Öppna sidor i en PDF

Beroende på vilken PDF du öppnar, kan du behöva gå igenom många sidor, titta på olika delar av sidan eller ändra förstoringsgraden. Du kan navigera på många olika sätt, men följande metoder är de vanligaste:

Nästa och Föregående:

Knapparna Nästa sida  och Föregående sida  visas i verktygsfältet Sidnavigering. Textrutan intill dem är också interaktiv, så du kan skriva ett sidnummer och sedan trycka på Retur för att gå direkt till den sidan.

Rullningslister:

En vågrät rullningslist och en lodrät rullningslist visas till höger respektive nedtill i dokumentrutan om den aktuella vyn in visar hela dokumentet. Om du vill visa andra sidor eller olika områden på sidan klickar du på pilarna eller drar.

Verktygsfältet Markering & zoomning:

Det här verktygsfältet innehåller knappar och kontroller för att ändra sidförstoringen.

Panelen Sidminiatyrer:

Knappen Sidminiatyrer  till vänster på arbetsytan öppnar panelen Sidminiatyrer i navigeringsrutan som visar miniatyrbilder av sidorna. Om du vill öppna den sidan i dokumentrutan klickar du på en sidminiatyr.

Obs!

Välj Visa > Visa/Dölj > Verktygsfältsobjekt > Återställ verktygsfält om dessa objekt inte visas.

Verktyg för sidnavigering

Bläddra i ett dokument

Du kan vända sidor och bläddra i en PDF på flera olika sätt. De flesta använder knapparna i verktygsfältet Sidnavigering, men du kan även använda piltangenter, rullningslister och andra funktioner för att flytta framåt och bakåt i en PDF-fil som innehåller flera sidor.

Verktygsfältet Sidnavigering är öppet som standard. Standardverktygsfältet innehåller verktyg som används ofta: Visa nästa sida , Visa föregående sida  och sidnummer. Precis som med alla verktygsfält kan du dölja verktygsfältet Sidnavigering och sedan visa det igen genom att välja det via Visa > Verktygsfält. Du kan visa fler verktyg i verktygsfältet Sidnavigering genom att högerklicka i verktygsfältet, välja ett enskilt verktyg, välja Visa alla verktyg eller Fler verktyg och sedan markera eller avmarkera verktyg i dialogrutan.

Bläddra i en PDF

 1. Gör något av följande:
  • Klicka på Föregående sida  eller Nästa sida  knapp i verktygsfältet.

  • Välj Visa > Navigering > [plats].

  • Välj Visa > Navigering > Gå till sida, skriv sidnumret i dialogrutan Gå till sida och klicka sedan på OK

  • Tryck på knapparna Page Up eller Page Down på tangentbordet.

Gå till en viss sida

 1. Gör något av följande:

  • I Sidvisning en sida eller två sidor dra den vertikala rullningslisten tills sidan visas i den lilla popuprutan.

  • Om du vill ersätta den som visas i verktygsfältet Sidnavigering skriver du sidnumret och trycker på Enter.

  Obs!

  Om dokumentets sidnummer skiljer sig från den verkliga sidpositionen i PDF-filen visas sidans position i filen inom parentes efter det tilldelade sidnumret i verktygsfältet Sidnavigering. Om du till exempel tilldelar numrering i en fil som är ett kapitel på 18 sidorsombörjar på sidan 223 visas den första sidan som 223 (1 av 18). Du kan stänga av den logiska sidnumreringen på panelen Sidvisning i dialogrutan Inställningar. Se Numrera om sidor och Inställningar för PDF-visning.

  Logiska sidnummer

Gå till sidor med bokmärken

Bokmärken fungerar som en innehållsförteckning och motsvarar vanligtvis kapitel och avsnitt i ett dokument. Bokmärkena visas i navigeringsrutan.

Panelen Bokmärken
Panelen Bokmärken

A. Bokmärkesknappen B. Klicka här om du vill visa Alternativ-menyn för bokmärken C. Expanderat bokmärke 
 1. Klicka på knappen Bokmärken eller välj Visa > Visa/Dölj > Navigeringsrutor > Bokmärken.

 2. Klicka på bokmärket om du vill gå till ett avsnitt. Visa eller dölj bokmärkesinnehållet efter behov.

  Obs!

  Beroende på hur bokmärket har definierats, kan bokmärket när du klickar på det utföra en annan åtgärd än att ta dig till en bestämd plats.

  Om listan med bokmärken försvinner när du klickar på ett bokmärke kan du visa den igen genom att klicka på bokmärkesknappen. Om du vill dölja bokmärkesknappen efter att du har klickat på ett bokmärke, väljer du Dölj efter användning på Alternativ-menyn.

Använda sidminiatyrer för att gå till specifika sidor

Sidminiatyrer är små bilder av dokumentets sidor. Du kan använda miniatyrer i panelen Sidminiatyrer om du vill ändra sidvisningen och gå till andra sidor. Den röda sidvisningsrutan på sidminiatyren anger vilken del av sidan som visas. Du kan ändra storleken på den här rutan om du vill ändra zoomningsgraden.

 1. Om du vill visa panelen Sidminiatyrer klickar du på Sidminiatyrer eller väljer Visa > Visa/Dölj > Navigeringsrutor > Sidminiatyrer

 2. Klicka på en annan miniatyr om du vill gå till en annan sida.

Bläddra i ett dokument automatiskt

Vid automatisk bläddring rullas dokumentet lodrätt i en bestämd takt. Om du avbryter processen genom att använda rullningslisterna för att flytta bakåt eller framåt till en annan sida eller plats, fortsätter den automatiska bläddringen från den punkten och framåt. Den automatiska bläddringen upphör när slutet på PDF-filen har nåtts. Den börjar inte igen förrän du väljer automatisk bläddring på nytt.

 1. Välj Visa > Visningsalternativ > Automatisk bläddring.

 2. Tryck på Esc om du vill sluta bläddringen.

Följa ditt visningsspår tillbaka

Du kan gå till PDF-sidor som du har visat tidigare genom att följa ditt visningsspår tillbaka. Det kan vara bra att förstå skillnaden mellan föregående och nästa sida respektive föregående och nästa vy.

 • Föregående och nästa sidor avser två angränsande sidor, före och efter den aktiva sidan.
 • Föregående och nästa vy avser din visningshistorik. Om du t.ex. gick framåt eller bakåt i ett dokument, kan du följa ditt visningsspår tillbaka så att du kan visa sidorna igen i omvänd ordning.
 1. Välj Visa > Navigering > Föregående vy .

 2. Gör något av följande om du vill fortsätta till en annan del av ditt spår:
  • Upprepa steg 1.

  • Välj Visa > Navigering > Nästa vy .

  Obs!

  Du kan göra knapparna Föregående vy  och Nästa vy  tillgängliga i verktygsfältsområdet genom att högerklicka på verktygsfältet Sidnavigering och sedan välja dem på snabbmenyn eller välja Visa alla verktyg.

Länkar kan ta dig till en annan plats i det aktuella dokumentet, till andra PDF-dokument eller till webbplatser. Att klicka på en länk kan också öppna bifogade filer och spela upp 3D-innehåll, filmer och ljudklipp. Om du vill spela upp sådana medieklipp måste du ha rätt maskin- och programvara installerad.

Personen som skapar ett PDF-dokument väljer hur länkar ska se ut i PDF-dokumentet.

Obs!

Om en länk inte skapats i Acrobat med hjälp av länkverktyget måste du ha alternativet Skapa länkar från URL-adresser markerat i de allmänna inställningarna för att länken ska fungera på rätt sätt.

 1. Välj markeringsverktyget.
 2. Håll pekaren över det länkade området på sidan tills pekaren ändras till en hand med ett pekande finger. Handen har ett plustecken eller ett w om länken pekar på Internet. Klicka på länken.

PDF-filer med bifogade filer

Om du öppnar en PDF som har en eller flera bifogade filer, visas automatiskt panelen Bifogade filer med en lista över bifogade filer. Du kan öppna och visas dessa filer, redigera de bifogade filerna och spara ändringarna i enlighet med vad dokumentets författare har bestämt.

Om du flyttar PDF-filen till en ny plats flyttas de bifogade filerna automatiskt tillsammans med PDF-filen.

Artikeltrådar

Artiklar är valfria elektroniska trådar som PDF-författare kan definiera i PDF-filer. En artikel leder läsarna genom PDF-innehållet och hoppar över sidor eller delar av sidor som inte ingår i artikeln. Det fungerar ungefär på samma sätt som när du ögnar igenom en vanlig tidning eller tidskrift där du följer specifik berättelse och ignorerar resten. När du läser en artikel kan sidvyn zoomas in eller ut så att den aktuella delen av artikeln fyller skärmen.

Öppna och navigera i en artikeltråd

 1. Klicka på handverktyget i verktygsfältet för vanliga verktyg.
 2. Öppna panelen Artiklar genom att välja Visa > Visa/Dölj > Navigeringspaneler > Artiklar

  Obs!

  Du kan inte öppna panelen Artiklar om du visar PDF-filen i en webbläsare. Öppna i stället PDF-filen i Acrobat.

 3. Dubbelklicka på artikelikonen när du vill gå till början av artikeln. Ikonen byter utseende till en följ artikel-pekare .

  Obs!

  Om panelen Artiklar är tom innebär det att författaren inte har definierat några artikeltrådar för PDF-filen.

 4. Gör något av följande när artikeltråden är öppen:
  • Om du vill bläddra igenom artikeln en ruta i taget trycker du på Retur eller klickar på artikeln.

  • Om du vill bläddra igenom artikeln bakåt en ruta i taget Skift-klickar du i artikeln eller trycker på Skift+Retur.

  • Om du vill gå till början av artikeln Ctrl-klickar du i den.

 5. Klicka på artikeln igen när du har kommit till slutet av den.

  Föregående sidvy återställs och pekaren ändras till avsluta artikel-pekaren .

Avsluta en tråd före artikelns slut

 1. Kontrollera att handverktyget är valt.
 2. Skift+Ctrl-klicka på sidan.

Föregående sidvy återställs.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy