Dette dokumentet forklarer PDF-skjemafeltegenskapene i Acrobat DC. (Hvis du ser etter grunnleggende informasjon om skjemafelt, hvordan du angir handlingsknapper i PDF-skjemaer eller legger til felt med PDF-strekkodefelt, kan du klikke på riktig kobling ovenfor. Hvis du vil lese vanlige spørsmål om skjemaer, kan du se Vanlige spørsmål om skjemaer.)

 

Skjemafeltegenskaper

Virkemåten til et felt bestemmes av innstillinger i dialogboksen Egenskaper for det enkelte feltet. Du kan angi egenskaper som gjelder formatering, bestemme hvordan informasjonen i skjemafeltet skal være relatert til andre skjemafelt, angi begrensninger for hva brukeren kan angi i skjemafeltet, aktivere egendefinerte skript og så videre.

Du kan angi en rekke egenskaper for et Acrobat-skjemafelt, avhengig av skjemafelttypen. Egenskapene for hver type skjemafelt velges i en serie med kategorier. Når du endrer en egenskap, brukes den så snart du velger en annen egenskap eller trykker Enter.

Alle typer skjemafelt har kategoriene Generelt og Handlinger. Andre kategorier vises bare i bestemte typer skjemafelt. Kategorien Alternativer vises for de fleste typer skjemafelt, men alternativene som er tilgjengelige, varierer for hver type skjemafelt.

To elementer er tilgjengelige i alle kategorier. Hvis du velger et av elementene i én kategori, vises et hakemerke, og alternativet merkes i alle kategorier. Disse er:

Låst

Når dette alternativet er valgt, kan du ikke endre noen av skjemafeltegenskapene.

Lukk

Lukker dialogboksen Egenskaper for skjemafelt. Hvis du endrer egenskapene for flere felt, kan du la dialogboksen Egenskaper være åpen. Klikk hvert felt for å endre egenskapene.

Merk:

Hvis du velger Låst i én kategori, låses alle alternativer for feltet, ikke bare alternativene i denne kategorien.

Endre skjemafeltegenskaper

Du har bare tilgang til feltegenskaper når du er i redigeringsmodus. Du kan endre egenskapene for flere skjemafelt om gangen.

 1. Hvis du ikke er i skjemaredigeringsmodus, velger du Verktøy > Klargjør skjema.

 2. Åpne dialogboksen Egenskaper med én av følgende metoder:
  • Hvis du vil redigere ett enkelt skjemafelt, dobbeltklikker eller høyreklikker du feltet og velger Egenskaper.

  • Hvis du vil redigere flere skjemafelt, merker du feltene, høyreklikker et av de merkede feltene og velger Egenskaper.

 3. Endre egenskapene i hver av de tilgjengelige kategoriene etter behov.

  Egenskapen endres når du velger en annen egenskap eller trykker Enter.

 4. Klikk på Lukk.

Hvis du velger skjemafelt som har forskjellige egenskapsverdier, blir ikke alle alternativene i dialogboksen Egenskaper tilgjengelige. Ellers brukes endringer du gjør i de tilgjengelige alternativene, på alle valgte skjemafelt.

Merk:

Hvis du vil unngå at skjemafeltet endres ved en feiltakelse, velger du Låst nederst til venstre i dialogboksen Egenskaper før du lukker den. Klikk alternativet igjen for å låse opp.

Kategorien Generelt for skjemafeltegenskaper

Kategorien Generelt vises for alle typer skjemafelt og inneholder følgende alternativer:

Navn

Angir det unike navnet på det valgte skjemafeltet.

Verktøytips

Viser tekst som kan hjelpe en usikker bruker med å fylle ut skjemafeltet. Verktøytips vises når pekeren holdes over skjemafeltet en kort stund.

Skjemafelt

Angir om skjemafeltet vises på skjerm eller utskrift. Følgende valg er tilgjengelige: Synlig, Skjult, Synlig, men kan ikke skrives ut og Skjult, men kan skrives ut.

Retning

Roterer skjemafeltet 0, 90, 180 eller 270 grader.

Skrivebeskyttet

Hindrer brukeren i å endre innholdet i skjemafeltet.

Nødvendige

Tvinger brukeren til å fylle ut det valgte skjemafeltet. Hvis brukeren prøver å sende skjemaet mens et obligatorisk felt er tomt, vises en feilmelding, og det tomme, obligatoriske feltet utheves.

Kategorien Utseende for skjemafeltegenskaper

Egenskapene for utseende angir hvordan skjemafeltet ser ut på siden. Kategorien Utseende vises for alle typer skjemafelt, bortsett fra strekkodefelt, og inneholder følgende alternativer:

Rammefarge

Åpner en fargevelger der du kan velge et fargekart for rammen rundt feltet. Hvis du vil la feltet være uten ramme, velger du Ingen farge.

Linjetykkelse

Angir bredden på rammen rundt skjemafeltet: Tynn, Middels eller Tykk.

Fyllfarge

Åpner en fargevelger der du kan velge et fargekart for bakgrunnen bak feltet. Hvis du vil la feltet være uten farge, velger du Ingen farge

Merk: Hvis du velger noe annet enn Ingen farge under Fyllfarge, blokkeres alle bilder bak skjemafeltet på PDF-siden.

Linjestil

Endrer utseendet på rammen. Velg Heldekkende, Stiplet, Skråkant, Senket eller Understreking.

Skriftstørrelse (Windows) eller Fontstørrelse (Mac OS)

Angir størrelsen på brukerangitt tekst eller på utvalgsmarkøren for alternativknapper og avmerkingsbokser. Tilgjengelige valg er Automatisk og ulike forhåndsinnstilte verdier. Du kan også skrive inn en annen verdi. Hvis du velger Auto for et tekstfelt, endres skriftstørrelsen når brukeren skriver, slik at teksten får plass i boksen.

Tekstfarge

Åpner en fargevelger der du kan velge et fargekart for teksten eller utvalgsmarkøren.

Skrift (Windows) eller Font (Mac OS)

Viser skriftene som er tilgjengelige på datamaskinen. Dette alternativet er ikke tilgjengelig for skjemafelt som ikke viser tekst.

Merk:

Alternativet Aktiver alternativer for høyre-til-venstre-språk i Språk-panelet i dialogboksen Egenskaper påvirker hva som vises i kategorien Utseende i dialogboksen Egenskaper. Når denne egenskapen er valgt, inneholder kategorien Utseende alternativer for å endre sifferstil og tekstretning for tekstfelt, menylistebokser og listebokser.

Kategorien Plassering for skjemafeltegenskaper

Kategorien Plassering lar deg plassere eller skalere gjeldende merkede felt. Du kan flytte felt til plasseringen du angir på siden. Bruk alternativene Høyde og Bredde for å endre bare feltstørrelsen. Hvis du vil flytte felt uten å skalere dem, velger du Ikke endre høyde og bredde når plasseringen endres.

Kategorien Alternativer for skjemafeltegenskaper

Alternativene som er tilgjengelige i denne kategorien, endres alt etter hvilken type skjemafelt som er valgt. Kategorien Alternativer vises for alle typer skjemafelt, bortsett fra digitale signaturer.

Strekkode

Kategorien Alternativer for egenskaper for strekkodefelt inneholder følgende:

Symbologi

Inkluderer strekkodetypene PDF417, QR-kode og Datamatrise

Merk: Hvis organisasjonen bruker flere metoder til å behandle skjemaer, velger du den metoden som gjengir strekkodebilder med lavest kvalitet. Hvis for eksempel skjemaer skal returneres via faks og post, velger du faksserver som kodingsforhold, for å sørge for høy lesbarhet for alle skjemaer.

Komprimer data før koding til strekkode

Angir at data skal komprimeres før de kodes. Dataene komprimeres med komprimeringsmetoden Flat. Komprimerte data krever vanligvis mindre lagringsplass i strekkoden, slik at flere data kan lagres. Generelt bør du velge dette alternativet hvis du vil bruke Acrobats dekoder for strekkodeskjemaer til å tolke de returnerte dataene. Ikke velg dette alternativet hvis du skal bruke en håndholdt strekkodeskanner, ettersom de fleste av disse skannerne ikke kan dekode komprimerte data.

Dekodingsbetingelse

De forhåndsinnstilte dekodingsforholdene er anbefalte utgangspunkt som du kan justere ved å klikke Egendefinert-knappen.

Egendefinert

Åpner en dialogboks der du kan velge de egendefinerte behandlingsparameterne som passer best for din maskinvare for skanning og faksing. (De tilgjengelige alternativene varierer avhengig av strekkodetyper.)

X-dimensjon

Bredden for cellen i mils (1 mil = 0,001 tomme eller 0,0254 mm)

Y/X-forhold

Forholdet mellom høyden og bredden på cellen. For en datacelle som skal være dobbelt så høy som bred, skriver du inn 2. (Bare tilgjengelig for PDF417-strekkoder.) 

Merk: Hvis du skal dekode strekkoden med en håndholdt laserskanner, må du unngå å opprette strekkoder som er bredere enn 10,2 cm (4 tommer). Høyere og smalere strekkoder fungerer generelt bedre med håndholdte skannere. Strekkodehøyde og -bredde er ikke et problem hvis du bruker en strekkodedekoder fra Adobe (selges separat).

Feilkorrigeringsnivå

Svarer til nivået av dataoverflødighet som legges til i strekkoden for å rette opp mulige dekodingsfeil. Høyere nivåer gir større overflødighet og en mer solid strekkode som gir mer vellykkede dekodingsresultater. Høyere nivåer fører imidlertid også til en større strekkode og redusert mulighet til å dekode data fra brukere eller skjemastrukturdata i strekkoden. En mer solid strekkode kan redusere problemer som skyldes pennestreker, dårlig utskriftskvalitet, forringelse på grunn av faksoverføring eller bretter i dokumentet. Dette alternativet er tilgjengelig for PDF417- og QR-kode-strekkoder.

Behandle strekkodeparametere

Gjør at du kan lagre egendefinerte strekkodeutvalg i en fil. Deretter kan du eksportere filen og gjøre den tilgjengelig for andre skjemaforfattere i organisasjonen.

Avmerkingsbokser

Avmerkingsboksstil

Angir formen på merket som vises i avmerkingsboksen når brukeren merker av i den: merke (standard), sirkel, kryss, rombe, firkant eller stjerne. Denne egenskapen endrer ikke formen på selve avmerkingsboksen.

Merk: Størrelsen på merket i avmerkingsboksen bestemmes av størrelsen på skriften du har angitt i kategorien Utseende.

Eksportverdi

Angir en verdi som skal representere elementet når dataene eksporteres. Hvis du lar dette alternativet være tomt, brukes oppføringen for Navn i kategorien Generelt som eksportverdi.

Avmerkingsboksen er merket som standard

Viser avmerkingsboksen som merket hvis ikke brukeren fjerner merket i den.

For menylistebokser eller listebokser bruker du kategorien Alternativer til å lage en liste over elementer som brukeren velger fra.

Selv om de fleste av egenskapene i denne kategorien er felles for begge disse skjemafelttypene, er det noen som bare gjelder for den ene typen.

Element

Godtar teksten du skriver inn for alternativer som skal vises på menyen for feltet.

Legg til

Flytter gjeldende oppføring under Element til elementlisten.

Eksportverdi

Her skriver du inn en verdi som skal representere elementet når dataene eksporteres. Hvis du lar dette alternativet være tomt, brukes oppføringen for Navn i kategorien Generelt som eksportverdi.

Elementliste

Viser valgene som vil være tilgjengelige i listen. 

Merk: Det merkede elementet i Elementliste-boksen vises som standard valgt element i menylisteboksen eller listeboksen. Hvis du vil endre standardelement, merker du et annet element i listen.

Opp- og Ned-knapper

Endrer visningsrekkefølgen for elementene i menylisten. Disse knappene er ikke tilgjengelige hvis Sorter elementer er valgt.

Slett

Fjerner det valgte elementet fra listen.

Sorter elementer

Ordner elementene i listen numerisk og alfabetisk. Numerisk sortering (hvis det er aktuelt) utføres før alfabetisk sortering.

La bruker skrive inn egendefinert tekst

(Bare menylister) Gjør det mulig for brukerne å skrive inn en annen verdi enn verdiene i listen.

Stavekontroll

(Bare menylister) Stavekontrollerer tekst som brukeren har skrevet inn. Dette alternativet er bare tilgjengelig hvis det er merket av for La bruker skrive inn egendefinert tekst.

Flere valg

(Bare lister) Gjør det mulig for brukere å velge mer enn ett element fra listen.

Utfør merket verdi umiddelbart

Lagrer verdien så snart brukeren velger den. Hvis dette alternativet ikke velges, lagres verdien bare når brukeren flytter ut av gjeldende felt eller klikker et annet skjemafelt. For lister er ikke dette alternativet tilgjengelig hvis Flere valg er valgt.

Alternativknapper

Opprett en gruppe alternativknapper hvis du vil at brukeren bare skal velge ett av flere valg. Alle alternativknappene i en gruppe har samme navn, men hver knapp har forskjellig knappverdi.

Knappestil

Angir formen på merket som vises i knappen når brukeren velger den: merke, sirkel (standard), kryss, rombe, firkant eller stjerne. Denne egenskapen endrer ikke formen på selve alternativknappen.

Valg av alternativknapp

Identifiserer alternativknappen og skiller den fra andre alternativknapper som har samme Navn-verdi.

Knappen er merket som standard

Angir valgtilstanden for knappen når brukeren åpner skjemaet for første gang.

Knapper med samme navn og innhold velges samtidig

Tillater ettklikksvalg av flere beslektede alternativknapper. Hvis brukeren for eksempel velger en alternativknapp som har samme feltverdi og merket innhold som en annen alternativknapp, velges begge alternativknappene.

Tekstfelt

Tekstfelt godtar brukerinndata, som kan være bokstaver, tall eller begge deler.

Justering

Justerer teksten til venstre, til høyre eller midt i feltet.

Standardverdi

Angir teksten som vises i feltet til brukeren skriver over den. Skriv inn standardverdien i dette alternativet.

Flere linjer

Tillater en oppføring som går over flere linjer i tekstfeltet.

Rull gjennom lang tekst

Kompenserer for tekst som går utenfor grensene for tekstfeltet.

Tillat rik tekstformatering

Lar brukerne bruke stilinformasjon på tekst, for eksempel fet skrift eller kursiv. Dette kan være nyttig i bestemte tekstfelt der slik stilinformasjon er viktig for betydningen av teksten, for eksempel et essay.

Begrenset til tegn

Tillater oppføringer på opptil det antallet tegn du angir.

Merk:

Hvis du angav en standardverdi, justeres den verdien til denne grensen.

Passord

Viser den brukerangitte teksten som en serie med stjerner (*). Dette alternativet er bare tilgjengelig hvis Stavekontroll ikke er valgt.

Felt brukes til filutvalg

Lar brukeren angi en filbane som feltverdi når en fil sendes sammen med skjemaet. Dette alternativet er bare tilgjengelig når Rull gjennom lang tekst er det eneste alternativet som er valgt i kategorien Alternativer.

Stavekontroll

Stavekontrollerer brukerangitt tekst.

Komb av tegn

Sprer den brukerangitte teksten jevnt over bredden av tekstfeltet. Hvis en kantlinjefarge er angitt i kategorien Utseende, blir hvert tegn som angis i feltet, atskilt av linjer i denne fargen. Dette alternativet er bare tilgjengelig når det ikke er merket av for noen andre alternativer.

Tekstfelt i Acrobat
Tekstfelt med og uten Comb-egenskapen

A. Fire tekstfelt med en kantlinjefarge ved hjelp av Comb-egenskapen B. Tekstfelt uten Comb-egenskapen 

Kategorien Handlinger for skjemafeltegenskaper

Handlingsegenskaper angir alle handlinger du vil knytte til skjemafeltet, som å hoppe til en bestemt side eller spille av et medieklipp. Kategorien Handlinger vises for alle typer skjemafelt og inneholder følgende alternativer:

Velg utløser

Angir brukerhandlingen som utløser en handling: Mus opp, Mus ned, Mus inn, Mus ut, På fokus eller På uskarpt.

Velg handling

Angir hendelsen som inntreffer når brukeren utløser handlingen: Kjør et menyelement, Gå til en 3D-/multimedievisning, Gå til en sidevisning; Importer skjemadata, Multimedieoperasjon (Acrobat 9 og senere), Åpne en fil, Åpne en webkobling, Spill av en lyd, Spill av mediet (Acrobat 5-kompatibelt), Spill av mediet (Acrobat 6-kompatibelt og senere), Les en artikkel, Tilbakestill et skjema, Kjør et JavaScript, Angi synlighet for lag, Vis/skjul et felt eller Send et skjema.

Legg til

Åpner et vindu for den valgte handlingen.

Handlinger

Viser listen over utløsere og handlinger du har definert.

Opp- og Ned-knapper

Endrer visningsrekkefølgen for den valgte handlingen under utløseren. (Bare tilgjengelig når du har definert flere handlinger for den samme utløseren.)

Rediger

Åpner en dialogboks med spesifikke alternativer for den valgte handlingen.

Slett

Fjerner den valgte handlingen eller kombinasjonen av utløser/handling.

Kategorien Beregn for skjemafeltegenskaper

Kategorien Beregn vises i dialogboksen Egenskaper bare for tekstfelt og menylistebokser. Bruk disse alternativene til å utføre matematiske operasjoner på eksisterende skjemafeltoppføringer og vise resultatet.

Verdi er ikke beregnet

Velg dette alternativet hvis du vil at brukeren skal skrive inn verdier.

Verdien er

Velg dette alternativet for å gjøre flere alternativer tilgjengelige:

Hurtigmeny

Viser de matematiske funksjonene som kan brukes i de valgte feltene. Velg Summer for å legge sammen verdiene som er angitt i de valgte feltene, Produkt for å multiplisere dem, Gjennomsnitt, Minimum eller Maksimum.

Velg

Åpner en dialogboks med en liste over de tilgjengelige skjemafeltene du aktiverer for å legge til i beregningen, eller deaktiverer for å fjerne fra beregningen.

Forenklet feltmerknad

Bruker JavaScript med feltnavn og enkle aritmetiske tegn. Rediger-knappen åpner en dialogboks der du kan skrive, redigere og legge til skript.

Merk:

Feltnavn skiller mellom små og store bokstaver.

Egendefinert beregningsskript

Viser alle egendefinerte skript du har lagt til for beregninger. Rediger-knappen åpner en dialogboks der du kan skrive og legge til nye JavaScript.

Angi beregningsrekkefølge for skjemafelt

Når du definerer to eller flere beregninger i et skjema, er rekkefølgen de utføres i, rekkefølgen du definerte beregningene i. I noen tilfeller kan det hende du må endre beregningsrekkefølgen for å få riktige resultater.

Hvis du for eksempel vil bruke resultatet fra beregningen av to skjemafelt for å beregne verdien for et tredje skjemafelt, må de to første skjemafeltene beregnes sammen først for å få riktig sluttresultat.

 1. Velg Mer > Angi feltberegningsrekkefølge i ruten til høyre.

  Dialogboksen Beregningsfelt viser alle beregningsfelt i skjemaet, og rekkefølgen beregningene utføres i.

 2. Hvis du vil endre feltberegningsrekkefølgen, velger du feltet fra listen og klikker deretter Opp- eller Ned-knappen etter behov.

I Acrobat utføres automatisk alle tilordnede feltberegninger når du oppretter og tester skjemafelt. For å gjøre det enklere når du arbeider, kan du deaktivere automatisk beregning i skjemainnstillingene.

Kategorien Signert for skjemafeltegenskaper

Kategorien Signert er bare tilgjengelig i dialogboksen Egenskaper for digital signatur. Valg du angir her, bestemmer hva som skjer når brukeren bruker en digital signatur i skjemaet.

Ikke noe skjer ved signering

Dette er standardinnstillingen.

Merk som skrivebeskyttet

Hindrer ytterligere endringer i det digitalt signerte skjemaet, avhengig av hva som er valgt på hurtigmenyen:

Alle felt

Hindrer endringer i alle skjemafelt.

Alle feltene, bortsett fra disse

Tillater endringer bare i skjemafeltene du velger ved å klikke Velg-knappen, og ved å merke av i avmerkingsbokser for feltene brukeren skal kunne redigere etter signering.

Bare disse feltene

Hindrer endringer bare i de skjemafeltene du velger.

Dette skriptet kjører når feltet signeres

Aktiverer et egendefinert JavaScript når brukeren signerer skjemaet digitalt. Bruk Rediger-knappen til å endre eller opprette en ny JavaScript-handling.

Kategorien Format for skjemafeltegenskaper

Kategorien Format vises i dialogboksen Egenskaper bare for skjemafelt i tekst- og menylistebokser. Alternativene som er tilgjengelige, avhenger av hva du velger på hurtigmenyen Velg formatkategori.

Feltet Eksempel på gjeldende format viser en direkte forhåndsvisning av innstillingene.

Ingen

Ingen flere alternativer er tilgjengelige. Inndataene i en tekst- eller menylisteboks med denne egenskapen krever ingen bestemt formatering.

Tall

Bruker automatisk de valgte formateringsalternativene på numeriske dataoppføringer.

Desimalplasser

Angir antallet sifre som vises til høyre for desimalpunktet.

Skilletegnstil

Angir plasseringen av komma og punktum.

Valutasymbol

Angir valutatypen, for eksempel euro, dollar eller yen.

Symbolplassering

Angir plasseringen av valutasymbolet i forhold til tallet. Dette feltet er aktivert hvis et valutasymbol er valgt.

Negativ tall-stil

Angir hvordan negative tall vises. Du kan velge Vis parenteser, Bruk rød tekst, ingen eller begge.

Prosent

Bruker automatisk de valgte formateringsalternativene på numeriske data uttrykt som en prosentverdi.

Desimalplasser

Angir antallet sifre som vises til høyre for desimalpunktet.

Skilletegnstil

Angir plasseringen av komma og punktum.

Dato

Listen inneholder én-, to- og firesifrede varianter, der d står for dag, m står for måned og å står for år.

Tid

Listen inneholder visningsvarianter, der t står for time med 12-timers klokke, T står for time med 24-timers klokke, MM står for minutter, ss står for sekunder og tt står for AM eller PM.

Spesielt

Postnummer

For et firesifret postnummer.

Postnummer + 4

For et nisifret postnummer i USA (ikke aktuelt i Norge).

Telefonnummer

For et åttesifret telefonnummer.

Arkivnummer

For et nisifret personnummer i USA. Bindestrek settes inn automatisk etter tredje og femte siffer.

Vilkårlig maske

Endrer formatkategorien til Egendefinert og gjør tilgjengelig et annet tekstfelt der du kan skrive inn et egendefinert format. Bruk dette alternativet til å angi hvilke tegntyper brukeren kan registrere på en gitt plassering, og hvordan dataene vises i feltet.

A

Godtar bare bokstaver (A–Å, a–å).

X

Godtar mellomrom og de fleste utskrivbare tegn, inkludert alle tegn som er tilgjengelige på standardtastaturer, og ANSI-tegnene 32–126 og 128–255.

O

Bokstaven O godtar alfanumeriske tegn (A-Å, a-å og 0-9).

9

Godtar bare numeriske tegn (0-9).

Eksempel: maskeinnstillingen AAA--p#999 godtar inndataene BOE--p#767. Maskeinnstillingen OOOOO@XXX godtar inndataene vad12@3Up.

Vilkårlig maske-oppføring i Acrobat
Eksempel på en Vilkårlig maske-oppføring

Egendefinert

Gjør flere alternativer tilgjengelige for skjemautviklere som ønsker å skrive egne JavaScript for formatering og tastetrykk. Et egendefinert skript kan for eksempel definere et nytt valutaformat eller begrense registrering i skjemafelt til bestemte tastetrykktegn.

Egendefinert formatskript

Viser alle egendefinerte skript du har lagt til for formater. Rediger-knappen åpner en dialogboks der du kan skrive og legge til nye skript.

Egendefinert tastetrykkskript

Viser alle egendefinerte skript du har lagt til for å validere tastetrykk. Rediger-knappen åpner en dialogboks der du kan skrive og legge til nye skript.

Du finner JavaScript for Acrobat API Reference i Acrobat Developer Centerwww.adobe.com/go/learn_acr_javascript_no (PDF, bare engelsk).

Kategorien Validering for skjemafeltegenskaper

Kategorien Validering vises bare i dialogboksene Egenskaper for tekstfelt og Egenskaper for menyliste. Valideringsegenskaper begrenser oppføringer til angitte områder, verdier eller tegn, hvilket sørger for at brukerne angir riktige data for et angitt skjemafelt.

Feltverdien er ikke gyldig

Deaktiverer validering.

Feltverdien er innenfor området

Angir et numerisk område for skjemafelt ved å bruke verdier du angir som et tall eller en prosentverdi.

Kjør egendefinert valideringsskript

Validerer ved å følge et JavaScript du har opprettet eller angitt.

Kategorien Verdi for skjemafeltegenskaper

Kategorien Verdi vises bare for strekkodefelt i et skjema.

Kode ved hjelp av

Aktiverer følgende alternativer:

XML

Koder dataene til strekkode i standard XFDF-format. JavaScript-skript genereres automatisk.

Tabulatordelt

Koder feltene til strekkode som tabulatordelte verdier. JavaScript-skript genereres automatisk. Hvis skjemaet er konfigurert til å gjengi data i enkeltstående XFDF- eller XDP-filer, må dataene være i et tabulatordelt format med feltnavnene på første linje. Dette alternativet er også nyttig når du vil ha plass til mer data i en strekkode, eller når du vil kopiere dataene til database- eller regnearktabeller.

Velg

Åpner en dialogboks der du velger hvilke brukerdatafelt som skal kodes i strekkoden, og som du skal kunne hente.

Inkluder feltnavn

(Bare tilgjengelig når Tabulatordelt er valgt som koding.) Koder feltnavn som første linje i strekkodeinnholdet. Verdiene kodes under disse.

Egendefinert beregningsskript

Viser standardskriptet. Klikk Rediger-knappen for å åpne dialogboksen JavaScript-redigering, der du kan skrive egendefinerte beregningsskript for strekkoden.

Referanse til publisert skjema

Viser banen til PDF-skjemaet. Du kan redigere banen ved å skrive inn URL-adressen til det publiserte skjemaet. Senere kan du opprette en digital versjon av det utfylte skjemaet ved å flette skjemamalen med en forekomst av brukerangitte data. Du kan også vedlikeholde relasjonen mellom en bestemt skjemamal og de tilhørende strekkodedatafilene. Når du koder en strekkode ved hjelp av XML-verdier, kodes URL-referansen inn i strekkoden og vises under strekkoden i skjemaet.

En type strekkode med URL-referanse under
En type strekkode med URL-referanse under

Behandle egendefinerte strekkodeinnstillinger

Du kan lagre, bruke om igjen og dele et sett med egendefinerte innstillinger for strekkodeparametere, og bruke dem når du oppretter nye strekkodefelt i et skjema. Du kan justere de egendefinerte parametersettene ytterligere etter at du har definert dem.

Alle disse prosessene starter med at du åpner dialogboksen Egenskaper for strekkodefelt. Du åpner dialogboksen Egenskaper ved å dobbeltklikke strekkodefeltet.

Opprette et nytt parametersett for strekkoder

 1. Klikk kategorien Alternativer i dialogboksen Egenskaper for strekkodefelt, og klikk deretter Behandle strekkodeparametere.

 2. Velg det eksisterende parametersettet som du vil bruke som grunnlag for det nye settet, og klikk Ny.

 3. Skriv inn et navn i Navn-boksen og en beskrivelse i Beskrivelse-boksen.

 4. Velg alternativer for Symbologi, X-dimensjon, Y/X-forhold og Feilkorrigeringsnivå, og klikk deretter OK.

Det nye parametersettet vises i listen i dialogboksen Behandle strekkodeparametere, og alle knappene til høyre i dialogboksen blir tilgjengelige. Den nye definisjonen vises også på menyen Dekodingsbetingelse i kategorien Alternativer i dialogboksen Egenskaper for strekkodefelt.

Redigere eller slette et sett med egendefinerte strekkodeparametere

 1. Klikk kategorien Alternativer i dialogboksen Egenskaper for strekkodefelt, og klikk deretter Behandle strekkodeparametere.

 2. Velg et egendefinert parametersett fra listen.
 3. Velg ønsket handling:
  • Klikk Rediger, endre innstillingene, og klikk OK.

  • Klikk Slett. Bekreft slettingen ved å klikke OK i meldingen som vises.

Eksportere eller importere et sett med egendefinerte strekkodeparametere

 1. Klikk kategorien Alternativer i dialogboksen Egenskaper for strekkodefelt, og klikk deretter Behandle strekkodeparametere.

 2. Velg ønsket handling:
  • Velg et sett med strekkodeparametere fra listen, og klikk Eksporter. Velg en plassering og et navn for filen. Filtypen er BPS.

  • Klikk Importer, gå til og velg BPS-filen du vil importere.

Definere standardverdier for skjemafeltegenskaper på nytt

Når du har endret egenskaper for en bestemt type skjemafelt, kan du angi disse egenskapene som standardsett for denne typen. Du kan for eksempel opprette en avmerkingsboks, endre boksegenskapene og deretter lagre egenskapene som standardverdier. Standardverdiene kan bare være for Utseende- og Størrelse-relaterte attributter for feltet. Egenskaper for formatrelaterte attributter som Dato, kan ikke angis som standard.

 1. Ved behov velger du Verktøy > Klargjør skjema for å gå til skjemaredigeringsmodus.

 2. Høyreklikk skjemafeltet du allerede har endret egenskaper for, og velg Bruk gjeldende egenskaper som nye standarder.

Merk:

Hvis du endrer standardegenskapene, endres ikke innstillingene for eksisterende skjemafelt av denne typen. De nye standardverdiene gjelder bare for nye felt du oppretter.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet