Konverter enkelt et skannet papirskjema eller et enkelt skjema, som er laget i Microsoft Word, Excel eller annet program, til et intelligent PDF-skjema. Distribuere skjemaer til mottakere og spore statusen for svar.

Opprette et skjema fra eksisterende fil    |    Opprette et skjema fra bunnen av    |    Distribuere skjemaer    |    Publisere nettskjemaer    |

Dette dokumentet forklarer hvordan du oppretter et PDF-skjema fra en eksisterende fil og distribuerer det. (Hvis du ønsker informasjon om hvordan du oppretter et skjema fra bunnen av, distribuerer et skjema, sporer et skjema eller fyller ut og signerer et skjema, klikker du på riktig kobling over. Hvis du vil lese vanlige spørsmål om skjemaer, klikker du på koblingen Vanlige spørsmål om skjemaer.)

 

Merk:

Dette dokumentet inneholder instruksjoner for Acrobat DC og Acrobat 2017. Hvis du bruker Acrobat XI, kan du se Acrobat XI Hjelp.

Videoopplæring: Bruke skjemaveiviseren til å opprette skjemaer

Finn ut hvordan du automatisk finner skjemafelt og tilpasser egenskapene til forskjellige felt.

Video (06:33) | Av Claudia McCue (lynda.com)

Opprette et skjema fra bunnen av i Acrobat

Du kan starte med en tom PDF-fil, legge til nødvendig tekst og etiketter i PDF-filen, og så legge til skjemafelt for å fullføre skjemaet. Du finner mer informasjon i Slik oppretter du et skjema fra bunnen av med Adobe Acrobat.

Opprette et skjema fra et eksisterende dokument

Når du konverterer et eksisterende dokument til et PDF-skjema. legger Acrobat automatisk til interaktive skjemafelt i skjemaet. Du kan deretter redigere skjemaet for å legge til spesialiserte skjemafelt, for eksempel rullegardinlister, listebokse og knapper.

Opprette et skjema i Acrobat
Typer skjemafelt som du kan legge til i et PDF-dokument

A. Sertifikatbaserte signaturfelt B. Rullegardinliste C. Tekstfelt D. Automatisk meldingslinje E. Avmerkingsbokser F. Alternativknapper G. Liste H. Knapper 
 1. Velg Verktøy > Klargjør skjema.

 2. Velg ett av følgende:

  Velg en fil

  Konverterer et eksisterende elektronisk dokument (for eksempel Word, Excel eller PDF) til et interaktivt PDF-skjema. Klikk Velg en fil for å bla gjennom og finne filen.

  Skann et dokument

  Skanner et papirskjema og konverterer det til et interaktivt PDF-skjema.

 3. Hvis du vil at andre skal signere skjemaet, merker du av for Dette dokumentet krever signatur.

  Merk:

  Oppdag skjemafelt automatisk er som standard. Hvis du vil endre denne innstillingen, klikker du Endre-koblingen og velger innstillingene du vil bruke. Se Skjemainnstillinger for å få mer informasjon.  

 4. Klikk Start.

  Acrobat oppretter skjemaet og åpner det i skjemaredigeringsmodus. Ruten til høyre viser redigeringsalternativene for skjemaet. Verktøylinjen inneholder verktøy for skjemafelt for å legge til flere felt.

 5. Se gjennom skjemafeltene som Acrobat opprettet. Legg til felt ved hjelp av verktøyene for skjemafelt på verktøylinjen. Slett, endre størrelse på eller ordne feltene ved behov. Du kan legge til følgende typer skjemafelt:

  Strekkoder

  Koder inndataene fra valgte felt og viser dem som et visuelt mønster som kan tolkes av dekodingsprogramvare eller -maskinvare (selges separat).

  Knapper

  Angir en endring på brukerens datamaskin, for eksempel åpning av en fil, avspilling av en lyd eller sending av data til en webserver. Disse knappene kan tilpasses med bilder, tekst og visuelle endringer som utløses av musehandlinger.

  Avmerkingsbokser

  Gir et valg mellom ja eller nei for enkeltelementer. Hvis skjemaet inneholder flere avmerkingsbokser, kan brukerne vanligvis merke av i så mange eller så få som de ønsker.

  Felt for digital signatur

  Lar brukerne signere et PDF-dokument elektronisk med en digital signatur.

  Rullegardinliste

  Lar brukerne velge et element på en hurtigmeny eller skrive inn en verdi. Du kan angi en skjemafeltegenskap som gjør at brukeren kan angi en egendefinert verdi.

  Lister

  Viser en liste over alternativer som brukerne kan velge. Du kan angi en skjemafeltegenskap som gjør at brukeren kan Skift-klikke for å velge flere elementer i listen.

  Alternativknapper

  Viser en gruppe med alternativer som brukerne bare kan velge ett element fra. Alle alternativknapper med samme navn fungerer sammen som en gruppe.

