Validera certifikatbaserade underskrifter

Välj alternativ för verifiering i förväg. Det är en garanti för att de certifikatbaserade underskrifterna är giltiga när du öppnar en PDF-fil och verifieringsinformationen visas tillsammans med underskriften. Se Ange alternativ för verifiering av underskrifter för mer information.

När de certifikatbaserade signaturerna valideras visas en ikon i dokumentets meddelandefält som anger signaturstatus. Ytterligare statusinformation visas på panelen Underskrifter och i dialogrutan Underskriftsegenskaper.

Konfigurera för widgeten certifikatbaserade underskrifter

När du tar emot ett undertecknat dokument vill du kanske validera underskriften/underskrifterna för att verifiera undertecknaren och det undertecknade dokumentet. Beroende på hur du har konfigurerat ditt program kan det hända att valideringen sker automatiskt. Signaturens giltighet bestäms genom att autenciteten hos signaturens elektroniska ID-certifikat och dokumentets integritet kontrolleras:

 • Giltighetsverifieringen bekräftar att undertecknarens certifikat eller dess överordnade certifikat finns i validatorns lista över betrodda identiteter. Den bekräftar även om signeringscertifikatet är giltigt utifrån användarens konfiguration av Acrobat eller Reader.

 • Dokumentintegritetsverifieringen bekräftar om det undertecknade innehållet har ändrats efter undertecknandet eller inte. Om dokumentet ändras bekräftar dokumentintegritetsverifieringen om innehållet har ändrats på ett sätt som tillåts av undertecknaren eller inte.

Ange verifieringsinställningar för underskrift

 1. Öppna dialogrutan Inställningar.
 2. Välj Underskrifter under Underskrifter.
 3. Klicka på Mer för Verifiera.
 4. Välj Verifiera underskrifter när dokumentet är öppnat om du automatiskt vill validera alla underskrifter i en PDF när du öppnar dokumentet. Alternativet är som standard markerat.
 5. Ange verifieringsalternativ efter behov och klicka på OK.

  Verifieringsbeteende

   

  Vid verifiering:

  Dessa alternativ anger metoder som bestämmer vilket insticksprogram du ska välja vid verifiering av en underskrift. Lämpligt insticksprogram väljs ofta automatiskt. Kontakta systemadministratören om specifika krav på insticksprogram för validering av underskrifter.

   

  Begär att spärrkontroll för certifikat ska lyckas när möjligt

  Kontrollerar certifikat mot en lista över utelämnade certifikat vid valideringen. Alternativet är som standard markerat. Om du avmarkerar det här alternativet ignoreras spärrstatusen för godkännandeunderskrifter. Spärrstatusen kontrolleras alltid för certifieringsunderskrifter.

   

  Verifieringstid

   

  Verifiera underskrifter med

  Välj ett alternativ som anger hur den certifikatbaserade underskriftens giltighet ska kontrolleras. Som standard kan du kontrollera tiden baserat på när underskriften skapades. Kontrollen kan även baseras på aktuell tidpunkt eller den tidpunkt som har ställts in på en tidstämpelserver när dokumentet undertecknades.

   

  Använd utgångna tidsstämplar

  Använder tidsstämpeln eller den tid som är inbäddad i underskriften även om utgångsdatumet för underskriftens certifikat har passerats. Alternativet är som standard markerat. Om du avmarkerar det här alternativet tillåts att utgångna tidsstämplar ignoreras.

   

  Verifieringsinformation

  Anger om verifieringsinformation ska läggas till i den signerade PDF-filen. Det vanliga är att informera användaren när verifieringsinformationen är för stor.

  Windows-integrering

  Ange om du litar på alla rotcertifikat i certifikatfunktion i Windows när du validerar underskrifter och certifierade dokument. Att välja dessa alternativ kan påverka säkerheten.

   

  Obs!

  Du bör inte lita på alla rotcertifikat i Windows certifikatsfunktion. Många certifikat kan ha distribuerats med Windows för andra syften än att etablera pålitlita ID:n.

Ställa in pålitlighetsnivån i ett certifikat

I Acrobat eller Reader är signaturen för ett certifierat eller signerat dokument giltigt om du och den som har signerat har ett förtroendeförhållande. Certifikatets pålitlighetsnivå indikerar för vilka åtgärder du litar på undertecknaren.

Du kan ändra pålitlighetsinställningarna för certifikat och tillåta vissa åtgärder. Du kan t.ex. ändra inställningarna för aktivering av dynamiskt innehåll och inbäddade JavaScript i det certifierade dokumentet.

 1. Öppna dialogrutan Inställningar.
 2. Välj Underskrifter under Kategorier.
 3. Klicka på Mer för Identiteter & pålitliga certifikat.
 4. Välj Pålitliga certifikat till vänster.
 5. Välj ett certifikat från listan och klicka på Redigera pålitliga.
 6. Ange att något eller några av följande objekt är pålitliga enligt certifikatet på fliken Lita på:

  Använd det här certifikatet som ett pålitligt rotcertifikat

  Ett rotcertifikat är den första utföraren i en kedja av certifikatutfärdare som utfärdade certifikatet. Genom att lita på rotcertifikatet, litar du på alla certifikat som har utfärdats av den certifikatutfärdaren.

  Signerade dokument eller data

  Bekräftar undertecknarens identitet.

  Certifierade dokument

  Litar på dokument där författaren har certifierat dokumentet med en signatur. Du litar på undertecknaren när det gäller att certifiera dokument och du godtar de åtgärder som de certifierade dokumenten vidtar.

  När du har valt detta alternativ är följande alternativ tillgängliga:

  Dynamiskt innehåll

  Tillåter att filmer, ljud och andra dynamiska element spelas upp i ett certifierat dokument..

   

  Inkluderade privilegierade JavaScript

  Tillåter att priviligierat JavaScript som är inbäddat i PDF-filer körs. JavaScript-filer kan användas i skadliga syften. Det är klokt att välja det här alternativet enbart då det är nödvändigt för certifikat som du litar på.

   

  Behöriga systemåtgärder

  Tillåter Internet-anslutningar, skript över domäner, tysta utskrifter, externa objektreferenser och import-/exportmetodåtgärder för certifierade dokument.

   

  Obs!

  Tillåt endast inbäddade privilegierade JavaScript och behöriga systemåtgärder för källor som du litar på och arbetar mycket med. Använd t.ex. de här alternativen för arbetsgivaren eller en tjänsteleverantör.

 7. Klicka på OK, stäng dialogrutan Inställningar för digitalt ID och pålitligt certifikat och klicka sedan på OK i dialogrutan Inställningar.

Mer information finns i handboken om digitala signaturer (PDF) på www.adobe.com/go/learn_acr_security_se.

Signaturpanel för certifikatbaserade underskrifter

På panelen Underskriftervisas information om varje certifikatbaserad underskrift i det aktuella dokumentet och ändringshistoriken för dokumentet sedan den första certifikatbaserade underskriften. Varje certifikatbaserad underskrift har en ikon som visar verifieringsstatusen. Verifieringsinformation visas nedanför varje signatur genom att man expanderar signaturen. Panelen Signaturer ger också information om vilken tid dokumentet undertecknades samt information om pålitlighet och om undertecknaren.

Verifiera signaturer på panelen Signaturer
Verifiera underskrifter på panelen Underskrifter

 1. Välj Visa > Visa/dölj > Navigeringsrutor > Signaturer eller klicka på knappen Signaturpanel i dokumentets meddelandefält.

Obs!

Du kan högerklicka på ett fält för underskrift på panelen Underskrifter för att utföra de flesta underskriftsrelaterade åtgärder, bl.a. lägga till, rensa och validera underskrifter. I vissa fall kan fältet för underskrift bli låst efter att du har undertecknat det.

Validera en certifikatbaserad underskrift

Om underskriftsstatus är okänd eller overifierad, validera underskriften manuellt för att finna orsaken till problemet och en möjlig lösning. Om signaturens status är ogiltig bör du kontakta undertecknaren och berätta om problemet.

Mer information om signaturvarningar samt giltiga och ogiltiga underskrifter finns i handboken om digitala signaturer (PDF) på www.adobe.com/go/learn_acr_security_se.

Du kontrollerar giltigheten för en certifikatbaserad underskrift och tidsstämpel genom att kontrollera underskriftsegenskaperna.

 1. Ange verifieringsinställningar för underskrift. För ytterligare information, se Göra inställningar för signaturverifiering.
 2. Öppna PDF-filen som innehåller underskriften och klicka på underskriften. Dialogrutan Underskriftens verifieringsstatus beskriver underskriftens giltighet.
 3. Mer information om underskrifter och tidsstämplar får du genom att klicka på Underskriftsegenskaper.
 4. Förhandsgranska Giltighetssammanfattning i dialogrutan Underskriftsegenskaper. Sammanfattningen kan visa något av följande meddelanden:

  Signaturens datum/tid är hämtad från klockan på signerarens dator

  Tiden baseras på den lokala tiden på undertecknarens dator.

  Signaturen är tidsstämplad

  Undertecknaren använde en tidsstämpelserver och dina inställningar indikerar att du har ett förtroendeförhållande med den tidsstämpelservern.

  Signaturen är tidsstämplad med det går inte att verifiera tidsstämpeln

  Tidsstämpelsverifiering kräver att du hämtar tidstämpelserverns certfikat till din lista över tillförlitliga identiteter. Kontrollera med den systemansvarige.

  Signaturen är tidsstämplad, men utgångsdatumet för tidsstämpeln har passerats

  Acrobat och Reader validerar en tidsstämpel på basis av den aktuella tiden. Detta meddelande visas om tidsstämpeln i undertecknarens certifikat löper ut före den aktuella tiden. Om du vill tillåta att Acrobat eller Reader ska godkänna utgångna tidsstämplar markerar du Använd utgångna tidsstämplar i dialogrutan Inställningar för signaturverifiering (Inställningar > Underskrifter > Verifiera: Mer). I Acrobat och Reader visas ett varningsmeddelande när underskrifter med en utgången tidsstämpel valideras.

 5. Mer information om undertecknarens certifikat, till exempel pålitlighetsinställningar eller juridiska begränsningar för underskrift, får du om du klickar på Visa signerarens certifikat i dialogrutan Underskriftsegenskaper.

  Om dokumentet ändrades efter det att det undertecknades, kontrollerar du den undertecknade versionen av dokumentet och jämför den med den aktuella versionen.

Visa tidigare versioner av ett elektroniskt undertecknat dokument

Varje gång ett dokument undertecknas med ett certifikat sparas en undertecknad version av PDF-filen vid den tidpunkten med PDF-filen. Varje version har sparats som utbytsskyddad och originalet kan inte ändras. Alla certifikatbaserade underskrifter och tillhörande versioner visas på panelen Underskrifter.

 1. Markera och expandera underskriften på panelen Underskrifter och välj sedan Visa signerad version på alternativmenyn .

  Den tidigare versionen öppnas i en ny PDF-fil, med versionsinformation och namnet på undertecknaren i namnlisten.

 2. Om du vill gå tillbaka till det ursprungliga dokumentet väljer du dokumentnamnet på Fönster-menyn.

Jämföra versioner av ett undertecknat dokument

När ett dokument har signerats kan du visa en lista över vilka ändringar som har gjorts i dokumentet efter den senaste versionen.

 1. Markera underskriften på panelen Underskrifter.
 2. Välj Jämför undertecknad version med aktuell version på alternativmenyn .
 3. Stäng det tillfälliga dokumentet när du är klar.

Lita på en undertecknares certifikat

Att lita på ett certifikat innebär att man lägger till det i listan med betrodda identiteter i pålitlighetshanteraren och anger dess pålitlighetsnivå manuellt. Slutanvändare utbyter ofta certifikat efter behov med hjälp av certifikatskydd. De kan också lägga till certifikat direkt från signaturer i undertecknade dokument och därefter ange pålitlighetsnivå. Företag kräver dock ofta att de anställda ska validera andras signaturer utan att genomföra några manuella åtgärder. Acrobat litar på alla certifikat för undertecknande och certifiering som kan härledas till en rotcertifikatsutfärdare. Därför bör administratören förkonfigurera klientinstallationer eller låta slutanvändarna lägga till en eller flera rotcertifikatsutfärdare. Mer information om betrodda certifikat finns i avsnittet Om elektroniska underskrifter.

PDF-portföljer och certifikatbaserade underskrifter

Du kan signera PDF-dokument som ingår i en PDF-portfölj eller signera hela PDF-portföljen. Om du signerar ett komponent-PDF-dokument låses detta PDF-dokument för vidare redigering och innehållet skyddas. När du har signerat alla komponent-PDF-dokument kan du signera hela PDF-portföljen för att färdigställa den. Alternativt kan du signera hela PDF-portföljen för att låsa innehållet i alla ingående PDF-dokument samtidigt.

 • Se Signera PDF-filer om du vill signera ett komponent-PDF-dokument. Det signerade PDF-dokumentet sparas automatiskt i PDF-portföljen.

 • Om du vill signera en hel PDF-portfölj signerar du försättsbladet (Visa > Portfölj > Försättsblad). När du har signerat hela PDF-portföljen kan du inte lägga till signaturer i de dokument som ingår. Du kan dock lägga till fler underskrifter på försättsbladet.

Certifikatbaserade underskrifter på bilagor till PDF-dokument som ingår i en portfölj

Du kan lägga till underskrifter i de bifogade filerna innan försättsbladet undertecknas. Om du vill förse bifogade PDF-dokument med underskrifter öppnar du PDF-dokumentet i ett separat fönster. Högerklicka på den bifogade filen och välj Öppna fil från snabbmenyn. Om du vill visa signaturerna på PDF-portföljen navigerar du till försättsbladet och tittar på dokumentmeddelandefältet och underskriftspanelen.

Undertecknade och certifierade PDF-portföljer

En korrekt signerad eller certifierad PDF-portfölj har en eller flera signaturer som godkänner eller certifierar PDF-portföljen. Den viktigaste underskriften visas som ett märke i verktygsfältet. Information om alla signaturer visas på försättsbladet.

Undertecknade och certifierade PDF-portföljer
Med <span class="uicontrol">Signature Badge</span> du snabbt kontrollera om PDF-portföljen är godkänd eller certifierad.

 • Om du vill visa namnet på den organisation eller person som signerade PDF-portföljen för du muspekaren över Signature Badge.

 • Om du vill visa information om den signatur som visas i Signature Badge klickar du på Signature Badge. Försättsbladet och signaturfältet till vänster öppnas och informationen visas.

Om PDF-portföljens godkännande eller certifiering är ogiltig eller om det finns ett problem med den visas en varningsikon i Signature Badge. Om du vill visa en förklaring till problemet för du muspekaren över den Signature Badge som innehåller en varningsikon. Olika varningsikoner visas för olika situationer.

En lista och en förklaring av varje varning finns i administratörshandboken för DigSigwww.adobe.com/go/learn_acr_security_se.

XML-datasignaturer

Acrobat och Reader stöder XML-datasignaturer som används för att signera data i XFA-formulär (XML Forms Architectures). Formulärets författare skapar instruktioner för XML-underskrift, validering eller rensning vid formulärhändelser som t.ex. sker när en knapp klickas, en fil sparas eller när formuläret skickas.

XML-dataunderskrifter uppfyller W3C XML-Signature-standarden. I likhet med digitala PDF-underskrifter säkerställer digitala XML-underskrifter integritet, autenticitet och oförnekbarhet i dokument.

PDF-underskrifter har dock olika dataverifieringslägen. Vissa lägen uppstår när en användare ändrar innehållet i det undertecknade PDF-dokumentet. XML-signaturer har däremot bara två dataverifieringslägen – giltigt eller ogiltigt. Det ogiltiga läget aktiveras när en användare ändrar i det signerade XML-innehållet.

Fastställa långsiktig signaturvalidering

Långsiktig signaturvalidering låter dig kontrollera en underskrifts validitet långt efter det att dokumentet har undertecknats. För att du ska kunna åstadkomma långsiktig validering, måste alla de nödvändiga objekten för signaturvalideringen ha bäddats in i den signerade PDF:en. Inbäddning av dessa element kan förekomma när dokumentet signeras, eller efter det att signaturen har skapats.

Om inte viss information har lagts till PDF-dokumentet kan underskriften bara valideras för en begränsad tid. Den här begränsningen uppstår eftersom certifikat som relaterar till underskriften eventuellt går ut eller dras tillbaka. När ett certifikat går ut är inte den utfärdande myndigheten längre ansvarig för att ge certifikatet spärrstatus. Utan att spärrstatusen bekräftas kan underskriften inte valideras.

De element som krävs för att fastställa en underskrifts giltighet omfattar certifikatsundertecknandekedjan, certifikatets spärrstatus och eventuell tidsstämpel. Om de nödvändiga elementen är tillgängliga och bäddas in medan dokumentet undertecknas kan underskriften valideras med externa valideringsresurser. Acrobat och Reader kan bädda in alla nödvändiga element om de är tillgängliga. Den som har skapat PDF-dokumentet måste aktivera användarbehörigheten för Reader-användare (Arkiv > Spara som annan > Reader-utökad PDF).

Obs!

För att tidsstämpelinformation ska kunna bäddas in måste en tidsstämplingsserver med korrekt konfigurering vara tillgänglig. Dessutom måste tiden för signaturverifiering anges till Säker tid (Inställningar > Dokumentskydd > Avancerade inställningar > fliken Verifiera). CDS-certifikat kan lägga till verifieringsinformation, t.ex. spärrar och tidsstämplar, i dokumentet utan att det kräver någon konfigurering av undertecknaren. Undertecknaren måste vara online för att kunna hämta den information som behövs.

Lägg till verifieringsinformation vid undertecknande

 1. Se till att datorn kan ansluta till rätt nätverksresurser.

 2. Kontrollera att inställningen Inkludera signaturens spärrstatus fortfarande är markerad (Inställningar > Underskrifter > Skapande & utseende: Mer). Den här inställningen är markerad som standard.

 3. Underteckna PDF-dokumentet.

Om samtliga element i certifikatskedjan är tillgängliga, läggs informationen till automatiskt till PDF-dokumentet. Om en tidsstämpelserver har konfigurerats, läggs även en tidsstämpel till.

Lägg till verifieringsinformation efter undertecknande

I vissa arbetsflöden är underskriftsvalideringsinformationen ej tillgänglig vid undertecknandet, men kan tas fram senare. Anta t.ex. att en företagsrepresentant skriver under ett avtal via en bärbar dator under en flygresa. Datorn kan inte kommunicera med Internet för att hämta tidsstämpels- och spärrinformation att lägga till underskriften. Senare, när Internet är tillgängligt igen, kan vem som helst som validerar underskriften lägga till denna information till PDF-dokumentet. Alla följande underskriftsvalideringar kan också använda den här informationen.

 1. Kontrollera att datorn kan ansluta till de nätverksresurser som behövs och högerklicka sedan på underskriften i PDF-filen.

 2. Välj Lägg till verifieringsinformation.

Den information och de metoder som används för att inkludera information om denna långtidsvalidering (LTV) i PDF-filen uppfyller del 4 i standarden ETSI 102 778 PDF Advanced Electronic Signatures (PAdES). Mer information finns på blogs.adobe.com/security/2009/09/eliminating_the_penone_step_at.html. Kommandot är otillgängligt om underskriften är ogiltig, eller har undertecknats med ett självsignerat certifikat. Kommandot är även otillgängligt om verifieringstidpunkten är densamma som den innevarande tidpunkten.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto