PDF-tulostuksen perustehtävät

Huomautus:

Jos sinulla on yksi- tai kaksipuoliseen tulostukseen liittyviä ongelmia Macissa, katso Acrobatin Mac-versiossa ei voi tulostaa kaksi- tai yksipuolisesti.

Yleiset tulostustehtävät

Tulosta sivun molemmille puolille

Voit tulostaa kaksipuolisena, jos tulostimesi tukee sitä.  

Huomautus: Tulostusta arkin molemmille puolille kutsutaan myös kaksipuoliseksi tulostukseksi.

Asetukset määräytyvät tulostinohjaimen mukaan, eivät Adobe Acrobatissa tai Adobe Readerissa. Tarkista tulostimen ohjeista, mitä ominaisuuksia tulostin tukee.

 • Ota Tulosta-valintaikkunassa käyttöön tulostaminen molemmille puolille ja valitse käännettävä reuna.

Huomautus: Voi olla, että vaikka tulostin tukee kaksipuolista tulostusta, tämä asetus ei näy Tulosta-valintaikkunassa. Siinä tapauksessa voit käyttää tätä asetusta suoraan tulostimen oletusarvoissa napsauttamalla tulostimen asetuksia.

Mustavalkotulostus

Voit tulostaa värillisen PDF:n harmaasävyisenä (tätä kutsutaan myös yhdistelmäharmaaksi).

 • Ota Tulosta-valintaikkunassa käyttöön Tulosta harmaasävyisenä (mustavalkoinen).

Tulostaminen eri koossa

Voit pienentää tai suurentaa tulostettavia sivuja. Voit automaattisesti skaalata sivun sopivaksi tai muuttaa skaalausprosenttia manuaalisesti.

 • Valitse Tulosta-valintaikkunasta Koko ja määritä skaalausasetukset.

Sovita Pienentää tai suurentaa jokaista sivua niin, että sivut mahtuvat valitun paperikoon tulostettavalle alueelle. PostScript®-tulostimissa PPD-tiedosto määrittää paperin tulostettavan alueen.

Todellinen koko Tulostaa sivut ilman skaalausta. Ne sivut tai valinnat, jotka eivät mahdu paperille, rajautuvat pois. Voit valita tämän asetuksen oletusasetukseksi käyttämällä esimääritettyä Ei mitään -asetusta. Katso kohtaa Tulostusoletusarvojen luominen.

Pienennä ylimittaiset sivut Pienentää suuria sivuja niin, että ne sopivat valitun paperikoon mukaiselle paperille, mutta ei suurenna pieniä sivuja. Jos jokin alue on valittu ja on suurempi kuin valitun paperikoon mukaisen sivun tulostettava alue, se skaalautuu tulostettavalle alueelle sopivaksi. Tämä asetus on aina valittu, kun tulostetaan useita sivuja arkille. Voit valita tämän asetuksen oletusasetukseksi käyttämällä esimääritettyä Oletus-asetusta. Katso kohtaa Tulostusoletusarvojen luominen.

Mukautettu skaalaus Muuttaa sivun kokoa määrittämälläsi prosentilla.

Valitse paperilähde PDF-sivukoon mukaan (Windows) Määrittää tulostuslokeron PDF-sivukoon eikä arkin määrittelyasetuksen mukaan. Tämä on kätevää tulostettaessa erikokoisia tulostuslokeroita sisältävillä tulostimilla sellaisia PDF-tiedostoja, joissa sivukoko vaihtelee.

Julisteiden ja lippujen tulostaminen

Voit tulostaa suuren dokumentin, kuten julisteen, jakamalla sivun useiksi arkeiksi (eli ”osittamalla” sen). Ositus asetus laskee, kuinka monta arkkia tarvitaan. Voit säätää alkuperäisen kuvan tai julisteen kokoa paperin mukaan ja määrittää, miten paljon ruudut menevät limittäin. Tämän jälkeen voit yhdistellä ruudut.

 • Valitse Tulosta-valintaikkunasta Juliste ja määritä ositusasetukset.

Ruudun skaalaus Skaalaa sivut määrittämäsi asetuksen mukaan.

Limitys Määrittää, miten paljon vierekkäiset ruudut menevät limittäin.

Leikkausmerkit Lisää jokaiselle sivulle ohjausmerkit, jotka auttavat limityksen leikkaamisessa.

Tarrat Lisää tiedostonimen ja sivunumeron jokaiseen ”ruutuun”.

Vain suuret sivut vierekkäin Tulostaa useassa osassa sivut, jotka ovat valittua paperikokoa suurempia määritettyä skaalausta käytettäessä. Kukin osa tulostuu erilliselle arkille.

Useiden sivujen tulostaminen arkille

Voit tulostaa yhdelle arkille useita PDF-tiedoston sivuja. Useiden sivujen tulostamista arkille kutsutaan myös n-up-tulostukseksi (esimerkiksi 2-up tai 6-up). Voit määrittää, järjestetäänkö sivut arkille vaakasuunnassa vai pystysuoriksi sarakkeiksi.

Sivua arkille Tulostaa määritetyn tai mukautetun määrän sivuja (enintään 99) vaaka- ja pystysuoraan. Jos valitset valikosta valmiiksi määritetyn luvun, Acrobat valitsee sopivimman paperin suunnan.

Sivujärjestys Määrittää, miten samalle arkille tulostettavat sivut järjestetään. Vaakasuuntainen sijoittaa sivut vasemmalta oikealle ja ylhäältä alas. Vaakasuuntainen käänteinen sijoittaa sivut oikealta vasemmalle ja ylhäältä alas. Pystysuuntainen sijoittaa sivut ylhäältä alas, vasemmalta oikealle. Pystysuuntainen käänteinen sijoittaa sivut ylhäältä alas, oikealta vasemmalle. Molemmat käänteiset asetukset sopivat aasialaisilla kielillä kirjoitetuille dokumenteille.

Tulosta sivun reunukset Tulostaa rajausruudun (PDF-sivujen reunan).

Huomautus: Usean sivun tulostaminen arkille Acrobatissa on riippumaton tulostinohjaimen vastaavasta toiminnosta. Acrobatin tulostusasetukset eivät vastaa tulostinohjaimien asetuksia, joilla tulostetaan useita sivuja arkille. Valitse usean sivun tulostusasetukset joko Acrobatissa tai tulostinohjaimessa, mutta ei molemmissa.

Kirjasten tulostaminen

Voit tulostaa useita sivuja sisältävän dokumentin kirjaseksi. Sivut asetellaan niin, että kullakin arkilla on kaksi sivua. Kun kaksipuoliset sivut lajitellaan, taitetaan ja nidotaan, tuloksena on kirja, jonka sivut ovat oikeassa järjestyksessä.

 • Valitse Tulosta-valintaikkunasta Kirjanen ja määritä kirjasen asetukset.

Lisätietoja on artikkelissa Kirjasen ja PDF-portfolioiden tulostaminen.

Kommenttien tulostaminen

Voit tulostaa kommentit joko yhteenvetoluettelona tai omalla paikallaan (tarralappuina sivulla).

Tee jokin seuraavista toimista:

Yhteenveto - valitse Kommentit ja lomakkeet -alueelta Kommenttien yhteenveto.

Kuvamerkintä - valitse Kommentit ja lomakkeet -alueelta Dokumentti ja merkinnät.

Kommentit sivulla - toimi seuraavasti:

 1. Avaa Oletusarvot-valintaikkuna, valitse vasemmalta Kommentit -luokka ja valitse sitten Tulosta huomautukset ja kommenttiponnahdusikkunat.
 2. Poista Piilota kommenttiponnahdusikkunat, kun kommenttiluettelo on avattu -kohdan valinta.
 3. Avaa kommenttiponnahdusikkunat, jotka haluat tulostaa.
 4. Muuta niiden paikkaa sivulla siten, että ne mahtuvat sivulle eivätkä mene päällekkäin.
 5. Napsauta Tulosta-työkalun kuvaketta .
 6. Valitse Kommentit ja lomakkeet -alueesta Dokumentti ja merkinnät.

