Brukerveiledning Avbryt

Koblinger og vedlegg i PDF-er

Før du begynner

Vi lanserer en ny og mer intuitiv produktopplevelse. Hvis skjermbildet som vises her ikke samsvarer med produktgrensesnittet, velger du hjelp for din nåværende opplevelse.

I den nye opplevelsen vises verktøyene på venstre side av skjermen.

Bruk raskt samme formatering på alle koblinger. Åpne kontekstmenyen til koblingen som har et utseende du vil bruke på alle andre koblingene og velg Bruk gjeldende utseende som ny standard.

PDF-koblinger er elementer i et dokument som leder brukere til en bestemt plassering i det samme dokumentet eller til en ekstern ressurs. Det inkluderer en nettside, et filvedlegg eller til og med en e-postadresse. Du kan opprette koblinger ved hjelp av tekst, bilder eller andre elementer i PDF-filen.

Med koblinger kan du hoppe til andre steder i det samme dokumentet eller andre dokumenter, inkludert nettsteder, vedlegg eller en e-postadresse.

Du kan bruke koblinger til å starte handlinger for å sikre at brukerne får umiddelbar tilgang til relatert informasjon. I tillegg kan du legge til handlinger for å spille av en lyd- eller filmfil.

 1. Velg Rediger > Kobling > Legg til eller rediger en kobling.

  Pekeren endrer form til et trådkors, og alle eksisterende koblinger i dokumentet, inkludert usynlige koblinger, blir midlertidig synlige.

 2. Trekk opp et rektangel der du vil opprette en kobling. Det er innenfor dette området koblingen er aktiv.
 3. Velg alternativer for utseendet til koblingen i dialogboksen Opprett kobling.

 4. Velg én av følgende koblingshandlinger:

  Gå til en sidevisning

  Velg Neste for å angi ønsket sidetall, og for å vise forstørrelsen i gjeldende dokument eller et annet dokument (for eksempel et filvedlegg). Velg deretter Angi kobling.

  Åpne en fil

  Velg destinasjonsfilen. Hvis filen er en PDF, angir du hvordan dokumentet skal åpnes. Angi for eksempel om dokumentet skal åpnes i et nytt eller eksisterende vindu. Velg deretter OK.

  Merk:

  Hvis filnavnet er så langt at det ikke får plass i tekstboksen, kuttes navnet på midten.

  Åpne en nettside

  Oppgi nettadressen til websiden som er målet.

  Egendefinert kobling

  Velg Neste for å åpne dialogboksen med Koblingsegenskaper. I dialogboksen kan du angi handlingen, slik som lesing av en artikkel eller kjøring av en kommando, som skal knyttes til koblingen.

Du kan når som helst redigere en kobling. Du kan endre aktiveringsområdet eller en tilknyttet koblingshandling, slette eller endre størrelsen på koblingsrektanglet eller endre målet for koblingen. Når du endrer egenskapene til en eksisterende kobling, påvirkes bare den koblingen som er valgt i øyeblikket. Hvis du ikke merker en kobling, gjelder egenskapene for den neste koblingen du oppretter.

Merk:

Du kan endre egenskapene til flere koblinger samtidig hvis du merker dem ved å dra et rektangel med verktøyet for Kobling.

Flytte eller endre størrelsen på et koblingsrektangel

 1. Velg Rediger Kobling Legg til eller rediger en kobling.

 2. Flytt markøren over koblingsrektangelet slik at håndtakene vises.
 3. Gjør ett av følgende:
  • Hvis du vil flytte koblingsrektanglet, drar du det.

  • Hvis du vil endre størrelsen på koblingsrektanglet, drar du et hjørnepunkt.

Endre utseendet på en kobling

 1. Velg Rediger > Kobling > Legg til eller rediger en kobling.

 2. Åpne dialogboksen med Koblingsegenskaper for koblingen du vil redigere.

 3. I fanen Utseende velger du farge, linjetykkelse og linjestil for koblingen.

 4. Velg uthevingsstilen som skal brukes når koblingen velges:

  Ingen

  Utseendet på koblingen endres ikke.

  Inverter

  Fargen på omrisset til koblingen endres til den motsatte fargen.

  Omriss

  Fargen på omrisset til koblingen endres til den motsatte fargen.

  Senket

  Koblingen ser ut som et rektangel i relieff.

  Merk:

  Alternativene Koblingstype, Farge og Linjestil er utilgjengelige hvis du velger alternativet Usynlig fra Utseende.

 5. Hvis du vil skjule PDF-koblingen, spesielt hvis den er på et bilde, velger du Usynlig rektangel som Koblingstype.

 6. For å hindre at brukerne endrer innstillingene ved en feiltakelse, velger du alternativet Låst.

 7. Test koblingen med håndverktøyet og velg deretter koblingen. Du skal kunne hoppe til den spesifikke plasseringen for koblingen.

  Merk:

  Koblingsegenskapene i dialogboksen Opprett kobling brukes på alle nye koblinger du oppretter, til du endrer egenskapene. For å bruke innstillingene for utseende for en kobling på nytt, høyreklikker du på koblingen som inneholder de egenskapene du vil bruke som standardegenskaper, og deretter velger du Bruk gjeldende utseende som ny standard.

Redigere en koblingshandling

Du kan endre en koblingshandling for å utføre en annen handling når en bruker aktiverer koblingen.

 1. Velg Rediger > Kobling > Legg til eller rediger en kobling.

 2. Åpne dialogboksen med Koblingsegenskaper for koblingen med handlingen du vil redigere.

 3. I fanen Handlinger knytter du en ny handling til koblingen og velger OK.

Slette en kobling

 1. Velg Rediger > Kobling > Legg til eller rediger en kobling.

 2. Merk rektangelet som inneholder koblingen du vil slette.

 3. Trykk på Slett-tasten på tastaturet.

Du kan henvise brukerne til et PDF-vedlegg ved å opprette en kobling i det overordnede PDF-dokumentet som hopper til vedlegget.

Merk:

Filvedlegg er annerledes enn filer som kan åpnes fra en kobling. Mens koblede dokumenter kan være lagret på forskjellige steder, lagres filvedlegg alltid sammen med PDF-filen.

 1. Åpne en PDF-fil som inneholder et PDF-filvedlegg.
 2. Gå til stedet der du vil opprette en kobling. Hvis plasseringen er i filvedlegget, velger du alternativet med Vedleggsfil i panelet med Rediger, før du legger til filvedlegget.

 3. Velg Rediger > Kobling > Legg til eller rediger en kobling og velg området for koblingen.

 4. I dialogboksen Opprett kobling angir du utseendet til koblingen. I fanen Handlinger velger du Gå til en sidevisning.

 5. Angi ønsket sidetall og forstørrelse av visningen i det overordnede PDF-dokumentet eller filvedlegget. Kontroller at filvedlegget er åpent før du etablerer koblingen, ellers fungerer det ikke som det skal. Velg deretter Angi kobling.

Administrere mål

Et mål er sluttpunktet for en kobling og representeres med tekst i panelet med Mål. Mål lar deg angi navigasjonsbaner gjennom en samling med PDF-er. Adobe anbefaler at du bruker mål når du kobler flere dokumenter. I motsetning til direktekoblinger til sider, påvirker ikke tillegging eller sletting av sider i måldokumentet målkoblinger.

Du kan administrere mål fra sidepanelet med Mål.

 1. Fra hamburgermenyen velger du Vis > Vis/skjul > Sidepaneler > Mål. Alle mål undersøkes automatisk.

 2. Hvis du vil sortere målnavnene alfabetisk, velger du merket for Navn. Hvis du vil sortere målene etter sidetall, velger du merket for Side.

 3. Velg Gå til mål fra kontekstmenyen for å navigere til målplasseringen. Hvis du vil slette målet, velger du Slett. Hvis du vil tilbakestille målet for siden som vises, velger du Angi mål. Hvis du vil tilordne et nytt navn til målet, velger du Endre navn.

Opprette et mål og opprette en kobling til det

Du kan opprette en kobling til et mål i samme PDF-fil eller en annen PDF-fil.

 1. I måldokumentet (mål) velger du Vis > Vis/skjul >Sidepaneler > Mål fra hamburgermenyen. Hvis dokumentet allerede inneholder et mål som du vil opprette en kobling til, kan du hoppe til trinn 5.

 2. Gå til stedet der du vil opprette målet, og angi ønsket visning.
 3. Velg Nytt mål fra Alternativer-menyen i panelet med Mål, og gi målet et navn.

 4. Lagre måldokumentet.
 5. I kildedokumentet velger du Rediger > Kobling > Legg til eller rediger en kobling, og drar et rektangel for å angi en plassering for koblingen.

 6. Angi utseendet til koblingen i dialogboksen Opprett kobling, velg Gå til en sidevisning og velg Neste.

 7. Åpne destinasjonen fra panelet med Destinasjoner i måldokumentet.

 8. Lagre kildedokumentet.

Arbeide med PDF-vedlegg

Et vedlegg i et PDF-dokument er en ekstern fil som er innebygd i dokumentet. Vedlegg kan være forskjellige filtyper, for eksempel bilder, andre PDF-er, Word-dokumenter, Excel-regneark eller til og med multimediefiler som lyd- eller videofiler. Hvis du bygger inn vedlegg i en PDF, får du tilleggsinformasjon eller ressurser knyttet til innholdet i det primære dokumentet. Den hjelper brukerne med å få tilgang til alle nødvendige filer på ett sted.

Legge til et vedlegg

Du kan legge ved PDF-filer og andre filtyper sammen med en PDF-fil. Hvis du flytter PDF-filen til et annet sted, flyttes vedleggene sammen med den. Vedlegg kan inneholde koblinger til eller fra det overordnede dokumentet eller til andre vedlegg.

Du må ikke forveksle vedlagte kommentarer med filvedlegg. En fil som legges ved som en kommentar på siden med et Filvedlegg- eller Lydvedlegg-ikon og i kommentarlisten med andre kommentarer. (Se Legge til kommentarer i et filvedlegg.)

 1. Velg Rediger > Mer > Vedlegg fil.

 2. I dialogboksen Legg til filer velger du filen du vil vedlegge.

  Merk:

  Hvis du legger ved EXE-, VBS- eller ZIP-filer, indikerer en advarsel at vedleggene ikke åpnes i Acrobat. Disse formatene er knyttet til virus, makroer og skadelige programmer.

 3. Lagre PDF-filen.
 4. (Valgfritt) Hvis du vil legge til en beskrivelse i vedlegget, velger du den vedlagte filen. Fra Alternativer-menyen velger du Rediger beskrivelse. Rediger beskrivelsen, og lagre deretter filen.

Åpne vedlegg

Du kan åpne et PDF-vedlegg og endre det hvis du har de nødvendige tillatelsene.

For vedlegg med andre filtyper kan du åpne eller lagre filene. Når du åpner filen, startes programmet som håndterer filformatet. Du må imidlertid ha programmet installert på datamaskinen for å åpne vedlegget.

 1. For å åpne panelet med Vedlegg velger du Vis > Vis/skjul > Sidepaneler > Vedlegg fra hamburgermenyen.

 2. Velg vedlegg fra panelet med Vedlegg.

 3. Velg ønsket alternativ fra Alternativer-menyen for å åpne vedlegget i det opprinnelige programmet, lagre vedlegget eller slette det.

Søke i vedlegg

Bruk panelet med Vedlegg for å søke etter vedlegg som er inkludert i dokumentet. Inkluder vedlagte PDF-er og andre filtyper når du søker etter bestemte ord eller uttrykk.

Dersom du er en Windows®-bruker kan søke i Microsoft® Office-dokumenter (for eksempel *.doc, *.xls og *.ppt), filformater for AutoCAD-tegning (*.dwg og *.dwf), HTML-filer og filer i rikt tekstformat (.rtf).

macOS-brukere kan søke i filtypene Microsoft® Word (*.doc), HTML og *.rtf. Søkeresultater fra vedlegg vises i resultatlisten under navnet på vedleggsfilen og vedleggsikonet. Søkemotorer ignorerer vedlegg i andre formater.

Merk:

Hvis du vil søke i Microsoft®- og AutoCAD-filer, må IFilters for de aktuelle filtypene være installert. IFilters installeres vanligvis med programmene, men kan også lastes ned fra produktwebområdene.

 1. Hvis du vil åpne Vedlegg-panelet, velger du Vis > Vis/skjul >Sidepaneler > Vedlegg fra hamburgermenyen.

 2. Velg Søkevedlegg fra panelet med Vedlegg.

 3. I søkevinduet legger du inn ordet eller uttrykket du vil søke etter, og velger deretter Søk i vedlegg.

 1. Acrobat Brukerhåndbok
 2. Innføring i Acrobat
  1. Få tilgang til Acrobat fra skrivebord, mobil, nett
  2. Vi introduserer den nye Acrobat-opplevelsen
  3. Nyheter i Acrobat
  4. Hurtigtaster
  5. Systemkrav
 3. Workspace
  1. Grunnleggende om Workspace
  2. Åpne og se PDF-er
   1. Åpne PDF-filer
   2. Navigere i PDF-sider
   3. Viser PDF-innstillinger
   4. Justere PDF-visninger
   5. Aktiver forhåndsvisning av miniatyrbilder av PDF-er
   6. Vis PDF i leser
  3. Arbeide med lagringskontoer på nett
   1. Få tilgang til filer fra Box
   2. Få tilgang til filer fra Dropbox
   3. Få tilgang til filer fra OneDrive
   4. Få tilgang til filer fra SharePoint
   5. Få tilgang til filer fra Google Drive
  4. Acrobat og macOS
  5. Acrobat-varsler
  6. Rutenett, hjelpelinjer og mål i PDF-filer
  7. Asiatisk, kyrillisk og høyre mot venstre-tekst i PDF-filer
 4. Opprette PDF-filer
  1. Oversikt over PDF-oppretting
  2. Opprette PDF-filer med Acrobat
  3. Opprette PDF-er med PDFMaker
  4. Bruke Adobe PDF-skriveren
  5. Konvertere websider til PDF
  6. Opprette PDF-filer med Acrobat Distiller
  7. Adobe PDF-konverteringsinnstillinger
  8. PDF-skrifter
 5. Redigere FDF-filer
  1. Redigere tekst i PDF-filer
  2. Redigere bilder eller objekter i en PDF-fil
  3. Rotere, flytte, slette og nummerere PDF-sider
  4. Redigere skannede PDF-filer
  5. Forbedre dokumentbilder som er tatt med et kamera på en mobil enhet
  6. Optimalisere PDF-filer
  7. PDF-egenskaper og metadata
  8. Koblinger og vedlegg i PDF-filer
  9. PDF-lag
  10. Sideminiatyrer og bokmerker i PDF-filer
  11. PDF-filer konvertert til nettsider
  12. Konfigurere PDF-filer for en presentasjon
  13. PDF-artikler
  14. Geospatiale PDF-filer
  15. Bruke handlinger og skript på PDF-filer
  16. Endre standard skrift for å legge til tekst
  17. Slette sider fra en PDF
 6. Skann og OCR
  1. Skanne dokumenter til PDF
  2. Forbedre dokumentbilder
  3. Feilsøk skannerproblemer ved skanning med Acrobat
 7. Skjemaer
  1. Grunnleggende om PDF-skjemaer
  2. Opprette et skjema fra bunnen av i Acrobat
  3. Opprette og distribuere PDF-skjemaer
  4. Fyll ut PDF-skjemaer
  5. PDF-skjemafeltegenskaper
  6. Fylle ut og signere PDF-skjemaer
  7. Angi handlingsknapper i PDF-skjemaer
  8. Publisere interaktive PDF-webskjemaer
  9. Grunnleggende PDF-skjemafelt
  10. Strekkodefelt for PDF-skjema
  11. Samle inn og behandle PDF-skjemadata
  12. Skjemasporing
  13. Hjelp for PDF-skjemaer
  14. Sende PDF-skjemaer til mottakere ved å bruke e-post eller en intern server
 8. Sette sammen filer
  1. Kombinere eller slå sammen filer til én enkelt PDF-fil
  2. Rotere, flytte, slette og nummerere PDF-sider
  3. Legge til topptekst, bunntekst og bates-nummerering i PDF-filer
  4. Beskjær PDF-sider
  5. Legge til vannmerker i PDF-filer
  6. Legge til bakgrunner i PDF-filer
  7. Arbeide med komponentfiler i en PDF-portefølje
  8. Publisere og dele PDF-porteføljer
  9. Oversikt over PDF-porteføljer
  10. Opprette og tilpasse PDF-porteføljer
 9. Deling, gjennomganger og kommentering
  1. Dele og spore PDF-filer på nett
  2. Markere tekst med redigeringer
  3. Klargjøre for en PDF-gjennomgang
  4. Starte en PDF-gjennomgang
  5. Være vert for delte gjennomganger på SharePoint- eller Office 365-nettsteder
  6. Delta i en PDF-gjennomgang
  7. Legg til kommentarer til PDF-filer
  8. Legge til stempel i en PDF-fil
  9. Godkjenningsarbeidsflyter
  10. Behandle kommentarer | vise, svare, skrive ut
  11. Importere og eksportere kommentarer
  12. Sporing og behandling av PDF-gjennomganger
 10. Lagre og eksportere PDF-filer
  1. Lagre PDF-filer
  2. Konvertere PDF til Word
  3. Konvertere PDF til JPG
  4. Konvertere eller eksportere PDF-filer til andre filformater
  5. Alternativer for filformat for PDF-eksport
  6. Bruke PDF-innhold på nytt
 11. Sikkerhet
  1. Innstilling for forbedret sikkerhet for PDF-filer
  2. Sikre PDF-filer med passord
  3. Behandle digitale ID-er
  4. Sikre PDF-filer med sertifikater
  5. Åpne sikrede PDF-filer
  6. Fjerne sensitivt innhold fra PDF-filer
  7. Angi sikkerhetspolicyer for PDF-filer
  8. Velge en sikkerhetsmetode for PDF-filer
  9. Sikkerhetsadvarsler når en PDF-fil åpnes
  10. Sikre PDF-filer med Adobe Experience Manager
  11. Funksjon for beskyttet visning for PDF-filer
  12. Oversikt over i Acrobat og PDF-filer
  13. JavaScripts i PDF-filer som en sikkerhetsrisiko
  14. Vedlegg som sikkerhetsrisiko
  15. Tillat eller blokker koblinger i PDF-er
 12. Elektroniske signaturer
  1. Signere PDF-dokumenter
  2. Registrer signaturen på din mobile enhet, og bruk den hvor som helst
  3. Sende dokumenter til e-signering
  4. Opprett et nettskjema
  5. Be om e-signaturer samlet
  6. Ta imot nettbetalinger
  7. Konto med egen merkevare
  8. Om sertifikatsignaturer
  9. Sertifikatbaserte signaturer
  10. Validere digitale signaturer
  11. Adobe-godkjent klareringsliste
  12. Håndtere klarerte identiteter
 13. Skrive ut
  1. Grunnleggende PDF-utskriftsoppgaver
  2. Skrive ut hefter og PDF-porteføljer
  3. Avanserte PDF-utskriftsinnstillinger
  4. Skrive ut til PDF
  5. Skrive ut farger i PDF-filer (Acrobat Pro)
  6. Skrive ut PDF-filer i egendefinerte størrelser
 14. Tilgjengelighet, koder og flyttilpasning
  1. Opprette og bekrefte PDF-tilgjengelighet
  2. Egenskaper for tilgjengelighet i PDF-filer
  3. Verktøy for leserekkefølge for PDF-er
  4. Lese PDF-filer med funksjoner for tilgjengelighet og tilpassing av flyt
  5. Redigere dokumentstruktur med panelene Innhold og Koder
  6. Opprette tilgjengelige PDF-filer
  7. Skybasert automatisk koding
 15. Søke og indeksere
  1. Opprette PDF-indekser
  2. Søke i PDF-filer
 16. Multimedier og 3D-modeller
  1. Legge til lyd, video og interaktive objekter i PDF-filer
  2. Legge til 3D-modeller i PDF-filer (Acrobat Pro)
  3. Vise 3D-modeller i PDF-filer
  4. Arbeide interaktivt med 3D-modeller
  5. Måle 3D-objekter i PDF-filer
  6. Angi 3D-visninger i PDF-filer
  7. Aktivere 3D-innhold i PDF-filer
  8. Legge til multimedia i PDF-filer
  9. Legge til kommentarer om 3D-utforminger i PDF-filer
  10. Spille av video, lyd og multimedieformater i PDF-filer
  11. Legge til kommentarer i videoer
 17. Trykkeriproduksjonsverktøy (Acrobat Pro)
  1. Oversikt over verktøy for utskriftsproduksjon
  2. Skrivermerker og hårstreker
  3. Forhåndsvise utskrift
  4. Sammenslåing av gjennomsiktighet
  5. Fargekonvertering og blekkhåndtering
  6. Overlapping av farger
 18. Preflight (Acrobat Pro)
  1. PDF/X-, PDF/A- og PDF/E-kompatible filer
  2. Preflight-profiler
  3. Avanserte preflight-inspeksjoner
  4. Preflight-rapporter
  5. Vise Preflight-resultater, objekter og ressurser
  6. Utskriftsgjengivelser i PDF-er
  7. Korrigere problemområder med Preflight-verktøyet
  8. Automatisk dokumentanalyse med slippverktøy eller preflight-handlinger
  9. Analysere dokumenter med Preflight-verktøyet
  10. Tilleggskontroller i Preflight-verktøyet
  11. Preflight-biblioteker
  12. Preflight-variabler
 19. Fargehåndtering
  1. Opprettholde homogene farger
  2. Fargeinnstillinger
  3. Fargehåndtering for dokumenter
  4. Arbeide med fargeprofiler
  5. Forstå fargehåndtering

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?