-kodning.

Ignorera ogiltiga bokmärken

Tar bort bokmärken som pekar på sidor i dokument som har tagits bort.

Ignorera ogiltiga länkar

Tar bort länkar som hoppar till ogiltiga mål.

Ignorera namngivna mål utan referenser

Tar bort de namngivna mål som inte har interna referenser i PDF-dokumentet. Eftersom det här alternativet inte tar hänsyn till länkar från andra PDF-filer eller webbplatser, passar det inte i alla arbetsflöden.

Optimera sidinnehåll

Konverterar alla radslutstecken till blanksteg, vilket förbättrar Flate-komprimeringen.

Optimera PDF-fil för snabb webbvisning

Omstrukturerar ett PDF-dokument för sidvis hämtning (byte-hämtning) från webbservrar.

Aktivera snabb webbvisning i en PDF

Snabb webbvisning omstrukturerar ett PDF-dokument för nedladdning med en sida i taget (byte-hämtning) från webbservrar. Med Snabb webbvisning skickar webbservern bara den begärda sidan i stället för att skicka hela PDF-filen. Det här alternativet är särskilt användbart när det gäller stora dokument, som kan ta lång tid att ladda ned från en server.

Kontrollera med webbadministratören om webbserverprogrammet som du använder stödjer nedladdning med en sida i taget. Om du vill kontrollera att PDF-dokumenten på webbplatsen kan visas i äldre webbläsare, kan du även skapa HTML-länkar (och inte ASP-skript eller POST-metoden) för PDF-dokumenten och använda relativt korta sökvägsnamn (högst 256 tecken).

Verifiera att en befintlig PDF har aktiverats för snabb webbvisning

 1. Öppna PDF-filen i Acrobat och välj Arkiv > Egenskaper. Kontrollera inställningen av Snabb webbvisning (Ja eller Nej) i den nedre, högra delen av panelen Beskrivning i dialogrutan.

Verifiera inställningen av snabb webbvisning

Gör så här för att kontrollera att du har ställt in Acrobat så att Snabb webbvisning aktiveras när PDF-filer skapas:

 1. Välj Dokument under Kategorier i dialogrutan Inställningar.

 2. Kontrollera under Inställningar för Spara till höger i dialogrutan att alternativet Spara som optimerar för snabb webbvisning har markerats och klicka på OK.

Aktivera snabb webbvisning för en befintlig PDF-fil

Gör så här när du har verifierat inställningen av snabb webbvisning och har kontrollerat PDF-egenskaperna för att se om filen inte redan har aktiverats för snabb webbvisning.

 1. Öppna PDF-filen.

 2. Välj Arkiv > Spara som. Välj samma filnamn och plats.

 3. Klicka på OK när du får en fråga om du vill skriva över den befintliga filen.

Obs!

Acrobat Pro kan du även enkelt aktivera snabb webbvisning för hela mappar med Adobe PDF-filer genom att använda åtgärden Förbered för webbpublicering. Se Köra en åtgärd.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto