Lär dig hur du roterar, flyttar, tar bort, extraherar eller omnumrerar sidor i en PDF-fil.

Om du vill hantera sidor i en PDF-fil ska du först kontrollera att du har behörighet att redigera PDF-filen. Du kontrollerar detta genom att välja Arkiv > Egenskaper och sedan klicka på fliken Dokumentskydd. Behörigheterna visas i Sammanfattning av dokumentbegränsningar.

Obs!

Det här dokumentet innehåller instruktioner om Acrobat DC. Se hjälpen i Acrobat XI om du använder Acrobat XI.

Så här roterar du sidor i en PDF-fil

Du kan rotera alla eller vissa sidor i ett dokument. Roteringen baseras på steg om 90 grader. Du kan rotera sidor med rotationsverktygen i rutan Sidminiatyrer eller med alternativet Rotera (som beskrivs nedan).

 1. Öppna PDF-filen i Acrobat DC och välj Verktyg > Ordna sidor eller välj Ordna sidor i den högra rutan.

  Verktygen för att ordna sidor visas i det sekundära verktygsfältet.

  Välj Verktyg, Ordna sidor
  Verktygen för att ordna sidor visas i det sekundära verktygsfältet.
 2. Ange sidintervallet som du vill använda för rotationen i det sekundära verktygsfältet.

  Du kan välja Jämna sidor, Udda sidor, Liggande sidor, Stående sidor, Alla sidor eller ange sidnumret som du vill utföra åtgärden på.

 3. När du angett sidintervallen ska du ange 90 grader moturs eller 90 grader medurs som riktning.

 4. Du kan också välja att göra sidroteringen på en viss sida genom att klicka på knapparna för motsols eller medsols rotering. De visas på sidans miniatyrvy.

  Sidans miniatyrvy
  Sidrotering på sidans miniatyrvy.

  Obs!

  Om du vill ändra sidans visning temporärt väljer du Visa > Rotera vy > Medsols eller Motsols. Den verkliga sidorienteringen återställs nästa gång du öppnar PDF-filen.

Så här extraherar du sidor från en PDF-fil

Extrahering innebär att återanvända valda sidor i en PDF-fil i en annan PDF-fil. Extraherade sidor innehåller inte bara själva innehållet utan också formulärfält, kommentarer och länkar som är kopplade till det ursprungliga sidinnehållet.

Du kan låta de extraherade sidorna vara kvar i originaldokumentet eller ta bort dem under extraheringen – ungefär som att klippa ut och klistra in, men på sidnivå.

Obs!

Eventuella bokmärken eller artikeltrådar kopplade till sidorna extraheras inte.

 1. Öppna PDF-filen i Acrobat DC och välj Verktyg > Ordna sidor eller välj Ordna sidor i den högra rutan.

  Verktygen för att ordna sidor visas i det sekundära verktygsfältet.

 2. Klicka på Extrahera i det sekundära verktygsfältet.

  Ett nytt verktygsfält visas under det sekundära verktygsfältet med specifika kommandon för extrahering.

  Sekundärt verktygsfält för Hämta sidor
  Välj Extrahera från det nya verktygsfältet för att hämta en eller flera sidor från PDF-filen.
 3. Ange det antal sidor du vill extrahera.

  Du kan välja Jämna sidor, Udda sidor, Liggande sidor, Stående sidor, Alla sidor eller ange sidnumret som du vill utföra åtgärden på.

 4. Gör något av följande innan du klickar på Extrahera i det nya verktygsfältet:

  • Om du vill ta bort de extraherade sidorna från originaldokumentet markerar du kryssrutan Ta bort sidor efter extrahering.
  • Om du vill skapa en PDF-fil för varje extraherad sida markerar du kryssrutan Hämta sidor som separata filer.
  • Om du vill lämna kvar originalsidorna i dokumentet och skapa en PDF-fil som innehåller alla extraherade sidor låter du båda kryssrutorna vara avmarkerade.

Extraherade sidor placeras i ett nytt dokument.

Obs!

Den som skapar ett PDF-dokument kan göra säkerhetsinställningar så att sidor inte kan extraheras. Om du vill visa skyddsinställningarna för ett dokument väljer du Arkiv > Egenskaper och fliken Dokumentskydd.

Så här delar du upp PDF-filer på flera dokument

Du kan dela upp en eller flera PDF-filer i flera mindre PDF-filer. När du delar upp en PDF-fil kan du dela upp efter maximalt antal sidor, maximal filstorlek eller bokmärken på högsta nivån.

 1. Öppna PDF-filen i Acrobat DC och välj Verktyg > Ordna sidor eller välj Ordna sidor i den högra rutan.

  Verktygen för att ordna sidor visas i det sekundära verktygsfältet.

 2. Klicka på Dela i det sekundära verktygsfältet.

  Ett nytt verktygsfält visas under det sekundära verktygsfältet med specifika kommandon för delningen.

  Sekundärt verktygsfält för siddelning
  Välj Dela i det sekundära verktygsfältet för att se alternativen för dokumentdelning.
 3. Välj Dela efter i den nedrullningsbara listan och därefter villkoren för att dela dokumentet:

  Antal sidor

  Ange maximalt antal sidor för varje dokument i delningen.

  Filstorlek

  Ange maximal filstorlek för varje dokument i delningen.

  Bokmärken på översta nivån

  Om dokumentet innehåller bokmärken skapas ett dokument för varje bokmärke på översta nivån.

 4. Om du vill ange målmapp och filnamn för de delade filerna klickar du på Utdataalternativ. Ange önskade alternativ och klicka på OK.

 5. (Valfritt) Om du vill tillämpa samma delning på flera dokument klickar du på Dela flera filer. I dialogrutan Dela dokument klickar du på Lägg till filer och väljer Lägg till filer, Lägg till mappar eller Lägg till öppna filer. Markera filerna eller mappen och klicka sedan på OK.

Så här flyttar eller kopierar du sidor i en PDF-fil

Du kan använda sidminiatyrer i navigeringsrutan eller dokumentområdet om du vill kopiera eller flytta sidor i ett dokument eller kopiera sidor mellan dokument.

Flytta eller kopiera en sida inom en PDF-fil med hjälp av miniatyrer

 1. Öppna PDF-filen i Acrobat DC och välj Verktyg > Ordna sidor eller välj Ordna sidor i den högra rutan.

  Verktygen Ordna sidor visas i det sekundära verktygsfältet och sidminiatyrerna visas i dokumentområdet.

  Sidminiatyrvy
  Dokumentområdet ändras för att visa sidminiatyrer.
 2. Markera en eller flera miniatyrer.

 3. Gör något av följande:
  • Om du vill flytta en sida drar du sidnummerrutan för motsvarande sidminiatyr eller själva sidminiatyren till den nya platsen. Ett streck visas för att ange sidminiatyrens nya plats. Sidorna numreras om.
  • Om du vill kopiera en sida Ctrl-drar du sidminiatyren till en annan plats.

  Obs!

  Du kan också utföra ovanstående åtgärder i den vänstra navigeringsrutan genom att klicka på knappen Sidminiatyrer .

Kopiera en sida mellan två PDF-filer med hjälp av miniatyrer

 1. Öppna båda PDF-filerna och visa dem sida vid sida.

  Obs!

  Välj Fönster > Sida vid sida > Vertikalt för att visa PDF-filer sida vid sida.  

 2. Öppna panelen Sidminiatyrer för båda PDF-filerna.

  Obs!

  Klicka på knappen Sidminiatyrer i den vänstra navigeringsrutan för att öppna panelen Sidminiatyr.  

 3. Dra sidminiatyrbilden till panelen Sidminiatyrer i PDF-målfilen. Sidan kopieras till dokumentet och sidorna numreras om.

Så här tar du bort eller byter ut sidor i en PDF-fil

Du kan ersätta en hel PDF-sida med en annan PDF-sida. Det är bara text och bilder på originalsidan som ersätts. Interaktiva element som tillhör originalsidan, t.ex. länkar och bokmärken, påverkas inte. Bokmärken och länkar som tidigare kan ha tillhört ersättningssidan överförs inte heller. Kommentarer överförs dock och kombineras med befintliga kommentarer i dokumentet.

När du har tagit bort eller ersatt sidor kan det vara bra att använda kommandot Minska filstorlek för att byta namn på det omstrukturerade dokumentet och spara det med minsta möjliga filstorlek.

Före och efter ersättning av en sida
En sida före och efter att den ersatts. Sidans bokmärken och länkar finns kvar på samma platser.

Så här tar du bort sidor med kommandot Ta bort

Obs!

Du kan inte ångra kommandot Ta bort.

 1. Välj Verktyg > Ordna sidor eller välj Ordna sidor i den högra rutan.

  Verktygen Ordna sidor visas i det sekundära verktygsfältet och sidminiatyrerna visas i dokumentområdet.

 2. Ange det antal sidor du vill ta bort.

  Du kan välja Jämna sidor, Udda sidor, Liggande sidor, Stående sidor, Alla sidor eller ange de sidor som du vill ta bort.

 3. Klicka i det sekundära verktygsfältet på Ta bort sidor och sedan på OK för att bekräfta.

  Du kan inte ta bort alla sidor. Minst en sida måste vara kvar i dokumentet.

  Obs!

  Om du markerar Använd logiska sidnummer på panelen Sidvisning i dialogrutan Inställningar kan du ange ett sidnummer inom parentes för att ta bort sidnumrets logiska motsvarighet. Om t.ex. dokumentets första sida är numrerad med i, anger du (1) i nedrullningslistan Ange sidintervall så tas sidan bort.

Så här tar du bort sidor med sidminiatyrer

 1. Välj Verktyg > Ordna sidor eller välj Ordna sidor i den högra rutan.

  Verktygen Ordna sidor visas i det sekundära verktygsfältet och sidminiatyrerna visas i dokumentområdet.

 2. Välj den miniatyrbild som du vill ta bort och klicka på ikonen för att ta bort sidan.

 3. Klicka på knappen Sidminiatyrer i den vänstra navigeringsrutan för att öppna panelen Sidminiatyrer, markera sedan sidan eller gruppen med sidor som du vill ta bort.

 4. Klicka på Ta bort sidor överst på panelen Sidminiatyrer.

Så här byter du ut innehållet på en sida i en PDF-fil

 1. Öppna PDF-dokumentet som innehåller sidorna som du vill ersätta.
 2. Välj Verktyg > Ordna sidor eller välj Ordna sidor i den högra rutan.

  Verktygen för att ordna sidor visas i det sekundära verktygsfältet.

 3. Klicka på Ersätt i det sekundära verktygsfältet.

  Dialogrutan Välj dokumentet med nya sidor öppnas.

 4. Markera det dokument som innehåller ersättningssidorna och klicka sedan på Öppna.

 5. Under Original anger du sidorna som ska ersättas i originaldokumentet.

 6. Under Ersättning anger du första sidan i intervallet för ersättningssidor. Sista sidan beräknas på antalet sidor som ska ersättas i originaldokumentet.

 7. Klicka på OK.

Så här byter du ut sidor med sidminiatyrer

 1. Öppna PDF-dokumenten som innehåller sidorna som du vill ersätta och öppna sedan PDF-dokumentet som innehåller ersättningssidorna.
 2. Markera en sida eller en grupp med sidor på panelen Sidminiatyrer i den PDF-fil som innehåller ersättningssidorna:
  • Markera sidnummerrutorna för de sidminiatyrer som du vill använda som ersättningssidor.
  • Om du vill markera flera sidminiatyrer håller du ned Skift-tangenten och klickar på dem. Lägg till markeringen genom att Ctrl-klicka.
  • Dra en rektangel runt en grupp sidminiatyrer.
 3. Ctrl+Alt+dra de markerade sidminiatyrerna till panelen Sidor i måldokumentet. Släpp upp musknappen när pekaren befinner sig direkt över sidnummerrutan för den första sidminiatyren som du vill ersätta så att dessa sidor markeras.

  De sidor du markerade i första dokumentet ersätter samma antal sidor i det andra dokumentet med början på det sidnummer där du valde att släppa de nya sidorna.

Så här omnumrerar du sidor i en PDF-fil

Sidnumren på dokumentsidorna överensstämmer inte alltid med sidnumren som visas under sidminiatyrerna och i verktygsfältet Sidnavigering. Sidorna numreras med heltal och de börjar med sidan 1 för den första sidan i dokumentet. Eftersom en del PDF-filer kan innehålla sidor med copyrightinformation och innehållsförteckningar, kanske inte huvudsidorna följer den sidnumrering som visas i verktygsfältet Sidnavigering.

Miniatyrer för sidnavigering
Tryckt sidnumrering (upptill) jämförd med logisk sidnumrering (nedtill)

Du kan numrera sidorna i dokumentet på många olika sätt. Du kan ange olika numreringsstilar för olika sidgrupper, t.ex. 1, 2, 3 eller i, ii, iii eller a, b, c. Du kan också anpassa numreringssystemet genom att lägga till ett prefix. Till exempel kan numreringen i kapitel 1 vara 1-1, 1-2, 1-3 osv. och i kapitel 2 kan den vara 2-1, 2-2, 2-3 osv.

Obs!

När du använder kommandot Numrera sidor påverkas bara sidminiatyrerna på panelen Sidor. Du kan lägga till nya sidnummer som visas i ett PDF-dokument med hjälp av funktionen för sidhuvud och sidfot.

 1. Klicka in den vänstra navigeringsrutan på knappen Sidminiatyrer för att öppna att panelen Sidminiatyrer.

 2. Välj SidetiketterAlternativ-menyn.

  Välj sidetiketter
  Kommandot Sifferetiketter på Alternativ-menyn på panelen Sidminiatyrer.

 3. Ange ett sidintervall. (Valda hänvisar till sidor som är markerade på panelen Sidminiatyrer.)
 4. Markera något av följande och klicka sedan på OK:

  Börja nytt avsnitt

  Startar en ny numreringssekvens. Välj en stil på snabbmenyn och ange ett sidnummer där avsnittet ska börja. Om du vill ha ett prefix anger du det här.

  Utöka numreringen från föregående avsnitt till valda sidor

  Fortsätter numreringssekvensen från tidigare sidor utan avbrott.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy