Angi verifiseringsinnstillingene dine på forhånd. Dette bidrar til å sikre at sertifikatbaserte signaturer er gyldige når du åpner et PDF-dokument, og at verifiseringsdetaljene vises med signaturen. Se Angi verifiseringsinnstillinger for signatur for flere detaljer.

Når sertifikatbaserte signaturer er kontrollert, vises et ikon på dokumentmeldingslinjen for å angi signaturstatusen. Mer informasjon om statusen vises i Signaturer-panelet og i dialogboksen Egenskaper for digital signatur.

Klargjøre validering for sertifikatbaserte signaturer

Når du mottar et signert dokument, kan det hende at du vil validere signaturen(e) for å bekrefte signataren og det signerte innholdet. Valideringen kan skje automatisk, avhengig av hvordan du har konfigurert programmet ditt. Signaturens gyldighet fastsettes ved å sjekke autentisiteten av signaturens digitale ID-sertifikatstatus og dokumentintegritet:

 • Verifisering av autentisitet bekrefter at signatarens sertifikat eller dets overordnede sertifikater finnes på godkjennerens liste over klarerte identiteter. Det bekrefter også hvorvidt signeringssertifikatet er gyldig basert på brukerens Acrobat- eller Reader-konfigurasjon.

 • Verifisering av dokumentintegritet bekrefter hvorvidt det signerte innholdet har blitt endret etter signeringen. Hvis innholdet endres, bekrefter verifisering av dokumentintegritet hvorvidt innholdet har blitt endret på en måte som er tillatt av signataren.

Angi verifiseringsinnstillinger for signatur

 1. Åpne dialogboksen Innstillinger.
 2. Velg Signaturer under Kategorier.
 3. For Bekreftelse, klikk Mer.
 4. Hvis du vil validere alle signaturene i et PDF-dokument automatisk når du åpner det, velger du Bekreft signaturer når dokumentet åpnes. Dette valget er aktivert som standard.
 5. Velg bekreftelsesalternativer etter behov, og klikk OK.

  Virkemåte for bekreftelse

   

  Ved bekrefting

  Disse alternativene angir metoder som bestemmer hvilken plugin-modul som velges når en signatur skal bekreftes. Riktig plugin-modul velges ofte automatisk. Kontakt systemansvarlig om spesifikke plugin-krav for validering av signaturer.

   

  Krev at sertifikatopphevelseskontroll skal lykkes hver gang det er mulig når signaturen bekreftes...

  Kontrollerer sertifikater mot en liste over ekskluderte sertifikater under validering. Dette valget er aktivert som standard. Hvis du ikke velger dette alternativet, ignoreres opphevelsesstatusen for godkjenningssignaturer. Opphevelsesstatusen kontrolleres alltid for sertifiseringssignaturer.

   

  Bekreftelsesklokkeslett

   

  Bekreft signaturer ved hjelp av

  Velg et alternativ for å angi hvordan gyldigheten til den sertifikatbaserte signaturen skal kontrolleres. Du kan som standard kontrollere tidspunktet ut fra når signaturen ble opprettet. Eventuelt kan du kontrollere det basert på gjeldende tidspunkt eller tidspunktet angitt av en tidsstempelserver da dokumentet ble signert.

   

  Bruk utløpte tidsstempler

  Bruker den sikre tiden som angis av tidsstempelet eller bygges inn i signaturen, også når signaturens sertifikat er utløpt. Dette valget er aktivert som standard. Hvis du ikke velger dette alternativet, tillater du at utløpte tidsstempler forkastes.

   

  Bekreftelsesinformasjon

  Angir om det skal legges til bekreftelsesinformasjon i den signerte PDF-filen. Standard er å varsle brukeren når bekreftelsesinformasjonen er for stor.

  Integrering i Windows

  angi om alle rotsertifikater i Windows-funksjonen for sertifikater skal klareres når signaturer og sertifiserte dokumenter valideres. Sikkerheten kan kompromitteres hvis du velger disse alternativene.

   

  Merk:

  Det anbefales ikke at du klarerer alle rotsertifikatene i sertifikatfunksjonen i Windows. Mange av sertifikatene som distribueres med Windows, er beregnet for andre formål enn å opprette klarerte identiteter.

Angi klareringsnivået for et sertifikat

I Acrobat eller Reader er signaturen i et sertifisert eller signert dokument gyldig hvis du og signataren har et klarert forhold. Klareringsnivået for sertifikatet angir hvilke handlinger du har klarert signataren for.

Du kan endre klareringsinnstillingene for sertifikater for å tillate bestemte handlinger. Du kan for eksempel endre innstillingene for å aktivere det dynamiske innholdet og innebygde JavaScriptet i det sertifiserte dokumentet.

 1. Åpne dialogboksen Innstillinger.
 2. Velg Signaturer under Kategorier.
 3. For Sertifikater for identiteter og klarering, klikk Mer.
 4. Velg Klarerte sertifikater til venstre.
 5. Velg et sertifikat fra listen, og klikk Rediger klarering.
 6. I kategorien Klarering velger du de av følgende elementer som dette sertifikatet skal klareres:

  Bruk dette sertifikatet som en klarert rot

  Et rotsertifikat er den opprinnelige sertifiseringsinstansen i en kjede av sertifiseringsinstanser som har utstedt sertifikatet. Ved å klarere rotsertifikatet klarerer du alle sertifikater utstedt av sertifiseringsinstansen.

  Signerte dokumenter eller data

  Godtar identiteten til signataren.

  Godkjente dokumenter

  Klarerer dokumenter der forfatteren har sertifisert dokumentet med en signatur. Du klarerer signataren for sertifisering av dokumenter, og du godtar handlinger som utføres av det godkjente dokumentet.

  Når dette alternativet er valgt, er følgende alternativer tilgjengelige:

  Dynamisk innhold

  Tillater at filmer, lyd og andre dynamiske elementer spilles av i et godkjent dokument.

   

  Innebygd JavaScript med høye rettigheter

  Tillater kjøring av privilegerte JavaScript som er innebygde i PDF-filer. JavaScript-filer kan brukes på skadelige måter. Det er klokt å velge dette alternativet for sertifikater du klarerer, bare når det er nødvendig.

   

  Privilegerte systemoperasjoner

  Tillater Internett-tilkoblinger, skripting på tvers av domener, stille utskrift, referanser til eksterne objekter og operasjoner for import-/eksportmetode i sertifiserte dokumenter.

   

  Merk:

  Tillat bare Innebygd JavaScript med høye rettigheter og Privilegerte systemoperasjoner for kilder du stoler på og arbeider nært med. Bruk for eksempel disse alternativene for en arbeidsgiver eller serviceleverandør.

 7. Klikk OK, lukk dialogboksen Innstillinger for digital ID og klarerte sertifikater, og klikk deretter OK i dialogboksen Innstillinger.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se veiledningen for digitale signaturer (PDF) på www.adobe.com/go/learn_acr_security_no.

Signaturer-panel for sertifikatbaserte signaturer

Signaturer-panelet viser informasjon om hver sertifikatbaserte signatur i gjeldende dokument, og endringshistorikken for dokumentet etter den første signaturen. Hver sertifikatbasert signatur har et ikon som angir bekreftelsesstatusen. Verifiseringsdetaljene er oppført under hver signatur og kan ses ved å utvide signaturen. Signaturer-panelet inneholder også informasjon om tidspunktet for signering av dokumentet og klarerings- og signatarinformasjon.

Verfisere signaturer i Signaturer-panelet.
Verfisere signaturer i Signaturer-panelet.

 1. Velg Vis > Vis/skjul > Navigasjonsruter > Signaturer, eller klikk på signaturpanelknappen på dokumentmeldingslinjen.

Merk:

Ved å høyreklikke et signaturfelt i Signaturer-panelet kan du utføre de fleste signaturrelaterte oppgaver, inkludert å legge til, fjerne og validere signaturer. I enkelte tilfeller kan imidlertid signaturfeltet låses når du har signert.

Validere en sertifikatbasert signatur

Hvis signaturstatusen er ukjent eller ikke bekreftet, validerer du signaturen manuelt for å finne problemet og en mulig løsning. Hvis signaturstatusen er ugyldig, kontakter du signataren om problemet.

Hvis du vil ha mer informasjon om signaturadvarsler og gyldige og ugyldige signaturer, kan du se veiledningen for digitale signaturer (PDF) på www.adobe.com/go/learn_acr_security_no.

Du kan vurdere gyldigheten av en sertifikatbasert signatur ved å kontrollere signaturegenskapene.

 1. Angi verifiseringsinnstillingene for signatur. Hvis du ønsker mer informasjon, se Angi verifiseringsinnstillinger for signatur
 2. Åpne PDF-filen som inneholder signaturen, og klikk deretter signaturen. Dialogboksen Statusen for signaturvalidering beskriver gyldigheten av signaturen.
 3. Hvis du vil ha mer informasjon om signaturen og tidsstempelet, klikker du Signaturegenskaper.
 4. Se gjennom Gyldighetssammendrag i dialogboksen Signaturegenskaper. Sammendraget viser én av følgende meldinger:

  Dato/klokkeslett for signaturen stammer fra klokken på datamaskinen til personen som signerer

  Klokkeslett er basert på det lokale klokkeslettet på signatarens datamaskin.

  Signaturen er tidsstemplet

  Signataren brukte en tidsstempelserver, og innstillingene angir at du har en klarert relasjon med tidsstempelserveren.

  Signaturen er tidsstemplet, men tidsstempelet kan ikke bekreftes

  Ved tidsstempelverifisering må du hente tidsstempelserverens sertifikat til listen din over klarerte identiteter. Kontakt systemansvarlig.

  Signaturen er tidsstemplet, men tidsstempelet har utløpt

  Acrobat og Reader validerer et tidsstempel basert på gjeldende tidspunkt. Denne meldingen vises hvis tidsstempelsignatarens sertifikat utløper før gjeldende tidspunkt. Hvis du vil at Acrobat eller Reader skal godta et utløpt tidsstempel, velger du Bruk utløpte tidsstempler i dialogboksen Innstillinger for signaturbekreftelse (Innstillinger > Signaturer > Bekreftelse: Mer). Acrobat og Reader viser en advarsel ved validering av signaturer med et utløpt tidsstempel.

 5. Hvis du vil vise detaljer om sertifikatet til den som signerer, for eksempel klareringsinnstillinger eller juridiske begrensninger, klikker du Vis sertifikatet til den som signerer i dialogboksen Signaturegenskaper.

  Hvis dokumentet ble endret etter at det ble signert, kontrollerer du den signerte versjonen av dokumentet og sammenligner den med gjeldende versjon.

Vise tidligere versjoner av et digitalt signert dokument

Hver gang et dokument signeres med en sertifikat, lagres det på dette tidspunktet med en signert versjon av PDF-dokumentet. Hver versjon lagres bare som tilføyelse, og den opprinnelige kan ikke endres. Alle sertifikatbaserte signaturer og de tilhørende versjonene er tilgjengelige via Signaturer-panelet.

 1. Velg signaturen i Signaturer-panelet, velg og utvid signaturen, og velg Vis signert versjon på Alternativer-menyen .

  Den tidligere versjonen åpnes i en ny PDF-fil, med versjonsinformasjonen og navnet på den som signerer, på tittellinjen.

 2. Hvis du vil gå tilbake til det opprinnelige dokumentet, velger du dokumentnavnet på Vindu-menyen.

Sammenligne versjoner av et signert dokument

Etter at et dokument er signert kan du vise en liste med endringer som er utført i dokumentet etter den siste versjonen.

 1. Velg signaturen i Signaturer-panelet.
 2. Velg Sammenlign signert med gjeldende versjon på Alternativer-menyen .
 3. Når du er ferdig, lukker du det midlertidige dokumentet.

Klarere en signatars sertifikat

Når du klarerer et sertifikat, må du legge det til brukerens liste over klarerte identiteter under behandling av klarert identitet, og stille inn klareringsnivået manuelt. Sluttbrukere utveksler ofte sertifikater etter behov ved bruk av sertifikatsikkerhet. Eventuelt legger de til sertifikater direkte fra signaturer i signerte dokumenter og angir deretter klareringsnivåer. Bedrifter krever imidlertid ofte at ansatte validerer signaturene til andre uten å utføre noen manuell oppgave. Acrobat stoler på alle sertifikater for signering og sertifisering som er knyttet til et klarert anker. Administratorer skal derfor forhåndskonfigurere kundeinstallasjoner, eller la sluttbrukerne legge til et eller flere klarerte ankre. Hvis du vil ha mer informasjon om å klarere sertifikater, kan du se Digitale signaturer.

PDF-porteføljer og sertifikatbaserte signaturer

Du kan signere komponent-PDF-filer innenfor en PDF-portefølje, eller signere PDF-porteføljen som helhet. Hvis du signerer en komponent-PDF-fil, låses PDF-filen for redigering og innholdet sikres. Når du har signert alle komponent-PDF-filene, kan du til slutt signere hele PDF-porteføljen. Eventuelt kan du signere PDF-porteføljen som helhet for å låse innholdet i alle komponent-PDF-filer samtidig.

 • Hvis du vil signere en komponent-PDF-fil, kan du se Signere PDF-filer. Den signerte PDF-filen lagres automatisk i PDF-porteføljen.

 • Hvis du vil signere en PDF-portefølje som helhet, signerer du forsiden (Vis > Portefølje > Forside). Når du signerer PDF-porteføljen som helhet, kan du ikke legge signaturer til komponentdokumentene. Du kan imidlertid tilføre flere signaturer til forsiden.

Sertifikatbaserte signaturer på vedlegg til komponent-PDF-filer

Du kan legge signaturer til vedlegg før du signerer forsiden. Hvis du vil legge signaturer til vedlagte PDF-filer, åpner du PDF-filen i et separat vindu. Høyreklikk på vedlegget, og velg Åpne fil fra kontekstmenyen. Hvis du vil vise signaturer på PDF-porteføljen, navigerer du til forsiden for å vise dokumentmeldingslinjen og signaturruten.

Signerte og sertifiserte PDF-porteføljer

En ordentlig signert eller sertifisert PDF-portefølje har én eller flere signaturer som godkjenner eller sertifiserer PDF-porteføljen. Den viktigste signaturen i vises i et signaturmerket på verktøylinjen. Detaljer om alle signaturer vises på forsiden.

Signerte og sertifiserte PDF-porteføljer
<span class="uicontrol">Signaturmerket</span> gir en rask metode for å bekrefte PDF-porteføljens godkjenning eller sertifikat.

 • Hvis du vil vise navnet på organisasjonen eller personen som har signert PDF-porteføljen, holder du markøren over signaturmerket.

 • Hvis du vil vise detaljer om signaturen som vises i signaturmerket, klikker du på signaturmerket. Forsiden og Signatur-ruten til venstre åpnes med detaljer.

Hvis godkjenningen eller sertifiseringen av PDF-porteføljen er ugyldig eller det har oppstått et problem, viser signaturmerket et varselsikon. Hvis du vil vise en forklaring av problemet, holder du markøren over signaturmerket med varselsikonet. Ulike varselsikoner vises for ulike situasjoner.

Hvis du vil se en liste over og forklaringer av hver advarsel, kan du se veiledningen for digitale signaturer www.adobe.com/go/learn_acr_security_no.

XML-datasignaturer

Acrobat og Reader støtter XML-datasignaturer som brukes til å signere data i XML Forms Architectures (XFA)-skjemaer. Skjemaforfatteren gir instruksjoner om XML-signering, validering eller fjerning for skjemahendelser, slik som klikking på en knapp, lagring av en fil eller sending.

XML-datasignaturer overholder W3C XML-signaturstandarden. Som digitale PDF-signaturer sikrer digitale XML-signaturer integritet og godkjenning, og er ikke tilbakevisende i dokumenter.

PDF-signaturer har imidlertid flere tilstander for dataverifisering. Noen tilstander aktiveres når en bruker endrer innholdet i en signert PDF-fil. XML-signaturer har derimot bare to tilstander for databekreftelse; gyldig og ugyldig. Den ugyldige tilstanden aktiveres når en bruker endrer innholdet i en signert XML-fil.

Opprette langsiktig signaturvalidering

Med langsiktig signaturvalidering kan du kontrollere gyldigheten til en signatur lenge etter at dokumentet er signert. For å kunne bruke langsiktig validering må alle nødvendige elementer for signaturvalidering være bygd inn i det signerte PDF-dokumentet. Du kan bygge inn disse elementene når dokumentet signeres, eller etter at signaturen er opprettet.

Hvis ikke denne spesifikke informasjonen legges til i PDF-dokumentet, kan en signatur bare valideres i en begrenset tidsperiode. Denne begrensningen skyldes at sertifikater som er relatert til signaturen, til slutt utløper eller oppheves. Når et sertifikat utløper, er ikke utstedelsesinstansen lenger ansvarlig for å gi opphevelsesstatus for sertifikatet. Signaturen kan ikke valideres uten samsvarende opphevelsesstatus.

De nødvendige elementene for å opprettholde gyldigheten til en signatur omfatter signatursertifikatkjede, opphevelsesstatus for sertifikat og eventuelt et tidsstempel. Hvis de nødvendige elementene er tilgjengelige og blir bygd inn ved signering, kan signaturen valideres ved hjelp av eksterne ressurser for validering. Acrobat og Reader kan bygge inn de nødvendige elementene hvis de er tilgjengelige. PDF-oppretteren må aktivere bruksrettigheter for Reader-brukere (Fil > Lagre som > Reader-utvidet PDF).

Merk:

Innebygging av tidsstempelinformasjon krever en riktig konfigurert tidsstempelserver. I tillegg må tidspunktet for signaturvalidering settes til Sikkert klokkeslett (Innstillinger > Sikkerhet > Avanserte innstillinger > kategorien Bekreftelse). CDS-sertifikater kan tilføre bekreftelsesinformasjon, slik som oppheving og tidsstempel, til dokumentet uten at det krever konfigurasjon fra signatarens side. Signataren må imidlertid være koblet til Internett for å få tak i den aktuelle informasjonen.

Legge til informasjon om bekreftelse ved signering

 1. Kontroller at datamaskinen kan koble til de nødvendige nettverksressursene.

 2. Pass på at det fremdeles er merket av for innstillingen Inkluder signaturens opphevelsesstatus (Innstillinger > Signaturer > Opprettelse og utseende: Mer). Denne innstillingen er valgt som standard.

 3. Signer PDF-filen.

Hvis alle elementene i sertifikatkjeden er tilgjengelige, blir informasjonen automatisk lagt til i PDF-dokumentet. Hvis en tidsstempelserver er konfigurert, blir også tidsstempelet lagt til.

Legge til informasjon om bekreftelse etter signering

I noen arbeidsflyter er ikke informasjon om signaturvalidering tilgjengelig ved signering, men kan hentes etterpå. En selskapsrepresentant kan for eksempel signere en kontrakt ved hjelp av en bærbar datamaskin om bord i et fly. Datamaskinen kan ikke kommunisere med Internett for å hente tidssempel- og opphevelsesinformasjonen som skal legges til i signaturen. Når Internett-tilgang senere blir tilgjengelig, kan alle som validerer signaturen, legge denne informasjonen til i PDF-dokumentet. Alle etterfølgende signaturvalideringer kan også bruke informasjonen.

 1. Kontroller at datamaskinen kan koble til de nødvendige nettverksressursene, og høyreklikk deretter signaturen i PDF-dokumentet.

 2. Velg Legg til informasjon om bekreftelse.

Informasjonen og metodene som brukes for å inkludere denne informasjonen om langtidsvalidering (LTV) i PDF-filen, overholder del 4 av ETSI 102 778 PDF Advanced Electronic Signatures (PAdES)-standarden. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se blogs.adobe.com/security/2009/09/eliminating_the_penone_step_at.html. Kommandoen er ikke tilgjengelig hvis signaturen er ugyldig, eller hvis du signerer med et selvsignert sertifikat. Kommandoen er også utilgjengelig dersom verifiseringstidspunktet utgjør det gjeldende tidspunktet.