  Tekstfelt

  Lar brukerne skrive inn tekst, for eksempel navn, adresse eller telefonnummer.

  Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Grunnleggende om felt.

 6. Klikk knappen Forhåndsvisning på verktøylinjen for å teste skjemaet. Ved å forhåndsvise et skjema kan du se hvordan skjemaet vil se ut for mottakerne, og du får mulighet til å justere det. Hvis du forhåndsviser et skjema, kan du klikke Rediger-knappen for å gå tilbake til redigeringsmodus.

 7. Når skjemaet er fullført, klikker du kryssknappen til høyre på verktøylinjen, for å avslutte skjemaredigering.

Se Distribuere PDF- eller nettskjemaer hvis du vil distribuere skjemaet og samle inn svar.  

Opprette skjemaer for Adobe Sign

Du kan konvertere et eksisterende skjema til et Adobe Sign-skjema, eller dra og slippe Adobe Sign-felt på et PDF-dokument. Du kan sende skjemaet ut for utfylling og signering ved hjelp av Adobe Sign. Ikke alle felt konverteres til Adobe Sign-felt, for eksempel Listeboks, Rullegardinliste og Knappefelt. Du kan legge til flere Adobe Sign-felt fra verktøylinjen.

 1. Åpne PDF-filen du vil eksportere til et Adobe Sign-skjema.

 2. Velg Verktøy > Klargjør skjema.

 3. Klikk Start.

  Acrobat oppretter skjemaet og åpner det i skjemaredigeringsmodus. Ruten til høyre viser redigeringsalternativene for skjemaet. Verktøylinjen inneholder verktøy for skjemafelt for å legge til flere felt.

 4. Klikk Mer i ruten til høyre, og velg deretter Konverter til Adobe Sign-skjema.

 5. Når du blir varslet om at Acrobat fjerner skjemafelt som Adobe Sign ikke støtter, klikker du Neste, og deretter klikker du OK i det etterfølgende varslet.

 6. Hvis du vil legge til et felt i skjemaet, velger du det tilhørende ikonet på verktøylinjen. Plasser markøren der du vil plassere feltet, og klikk for å sette det inn.

  Adobe Sign-spesifikke skjemafelt
  Når du oppretter eller redigerer Adobe Sign-skjemaer, viser verktøylinjen Adobe Sign-spesifikke skjemafelt.

 7. Gi navn til feltet, og bestem hvem som skal fylle det ut eller signere det. Hvis du vil angi egenskaper, for eksempel kantlinjefarge, fyll, skrift og skriftstørrelse, dobbeltklikker du feltet.

  Plassere et Adobe Sign-felt
  Når du plasserer er Adobe Sign-felt for første gang, gir du det navn og angir hvem som skal signere eller fylle det ut.

 8. Hvis du vil forhåndsvise endringene, klikker du Forhåndsvis øverst til høyre. Klikk Rediger øverst til høyre for å bytte tilbake til redigeringsmodus.

 9. Lagre skjemaet.

Se Distribuere Adobe Sign-skjemaer hvis du vil distribuere skjemaet og samle inn svar.

Gjøre det mulig for Reader-brukere å lagre skjemadata

Vanligvis kan ikke brukere av Reader X og tidligere, lagre utfylte kopier av skjemaer som de fyller ut. Du kan imidlertid utvide rettighetene til en PDF-fil til å tillate at disse brukerne kan lagre skjemadata. Hvis du har Acrobat Pro, kan du inkludere tilleggsfunksjoner for Reader-brukere, for eksempel å legge til tekst i ikke-interaktive skjemaer.

Merk:

I motsetning til tidligere versjoner av Reader inneholder Reader XI og senere versjoner av Reader Legg til tekst-verktøyet og en mulighet til å lagre skjemadata. Acrobat-brukere kan skrive inn i ikke-utfyllbare skjemaer, legge til kommentarer og digitalt signere PDF-filer uten å utvide spesialrettighetene.

 1. Åpne en enkelt PDF-fil, eller forhåndsvis en PDF-komponent i en PDF-portefølje.

 2. Hvis du redigerer skjemaet, klikker du kryssikonet ved siden av Forhåndsvis-knappen øverst til høyre.

 3. Velg Fil > Lagre som annet > Reader-utvidet PDF, og velg ett av følgende alternativer:

  Aktivere kommentering og måling

  (Acrobat Pro) Lar brukere legge til kommentarer eller få tilgang til verktøyene Objektdata, Måling og Geografisk.

  Aktiver Flere verktøy (som inkluderer skjemautfylling og lagre)

  Lar brukere lagre data de har skrevet inn i interaktive eller utfyllbare skjemaer.

Merknader om lagring av utfylte skjemaer lokalt

Acrobat Standard og Acrobat Pro tillater begge at brukere av Adobe Reader 8 eller senere fyller ut og lagrer PDF-skjemaer lokalt. Legg merke til følgende to punkter om bruk av Reader Extensions-funksjonen for lokal lagring av PDF-skjemaer (kalles utvidede dokumenter):

Antall distribuerte utvidede dokumenter

En Acrobat Standard- eller Acrobat Pro-kunde kan sende et utvidet dokument til et ubegrenset antall mottakere for utfylling. En Acrobat-kunde kan for eksempel legge inn en tom skjemamal på en Web-side for å gjøre det mulig for brukere å fylle ut og lagre PDF-skjemaene lokalt. Malen kan brukes av et ubegrenset antall personer. Acrobat-kunden kan også innhente et ubegrenset antallsvar fra det utfylte skjemaet.

Antall mottakere av det utvidede dokumentet

En Acrobat Standard- eller Acrobat Pro-kunde kan sende et utvidet dokument til etubegrenset antallmottakere. Acrobat-kunden kan sende etubegrenset antallkopier av det utvidede dokumentet til et ubegrenset antall mottakere og innhente etubegrensetantall svar fra det utfylte skjemaet.

Legge til JavaScript i skjemaer

Du kan bruke JavaScript-språket til å opprette interaktive nettsider. Adobe har forbedret JavaScript slik at du enkelt kan bygge inn interaktivitet i PDF-skjemaer. Den vanligste bruken av JavaScript i Acrobat-skjemaer er ved formatering av, beregning av, validering av data og tilordning av handlinger. I Windows kan du også konfigurere Adobe PDF-skjemaer til å koble direkte til databaser som bruker ODBC (Open Database Connection).

Merk:

Hvis du oppretter dynamiske skjemaer, må du huske på at Acrobat Reader ikke støtter egendefinerte JavaScript. Skjemaet fungerer kanskje ikke slik det skal når det vises i Acrobat Reader hvis ikke ekstra brukerrettigheter er lagt til i PDF-filen.

Flere ressurser

Hvis du vil ha mer informasjon om Acrobat JavaScript, kan du se følgende ressurser:

Distribuere (sende) skjemaer til mottakere

Distribuere PDF- eller nettskjemaer

Etter at du oppretter et skjema, velger du en metode for å sende det til mottakere.

 1. Klikk Distribuer nederst til høyre i ruten til høyre.

 2. Det kan vises en rekke meldinger i Acrobat, avhengig av skjemaets tilstand. Følg instruksjonene på skjermen, og lagre skjemaet.

 3. Velg en distribusjons- og innsamlingsmetode:

  E-post

  Samle inn svar i innboksen for e-post.

  Intern server

  Distribuere og samle inn svar på en interaktiv server, for eksempel på SharePoint eller i nettverksmapper. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Angi en server.

  Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Velge en distribusjonstype for gjennomganger og skjemaer.

 4. Klikk Fortsett, og følg instruksjonene på skjermen for å distribuere skjemaet.

 5. Hvis du velger å samle inn svar i e-postinnboksen, gjør du ett av følgende:
  • Angi e-postadressene skilt av semikolon, eller klikk Til-knappen for å velge e-postadresser fra adresseboken din.
  • Rediger standardmeldingen.
  • Velg Samle inn navn og e-post fra mottakere for å få en effektiv sporing. Mottakerne blir bedt om å angi navn og e-postadresse når de sender skjemaet. Dette garanterer at du i Sporing ser nøyaktig hvem som har svart og ikke svart, og når de har svart.
  • Ikke velg dette alternativet hvis du vil motta anonyme innsendinger, eller hvis sporing på dette nivået ikke er viktig.

  Merk:

  Hvis du ikke kjenner mottakernes e-postadresser, skriver du inn din egen e-postadresse. Du mottar en kobling til skjemaet. Koblingen kan du sende som e-post til mottakerne.

Hvis du vil spore statusen for det distribuerte skjemaet, klikker du Spor nederst til høyre i ruten til høyre. Se Skjemasporing for å få mer informasjon.

Distribuere Adobe Sign-skjemaer

Når du har opprettet et Adobe Sign-skjema, kan du bruke Adobe Sign-tjenesten til å sende det til mottakere for utfylling og signering.

 1. Klikk Send til signering nederst til høyre i ruten til høyre.

 2. Klikk Klar til sending. Dokumentet lastes opp til Adobe Document Cloud.

 3. Skriv inn e-postadressen til personene du vil skal signere dokumentet. Legg til en melding ved behov.

 4. Klikk Send.

  Du får en e-postmelding fra Adobe Sign, som informerer om at dokumentene er sendt til første bruker signering. Den første brukeren mottar også en e-postmelding om å signere dokumentet. Når brukeren legger til signaturen sin i signaturfeltet og deretter klikker Klikk for å signere, blir dokumentet sendt til den neste brukeren til signering og så videre.

  Alle får en kopi av det signerte dokumentet, og filen lagres trygt i Adobe Document Cloud.

Se Spore avtaler som er sendt til signering for å spore statusen til Adobe Sign-skjemaet.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet