Vise kommentarer

Kommentarlisten vises i ruten til høyre i dokumentvinduet. Kommentarlisten viser alle kommentarene i en PDF-fil, og den inneholder en verktøylinje med vanlige alternativer, slik som sortering, filtrering og andre alternativer for arbeid med kommentarer.

Kommentarliste i Acrobat
Kommentarliste

 1. Velg Verktøy > Kommentar.

  Verktøysettet for kommentering vises på den sekundære verktøylinjen, og kommentarlisten vises i ruten til høyre.

 2. Bruk Alternativer-menyen øverst til høyre i kommentarlisten til å gjøre hva som helst av følgende:

  • Vise eller skjule kommentarene. Klikk Vis alle eller Skjul alle på menyen for alternativer for kommentarlisten. Hvis du vil vise en enkeltkommentar, klikker du kommentaren eller () i kommentaren. Hvis du vil skjule en enkeltkommentar, klikker du () i kommentaren.
  • Opprette eller skrive ut et kommentarsammendrag.
  • Importer og eksporter kommentarer.
  • Eksportere til Word eller AutoCAD.
  • Angi kommenteringsinnstillinger.

Du kan vise Kommentarer-ruten for bedre lesbarhet for lange kommentarer.

 • Hvis du vil endre størrelse på ruten, plasserer du markøren på venstre kant av ruten, og deretter holder og drar du mot venstre eller høyre.

Du kan sortere kommentarer i kommentarlisten etter side, forfatter, dato, type, uleststatus eller farge. I en tråd med svar sorteres bare den første meldingen, mens svarmeldingene sorteres i samme kategori som den første meldingen i tråden.

 1. Velg Verktøy > Kommentar.

 2. I kommentarlisten velger du et alternativ på menyen Sorter kommentarer etter .

Du kan skjule eller vise kommentarer basert på status, korrekturleser (forfatter), type eller farge. Filtrering påvirker utseendet til kommentarer både i dokumentvinduet og kommentarlisten. Når du skriver ut eller oppsummerer kommentarer, kan du angi om skjulte kommentarer skal skrives ut eller oppsummeres. Når du skjuler en notatkommentar som er besvart, skjules også alle de andre svarene i tråden.

Merk:

I en e-postbasert gjennomgang inkluderes ikke skjulte kommentarer når du sender kommentarene til initiativtakeren.

 1. Gjør ett av følgende fra Filtrer kommentarer-menyen  i kommentarlisten:

  • Klikk Fjern alle for å fjerne alle filtre. Eventuelt kan du bruke Ctrl+8 (Windows) eller Command+8 (Mac OS).

  • Bruk vekslebryteren til å vise eller skjule alle kommentarer. Eventuelt kan du bruke Ctrl+Skift+8 (Windows) eller Kommando+Skift+8 (Mac OS).

  • Hvis du vil filtrere kommentarer, velger du kategoriene du vil skal vises. Hvis du for eksempel bare vil vise notatkommentarer du ikke har løst, velger du > Typer > Notater slik at bare notatkommentarene vises. Deretter velger du > Status > Uløste slik at bare uløste notatkommentarer vises.

  • Hvis du vil åpne alle hurtigmerknader, høyreklikker du en merknad og velger Åpne alle hurtigmenyer. (Kun tilgjengelig hvis kommentarlisten er lukket)

  • Du lukker alle hurtigmenynotater ved å høyreklikke en merknad og velge Minimer hurtigmenyer. (Kun tilgjengelig hvis kommentarlisten er lukket)

Svare på kommentarer

Merk:

I Acrobat Reader er kommenteringsfunksjoner bare tilgjengelige i PDF-filer som har kommentering aktivert. PDF-filer i en gjennomgangsarbeidsflyt inneholder vanligvis kommenteringsrettigheter.

Svar på kommentarer er spesielt nyttig i deltegjennomganger,når deltakerne kan lese hverandres kommentarer. De kan også brukes av initiativtakerne for gjennomgangene, slik at leserne får vite hvordan forslagene ble implementert. Når én eller flere lesere svarer på en kommentar, kalles settet med svar en tråd. Alle svarene vises i kommentarlisten. Svar rykkes inn under den opprinnelige kommentaren.

 1. Åpne hurtigmenynotatet for kommentaren.
 2. Klikk Svar øverst til høyre i hurtigmenynotatet.

 3. Skriv inn svaret i boksen som vises.

 1. Merk en kommentar i kommentarlisten.
 2. Skriv inn svaret i boksen som vises.

 1. Velg en kommentar og bruk @omtale for å få oppmerksomhet fra en dokumentleser.

 2. Skriv inn svaret i boksen som vises.

Du kan slette kommentarene i en PDF-fil. Men du kan ikke slette andre korrekturleseres kommentarer.

 1. I hurtigmenykommentaren høyreklikker du på svaret og velger Slett.

Endre forfatternavn for kommentarer

Du kan endre navnet som vises i en kommentar i en PDF-fil. Gjør følgende:

 1. Gå til Rediger > Innstillinger (Windows) eller Acrobat > Valg (Mac). I kategorien Kommentering opphever du valget av alternativet Bruk alltid påloggingsnavn for forfatternavn og klikker på OK.

 2. Merk en kommentar i kommentarlisten. Velg Egenskaper fra Alternativer-menyen ().

  Kommentaregenskaper
 3. I dialogboksen Kommentaregenskaper går du til Generelt-fanen og angir navnet ditt i Forfatter-feltet.

  Endre forfatternavn
 4. Velg Bruk gjeldende egenskaper som standard og klikk på OK.

Angi en status

For PDF-filer delt ved å bruke Adobe Document Cloud

Status er nyttig for å holde oversikt over kommentarer du har lest, løst eller som du må gjøre noe med. Ved å angi gjennomgangsstatus kan du la gjennomgangsdeltakere få vite hvordan du vil håndtere kommentaren.

Velg kommentaren i kommentarlisten og høyreklikk. Du kan eventuelt klikke på Alternativer-menyen () for den valgte kommentaren og utføre følgende handlinger:

 • Velg Løs for å merke kommentaren som løst.
 • Velg Merk som ulest for å merke kommentaren som ulest.

For PDF-filer delt i en nettverksmappe

Angi en status eller et hakemerke

 I Windows kan du bruke en status eller et hakemerke til å angi hvilke kommentarer du vil eksportere til et Word-dokument. Ved å angi gjennomgangsstatus kan du vise eller skjule en gruppe med kommentarer og la gjennomgangsdeltakere få vite hvordan du vil håndtere kommentaren. Når gjennomgangsstatusen først er angitt, kan du ikke fjerne visningen av denne statusen fra kommentaren i kommentarlisten, selv om du endrer statusen til Ingen. Hakemerker er til personlig bruk, og vises ikke når andre viser PDF-dokumentet, med mindre du endrer kommentarstatusen.

 1. Velg kommentaren i kommentarlisten, og høyreklikk for å vise Alternativer-menyen. Velg deretter et alternativ fra Angi status-menyen.

  Gjennomgangsstatusen vises i kommentaren sammen med navnet på den som angir gjennomgangsstatusen. Hvis en annen leser angir gjennomgangsstatus for den kommentaren, vises navn og gjennomgangsstatus for begge leserne i kommentarlisten.

 2. Hvis du vil vise endringshistorikken til en kommentar, høyreklikker du notatikonet, markeringen eller tittellinjen i et hurtigmenynotat og velger Egenskaper. Klikk kategorien Gjennomgangshistorikk.

Merke kommentarer med et hakemerke

 1. Merk en kommentar i kommentarlisten. Velg Legg til hakemerke fra Alternativer-menyen (). Du kan også høyreklikke på kommentaren og velge Legg til hakemerke. Da vises et hakemerkeikon () på kommentaren.

Merk:

Avmerkingsboksen er skjult som standard. Hvis du bruker avmerkingsbokser på flere dokumenter, ber Acrobat deg om å aktivere avmerkingsbokser for alle dokumenter.

Gjør følgende for å vise avmerkingsbokser for alle kommentarer:

 1. Gå til Rediger > Innstillinger (i Windows) eller Acrobat > Valg (i macOS). Dialogboksen Innstillinger vises.

 2. I Kommentering-kategorien velger du Vis avmerkingsboks under Lage kommentarer.

  Vis avmerkingsboks
 3. Klikk OK.

Avmerkingsboksen er nå tilgjengelig for alle kommentarer. Hvis du vil legge til et avkrysningsmerke, velger du avmerkingsboksen ved siden av kommentaren.

Oppsummering av kommentarer er en nyttig metode for å få et sammendrag av alle kommentarene som er tilknyttet et PDF-dokument. Når du oppsummerer kommentarer, kan du enten opprette et PDF-dokument med kommentarer som kan skrives ut, eller skrive ut sammendraget direkte. Sammendraget er verken knyttet eller koblet til PDF-dokumentet som kommentaren er trukket ut fra.

Sideoppsettsalternativer for kommentarsammendrag
Sideoppsettsalternativer for kommentarsammendrag

A. Dokument og kommentarer med koblingslinjer på én enkelt side B. Dokument og kommentarer med koblingslinjer på atskilte sider C. Bare kommentarer D. Dokument og kommentarer med sekvensnumre 

Som standard skriver Acrobat ut PDF-dokumenter med eventuelle stempler som er brukt. Velg  > Skriv ut med kommentarsammendrag fra kommentarlisten for å få mest mulig kontroll over hvordan kommentarer skrives ut.

 1. Filtrer kommentarene for å vise bare dem du vil ha med i sammendraget. (Klikk Filtrer kommentarer i kommentarlisten, og velg kommentarkategoriene du vil vise.)

  Filtrer kategori
 2. Velg  > Skriv ut med kommentarsammendrag for å få mest mulig kontroll over hvordan kommentarer skrives ut. Hvis du eventuelt vil opprette en separat PDF-fil med kommentarene, velger du > Opprett oppsummering av kommentarer.

 3. Gjør følgende i dialogboksen Opprett oppsummering av kommentarer:

  • Velg et oppsett for dokumentet og kommentarene. Oppsettet bestemmer hvilke alternativer som er tilgjengelige.

  • Velg hvordan kommentarene skal sorteres.

  • Angi et sideområde, og velg om sider uten kommentarer skal tas med.

  • Velg om du vil at sammendraget skal vise alle kommentarene eller bare kommentarene som vises for øyeblikket.

 4. Klikk Opprett oppsummering av kommentarer.

Finne en kommentar

Du finner en kommentar i kommentarlisten ved å søke etter et bestemt ord eller uttrykk.

 1. Velg Verktøy > Kommentar for å vise kommentarlisten.

 2. Klikk . I feltet Søk etter kommentarer angir du ordet eller uttrykket du vil søke etter.

Kommentarlisten viser kommentarene som matcher søkekriteriet. Antallet kommentarer vises i paneloverskriften.

Slette kommentarer

Du kan ikke slette andre leseres kommentarer i en delt gjennomgang eller slette låste kommentarer.

Merk:

Du sletter alle kommentarene i en PDF ved å velge Verktøy > Skjul innhold > Fjern skjult informasjon. Velg deretter alternativet for kommentarer og markeringer i resultatruten. Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Reader.

Slette en kommentar

 1. Gjør ett av følgende:
  • Merk kommentaren, og trykk Delete.

  • I kommentarlisten høyreklikker du kommentarene du vil slette og velger Slett fra hurtigmenyen.

   Merk: Før du trykker Delete-tasten, kontrollerer du at kommentaren er merket.

Låse opp en kommentar

Merk:

Bare tilgjengelig for PDF-filer delt i en nettverksmappe

 1. Høyreklikk kommentaren, og velg Egenskaper.

 2. Fjern merket for Låst.

Stavekontrollere all tekst i kommentarer

Du kan stavekontrollere tekst som legges inn i notatkommentarer og skjemafelt. Du kan imidlertid ikke stavekontrollere teksten i det underliggende PDF-dokumentet.

 1. Velg kommentaren. Velg Rediger på alternativmenyen.

 2. Høyreklikk teksten og velg Stavekontroll.

 3. Klikk Start. Gjør ett av følgende for å endre et ord:

  • Rediger det merkede ordet. Hvis du vil angre endringen, velger du Angre redigering. Hvis du vil godta endringen, klikker du Endre.

  • Dobbeltklikk en foreslått rettelse.

  • Velg en foreslått rettelse, og klikk deretter Endre. Klikk Endre alle for å erstatte alle forekomster av det ukjente ordet med den foreslåtte rettelsen.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet