Rotere, flytte, slette og nummerere PDF-sider

Finn ut hvordan du roterer, flytter, sletter, trekker ut eller nummererer sider i en PDF-fil.

Hvis du vil manipulere sider i en PDF-fil, må du passe på at du har tillatelse til å redigere PDF-filen. Du kontrollerer dette ved å velge Fil > Egenskaper og deretter klikke kategorien Sikkerhet. Tillatelsene vises i Sammendrag av dokumentbegrensninger.

Rotere sider i en PDF-fil

Du kan rotere alle eller utvalgte sider i et dokument. Rotering er basert på 90-graders intervaller. Du kan rotere sider ved hjelp av roteringsverktøyet i ruten for sideminiatyrer eller ved hjelp av alternativet Roter (beskrevet nedenfor).

 1. Åpne PDF-filen i Acrobat DC, og velg deretter VerktøyOrdne sider, eller velg Ordne sider fra ruten til høyre.

  Verktøysettet Ordne sider vises på den sekundære verktøylinjen.

  Verktøysettet Ordne sider på den sekundære verktøylinjen.

 2. På den sekundære verktøylinjen angir du sideområdet du vil bruke roteringen for.

  Du kan velge Partallssider, Oddetallssider, Liggende sider, Stående sider, Alle sider eller angi sidenummeret du vil utføre handlingen på.

 3. Når du har angitt sideområdet, velger du 90 grader mot klokken eller 90 grader med klokken for Retning.

 4. Du kan også bruke siderotasjonen på en bestemt side ved å klikke på roteringsknappene for mot eller med urviseren, som vises i sideminiatyrvisningen.

  Sideminiatyrvisning
  Siderotasjon i sideminiatyrvisningen.

  Merk:

  Hvis du vil endre sidevisningen midlertidig, velger du Vis > Roter visning > Med klokken eller Mot klokken. Den opprinnelige sideretningen gjenopprettes neste gang du åpner PDF-filen.

Trekke ut sider fra en PDF-fil

Uttrekking er prosessen for å bruke utvalgte sider fra en PDF-fil på nytt i en annen PDF-fil. Uttrukne sider inneholder ikke bare innholdet, men også alle skjemafelt, kommentarer og koblinger som er knyttet til innholdet på den opprinnelige siden.

Du kan la de uttrukne sidene være i det opprinnelige dokumentet eller fjerne dem under uttrekkingsprosessen – som kan sammenlignes med de vanlige prosessene for å klippe ut og lime inn eller kopiere og lime inn, men på sidenivå.

Merk:

Eventuelle bokmerker eller artikkeltråder knyttet til sider blir ikke trukket ut.

 1. Åpne PDF-filen i Acrobat DC, og velg deretter VerktøyOrdne sider, eller velg Ordne sider fra ruten til høyre.

  Verktøysettet Ordne sider vises på den sekundære verktøylinjen.

 2. Klikk Trekk ut på den sekundære verktøylinjen.

  En ny verktøylinje vises nedenfor den sekundære verktøylinjen med kommandoer som er spesifikke for Trekk ut-handlingen.

  Velg Trekk ut fra den nye verktøylinjen for å trekke ut én eller flere sider fra PDF-filen.

 3. Angi sideområdet som skal trekkes ut.

  Du kan velge Partallssider, Oddetallssider, Liggende sider, Stående sider, Alle sider eller angi sidenummeret du vil utføre handlingen på.

 4. På den nye verktøylinjen gjør du ett eller flere av følgende før du klikker Trekk ut:

  • Hvis du vil fjerne de uttrukne sidene fra originaldokumentet, velger du Slett sider etter uttrekking.
  • Du oppretter en enkeltside-PDF-fil for hver uttrukne side ved å velge Trekk ut sider som separate filer.
  • Vil du la de opprinnelige sidene være i dokumentet og opprette én enkelt PDF-fil som omfatter alle de uttrukne sidene, merker du ikke noen av avmerkingsboksene.

De uttrukne sidene plasseres i et nytt dokument.

Merk:

Den som oppretter et PDF-dokument, kan angi sikkerhetsinnstillinger som hindrer at sider blir trukket ut. Hvis du vil vise sikkerhetsinnstillingene for et dokument, velger du Fil > Egenskaper og velger kategorien Sikkerhet.

Dele opp PDF-filer i flere dokumenter

Du kan dele opp én eller flere PDF-filer i flere mindre PDF-filer. Når du deler opp en PDF-fil, kan du angi delingen basert på maksimalt antall sider, maksimal filstørrelse eller bokmerker på toppnivå.

 1. Åpne PDF-filen i Acrobat DC, og velg deretter VerktøyOrdne sider, eller velg Ordne sider fra ruten til høyre.

  Verktøysettet Ordne sider vises på den sekundære verktøylinjen.

 2. Klikk Del på den sekundære verktøylinjen.

  En ny verktøylinje vises nedenfor den sekundære verktøylinjen med kommandoer som er spesifikke for Del-handlingen.

  Velg Del på den sekundære verktøylinjen for å vise alternativene for oppdeling.

 3. I rullegardinlisten Del etter velger du kriteriene for oppdeling av dokumentet:

  Antall sider

  Angi det maksimale antallet sider for hvert dokument i delingen.

  Filstørrelse

  Angi den maksimale filstørrelsen for hvert dokument i delingen.

  Bokmerker på toppnivå

  Hvis dokumentet inneholder bokmerker, blir det opprettet ett dokument for hvert bokmerke på toppnivå.

 4. Hvis du vil angi en målmappe for de delte filene og innstillinger for filnavn, klikker du Alternativer for utdata. Angi alternativer etter behov, og klikk deretter OK.

 5. (Valgfritt) Hvis du vil bruke den samme delingen på flere dokumenter, klikker du Del flere filer. Klikk på Legg til filer i dialogboksen Del dokumenter, og velg Legg til filer, Legg til mapper eller Legg til åpne filer. Velg filene eller mappen, og klikk deretter OK.

Flytte eller kopiere sider i en PDF-fil

Du kan bruke sideminiatyrer i navigasjonsruten eller dokumentområdet til å kopiere eller flytte sider i et dokument og kopiere sider mellom dokumenter.

Flytte eller kopiere en side i en PDF-fil ved hjelp av sideminiatyrer

 1. Åpne PDF-filen i Acrobat DC, og velg deretter VerktøyOrdne sider eller velg Ordne sider fra ruten til høyre.

  Verktøysettet Ordne sider vises på den sekundære verktøylinjen, og sideminiatyrene vises i Dokument-området.

  Dokumentområdet endres slik at det viser sideminiatyrer.

 2. Velg én eller flere sideminiatyrer.

 3. Gjør ett av følgende:
  • Hvis du vil flytte en side, drar du sidetallsboksen for sideminiatyren eller selve sideminiatyren til det nye stedet. En linje vises for å angi den nye plasseringen til sideminiatyren. Sidene omnummereres.
  • Høyreklikk og velg Klipp ut eller Kopier for å klippe ut eller kopiere en side. Klikk mellom sideminiatyrene der du vil lime inn siden. En blå horisontal markør viser det valgte stedet der du vil lime inn. Høyreklikk og velg Lim inn. Du kan også lime inn sidene i en annen PDF-fil.
  Høyreklikk og kopier siden

  Merk:

  Du kan også utføre handlingene ovenfor i navigasjonsruten til venstre ved å klikke knappen Sideminiatyrer .

Kopiere en side mellom to PDF-filer ved hjelp av sideminiatyrer

 1. Åpne begge PDF-filene og vis dem ved siden av hverandre.
  Merk:

  Velg Vindu > Side ved side > Loddrett for å vise PDF-filene side ved side.  

 2. Åpne sideminiatyrpanelet for begge PDF-filene. Alternativt kan du gå til Verktøy > Ordne sider i begge PDF-filene.

  Merk:

  Klikk knappen Sideminiatyrer i navigasjonsruten til venstre for å åpne sideminiatyrpanelet.  

 3. Velg siden du vil klippe ut eller kopiere. Hvis du vil velge mer enn én side, trykker du på Ctrl og velger deretter sidene. Høyreklikk på sideminiatyren og velg Kopier.

  Høyreklikk og kopier siden

 4. I sideminiatyrene til mål-PDF-filen klikker du mellom sideminiatyrene der du vil lime inn siden. En blå horisontal markør viser det valgte stedet der du vil lime inn. Høyreklikk og velg Lim inn. Siden kopieres til dokumentet, og sidene omnummereres. Du kan også lime inn sidene i en annen PDF-fil.

  Du kan også dra sideminiatyren til sideminiatyrpanelet i PDF-målfilen.

  Høyreklikk og lim inn siden

Slette eller erstatte sider i en PDF-fil

Du kan erstatte en hel PDF-side med en annen PDF-side. Bare tekst og bilder på den opprinnelige siden erstattes. Eventuelle interaktive elementer som er tilknyttet den opprinnelige siden, for eksempel koblinger eller bokmerker, påvirkes ikke. Bokmerker og koblinger som tidligere har vært tilknyttet siden du setter inn, vil heller ikke følge med siden. Kommentarer blir imidlertid overført og blir kombinert med eventuelle kommentarer som finnes i dokumentet.

Når du har slettet eller erstattet sider, bør du bruke kommandoen Reduser filstørrelse for å gi det omstrukturerte dokumentet nytt navn og lagre det med minst mulig filstørrelse.

En side før og etter at den ble byttet ut. Bokmerkene og koblingene blir der de var.

Slette sider ved å bruke Slett-kommandoen

Merk:

Kommandoen Slett kan ikke angres.

 1. Velg VerktøyOrdne sider, eller velg Ordne sider fra ruten til høyre.

  Verktøysettet Ordne sider vises på den sekundære verktøylinjen, og sideminiatyrene vises i Dokument-området.

 2. Angi sideområdet som skal slettes.

  Du kan velge Partallssider, Oddetallssider, Liggende sider, Stående sider eller Alle sider, eller du kan angi sidenumrene du vil slette.

 3. Klikk Slett sider på den sekundære verktøylinjen, og klikk OK for å bekrefte.

  Du kan ikke slette alle sidene. Minst én side må være igjen i dokumentet.

  Merk:

  Hvis du velger Bruk logiske sidetall i sidevisningspanelet i dialogboksen Innstillinger, kan du angi et sidetall i parentes for å slette det logiske sidetallet for siden. Hvis for eksempel den første siden i et dokument har sidetall i, kan du angi (1) i rullegardinlisten Angi sideområde, og da vil siden slettes.

Slette sider ved å bruke sideminiatyrer

 1. Velg VerktøyOrdne sider, eller velg Ordne sider fra ruten til høyre.

  Verktøysettet Ordne sider vises på den sekundære verktøylinjen, og sideminiatyrene vises i Dokument-området.

 2. Velg sideminiatyren du vil slette, og klikk -ikonet for å slette siden.

 3. Du kan også klikke knappen Sideminiatyrer i navigasjonsruten til venstre for å åpne panelet for sideminiatyrer, og deretter velge siden eller gruppen av sider du vil slette.

 4. Klikk Slett sider øverst i panelet for sideminiatyrer.

Erstatte innholdet på en side i en PDF-fil

 1. Åpne PDF-dokumentet som inneholder sidene du vil erstatte.
 2. Velg VerktøyOrdne sider, eller velg Ordne sider fra ruten til høyre.

  Verktøysettet Ordne sider vises på den sekundære verktøylinjen.

 3. Klikk Erstatt på den sekundære verktøylinjen.

  Dialogboksen Velg fil med nye sider vises.

 4. Merk dokumentet som inneholder erstatningssidene, og klikk Åpne.

 5. Under Original skriver du inn sidetallene for sidene som skal byttes ut i det opprinnelige dokumentet.

 6. Under Erstatning skriver du inn sidetallet for den første siden i erstatningsområdet. Den siste siden beregnes på grunnlag av antallet sider som skal byttes ut i det opprinnelige dokumentet.

 7. Klikk på OK.

Erstatte sider ved å bruke sideminiatyrer

 1. Åpne PDF-dokumentet som inneholder sidene du vil erstatte, og åpne så PDF-dokumentet som inneholder erstatningssidene.
 2. I Sideminiatyrer-panelet i PDF-filen som inneholder erstatningssidene, merker du en side eller gruppe av sider:
  • Merk av i sidetallsboksene for sideminiatyrene du vil bruke som erstatningssider.
  • Skift-klikk hvis du vil merke et område av sideminiatyrer. Ctrl-klikk hvis du vil legge til flere elementer i det merkede området.
  • Dra et rektangel rundt en gruppe av sideminiatyrer.
 3. Ctrl+Alt+dra de valgte sideminiatyrene til Sider-panelet i måldokumentet. Slipp museknappen når pekeren er rett over sidetallsboksen for den første sideminiatyren du vil erstatte. Sidene vises uthevet.

  Sidene du merket i det første dokumentet, erstatter det samme antallet sider i det andre dokumentet, fra og med sidetallet der du slapp de nye sidene.

Omnummerere sider i en PDF-fil

Sidetallene på dokumentsidene stemmer ikke alltid overens med sidetallene som vises under sideminiatyrene og på Sidenavigering-verktøylinjen. Sider nummereres med heltall, med side 1 for første side i dokumentet. Fordi noen PDF-filer kan inneholde innledende sider, for eksempel en copyright-side og en innholdsfortegnelse, kan det hende at sidetallene på brødtekstsidene ikke følger nummereringen på Sidenavigering-verktøylinjen.

Trykt sidetall (øverst) sammenlignet med logisk sidetall (nederst)

Du kan nummerere sider i et dokument på flere måter. Du kan angi en annen nummereringsstil for gruppen av sider, for eksempel 1, 2, 3 eller i, ii, iii eller a, b, c. Du kan også tilpasse nummereringssystemet ved å legge til et prefiks slik at nummereringen blir for eksempel 1-1, 1-2, 1-3 og så videre i første kapittel og 2-1, 2-2, 2-3 og så videre i andre kapittel.

Merk:

Bruk av kommandoen Nummerer sider påvirker bare sideminiatyrene i Sider-panelet. Du kan legge til nye sidetall fysisk i en PDF-fil ved hjelp av funksjonen for topp- og bunntekst.

 1. Klikk knappen Sideminiatyrer i navigasjonspanelet til venstre for å åpne panelet for sideminiatyrer.

 2. Velg SideetiketterAlternativer-menyen.

  Velg sideetiketter
  Kommandoen Nummerer etiketter på Alternativer-menyen i panelet for sideminiatyrer.

 3. Angi et sideområde. (Merkede refererer til sider som er merket i sideminiatyrpanelet.)
 4. Gjør ett av følgende, og klikk deretter OK:

  Begynn på ny inndeling

  Starter en ny nummereringssekvens. Velg stil på hurtigmenyen, og skriv inn det første sidetallet i inndelingen. Angi eventuelt et prefiks.

  Fortsett nummereringen brukt i foregående inndeling på valgte sider

  Fortsetter nummereringssekvensen fra de forrige sidene uten avbrudd.