Convert PDF to Word

Konvertera snabbt PDF till Word online.

               Prova nu utan kostnad


Convert PDF to Excel

Konvertera PDF till Excel snabbt online.

               Prova nu utan kostnad


Filformatalternativ för PDF-export i Acrobat

När du exporterar PDF-filer till olika filformat med verktyget Exportera PDF i Acrobat innefattar varje filformat unika konverteringsinställningar. Se Verktyg > Exportera PDF om du vill visa de olika format som du kan exportera PDF-filen till i Acrobat.

Exportera PDF-filer till andra format

Adobe PDF-inställningar (Acrobat Pro)

Du kan spara om PDF-filer som optimerade PDF-filer med hjälp av inställningarna i dialogrutan PDF-optimering. Med PDF-optimering kan du ändra versionskompatibiliteten för PDF-filer så att det går att visa dem med äldre versioner av Acrobat eller Acrobat Reader. När du ändrar kompatibilitetsinställningen kan det hända att nyare funktioner inte går att använda i PDF-filen. En förklaring av de olika kompatibilitetsinställningarna finns i PDF-kompatibilitetsnivåer.

Obs!

Om du vill använda samma inställningar varje gång du konverterar PDF-filer till ett visst format anger du dessa inställningar i dialogrutan Inställningar. Välj ett filformat i listan på panelen Konvertera från PDF och klicka på Redigera inställningar. (Klicka på knappen Återställ standardinställningar när som helst om du vill återställa standardinställningarna.)

Bildkonverteringsinställningar

Alternativ för JPEG och JPEG2000

Obs!

Om PDF-filen innehåller en samling bilder kan du exportera dem en och en som JPEG-, PNG- eller TIFF-filer genom att välja Verktyg > Exportera PDF > Bild > Exportera alla bilder.

Observera att de alternativ som är tillgängliga beror på om du exporterar ett dokument till JPEG- eller JPEG2000-format.

Spara som JPEG-inställningar

Filinställningar

 • Gråskala/Färg: Anger en komprimeringsinställning som balanserar filstorleken mot bildkvaliteten. Ju mindre fil, desto sämre blir bildkvaliteten.
 • Rutstorlek: Delar filen som komprimeras i rutor med den angivna storleken. (Om bildens höjd och bredd inte är en jämn multipel av rutstorleken används delade rutor på kanterna.) Bilddata för varje ruta komprimeras individuellt och kan expanderas individuellt. Standardvärdet på 256 rekommenderas. Det här alternativet finns bara för JPEG2000-formatet.
 • Format: Avgör hur filen visas. Alternativet är bara tillgängligt för formatet JPEG. Följande alternativ finns:
  • Baslinje (standard): Visar bilden när den har hämtats helt. Detta JPEG-format kan identifieras av de flesta webbläsare.
  • Baslinje (optimerad): Optimerar bildens färgkvalitet och ger en mindre filstorlek, men stöds inte av alla webbläsare.
  • Progressiv (3–5 inläsningar): Hämtar till en början bilden som en lågupplöst bild, med inkrementell kvalitetsförbättring allt eftersom hämtningen fortskrider.

Färghantering

RGB/CMYK/Gråskala

Anger vilken typ av färghantering som ska användas för utdatafilen och om en ICC-profil ska bäddas in.

Obs!

Om du använder kommandot Exportera till eller Exportera alla bilder i en PDF som innehåller JPEG och JPEG 2000bilder,och exporterar innehållet till JPEG- eller JPEG 2000-format, kan den resulterande bilden se annorlunda ut när den öppnas i Acrobat. Det här kan hända om bilderna har en färgprofil inkluderad på sidnivå, men inte inuti bilddata. I det här fallet kan Acrobat inte föra över sidnivåns färgprofil till den resulterande sparade bilden.

Konvertering

Färgrymd/Upplösning

Anger en färgrymd och upplösning för utdatafilen. Du kan låta Acrobat ange dessa inställningar automatiskt. Om du vill konvertera färgbilderna i filen till gråtoner väljer du Gråskala.

Obs!

Högre upplösningar, t.ex. 2 400 ppi, passar bara för små sidstorlekar (upp till 6 826 tum eller 173 380 mm).

PNG, alternativ

PNG-formatet är användbart för bilder som ska användas på webben.

Spara som PNG-inställningar

Filinställningar

Sammanfläta

Anger om bilden är sammanflätad. Alternativet Ingen skapar en bild som visas i en webbläsare endast när hämtningen är klar. Adam7 skapar en bild som visas i lågupplösningsversion i en webbläsare medan bildfilen hämtas. Adam7 kan göra att nedladdningstiden verkar kortare och försäkrar användaren om att nedladdningen verkligen pågår, men filstorleken ökar faktiskt.

Filter: Gör att du kan välja en filtreringsalgoritm.

 • Inga: Komprimerar bilden utan ett filter. Rekommenderas för indexerade färg- och bitmappsbilder.
 • Under: Optimerar bildkomprimeringen med jämna vågräta mönster eller överlappningar.
 • Upp: Optimerar bildkomprimeringen med jämna lodräta mönster.
 • Medel: Optimerar komprimeringen av lågnivåbrus genom att ta medelvärden av färgvärdena för angränsande pixlar.
 • Bana: Optimerar komprimeringen av lågnivåbrus genom att tilldela angränsande färgvärden på nytt.
 • Adaptiv: Använder den filtreringsalgoritm (Under, Upp, Medel eller Bana) som passar bäst för bilden. Välj Adaptiv om du inte är säker på vilket filter du ska använda.

Färghantering

RGB/Gråskala

Anger vilken typ av färghantering som ska användas för utdatafilen och om en ICC-profil ska bäddas in.

Konvertering

Färgrymd/Upplösning

Anger en färgrymd och upplösning för utdatafilen. Du kan låta Acrobat ange dessa inställningar automatiskt. Om du vill konvertera färgbilderna i filen till gråtoner väljer du Gråskala.

Obs!

Högre upplösningar, t.ex. 2 400 ppi, passar bara för små sidstorlekar (upp till 6 826 tum eller 173 380 mm).

TIFF-alternativ

TIFF är ett flexibelt bitmappsformat som stöds av nästan alla målar-, bildredigerings- och sidlayoutsprogram. Upplösningen fastställs automatiskt.

Filinställningar

Monokrom

Anger ett komprimeringsformat. CCITTG4 är standardformatet och ger generellt den minsta filstorleken. ZIP-komprimering ger också en liten fil.

Obs!

Vissa program kan inte öppna TIFF-filer som sparats med JPEG- eller ZIP-komprimering. I dessa fall rekommenderas LZW-komprimering.  

Färghantering

RGB/CMYK/Gråskala/Annat

Anger färghanteringstypen för utdatafilen:

Konvertering

Färgrymd/Upplösning

Anger en färgrymd och upplösning för utdatafilen. Du kan låta Acrobat ange dessa inställningar automatiskt. Om du vill konvertera färgbilderna i filen till gråtoner väljer du Gråskala.

Obs!

Högre upplösningar, t.ex. 2 400 ppi, passar bara för små sidstorlekar (upp till 6 826 tum eller 173 380 mm).

Microsoft Word- och RTF-alternativ

Du kan exportera en PDF-fil till Word-format (DOCX eller DOC) eller RTF-format (Rich Text Format). I Acrobat går du till Verktyg > Exportera PDF och väljer Microsoft Word eller Word 97-2003-dokument. Följande alternativ är tillgängliga när du klickar på -ikonen (inställningar):

Spara som DOCX-inställningar

Layoutinställningar

 • Behåll Flytande text: Anger att textflödet måste behållas.
 • Behåll Sidlayout: Anger att sidlayouten måste behållas.

Kommentarinställningar

 • Innefatta kommentarer: Exporterar kommentarer till utdatafilen.

Bildinställningar

 • Innefatta bilder: Exporterar bilder till utdatafilen.

Inställningar för textidentifiering

 • Identifiera text vid behov: Känner av om texten i PDF-dokumentet innehåller bilder som innehåller text.
 • Ange språk: Anger språkinställning för OCR.

Alternativ för HTML-webbsida

Följande alternativ är tillgängliga när du klickar på Avancerade inställningar:

Spara som HTML-inställningar

Inställningar för fil- och navigeringsruta

En HTML-sida

Anger att en enda HTML-fil skapas när du exporterar till HTML. Aktivera följande om du vill lägga till en navigeringsruta:

 • Lägg till rubrikbaserad navigeringsram

 • Lägg till bokmärkesbaserad navigeringsram

Flera HTML-sidor

Anger att flera HTML-filer skapas när du exporterar till HTML. Välj ett av villkoren för att dela dokumentet i flera HTML-filer.

 • Dela efter dokumentrubriker

 • Dela efter dokumentbokmärken

Innehållsinställningar

Innefatta bilder

Anger om bilder ska exporteras när du exporterar en PDF som HTML.

Identifiera och ta bort sidhuvuden/sidfötter

Anger om innehållet i PDF-filens sidhuvud och sidfot ska tas bort, även från HTML-filerna.

Inställningar för textidentifiering

Identifiera text vid behov

Känner av om texten i PDF-dokumentet innehåller bilder som innehåller text.

Ange språk

Anger språkinställning för OCR.

Kalkylbladsalternativ

I Acrobat går du till Verktyg > Exportera PDF och väljer Microsoft Excel-arbetsbok eller XML-kalkylblad 2003. Följande alternativ är tillgängliga när du klickar på -ikonen (inställningar):

Spara som XLSX-inställningar

Inställningar för Excel-arbetsbok

Anger om ett kalkylblad ska skapas för varje tabell eller sida eller för hela dokumentet.

Numeriska inställningar

Anger decimaltecken och tusentalsavgränsare för numeriska data. Välj något av följande:

 • Identifiera decimaltecken och tusentalsavgränsare med nationella inställningar

 • Behandla följande som decimaltecken och tusentalsavgränsare. Ange eller välj avgränsare i de olika fälten.

Inställningar för textidentifiering

Identifiera text vid behov

Känner av om texten i PDF-dokumentet innehåller bilder som innehåller text.

Ange språk

Anger språkinställning för OCR.

Alternativ för PostScript eller Encapsulated PostScript (EPS)

Du kan exportera en PDF-fil till PostScript® för användning i tryck- och prepressprogram. PostScript-filen innehåller kompletta DSC-kommentarer (Document Structuring Conventions) och annan avancerad information som bevaras av Adobe Acrobat Distiller®. Du kan också skapa en EPS-fil från ett PDF-dokument och placera eller öppna den i andra program. Vilka alternativ som är tillgängliga beror på om du konverterar ett dokument till PostScript eller EPS.

Obs!

Om du skapar EPS-filer för separeringar i Acrobat Pro bör alla färgrymder i bilden vara CMYK.

PPD-fil (PostScript Printer Description File)

PPD-filer (PostScript Printer Description) innehåller den information som krävs för att korrekt formatera en PostScript-fil för en specifik utdataenhet. Enhetsoberoende skapar endast sammansatta (inte färgseparerade) PostScript- eller EPS-filer. Acrobat standard ger en utgångspunkt och referens för att skapa alla typer av PostScript och återställer alla standardinställningar för konverteringen. Adobe PDF 7.0 är kompatibelt med de flesta enheter. Det här alternativet finns bara för formatet PostScript (PS).

ASCII eller Binärt

Anger utdataformatet för bilddata. Utmatningsalternativet Binärt ger mindre filer, men det är inte alla processer som kan hantera binära utdata.

PostScript

Anger nivån för PostScript-kompatibilitet. Använd endast språknivå 3 om målutdataenheten stödjer det. Språknivå 2 lämpar sig för EPS-filer som ska placeras i ett annat dokument och färgsepareras som en del av det dokumentet. Använd språknivå 2 för EPS-filer som du importerar till Microsoft-program.

Innefatta teckensnitt

Anger de teckensnitt som ska inkluderas i PostScript. Inbäddade teckensnitt hämtas från PDF-filen och de refererade teckensnitten tas från den dator som används.

Innefatta kommentarer

Bevarar kommentarernas utseende i den resulterande PostScript-filen.

Konvertera TrueType till Type 1

Konverterar TrueType-teckensnitt till Type 1-teckensnitt i den resulterande PostScript-filen.

Inkludera förhandsgranskning

Specificerar om en TIFF-förhandsgranskning skapas för den resulterande EPS-filen. Det här alternativet är inte tillgängligt när du sparar som PostScript.

Sidintervall

Anger vilka sidor du vill exportera. När du exporterar filer till EPS-utdata, sparas varje angiven sida i intervallet som en separat EPS-fil.

Text- och XML-alternativ

Du kan exportera från PDF- till text- och XML-format. I Acrobat går du till Verktyg > Exportera PDF > Fler format och väljer Text (tillgänglig) eller Text (normal) eller XML 1.0 efter behov.

Exportera till text- och XML-format

 Följande alternativ är tillgängliga när du klickar på -ikonen XML 1.0 (inställningar):

Inställningar för Spara som XML

Inställningar för utdatafil

Kodning

Refererar till de binära värdena, som baseras på internationella standarder, och som används för att visa texttecknen. UTF-8 är en Unicode-återgivning av tecken som använder en eller flera 8-bitars byte per tecken; UTF-16 representerar tecken som använder 16-bitars byte. ISO-Latin-1 är en 8-bitars visning av tecken som är ett superset av ASCII. UCS-4 är en universell teckenuppsättning som är kodad i fyra oktetter. HTML/ASCII är en 7-bitars visning av tecken som har utvecklats av ANSI.

Med alternativet Använd standard för mappningstabell används standardteckenkoden som definieras i mappningstabeller, som visas i mappen Plug-ins/SaveAsXML/MappingTables. Dessa mappningstabeller specificerar ett flertal egenskaper för hur informationen skrivs ut, inklusive följande standardteckenkodningar: UTF-8 (Spara som XML eller HTML 4.0.1) och HTML/ASCII (Spara som HTML 3.2).

Generera bokmärken

Skapar bokmärkeslänkar till innehållet för HTML- eller XML-dokument. Länkar placeras i början av det resulterande HTML- eller XML-dokumentet.

Generera taggar för filer utan taggar

Genererar taggar för filer som inte redan är taggade, t.ex. PDF-filer som skapats med Acrobat 4.0 eller tidigare version. Ej taggade filer kan bara konverteras om du väljer det här alternativet.

Obs!

Taggar används bara som en del av konverteringsprocessen och ignoreras efter konverteringen. Det här är inte någon metod för att skapa taggade PDF-filer från äldre filer

Bildfilsinställningar

Generera bilder

Kontrollerar hur bilderna konverteras. Konverterade bildfiler refereras från XML- och HTML-dokument.

Använd undermapp

Anger i vilken mapp som de genererade bilderna ska sparas. Standardnamnet är Bilder.

Använd prefix

Anger vilket prefix som läggs till bildens filnamn om du har flera versioner av samma bildfil. Filnamn som tilldelas till bilder har formatet filnamn_img_#.

Utdataformat

Specificerar det slutliga bildformatet. Standardformatet är JPG.

Ändra upplösning till

Nedsamplar bildfiler till angiven upplösning. Om du inte markerar det här alternativet kommer bildfilerna att få samma upplösning som i källfilen. Bilder uppsamplas aldrig.