Sivun osan tulostaminen

Voit tulostaa PDF-tiedoston sivun osan. Valitse tulostettava sivun osa käyttämällä Tilannekuva-työkalua (Muokkaa > Ota tilannekuva). Alue voi sisältää tekstiä, kuvia tai molempia. Voit tulostaa valitun alueen täysikokoisena tai muuttaa sen kokoa paperille sopivaksi.

 1. Valitse Muokkaa > Ota tilannekuva
 2. Valitse sivun osa piirtämällä suorakulmio.
 3. Valitse Tiedosto > Tulosta
 4. Valitse Tulosta-valintaikkunasta Valittu kuva.
Valitse Muokkaa, Ota tilannekuva

Tulosta tiedostoon

Voit luoda dokumentista laiteriippuvaisen PostScript-tiedoston. Tiedostossa on koodi, joka ottaa käyttöön erityiset laiteominaisuudet ja ohjaa niitä. Tällainen tiedosto ei sovi muille laitteille yhtä hyvin kuin kohdelaitteelle. Jos haluat parempia tuloksia PostScript-tiedostojen luomisessa, valitse Tallenna muussa muodossa > Lisää vaihtoehtoja > PostScript.

 • Napsauta Lisäasetukset-painiketta, valitse Tulosta tiedostoon ja valitse sitten OK.

Tulosta-valintaikkunan asetukset

Useimmat Acrobatin Tulosta-valintaikkunan asetuksista ovat samoja kuin muissa sovelluksissa. Jotkin asetukset vaihtelevat kuitenkin tulostimen ja valitun tulostuskohteen mukaan.

Kommentit ja lomakkeet

Kommentit ja lomakkeet -asetukset määrittävät, mikä näkyvä sisältö tulostetaan.

Acrobatin Kommentit ja lomakkeet -asetukset

Dokumentti

Tulostaa dokumentin sisällön ja lomakekentät.

Dokumentit ja merkinnät

Tulostaa dokumentin sisällön, lomakekentät ja kommentit.

Dokumentti ja leimat

Tulostaa dokumentin sisällön, lomakekentät ja leimat, mutta ei muita merkintöjä, esimerkiksi huomautuskommentteja ja kynäviivoja.

Vain lomakekentät

Tulostaa vuorovaikutteiset lomakekentät mutta ei dokumentin sisältöä.

Kommenttien yhteenveto

Luo dokumentin kommenteista erillisen, tulostettavan PDF-tiedoston. Tämä asetus ei ole käytettävissä, kun tulostetaan Web-selaimesta tai useita PDF-portfoliossa olevia dokumentteja.

Tulostettavat sivut

Tulostettavat sivut -asetukset määrittävät tulostettavat sivut tai sivualueen.

Acrobatin Tulostettavat sivut -asetukset

Nykyinen sivu

Tulostaa nykyisessä näkymässä näkyvän sivun.

Sivut

Määrittää tulostettavan sivualueen. Erota aluenumerot toisistaan yhdysmerkillä. Erota yksittäiset sivut tai alueet toisistaan pilkulla (esimerkiksi 6, 10-31, 42). Numeroiden määrittäminen määräytyy Sivunäyttö-oletusarvon mukaan. Jos valittuna on Käytä loogisia sivunumeroita -asetus, anna sivunumerointia vastaavat tavalliset tai roomalaiset numerot. Jos dokumentin ensimmäisen sivun numero on esimerkiksi iii, voit tulostaa tämän sivun kirjoittamalla iii. 

Huomautus:

Jos haluat tulostaa tietyltä sivulta dokumentin loppuun, kirjoita sivunumeron jälkeen viiva. Esimerkiksi "11-" tulostaa sivulta 11 dokumentin viimeiselle sivulle.

Lisää vaihtoehtoja

Näyttää lisäasetuksia, joilla voit määrittää tulostettavat sivut.

Nykyinen näkymä/Valittu grafiikka

(Valitse Tulostettavat sivut -kohdasta Lisää vaihtoehtoja.) Tulostaa parhaillaan näkyvän alueen, valitut sivut tai Tilannekuva-työkalulla valitun tekstin ja kuvat. Asetuksen nimi muuttuu sen mukaan, oletko valinnut sivuja vai käyttänyt Tilannekuva-työkalua.

Parittomat tai parilliset sivut

Valitse tulostettavat sivut: Kaikki sivut väliltäVain parittomat sivut tai Vain parilliset sivut. Jos esimerkiksi alue sisältää sivut 2, 7-10 ja Vain parilliset sivut -asetus on valittu, vain sivut 2, 8 ja 10 tulostuvat.

Käännä sivut

Tulostaa sivut käänteisessä järjestyksessä. Jos sivualueita on määritetty, sivut tulostuvat määritykseen nähden käänteisessä järjestyksessä. Jos Sivut-ruudussa lukee esimerkiksi 3-5, 7-10, Käännä sivut -asetus tulostaa sivut järjestyksessä 10-7 ja sitten 5-3.

Suunta

Automaattinen Pysty/Vaaka

Valitsee automaattisesti sisältöä ja paperityyppiä parhaiten vastaavan sivun suunnan. Esimerkiksi laskentataulukko voidaan tulostaa vaakasuunnassa ja uutiskirje pystysuunnassa. Automaattinen pysty/vaaka ohittaa Arkin määrittely -kohdassa valitun suunnan.

Sivun suunta

Lisäresurssit

Tulosta Tasot

Tavallisesti monitasoista PDF-tiedostoa tulostettaessa ainoastaan näytössä näkyvä sisältö tulostuu. Monitasoisen PDF-tiedoston tekijä voi kuitenkin määrittää tulostuvat osat huolimatta niiden näkyvyydestä näytössä. PDF-tiedoston tekijä voi määrittää, että vesileimat tulostuvat, tai estää luottamuksellisten tietojen tulostamisen. Jos dokumentti on tarkoitettu tulostettavaksi erilaisena kuin se on näytössä, Tulosta-valintaikkunaan saattaa tulla tästä ilmoitus. Sivu näkyy Tulosta-valintaikkunan Esikatselu-ruudussa aina sellaisena kuin se tulostuu.

Huomautus:

Jos haluat käsitellä tasoja Acrobatissa, muunna lähdedokumentti PDF-tiedostoksi käyttäen tasot säilyttävää esimääritystä, esimerkiksi Acrobat 6 (PDF 1.5) tai uudempi.

Tasojen tulostumisen tarkasteleminen

 1. Napsauta suunnistusruudun Tasot-kuvaketta . Jos Tasot-kuvake ei ole näkyvissä, toimi seuraavasti:

  • Valitse Näytä > Näytä/piilota > Suunnistusruudut > Tasot.
  • Napsauta vasemmassa ruudussa hiiren kakkospainiketta ja valitse Tasot.
  Valitse vasemman ruudun pikavalikosta Tasot

 2. Valitse Asetukset-valikosta Käytä tulostuksen ohituksia.

  Huomautus:

  Käytä tulostuksen ohituksia -asetuksen käytettävyys Asetukset-valikossa riippuu näkyvyysasetuksista, jotka on määritetty PDF-tiedostoa luotaessa.

Tason tulostusasetusten muuttaminen

 1. Napsauta suunnistusruudun Tasot-kuvaketta . (Jos Tasot-kuvake ei ole näkyvissä, vallitse Näytä > Näytä/piilota > Suunnistusruudut > Tasot.)

 2. Laajenna Tasot-alue, valitse taso ja valitse sitten Asetukset-valikosta Tason ominaisuudet.

 3. Valitse Tason ominaisuudet -valintaikkunan Tulosta-ponnahdusvalikosta jokin seuraavista:

  Tulostuu aina

  Taso tulostuu kaikissa tilanteissa.

  Ei tulostu koskaan

  Taso ei tulostu missään tilanteessa.

  Tulostuu, kun näkyvissä

  Taso tulostuu vain, jos se on näkyvissä.

  Huomautus:

  Readerissa voit avata Tason ominaisuudet -valintaikkunan mutta et muuttaa sen asetuksia.

Tulostuksen esimäärityksien luominen

PDF-tiedosto voi sisältää joukon tulostuksen esimäärityksiä eli dokumenttikohtaisia arvoja, joita käytetään tulostuksen perusasetusten määrittämiseen. Kun luot dokumentille tulostuksen esimääritykset, sinun ei tarvitse määrittää tiettyjä asetuksia Tulosta-valintaikkunassa manuaalisesti aina, kun tulostat dokumentin. PDF-dokumentin tulostusasetukset kannattaa määrittää dokumenttia luotaessa. Tulostuksen esimääritysten avulla voit kuitenkin lisätä PDF-dokumenttiin tulostuksen perusasetukset milloin tahansa.

 1. Valitse Tiedosto > Ominaisuudet ja valitse Lisäasetukset-välilehti.

 2. Määritä Tulosta-valintaikkunan esimääritykset -osassa haluamasi asetukset ja napsauta OK.

Kun seuraavan kerran avaat Tulosta-valintaikkunan, arvot ovat esimääritysten mukaiset. Nämä asetukset ovat käytössä myös silloin, kun tulostat PDF-portfolion yksittäisiä PDF-tiedostoja.

Huomautus:

Jos haluat tulostusmäärityksen säilyvän PDF-tiedostossa, sinun täytyy tallentaa PDF-tiedosto luotuasi esimäärityksen.

Sivun skaalaus

Täyttää oletusarvoisesti Tulosta-valintaikkunan Sivun skaalaus -valikkoon valitsemasi asetuksen:

Oletus

Käyttää sovelluksen oletusasetusta, eli Pienennä tulostettavalle alueelle.

Ei mitään

Estää automaattisen skaalauksen tulostettavan alueen mukaan. Tällä asetuksella voit säilyttää teknisten asiakirjojen skaalauksen tai juridisten asiakirjojen edellyttämän pistekoon.

Huomautus:

Tulosta-valintaikkunan Sivun skaalaus -valikossa on lisäasetuksia, mutta niitä ei täytetä valintaikkunaan oletusarvoisesti. Valitse haluamasi asetukset tulostuksen yhteydessä.

Kaksipuolinen

Tätä asetusta käytettäessä valitun tulostimen pitää tukea kaksipuolista tulostusta, jotta tulokset olisivat parhaat mahdolliset.

Yksipuolinen

Tulostaa vain paperin toiselle puolelle.

Kaksipuolinen vaakasuunnassa

Tulostaa paperin kummallekin puolelle, ja arkki käännetään pitkän reunan ympäri.

Kaksipuolinen pystysuunnassa

Tulostaa paperin kummallekin puolelle, ja arkki käännetään lyhyen reunan ympäri.

Paperilähde sivukoon mukaan

Valitsee Tulosta-valintaikkunan samannimisen asetuksen. Valitsee tulostuslokeron PDF-tiedoston sivukoon eikä sivun asetusten perusteella. Tämä on kätevää tulostettaessa erikokoisia tulostuslokeroita sisältävillä tulostimilla sellaisia PDF-tiedostoja, joissa sivukoko vaihtelee.

Tulostuksen sivualue

Tässä määritetty sivualue täytetään oletusarvoisesti Tulosta-valintaikkunan Tulostusalue-osan Sivut-ruutuun. Tästä asetuksesta on hyötyä työnkulussa, jossa dokumentit sisältävät sekä ohjesivuja että varsinaisia sivuja. Jos sivuilla 1–2 on esimerkiksi lomakkeen täyttöohjeet, voit määrittää tulostustyön tulostamaan vain lomakkeen.

Kappalemäärä

Tämä täytetään oletusarvoisesti Tulosta-valintaikkunan Kopiot-ruutuun. Valitse numero väliltä 2-5 tai käytä sovelluksen oletusasetusta (1 kopio) valitsemalla Oletus. Tällä rajoituksella estetään kopioiden tahaton tulostaminen.

Miksi en voi tulostaa dokumenttiani?

Aloita näistä vianmääritysvihjeistä

Tulostusongelmiin voi olla erilaisia syitä. Apua ongelman tunnistamiseen on tässä hyödyllisessä TechNote-artikkelissa: PDF-tulostuksen vianmääritys | Acrobat, Reader.

PDF on suojattu salasanalla, ja tulostamista ei sallita

Jos saat salasanalla suojatun PDF-tiedoston, anna oikea salasana, niin voit tulostaa dokumentin. Joissakin suojatuissa dokumenteissa on rajoituksia, jotka estävät dokumentin sisällön tulostamisen, muokkaamisen tai kopioinnin. Jos dokumentissa on tulostusrajoituksia, ota yhteys PDF:n tekijään.

(Vain Windows) Suojattu tila haittaa tulostamista

Oletusarvoinen Suojattu tila parantaa merkittävästi Readerin tietoturvaa. Jos haluat selvittää, haittaako Suojattu tila tulostamista, poista se väliaikaisesti käytöstä: napsauta dokumenttia hiiren kakkospainikkeella ja valitse Sivunäytön oletusarvot. Napsauta vasemmalla puolella Yleiset-kohtaa ja poista Ota suojattu tila käyttöön käynnistyksen yhteydessä -vaihtoehdon valinta. Sulje Reader, käynnistä se uudelleen ja yritä sitten tulostaa dokumentti uudelleen.

Huomautus:

Jotta suojaus olisi paras mahdollinen, valitse Ota suojattu tila käyttöön käynnistyksen yhteydessä -asetus uudelleen tulostuksen jälkeen.

Mitä teen, jos Acrobat Reader pyytää tallentamaan tiedoston, kun dokumentti tulostetaan?

Jos Adobe Reader pyytää tallentamaan tiedoston, kun valitset Tulosta, napsauta tulostuksen lisäasetuksia ja poista Tulosta tiedostoon -kohdan valinta.

Huomautus:

 • Varmista, että olet valinnut tulostuksen fyysiseen tulostimeen etkä Adobe PDF/XPS/Send noteen tai johonkin muuhun virtuaaliseen tulostimeen.
 • Tulosta tiedostoon -valinta oli saatavilla tulostuksen valintaikkunassa Acrobat 10.X -versioihin asti.

Mitä teen, kun haluan tulostaa PDF-tiedostossa olevat kommentit?

PDF-dokumentissa on käytettävissä tiettyjä huomautuksia (esimerkiksi ponnahdushuomautuksia) eivätkä ne tulostu oletusarvoisesti, vaan vain jos haluat tulostaa ne.

Tämä on suunniteltu tarkoituksellisesti näin, jotta huomautukset eivät peittäisi niiden taakse jäävää sisältöä.

Saatat kuitenkin joissain tapauksissa haluta tulostaa ne. Ponnahdushuomautusten ja muiden kommenttien tulostaminen:

 1. Siirry valikkoon Muokkaa > Oletusarvot.
 2. Valitse Kommentointi.
 3. Ota Tulosta kommentit ja ponnahdusikkunat -asetus käyttöön.

Acrobat Reader kaatuu tulostettaessa / Acrobat Reader ei tulosta Tulosta-painikkeen valitsemisen jälkeen

Näin voi tapahtua, jos Adobe Acrobatin asennustiedosto on vioittunut. Ongelman korjaamiseksi varmista, että käytössä on uusin Adobe Reader/Acrobat -versio.

Jos ongelma esiintyy uusimmassa versiossa:

 1. Poista Acrobat Readerin asennus käyttämällä Acrobat cleaner -sovellusta.
 2. Asenna Adobe Reader uudelleen.
Adobe-logo

Kirjaudu sisään tiliisi