Dette dokumentet forklarer hvordan du legger til, endrer størrelse på, flytter eller erstatter bilder og objekter i en PDF-fil ved hjelp av Acrobat DC. (Hvis du ønsker informasjon om hvordan du redigerer eller formaterer tekst i en PDF-fil eller redigerer en skannet PDF-fil, klikker du på riktig kobling ovenfor.)

Merk: Dette dokumentet inneholder instruksjoner for Acrobat DC eller 2017. Hvis du bruker Acrobat XI, kan du se Hjelp for Acrobat XI.
 

Videoopplæring: Redigere tekst og bilder i en PDF-fil med Acrobat

Finn ut hvordan du redigerer tekst og bilder i PDF-filene med Acrobat på skrivebordet og hvordan du redigerer PDF-filer på mobile enheter med et Acrobat Pro-abonnement.

Video (05:07) | Av Matthew Pizzi (train simple)

Plassere et bilde eller objekt i en PDF-fil

 1. Åpne PDF-filen i Acrobat og velg Verktøy > Rediger PDF > Legg til bilde .

  Verktøyet Rediger tekst og bilde
 2. Finn bildefilen du vil plassere, i dialogboksen Åpne.

 3. Velg bildefilen, og klikk Åpne.

 4. Klikk der du vil plassere bildet, eller klikk og dra for å skalere bildet når du plasserer det.

  En kopi av bildefilen vises på siden, med samme oppløsning som originalfilen.

 5. Bruk håndtakene på markeringsrammen til å endre størrelse på bildet, eller verktøyene i panelet til høyre under Objekter for å vende, rotere eller beskjære bildet.

Flytt eller endre størrelse på et bilde eller objekt

 1. Åpne PDF-filen i Acrobat og velg riktig verktøy, avhengig av hva du vil flytte:

  Bilde: Velg Verktøy > Rediger PDF > Rediger . Når du holder markøren over et bilde du kan redigere, vises et ikon øverst til venstre.

  Interaktive objekter: Hvis du vil redigere skjemafelt, knapper eller andre interaktive objekter, velger du Verktøy > Rike medier > Velg objekt .

 2. Gjør ett av følgende:
  • Du flytter bildet eller objektet ved å dra det til ønsket plassering. Du kan ikke dra bilder eller objekter til en annen side (du kan i stedet klippe ut og lime dem inn på en ny side). Hvis du vil begrense flyttingen til opp eller ned, eller høyre eller venstre, holder du nede Skift-tasten og drar objektet.
  • Du endrer størrelse på bildet eller objektet ved å merke det og deretter dra et håndtak. Hvis du vil beholde det opprinnelige sideforholdet, holder du nede Skift-tasten og drar i håndtaket.

  Merk:

  Hvis du merker flere objekter, kan du flytte eller endre størrelse på dem samtidig. Hvis du vil merke flere objekter, holder du nede Skift-tasten og klikker på objektene, ett om gangen.

Rotere, vende, beskjære (klippe) eller erstatte et bilde

 1. Åpne PDF-filen i Acrobat og velg Verktøy > Rediger PDF > Rediger .

 2. Velg bildet (eller bildene) – klikk på bildet for å merke det.

 3. Under Objekter i panelet til høyre, klikker du ett av følgende verktøy:

  Vend loddrett Vender bildet loddrett på den vannrette aksen.

  Vend vannrett Vender bildet vannrett på den loddrette aksen.

  Roter mot klokken Roterer det merkede bildet 90 grader mot klokken.

  Roter med klokken Roterer det merkede bildet 90 grader med klokken.

  Beskjær bilde Beskjærer eller klipper det merkede bildet. Dra et valghåndtak for å beskjære bildet.

  Erstatt bilde Erstatter det merkede bildet med bildet du velger. Finn det nye bildet i dialogboksen Åpne, og klikk Åpne.

Merk:

Plasser markøren like utenfor et valghåndtak for å rotere bildet manuelt. Når markøren endres til en roterende peker, drar du i retningen du vil rotere i.

Flytte et bilde eller objekt foran eller bak andre elementer

Ordne-alternativene lar deg flytte et bilde eller objekt foran eller bak andre elementer. Du kan flytte et element fremover eller bakover ett nivå, eller sende helt foran eller bak en stabel av elementer på siden.

 1. Åpne PDF-filen i Acrobat og velg Verktøy > Rediger PDF > Rediger .

 2. Velg objektet (eller objektene) – klikk på objektet for å merke det.

 3. Under Objekter i panelet til høyre, klikker du Ordne og velger alternativet du vil bruke.

  Du kan også høyreklikke objektet (eller objektene), peke på Ordne og deretter velge alternativet du vil bruke.

  Merk:

  Det kan hende du synes det er enklere å endre rekkefølgen i kategorien Innhold på kompliserte sider der det er vanskelig å merke et objekt. (Velg Vis > Vis/skjul > Navigasjonsruter > Innhold.)

Justere bilder eller objekter

Juster objekter-  alternativene i panelet til høyre lar deg nøyaktig justere flere objekter på en side – venstre, loddrett midtstilt, høyre, topp, vannrett midtstilt og bunn.

Når du justerer objekter relativt til hverandre etter kantene, står ett objekt stille. Venstre-alternativet justerer for eksempel de venstre kantene av de merkede objektene med hensyn til venstre kant på objektet lengst til venstre. Det venstre objektet står stille, og de andre objektene justeres relativt til dette.

Alternativet Vannrett midtstilt justerer de merkede objektene vannrett gjennom midten av objektene, og alternativet Loddrett midtstilt justerer de merkede objektene loddrett gjennom midten av objektene. Objektene justeres langs en vannrett eller loddrett linje som representerer gjennomsnittet av den opprinnelige posisjonen. Et objekt kan stå stille hvis det allerede er justert etter den vannrette eller loddrette linjen.

Avhengig av justeringsalternativet du velger, flyttes objektene rett opp, ned, mot venstre eller mot høyre, og kan overlappe et objekt som allerede finnes der. Hvis du ser en overlapping, kan du angre justeringen.

 1. Åpne PDF-filen i Acrobat og velg Verktøy > Rediger PDF > Rediger .

 2. Merk objektet (eller objektene) – hold nede Skift-tasten og klikk på objektene, ett om gangen.

 3. Under Objekter i panelet til høyre, klikker du Juster objekter og velger justeringsalternativet du vil bruke.

  Du kan også høyreklikke objektet (eller objektene), og peke på alternativet Juster objekter fra hurtigmenyen, og deretter velge justeringsalternativet du vil bruke fra undermenyen.

Redigere et bilde utenfor Acrobat

Du kan redigere et bilde eller grafikk ved hjelp av et annet program, for eksempel Photoshop, Illustrator eller Microsoft Paint. Når du lagrer bildet eller grafikken, oppdaterer Acrobat automatisk PDF-filen med endringene. Programmet som vises på Rediger med-menyen, avhenger av hva du har installert og bilde- eller grafikktypen du har merket. Du kan også angi programmet du vil bruke.

 1. Åpne PDF-filen i Acrobat og velg Verktøy > Rediger PDF > Rediger .

 2. Marker bildet eller objektet.

  Merk:

  Merk flere filer hvis du vil redigere dem samtidig i samme fil. Hvis du vil redigere alle bildene og objektene på siden, høyreklikker du siden, og deretter velger du Velg alle.

 3. Under Objekter i panelet til høyre, klikker du Rediger med og velger et redigeringsprogram.

  Velg et annet redigeringsprogram enn det som foreslås på menyen, velg Åpne med, finn programmet og klikk Åpne.

  Merk:

  Hvis du blir spurt om du vil konvertere til ICC-profiler, velger du Ikke konverter. Hvis bildevinduet viser et sjakkbrettmønster når det åpnes, kunne ikke bildedataene leses.

 4. Gjør ønskede endringer i det eksterne redigeringsprogrammet. Vær oppmerksom på følgende begrensninger:
  • Hvis du endrer målene til bildet, kan det hende at det ikke justeres riktig i PDF-filen.
  • Informasjon om gjennomsiktighet beholdes bare for masker som er definert som indeksverdier i et indeksert fargeområde.
  • Hvis du arbeider i Photoshop, slår du sammen bildet.
  • Bildemasker støttes ikke.
  • Du kan miste verdifull informasjon som bare kan brukes i den opprinnelige modusen, hvis du endrer bildemodus mens du redigerer bildet.
 5. Velg Fil > Lagre (Windows) eller Arkiver (Mac OS), i redigeringsprogrammet. Objektet oppdateres og vises automatisk i PDF-filen når du plasserer Acrobat i forgrunnen.

  Merk:

  Når det gjelder Photoshop, lagres det redigerte bildet tilbake i PDF-filen hvis bildet ikke er i et format som støttes av Photoshop 6.0 eller senere. Hvis bildet er i et format som Photoshop ikke støtter, håndteres bildet som et generisk PDF-bilde, og det redigerte bildet lagres på disken i stedet for tilbake i PDF-filen.

Eksportere bilder i en PDF-fil til et annet format

Du kan lagre hver side (all tekst, bilder og vektorobekter på en side) til et bildeformat ved å bruke Fil > Eksporter til > Bilde > [Bildetype]-kommandoen. Du kan også eksportere hvert bilde i en PDF-fil til en separat bildefil.

Hvis du vil vite mer, kan du se Konvertere eller eksportere PDF-filer til andre filformater.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet