Vanliga frågor om digitala ID:n

Ett elektroniskt ID är som ett elektroniskt körkort eller pass som bevisar din identitet. Ett elektroniskt ID innehåller vanligtvis ditt namn och din e-postadress, namnet på organisationen som har utfärdat det, ett serienummer och ett sista giltighetsdatum. Elektroniska ID:n används för certifikatsäkerhet och digitala signaturer.

Digitala ID:n innehåller två nycklar: den offentliga nyckeln som låser, eller krypterar, data och den privata nyckeln som låser upp, eller dekrypterar, data. När du undertecknar PDF-dokument använder du den privata nyckeln för att tillämpa din elektroniska underskrift. Den offentliga nyckeln äriett certifikat som du delar ut till andra. Du kan exempelvis skicka certifikatet till någon som vill validera din underskrift eller din identitet. Spara ditt elektroniska ID på en säker plats, eftersom det innehåller din privata nyckel som andra kan använda för att dekryptera din information.

Digitala ID:n i Acrobat
Digitala ID:n innehåller en privat nyckel som du ska ha i säkert förvar och en offentlig nyckel (certifikat) som du delar.

Det mesta av det arbete du utför i PDF-dokument kräver inget elektroniskt ID. Du behöver exempelvis inget elektroniskt ID för att skapa PDF-dokument, kommentera dem eller redigera dem. Du behöver ett elektroniskt ID för att kunna underteckna dokument och kryptera PDF-dokument med hjälp av ett certifikat.

Självundertecknade elektroniska ID:n kan räcka för personligt bruk eller mindre och medelstora företag. De bör enbart användas av parter som har ömsesidigt förtroende för varandra.

De flesta affärstransaktioner kräver ett digitalt ID från en betrodd tredjepartsleverantör, en så kallad certifikatutfärdare. Eftersom certifikatutfärdaren ansvarar för att verifiera din identitet mot andra, bör du välja en utfärdare som är betrodd av stora företag som har verksamhet på Internet. På Adobes webbplats finns namnen på Adobes säkerhetspartner som tillhandahåller elektroniska ID:n och andra säkerhetslösningar. Visa medlemmar i Adobe Approved Trust List.

Det går inte att få fram lösenordet om du har glömt bort det. Om du själv skapade ditt ID kan du skapa ett nytt med samma information som du använde till ditt förra ID. Om du fick ditt ID från en certifikatutfärdare kontaktar du certifikatutfärdaren.

Skapa ett självundertecknat elektroniskt ID

Känsliga transaktioner mellan företag kräver vanligen ett ID från en certifikatutfärdare och det räcker inte med ett självundertecknat ID.

 1. I Acrobat ska du klicka på menyn Redigera och välja Inställningar > Signaturer.

 2. Klicka till höger på Mer för Identiteter & pålitliga certifikat.

 3. Markera Digitala ID:n till vänster och klicka sedan på knappen Lägg till ID .

  Lägg till ett nytt digitalt ID
 4. Välj alternativet Ett nytt digitalt ID som jag vill skapa och klicka på Nästa.

  Skapa ett nytt digitalt ID
 5. Ange var du vill lagra det elektroniska ID:t och klicka sedan på Nästa.

  Ny digital ID-fil i PKCS#12-format

  Lagrar den elektroniska ID-informationen i en fil som har filnamnstillägget .pfx i Windows och .p12 i Mac OS. Du kan använda filerna omväxlande mellan operativsystem. Om du flyttar en fil från ett operativsystem till ett annat känner Acrobat ändå igen den.

  Windows certifikatarkiv (endast Windows)

  Lagrar det elektroniska ID:t på en gemensam plats från vilken andra Windows-program också kan hämta det.

  PKCS-digital-id
 6. Gör följande:

  1. Skriv ett namn, e-postadress och annan personlig information för ditt elektroniska ID. När du certifierar eller undertecknar ett dokument, visas namnet på panelen Underskrifter och i fältet för underskrift.
  2. Välj ett alternativ på menyn Nyckelalgoritm. Alternativet 2048-bitars RSA ger mer skydd än 1024-bitars RSA, men 1024-bitars RSA går att använda i fler sammanhang.
  3. Ange elektroniskt ID för -menyn ska du välja om du vill använda ditt digitala ID för signaturer, datakryptering eller både och.
  4. Klicka på Nästa.
  Skriv dina ID-uppgifter
 7. Gör följande:

  1. Skriv ett lösenord för den digitala ID-filen. För varje tangenttryckning du gör utvärderar mätaren för lösenordsstyrka ditt lösenord och indikerar lösenordets styrka med ett färgmönster. Bekräfta lösenordet igen.
  2. Den digitala ID-filen lagras på standardplatsen som visas i fältet Filnamn. Om du vill spara den på ett annat ställe ska du klicka på Bläddra och välja plats.
  3. Klicka på Slutför.
  Skriv ett lösenord för ditt ID

  Om en digital ID-fil redan finns med samma namn kommer du att uppmanas att ersätta den. Klicka på OK om du vill ersätta eller bläddra och välj en annan plats där du vill lagra filen.

 8. Ditt ID skapas. Du kan exportera och skicka certifikatfilen till de kontakter som kan använda den för att validera din signatur.

  Ditt ID skapas

  Obs!

  Gör en säkerhetskopia av den digitala ID-filen. Om den digitala ID-filen har försvunnit eller skadats, eller om du har glömt lösenordet, går det inte att använda profilen för att lägga till signaturer.

Registrera ett elektroniskt ID

Registrera ditt ID med Acrobat eller Reader för att använda ditt digitala ID.

 1. I Acrobat ska du klicka på menyn Redigera och välja Inställningar > Signaturer. I Identiteter & pålitliga certifikat klickar du på Mer.

 2. Välj Digitala ID:n till vänster.
 3. Klicka på knappen Lägg till ID .
 4. Välj ett av följande alternativ:

  En fil

  Markera det här alternativet om du har ett digitalt ID i form av en elektronisk fil. Följ uppmaningarna som visas för att välja den elektroniska ID-filen, skriv ditt lösenord och lägg sedan in det elektroniska ID:t i listan.

  Ett centralt digitalt ID sparat på en server

  Välj det här alternativet om du vill använda ett elektroniskt ID som är lagrat på en server för undertecknande. Följ uppmaningarna som visas för att skriva servernamnet och URL-adressen där det centrala ID:t finns.

  En enhet ansluten till den här datorn

  Aktivera det här alternativet om du har en skyddstoken eller maskinvarutoken ansluten till din dator.

 5. Klicka på Nästa och följ sedan instruktionerna på skärmen för att registrera det elektroniska ID:t.

Ange standardinställt elektroniskt ID

Om du inte vill få frågan varje gång kan du välja ett digitalt standard-ID som du alltid använder för att underteckna och certifiera dokument.

 1. I Acrobat ska du klicka på menyn Redigera och välja Inställningar > Signaturer. I Identiteter & pålitliga certifikat klickar du på Mer.

 2. Markera Digitala ID:n till vänster och välj sedan det digitala ID som du vill använda som standard.
 3. Klicka på knappen Användningsalternativ och välj en åtgärd för vilken du vill att det digitala ID:t ska vara standard. Om du vill ange det elektroniska ID:t som standard för två åtgärder klickar du på knappen Användningsalternativ igen och väljer sedanett andraalternativ.

  Markera alternativen för vilka ditt digitala ID ska användas som standard

  En bockmarkering visas före de valda alternativen. Om du bara väljer signeringsalternativet, visas ikonen för  signering bredvid det digitala ID:et. Om du bara väljer krypteringsalternativet, visas  låsikonen. Om du bara väljer certifieringsalternativet, eller om du väljer alternativen för signering och certifiering, visas  signering .

  Obs!

  Upprepa dessa steg och avmarkera användningsalternativen som du markerade för att ta bort ett standardinställt elektroniskt ID.

Ändra lösenord och tidsgräns för ett digitalt ID

Lösenord och tidsgränser kan anges för PKCS #12 IDs. Om PKCS#12-ID:t innehåller flera ID:n, måste du konfigurera lösenordet och timeout-inställningen på filnivå.

Obs!

Självsignerade digitala ID:n går ut om fem år. Efter sista giltighetsdatum kan du använda ID:t för att öppna, men inte signera eller kryptera ett dokument.

 1. I Acrobat ska du klicka på menyn Redigera och välja Inställningar > Signaturer. I Identiteter & pålitliga certifikat klickar du på Mer.

 2. Expandera Digitala ID:n till vänster, markera Elektroniska ID-filer och välj sedan ett ID till höger.
 3. Klicka på Ändra lösenord. Skriv det gamla lösenordet och ett nytt lösenord. För varje tangenttryckning du gör utvärderar mätaren för lösenordsstyrka ditt lösenord och indikerar lösenordets styrka med ett färgmönster. Bekräfta det nya lösenordet och klicka sedan på OK.

 4. Låt ID:t vara markerat och klicka sedan på knappen Timeout för lösenord.

 5. Ange hur ofta du vill tillfrågas om ett lösenord:

  Alltid

  Frågar varje gång du använder det elektroniska ID:t.

  Efter

  Låter dig ange ett intervall.

  En gång per arbetspass

  Frågar en gång varje gång du öppnar Acrobat.

  Aldrig

  Du tillfrågas aldrig om ett lösenord.

 6. Ange lösenordet och klicka sedan på OK.

Obs!

Var noga med att förvara ditt lösenord på ett säkert ställe. Om du tappar bort ditt lösenord skapar du antingen ett nytt självsignerat digitalt ID, och tar bort det gamla, eller så köper du ett från en tredjepartsleverantör.

Ta bort ditt digitala ID

När du tar bort ett digitalt ID i Acrobat tar du bort själva PKCS#12-filen som innehåller både den privata nyckeln och certifikatet. Innan du tar bort ditt digitala ID bör du kontrollera att det inte används av något annat program eller behövs för att dekryptera några dokument.

Obs!

Du kan bara ta bort självsignerade digitala ID:n som du har skapat i Acrobat. Ett digitalt ID som har hämtats från en annan leverantör kan inte tas bort.

 1. I Acrobat ska du klicka på menyn Redigera och välja Inställningar > Signaturer. I Identiteter & pålitliga certifikat klickar du på Mer.

 2. Markera Digitala ID:n till vänster och markera sedan det elektroniska ID som ska tas bort.
 3. Klicka på Ta bort ID.

 4. Skriv lösenordet och klicka på OK.

  Obs!

  Du kan inte ta bort ditt ID om du har glömt lösenordet. När du klickar på Ta bort ID, visar dialogrutan Acrobat Security den fullständiga sökvägen för den digitala ID-filen. Gå till platsen, ta bort filen och starta om Acrobat. ID:et tas bort från listan.

Skydda elektroniska ID:n

Om du skyddar dina elektroniska ID:n kan du förhindra att obehöriga använder dina privata nycklar för att underteckna eller dekryptera konfidentiella dokument. Se till att du har en plan för hur du ska hantera förlorade eller stulna digitala ID:n.

Hur du skyddar dina elektroniska ID:n

När du lagrar privata nycklar på maskinvarutoken, smarta kort och andra maskinvaruenheter som är lösenords- eller PIN-kodsskyddade, bör du se till att alltid använda ett starkt lösenord eller en PIN-kod. Avslöja aldrig lösenordet för andra. Om du måste skriva ned lösenordet, se då till att förvara det på en säker plats. Kontakta systemadministratören om du behöver hjälp med att välja ett starkt lösenord. Håll lösenordet starkt genom att följa dessa regler:

 • Använd minst åtta tecken.

 • Blanda gemener och versaler med siffror och specialtecken.

 • Välj ett lösenord som är svårt att gissa sig till eller hacka, men som du kan komma ihåg utan att behöva anteckna.

 • Använd inte ett korrekt stavat ord på något språk, eftersom sådana ord utsätts för ”ordboksattacker” som kan knäcka lösenorden på några minuter.

 • Ändra lösenordet med jämna mellanrum.

 • Kontakta systemadministratören om du behöver hjälp med att välja ett starkt lösenord.

Skydda privata nycklar i P12/PFX-filer genom att använda ett starkt lösenord och ange timeout för lösenordet. Om du använder en P12-fil för att lagra privata nycklar som används för undertecknande, anger du timeout för lösenordet så att lösenord alltid krävs. Den här inställningen innebär att lösenord alltid behöver anges. Gör en säkerhetskopia av din privata nyckel eller P12-fil om du använder din P12-fil för att lagra privata nycklar som används för att dekryptera dokument. Du kan använda säkerhetskopian av den privata nyckeln till P12-filen för att öppna krypterade dokument om du tappar bort dina nycklar.

Sättet att skydda privata nycklar i Windows certifikatarkiv varierar beroende på vilket företag som erbjuder lagringen. Kontakta leverantören för att fastställa hur nycklarna kan skyddas från obehörig användning. Använd som regel den starkaste tillgängliga legitimeringsmekanismen, och skapa ett starkt lösenord eller PIN-kod när så är möjligt.

Vad du gör om ett elektroniskt ID tappas bort eller blir stulet

Om ditt elektroniska ID utfärdades av en certifikatutfärdare, underrättar du certifikatutfärdaren omedelbart och begär att certifikatet återkallas. Dessutom bör du inte använda din privata nyckel.

Om ditt elektroniska ID är självutfärdat bör du förstöra den privata nyckeln och underrätta de personer som du har skickat motsvarande offentliga nyckel (certifikat) till.

Smarta kort och maskinvarutoken

Ett smart kort ser ut som ett kreditkort. I kortet finns ett kretskort där ditt elektroniska ID finns lagrat. Använd det elektroniska ID:t på ett smartkort för att underteckna och avkryptera dokument på datorer som kan läsa smartkort. Vissa smartkortsläsare har knappar med vilka du kan skriva ett personligt ID-nummer (PIN).

En maskinvarutoken är en liten manick som passar på en nyckelring och som kan användas för att lagra elektroniska ID:n och legitimeringsdata. Du kan få tillgång till ditt elektroniska ID genom att ansluta din token till en USB-port på din dator eller mobila enhet.

Om du lagrar ditt elektroniska ID på ett smartkort eller ett maskinvarutoken ansluter du det till din enhet för att använda det för att underteckna dokument.