Topptekster, bunntekster og bates-nummerering

Acrobat DC lar deg legge til topp- og bunntekst i PDF-filer. Topp- og bunntekster kan inneholde dato, sidenumre, tittel, forfatter, bates-stempel for juridiske dokumenter eller tittel og forfatter.. Du kan legge til topp- og bunntekster i én eller flere PDF-filer.

Du kan variere topp- og bunntekster i en PDF-fil. Du kan for eksempel legge til en topptekst som viser sidetallet til høyre på oddetallssider, og en annen topptekst som viser sidetallet til venstre på partallssider. Når du legger til bates-nummerering, kan du angi antall sifre, startnummer og prefiks eller suffiks som skal legges til hver enkelt bates-nummer.

Du kan definere og lagre topp- og bunntekster og bruke dem om igjen senere, eller du kan ganske enkelt bruke en topp- eller bunntekst og deretter glemme den. Når du har brukt en topp- eller bunntekst, kan du redigere, erstatte eller slette den i PDF-filen. Du kan også forhåndsvise topp- og bunntekster før du bruker dem, og du kan justere topp- og bunntekstmargene slik at de ikke overlapper annet innhold på siden.

Legge til topp- og bunntekster i åpne dokumenter

 1. Åpne PDF-filen du vil legge til topp- og bunnteksten i.

 2. Velg Verktøy > Rediger PDF.

  Verktøysettet Rediger PDF vises på den sekundære verktøylinjen.

  Merk:

  Formatering og andre relaterte alternativer vises i ruten til høyre.

 3. Velg Topp- og bunntekst > Legg til på den sekundære verktøylinjen.

 4. Angi skrift-/font- og margverdier etter behov.

  Tekstegenskapene gjelder for alle topp- og bunntekster i denne innstillingsdefinisjonen. Du kan ikke bruke forskjellige innstillinger i individuelle topp- eller bunntekstbokser i samme økt i dialogboksen Legg til topp- og bunntekst.

  Merk:

  Du kan unngå overlapping ved å klikke koblingen Alternativer for utseende og velge Forminsk dokumentet for å unngå at tekst og grafikk i dokumentet overskrives. For å hindre at størrelsen eller plasseringen endres når du skriver ut PDF-filen i et stort format, velger du Beholde samme plassering og størrelse for topp- og bunntekst ved utskrift på forskjellige sidestørrelser.

 5. Skriv inn tekst i topp- og bunntekstboksene. Hvis du vil sette inn sidetall eller gjeldende dato, klikker du i en boks og klikker deretter de tilhørende knappene. Hvis du vil legge til formatering for automatiske oppføringer, klikker du Sidetall- og datoformat.

  Merk:

  Du kan kombinere tekst med datoer og sidetall. Du kan også legge til flere linjer med tekst i en oppføring.

 6. Hvis du vil angi hvilke sider topp- og bunnteksten skal vises på, klikker du knappen Alternativer for sideområde. Deretter angir du et sideområde og velger et Underinndeling-alternativ etter behov.

 7. Undersøk resultatet i Forhåndsvisning-området. Bruk alternativet Forhåndsvis side for å se forskjellige sider i PDF-filen.

 8. (Valgfritt) Hvis du vil lagre disse innstillingene for topp- og bunntekst for fremtidig bruk, klikker du Lagre innstillinger (Windows) eller Arkiver innstillinger (Mac OS) øverst i dialogboksen.

 9. (Valgfritt) Hvis du vil bruke de samme innstillingene på flere PDF-filer, klikker du Bruk på flere filer. Klikk Legg til filer, velg Legg til filer eller Legg til åpne filer, og velg filene. Angi deretter innstillinger for mappe og filnavn i dialogboksen Alternativer for utdata, og klikk OK.

Legge til topp- og bunntekster uten åpne dokumenter (bare Windows)

 1. Velg Verktøy > Rediger PDF.

 2. Velg Topp- og bunntekst > Legg til på den sekundære verktøylinjen.

 3. Klikk Legg til filer i dialogboksen, velg Legg til filer og velg deretter filene.

  Merk:

  Du kan også legge til filer eller mapper ved å dra dem til dialogboksen.

 4. Følg trinn 4 til og med 8 i fremgangsmåten for å legge til topp- og bunntekster med et dokument åpent. Når du er ferdig med å definere topp- og bunntekster, klikker du OK.

 5. Angi innstillinger for mappe og filnavn i dialogboksen Alternativer for utdata, og klikk OK.

Oppdatere topp- og bunntekster

Oppdatering gjelder for det siste settet med topp- og bunntekst du la til.

 1. Åpne PDF-filen som inneholder topptekst og bunntekst.

 2. Velg Verktøy > Rediger PDF.

 3. Velg Topp- og bunntekst > Oppdater på den sekundære verktøylinjen.

 4. Endre innstillinger etter behov.
 1. Åpne PDF-filen som inneholder topptekst og bunntekst.

 2. Velg Verktøy > Rediger PDF.

 3. Velg Topp- og bunntekst > Legg til på den sekundære verktøylinjen, og klikk deretter Legg til ny i meldingen som vises.

  Forhåndsvisningen viser eventuelle eksisterende topp- og bunntekster.

 4. Skriv inn tekst i topp- og bunntekstboksene for å legge til flere topp- og bunntekster. Når du skriver, oppdateres utseendet på forhåndsvisningene med de fullstendige topp- og bunntekstene på siden.
 5. Velg om nødvendig nye formateringsalternativer. Legg igjen merke til at forhåndsvisningen oppdateres.

Erstatte alle topp- og bunntekster

 1. Åpne PDF-filen som inneholder topptekst og bunntekst.

 2. Velg Verktøy > Rediger PDF.

 3. Velg Topp- og bunntekst > Legg til på den sekundære verktøylinjen, og klikk deretter Erstatt eksisterende i meldingen som vises.

 4. Angi innstillinger etter behov.

Merk:

Denne prosessen gjelder bare for topp- og bunntekster som er lagt til i Acrobat 7.0 eller senere.

Fjerne alle topp- og bunntekster

 1. Gjør ett av følgende:
  • Åpne PDF-filen som inneholder topptekst og bunntekst. Velg deretter Verktøy > Rediger PDF > Topp- og bunntekst > Fjern.
  • Hvis du vil fjerne topp- og bunntekster fra flere PDF-filer, lukker du eventuelle åpne dokumenter og velger Verktøy > Rediger PDF > Topp- og bunntekst > Fjern. Klikk Legg til filer i dialogboksen, velg Legg til filer og velg deretter filene. Klikk OK, og angi deretter innstillinger for mappe og filnavn i dialogboksen Alternativer for utdata.

Merk:

Denne prosessen gjelder bare for topp- og bunntekster som er lagt til i Acrobat 7.0 eller senere.

Bates-nummerering er en metode for å indeksere juridiske dokumenter slik at de er lette å kjenne igjen og hente. Hver side i hvert dokument tilordnes et unikt Bates-nummer, som også angir relasjonen til andre Bates-nummererte dokumenter. Bates-numre vises som topp- og bunntekster på sidene i alle PDF-filene i bunken.

Bates-identifikatoren kalles et nummer, men den kan inneholde et alfanumerisk prefiks og suffiks. Prefikset og suffikset kan gjøre det lettere å gjenkjenne innholdet i filene.

Merk:

Bates-nummerering er ikke tilgjengelig for beskyttede eller krypterte filer, og for enkelte skjemaer.

Legge til Bates-numre

Når du angir dokumenter for Bates-nummerering, kan du legge til PDF-filer samt ikke-PDF-filer som kan konverteres til PDF. Prosessen konverterer ikke-PDF-filtyper til PDF og legger deretter til Bates-numre i den resulterende PDF-filen.

 1. Velg Verktøy > Rediger PDF.

  Verktøysettet Rediger PDF vises på den sekundære verktøylinjen.

 2. Velg Mer > Bates-nummerering > Legg til på den sekundære verktøylinjen.

 3. Klikk Legg til filer i dialogboksen Bates-nummerering, og velg Legg til filer, Legg til mapper eller Legg til åpne filer. Deretter velger du filene eller mappen.

  Merk:

  Hvis du legger til en mappe som inneholder andre filer enn PDF-filer, blir ikke disse andre filene lagt til.

  Hvis noen av filene er passordbeskyttet, vises en eller flere meldinger der du må skrive inn riktig passord.

 4. Gjør om nødvendig noe av følgende i fillisten:
  • Hvis du vil endre rekkefølgen for Bates-nummereringen, velger du en fil og drar den eller klikker Flytt opp eller Flytt ned.
  • Hvis du vil sortere listen, klikker du et kolonnenavn. Klikk en gang til for å sortere i omvendt rekkefølge.
 5. Hvis du vil angi en målmappe for utdatafiler og innstillinger for filnavn, klikker du Alternativer for utdata. Angi alternativer etter behov, og klikk deretter OK.

 6. Når du er ferdig med å legge til og ordne filene, klikker du OK. I dialogboksen Legg til topp- og bunntekst klikker du i boksen der du vil plassere innsettingspunktet.

 7. Klikk Sett inn Bates-nummer. Angi deretter følgende:

  • Under Antall sifre angir du hvor mange sifre Bates-nummeret skal inneholde. Skriv inn et tall mellom 3 og 15. Standardtallet er 6, som gir Bates-numre som 000001, 000002 og så videre.
  • Under Startnummer skriver du inn nummeret som skal tilordnes til den første PDF-filen i listen. Standardverdien er 1.
  • Under Prefiks skriver du inn eventuell tekst som skal vises foran Bates-nummeret.
  • Under Suffiks skriver du inn eventuell tekst som skal vises etter Bates-nummeret.

  Merk:

  For rettssaker som omfatter et stort antall sider, skriver du inn en høy verdi under Antall sifre. Ikke bruk #-tegnet i prefikset eller suffikset.

 8. Klikk OK, og endre om nødvendig innstillingene ytterligere, på samme måte som for andre topp- og bunntekster.

Legge til flere dokumenter i en Bates-nummerserie

Før du begynner, må du vite det sist brukte Bates-nummeret i serien.

 1. Følg fremgangsmåten beskrevet under forrige emne for å starte Bates-nummereringen og velge filene du vil legge til i serien.

 2. Etter at du har klikket Sett inn Bates-nummer, skriver du inn neste nummer i serien under Startnummer. Skriv inn det samme suffikset og prefikset som brukes i resten av serien.

 3. Når du er ferdig med å endre innstillingene, klikker du OK.

Søke etter Bates-nummererte PDF-filer

 1. Velg Rediger > Avansert søk.

 2. I feltet for søkeord eller -uttrykk skriver du inn hele eller en del av Bates-nummeret.

  Hvis du for eksempel vil finne et bestemt dokument og du kjenner Bates-nummeret, skriver du inn hele nummeret som søketekst. Hvis du vil finne dokumenter i en Bates-nummerserie, skriver du inn en distinktiv del av Bates-serien, for eksempel prefikset eller suffikset.

 3. Under Hvor vil du søke velger du Alle PDF-dokumenter i.

 4. Klikk Søk etter plassering, og angi plasseringen.

 5. Klikk Søk.

Merk:

Hvis du vil søke etter Bates-nummererte PDF-filer i en PDF-portefølje, åpner du PDF-porteføljen og skriver inn hele eller en del av Bates-nummeret i søkeboksen på verktøylinjen for PDF-porteføljen.

Fjerne Bates-nummerering

 1. Åpne PDF-filen som inneholder Bates-numre.

 2. Velg Verktøy > Rediger PDF.

 3. Velg Mer > Bates-nummerering > Fjern på den sekundære verktøylinjen.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet