Artikkel med koblinger til alle skjemaemner

Strekkoder

Strekkodefelt oversetter en brukers skjemadata til et visuelt mønster som kan skannes, tolkes og registreres i en database. Strekkoder er nyttige når brukerne sender inn skjemaet på papir eller via faks.

Fordelene med å bruke strekkoder er at de sparer tid, fjerner behovet for manuell lesing og registrering av svar og reduserer risikoen for dataregistreringsfeil som kan oppstå.

En typisk arbeidsflyt for strekkoder omfatter følgende faser:

 • Skjemaforfatteren merker av for Beregn feltverdier automatisk i skjemainnstillingene, oppretter skjemaet i Acrobat og definerer alle andre felt på vanlig måte.

 • Skjemaforfatteren legger til strekkodefeltet i skjemaet og definerer strekkoden slik at den leser av de nødvendige dataene.

 • Skjemaforfatteren aktiverer skjemaet for Acrobat Reader DC-brukere (hvis brukere skal kunne lagre sin utfylte kopi av skjemaet, eller hvis skjemaet inneholder bestemte strekkodefelt).

 • Skjemaforfatteren distribuerer skjemaet til andre brukere.

 • Brukerne fyller ut skjemaet på datamaskinen og sender det elektronisk, eller skriver ut en kopi og leverer kopien til skjemadistributøren.

 • De mottatte strekkodedataene tolkes på en av følgende måter, og kan deretter gjennomgås, sorteres og brukes av skjemamottakeren:

  Skjemaer som fakses til en faksserver

  Skjemamottakeren kan bruke Adobe Acrobat Capture® til å samle inn TIFF-bilder fra faksserveren og plassere dem i en overvåket Adobe LiveCycle Barcoded Forms Decoder-mappe.

  Skjemaer innlevert på papir

  Skjemamottakeren kan skanne papirskjemaer og deretter bruke et program, for eksempel LiveCycle Barcoded Forms Decoder, til å dekode strekkodene i skjemaene.

Merk:

Acrobat Capture og LiveCycle Barcoded Forms Decoder er frittstående produkter for bedriftsarbeidsflyter og selges separat fra Acrobat.

Utformingstips for strekkoder

Brukskvalitet og plass er forhold som påvirker utforming og plassering av strekkoder. Størrelsen på strekkoden kan for eksempel begrense datamengden som kan kodes. Følg disse retningslinjene for å få best mulig resultater.

 • Plasser strekkoden slik at den ikke blir brettet når skjemaet legges i en konvolutt, og plasser den så langt fra kantene av arket at den ikke blir kuttet under utskrift eller faksing.

 • Plasser strekkoden slik at den er lett å se og skanne. Unngå å bruke strekkoder som er bredere enn 10,3 cm (4 tommer) hvis en håndholdt skanner skal brukes. Høye, smale strekkoder er best i slike tilfeller. Unngå også å komprimere innholdet i strekkoden når en håndholdt skanner skal brukes.

 • Kontroller at strekkoden er stor nok for datamengden som skal kodes. Hvis strekkodeområdet er for lite, fylles det med grå farge. Før du distribuerer et skjema, bør du teste et utfylt skjema for å være sikker på at strekkodeområdet er stort nok.

Opprette, teste og redigere strekkodefelt

Én måte å forbedre en strekkode i et PDF-skjema på, er å opprette egendefinerte skript. Det krever at man har grunnleggende kompetanse innen JavaScript og er fortrolig med Acrobat-spesifikk JavaScript. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du seDeveloping Acrobat® Applications Using JavaScript™www.adobe.com/go/learn_acr_javascript_no (PDF, bare engelsk). Hvis du vil ha informasjon om grunnleggende JavaScript, kan du se de mange ressursene som finnes om dette emnet.

Merk:

Når du har satt inn en strekkode med maksimal størrelse og deretter endrer cellestørrelsen eller kodingsforholdet, kan det føre til at strekkoden flyttes til neste side. Du unngår dette ved å velge riktig cellestørrelse og kodingsforhold for strekkoden.

Legge til et strekkodefelt

 1. Åpne skjemaet i Acrobat DC. Åpne dialogboksen Innstillinger (Rediger > Innstillinger), og velg Skjemaer til venstre. Velg deretter Beregn feltverdier automatisk.

 2. Velg Verktøy > Klargjør skjema.

 3. Klikk Sterkkode-ikonet på verktøylinjen.

 4. Dra et rektangel som definerer strekkodeområdet, og dobbeltklikk deretter strekkodefeltet for å åpne dialogboksen Egenskaper.
 5. Gjør ett av følgende i kategorien Verdi:
  • Velg Kode ved hjelp av, og velg deretter et format (XML eller Tabulatordelt). Klikk Velg-knappen, og velg feltene som skal kodes i strekkodefeltet. Hvis du ikke vil inkludere feltnavnene i strekkodedataene, fjerner du merket for Inkluder feltnavn.

  • Velg Egendefinert beregningsskript, klikk Rediger, og skriv deretter inn den egendefinerte JavaScript-koden i dialogboksen JavaScript-redigering.

 6. Gjør alt av følgende i kategorien Alternativer:
  • Velg et symbologialternativ: PDF417, QR-kode eller Datamatrise.

  • Velg Komprimer data før koding til strekkode hvis du vil bruke denne komprimeringen. Ikke velg dette alternativet hvis data fra de returnerte skjemaene skal avleses med en håndholdt skanner.

  • Under Dekodingsbetingelse velger du hva slags maskinvare som skal behandle returnerte skjemaer: Håndholdt strekkodeskanner, Faksserver, Dokumentskanner eller Egendefinert.

  • Klikk om nødvendig Egendefinert, og angi verdier for X-dimensjon, Y/X-forhold og Feilkorrigeringsnivå.

 7. Gjør om nødvendig andre endringer i kategoriene Generelt og Handlinger. Deretter lukker du dialogboksen Egenskaper for strekkodefelt.

  JavaScript-kode genereres automatisk for å kode de valgte feltene i XML- eller Tabulatordelt-format. Dialogboksen Egenskaper for strekkodefelt lukkes, og strekkoden du angav verdier for, vises i skjemaet.

  Merk:

  Hvis du legger til et nytt felt i et skjema etter at du har opprettet strekkoden, inkluderes ikke feltet automatisk i dataene for eksisterende strekkoder. Du kan imidlertid inkludere ytterligere datafelt i strekkoden manuelt.

Teste et strekkodefelt

 1. Klikk Forhåndsvisning-knappen på verktøylinjen.

 2. Fyll ut skjemaet. Bruk eksempeldata som representerer maksimumsmengden informasjon for hvert felt, eller som du forventer at brukerne vil skrive inn.
 3. Hvis strekkodefeltet vises nedtonet, følger du fremgangsmåten for å endre størrelse på strekkodefeltet eller justere innholdsdataene. (Se følgende oppgaver.)
 4. Kontroller at strekkodefeltet er stort nok til alle innkommende data. Hvis du vil fjerne eksempeldataene, velger du Mer > Tøm skjema i ruten til venstre.

 5. Velg Fil > Lagre (Windows) eller Arkiv > Arkiver (Mac OS).

Strekkodefeltet er nå klart for fordeling.

Inkludere flere datafelt i strekkoden

 1. Hvis du ikke er i skjemaredigeringsmodus, velger du Verktøy > Klargjør skjema.

 2. Dobbeltklikk strekkodefeltet.
 3. Gjør ett av følgende i kategorien Verdi:
  • Hvis Kode ved hjelp av er valgt, klikker du Velg og velger flere skjemafelt som skal kodes.

  • Hvis Egendefinert beregningsskript er valgt, klikker du Rediger og skriver inn mer JavaScript-kode for å inkludere disse tilleggsfeltene.

Etter at du har inkludert nye datafelt i strekkoden, må du kontrollere at strekkodeområdet er stort nok ved å teste området med eksempeldata. Hvis strekkodeområdet vises nedtonet, justerer du strekkodestørrelsen eller tekstfeltegenskapene slik at datainnholdet får plass i strekkodeområdet.

Justere innholdsdata slik at de får plass i et strekkodefelt

 1. Hvis du ikke er i skjemaredigeringsmodus, velger du Verktøy > Klargjør skjema.

 2. Dobbeltklikk strekkodefeltet, og gjør ett av følgende:

  • Klikk Egendefinert-knappen i kategorien Alternativer, og angi lavere verdier for Feilkorrigeringsnivå og Y/X-forhold.

  • Velg Komprimer data før koding til strekkode i kategorien Alternativer, men bare hvis du skal bruke dekoderprogramvare fra Adobe (selges separat).

  • Velg Tabulatordelt i stedet for XML som datakodingsformat i kategorien Verdi. XML trenger større strekkodeområde enn Tabulatordelt for å kode informasjon.

  • Velg et annet alternativ for Symbologi i kategorien Alternativer.

  • Klikk Velg-knappen i kategorien Verdi, og fjern merkingen av felt som ikke skal kodes. Du trenger for eksempel ikke inkludere felt med overflødig informasjon.

  • I kategorien Verdi skriver du et egendefinert skript som konverterer brukerangitt tekst til bare store eller bare små bokstaver under kodingsprosessen.

  Merk:

  NACTP-retningslinjene (National Association of Computerized Tax Processors), som brukes av amerikanske skattemyndigheter, anbefaler at det brukes bare store bokstaver i todimensjonale strekkodedata.

 3. Hvis du vil redusere strekkodeområdet som trengs for dataene, dobbeltklikker du strekkodefeltet, og i kategorien Verdi skriver du inn et egendefinert skript som begrenser data til alfanumeriske tegn og bare store eller bare små bokstaver. (Tekst med bare store eller bare små bokstaver trenger mindre strekkodeområde enn den samme teksten med en blanding av store og små bokstaver.)

Merk:

Vurder å opprette flere strekkodefelt i skjemaet og tilordne forskjellig datatype til hvert strekkodefelt.

Angi skjemafeltnavigasjon

Hvis det ikke er angitt noen tabulatorrekkefølge for et PDF-dokument, baseres standard tabulatorrekkefølge på dokumentstrukturen, med mindre brukeren har fjernet merket for Tabulatorrekkefølge i innstillingene for Tilgjengelighet.

Du kan endre tabulatorrekkefølgen etter at du har opprettet feltene. I skjemaredigeringsmodus kan du ordne tabulatorene etter dokumentstruktur (standard), rad eller kolonne. Du kan også angi rekkefølgen manuelt ved å dra og slippe felt i feltpanelet. Hvis du ikke er i redigeringsmodus, kan du endre sideegenskapene for å ordne tabulatorene etter rad eller kolonne. Du kan imidlertid ikke tilpasse tabulatorrekkefølgen manuelt.

Angi tabulatorrekkefølge i redigeringsmodus

 1. Hvis du ikke er i skjemaredigeringsmodus, velger du Verktøy > Klargjør skjema.

 2. Pass på at du har valgt Sorter etter > Tabulatorrekkefølge i Felt-panelet til høyre.

 3. (Valgfritt) Hvis du vil vise tabulatorrekkefølgen for feltene, velger du Tabulatorrekkefølge > Vis tabulatornumre i Felt-panelet.

 4. Velg et alternativ for Tabulatorrekkefølge:

  Ordne tabulatorer etter struktur

  Tabulatorene baseres på dokumentstrukturen og følger rekkefølgen angitt i kodingen.

  Ordne tabulatorer etter rad

  Tabulatortasten går fra øvre venstre felt, først fra venstre mot høyre og deretter ned, én rad om gangen.

  Ordne tabulatorer etter kolonne

  Tabulatortasten går fra øvre venstre felt, først fra topp til bunn og deretter fra venstre mot høyre, én kolonne om gangen.

  Ordne tabulatorer manuelt

  Lar deg dra og slippe et felt hvor du vil ha det innen Felt-panelet. Du kan ikke flytte et felt til en annen side, en alternativknapp til en annen gruppe eller et felt til en alternativknapp.

  Ordne tabulatorer uspesifisert

  Betyr at ingen tabulatorrekkefølge er angitt. Tabulatorrekkefølgen bestemmes av innstillingene i sideegenskaper.

Angi tabulatorrekkefølge i Sideegenskaper

 1. Hvis du er i skjemaredigeringsmodus, klikker du kryssknappen til høyre på verktøylinjen for å avslutte modusen.

 2. Klikk Sideminiatyrer-knappen , eller velg Vis > Vis/skjul > Navigasjonsruter > Sideminiatyrer for å åpne Sideminiatyrer-panelet.

 3. Velg én eller flere sideikoner, og velg Sideegenskaper i Alternativer-menyen i sideminiatyrpanelet. Du kan også høyreklikke og deretter velge Sideegenskaper.

 4. Velg et alternativ for Tabulatorrekkefølge:

  Bruk radrekkefølge

  Tabulatortasten går fra øvre venstre felt, først fra venstre mot høyre og deretter ned, én rad om gangen.

  Bruk kolonnerekkefølge

  Tabulatortasten går fra øvre venstre felt, først fra topp til bunn og deretter fra venstre mot høyre, én kolonne om gangen.

  Bruk dokumentstruktur

  For skjemaer med kodede felt. Følger rekkefølgen angitt i kodingen.

  Uspesifisert

  Bruker eksisterende rekkefølge.

 5. Klikk OK.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet