Uudelleenjuoksutusongelmien korjaaminen Sisältö-paneelissa

Sisältö-paneelissa voit korjata PDF-tiedoston uudelleenjuoksutuksen ongelmia, joita ei voi ratkaista Lukemisjärjestys-työkalulla. Koska sisältöobjektien muokkaaminen voi vahingoittaa PDF-tiedostoa, sinun on tunnettava PDF-rakenne, ennen kuin teet mitään muutoksia. Jos tarvitset kattavat tiedot PDF-rakenteesta, tutustu PDF Reference -oppaan kuudenteen painokseen: Adobe Portable Document Format Version 1.7, joka on PDF reference -sivulla (vain englanninkielisenä).

Sisältö-paneelissa on hierarkkinen näkymä PDF-tiedoston muodostavista objekteista, myös itse PDF-objektista. Kussakin dokumentissa on yksi sivu tai useita sivuja, huomautuksia (esimerkiksi kommentteja ja linkkejä) sekä sivun sisältöobjekteja. Sisältöobjektit ovat säilöjä, tekstiä, polkuja tai kuvia. Objektit on lueteltu siinä järjestyksessä kuin ne näkyvät sivulla, samalla tavoin kuin loogisen rakennepuun koodimerkinnät. Voit tutkia tai muuttaa objektirakennetta, vaikka PDF-tiedostossa ei olisikaan koodimerkintöjä.

 1. Valitse Näytä > Näytä/Kätke > Suunnistusvälilehdet > Sisältö.
 2. Voit tarkastella sivuja ja objekteja laajentamalla dokumentin nimen.
 3. Siirrä säilöä tai objektia valitsemalla se ja tekemällä jompikumpi seuraavista toimista:
  • Vedä se haluamaasi paikkaan.

  • Valitse Asetukset-valikosta Leikkaa, valitse koodimerkintä sen kohdan yläpuolelta, johon haluat liittää leikatun koodimerkinnän, ja valitse Asetukset-valikosta Liitä.

  Huomautus:

  Säilöelementtejä ei voi liittää suoraan sivuelementteihin. Voit siirtää säilön muulle sivulle, leikkaamalla siirrettävän säilön. Valitse sitten säilö sivulta, jolle haluat siirtää säilön, ja valitse Asetukset-valikosta Liitä. Vedä sitten säilöä yhden tason verran ulospäin ja haluamaasi paikkaan.  

Sisältö-paneelin asetukset

Avaa Sisältö-paneelin Asetukset-valikko tai napsauta haluamaasi objektia hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten jokin seuraavista vaihtoehdoista:

Uusi säilö

Lisää valitun sivun tai säilön loppuun uuden säilöobjektin.

Muokkaa säilösanastoa

Määrittää säilölle sanaston. Tässä valintaikkunassa tehdyt virheet voivat vaurioittaa PDF-tiedostoa. Tämä toiminto koskee vain sellaisia säilöjä, joissa on sanasto.

Leikkaa

Leikkaa ja kopioi valitun objektin (ei siihen liittyvää sivun sisältöä).

Liitä

Liittää sisällön suoraan valitun objektin alapuolelle samalla hierarkiatasolla.

Liitä alatason elementti

Liittää sisällön valittuun objektiin alatason sisältöelementtinä.

Poista

Poistaa objektin (ei siihen liittyvää sivun sisältöä) dokumentista.

Etsi sisältö valinnasta

Etsii Sisältö-paneelista objektia, joka sisältää dokumenttiruudusta valitun objektin.

Etsi

Etsii koodimerkitsemättömiä artefakteja, sisältöä, kommentteja ja linkkejä. Voit etsiä näitä sivulta tai koko dokumentista sekä lisätä löydettyihin kohteisiin koodimerkintöjä.

Luo artefakti

Määrittää valitut objektit artefakteiksi. Näytönlukuohjelma ja Lue ääneen -toiminto ohittavat artefaktit. Sivunumerot, otsikot ja alatunnisteet kannattaa useimmiten koodimerkitä artefakteiksi.

Näytä Koodit-paneelissa

Siirtyy automaattisesti Koodit-paneeliin ja valitsee sisältöelementtiä vastaavan koodimerkinnän.

Poista artefakti

Poistaa artefaktimäärityksen valitusta objektista.

Korosta sisältö

Kun tämä asetus on valittu, Sisältö-paneelista valittuun objektiin liittyvä sisältö näkyy dokumenttiruudussa korostettuna.

Näytä metatiedot

Sallii kuvan tai objektin metatietojen tarkastelemisen ja muokkaamisen.

Ominaisuudet

Avaa Kohennuksen ominaisuudet -valintaikkunan.

Tietoja Koodit-paneelista

Koodit-paneelissa voit katsella ja muokata koodimerkintöjä, jotka kuuluvat PDF-tiedoston loogiseen rakennepuuhun eli koodimerkintäpuuhun. Koodimerkinnät näkyvät Koodit-paneelissa hierarkkisessa järjestyksessä, joka kuvaa dokumentin lukemisjärjestystä. Rakenteen ensimmäinen osa on rakennepuun juuri. Kaikki muut osat ovat koodimerkintöjä, jotka haarautuvat juuresta. Koodimerkinnöissä käytetään koodattuja elementtejä, jotka näkyvät kulmasulkeissa (< >). Elementit sisältävät rakenne-elementtejä, kuten osia ja artikkeleita. Ne näkyvät loogisessa rakennejärjestyksessä tyypin, otsikon ja elementin sisällön tai sisällön kuvauksen mukaan. Rakenne-elementit on tavallisesti luetteloitu säiliöinä (pääkoodimerkinnät). Niihin kuuluu useita pienempiä elementtejä (alikoodimerkintöjä).

Huomautus:

Lisätietoja loogisista rakenteista on julkaisussa PDF Reference Sixth Edition: Adobe Portable Document Format Version 1.7, Adoben Web-sivuston PDF reference -sivulla (vain englanniksi).

Useimmat koodimerkintäongelmat voi korjata Lukemisjärjestys-työkalulla, mutta jos haluat korjata taulukoissa ja alirakenteissa (kuten kappaleissa, luetteloissa ja monikielisissä tekstijaksoissa) olevia koodimerkintöjä, käytä Koodit-paneelia. Lisää koodimerkinnät dokumenttiin manuaalisesti Koodit-paneelissa vasta viimeisenä keinona. Käytä ensisijaisesti Lisää koodimerkinnät dokumenttiin -komentoa.

Koodimerkintöjen tarkasteleminen Koodit-paneelissa

 1. Valitse Näytä > Näytä/Kätke > Suunnistusvälilehdet > Koodimerkinnät.
 2. Tee jokin seuraavista toimista:
  • Laajenna haluamasi osan koodimerkintä.

  • Näytä loogisen rakennepuun kaikki koodimerkinnät Ctrl-napsauttamalla plusmerkkiä (Windows) tai Optio-osoittamalla kolmiota (Mac OS).

Koodimerkintöjen muokkaaminen Koodit-paneelissa

Voit muokata koodimerkinnän otsikkoa tai sijaintia tai vaihtaa elementin koodimerkintätyypin. Kaikki sivun sisältö on koodimerkittävä, merkittävä artefakteiksi tai poistettava loogisesta rakennepuusta.

Koodimerkinnän otsikon muokkaaminen

 1. Laajenna Koodit-paneelissa se loogisen rakenteen osa, jota aiot muokata.
 2. Voit muokata otsikkoa valitsemalla koodimerkinnän, valitsemalla Asetukset-valikosta Ominaisuudet, kirjoittamalla tekstin Otsikko-ruutuun ja napsauttamalla Sulje.

Koodimerkinnän siirtäminen

 1. Laajenna Koodit-paneelissa Koodimerkinnät-päätaso, jotta saat kaikki koodimerkinnät näkyviin.
 2. Valitse sen elementin koodimerkintäkuvake, jota haluat siirtää.
 3. Tee jokin seuraavista toimista:
  • Vedä koodimerkintä haluamaasi paikkaan. Vetäessäsi näet viivan, joka osoittaa mahdolliset paikat.

  • Valitse Asetukset-valikosta Leikkaa ja valitse koodimerkintä sen kohdan yläpuolelta, johon haluat liittää leikatun koodimerkinnän. Valitse Asetukset-valikosta Liitä, jos haluat siirtää koodimerkinnän samalle tasolle kuin valittu koodimerkintä. Valitse Liitä alatason elementti, jos haluat siirtää koodimerkinnän valitun koodimerkinnän mukana.

Elementtityypin vaihtaminen

 1. Laajenna Koodit-paneelissa se loogisen rakenteen osa, jonka haluat vaihtaa.
 2. Valitse elementti ja valitse Asetukset-valikosta Ominaisuudet.
 3. Valitse Tyyppi-valikosta uusi elementtityyppi ja napsauta sitten Sulje.

Koodit-paneelin asetukset

Avaa Koodit-paneelin Asetukset-valikko tai napsauta hiiren kakkospainikkeella loogisessa rakennepuussa olevaa koodimerkintää ja valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista:

Uusi koodimerkintä

Luo koodimerkinnän loogiseen rakennepuuhun valittuna olevan kohteen jälkeen. Määritä uuden koodimerkinnän tyyppi ja otsikko.

Leikkaa

Poistaa valitun koodimerkinnän sen nykyisestä paikasta ja siirtää sen leikepöydälle.

Liitä

Asettaa leikepöydällä olevan koodimerkinnän määritettyyn paikkaan ja korvaa valitun koodimerkinnän.

Liitä alatason elementti

Asettaa leikepöydällä olevan koodimerkinnän määritettyyn paikkaan valitun koodimerkinnän alatason elementiksi

Poista koodimerkintä

Poistaa valitun koodimerkinnän.

Etsi koodimerkintä valinnasta

Etsii Koodit-paneelista koodimerkintää, joka sisältää dokumenttiruudusta valitun tekstin tai objektin.

Luo koodimerkintä valinnasta

Luo koodimerkinnän loogiseen rakennepuuhun dokumenttiruudusta valitun kohteen jälkeen. Määritä uuden koodimerkinnän tyyppi ja otsikko.

Etsi

Etsii artefakteja, epävarmoja merkkejä, koodimerkitsemätöntä sisältöä, kommentteja, linkkejä ja huomautuksia. Voit etsiä näitä sivulta tai koko dokumentista sekä lisätä löydettyihin kohteisiin koodimerkintöjä.

Muuta koodimerkintä artefaktiksi

Muuttaa valitut koodimerkinnät artefakteiksi ja poistaa koodimerkityn sisällön rakennepuusta.

Kopioi sisältö leikepöydälle

Kopioi kaiken valittuihin koodimerkintöihin liittyvän sisällön.

Muokkaa luokkakarttaa

Tekee lisäyksiä, muutoksia tai poistoja dokumentin luokkakartassa eli tyylisanastossa. Luokkakartat sisältävät kuhunkin elementtiin liitetyt määritteet.

Muokkaa roolikarttaa

Tekee lisäyksiä, muutoksia tai poistoja dokumentin roolikartoissa. Roolikarttojen avulla luodaan kutakin dokumenttia varten yksilöllinen koodimerkintäjoukko. Nämä mukautetut koodimerkinnät ovat helpompia tunnistaa ja muokata, jos niille on määritetty Acrobatissa vastaavat valmiit koodimerkinnät.

Lisää koodimerkinnät huomautuksiin

Kun tämä valitaan, kaikki uudet kommentit ja lomakekentät lisätään koodimerkintäpuuhun valitun koodimerkintäelementin jälkeen. Aiemmin luotuja kommentteja ja lomakekenttiä ei lisätä koodimerkintäpuuhun. Korostetut ja alleviivatut kommentit liitetään automaattisesti tekstiin, johon ne kuuluvat, ja koodimerkitään, joten ne eivät tarvitse tätä toimintoa.

Dokumentti on koodimerkitty PDF

Merkitsee PDF-tiedoston koodimerkityksi dokumentiksi. Voit poistaa tämän lipun kumoamalla valinnan.

Huomautus:

Tämä asetus ei välttämättä tarkoita sitä, että PDF-tiedosto noudattaa PDF-ohjeita, joten sitä pitää käyttää harkiten.

Korosta sisältö

Kun tämä asetus on valittu ja Koodit-paneelista valitaan vastaava koodimerkintä, sisältö muuttuu korostetuksi dokumenttiruudussa.

Näytä metatiedot

Avaa vain luettavaksi tarkoitetun valintaikkunan, joka sisältää valittua koodimerkintää koskevia lisätietoja.

Ominaisuudet

Avaa Kohennuksen ominaisuudet -valintaikkunan.

Lisää koodeihin vaihtoehtoista tekstiä ja lisätietoja

Eräät koodimerkityt PDF-tiedostot eivät sisällä kaikkia tietoja, jotka tarvitaan muutettaessa dokumentin sisältö täysin esteettömäksi. Jos esimerkiksi haluat muuttaa PDF-tiedoston näytönlukuohjelmalle sopivaksi, sen pitää sisältää vaihtoehtoiset tekstit kuvia varten, kieliominaisuudet niille tekstin osille, joiden kieli poikkeaa dokumentin oletuskielestä, sekä lyhenteiden täysimittaiset tekstit. Määrittämällä tekstin eri osille oikea kieli varmistetaan, että ohjelma käyttää oikeita merkkejä soveltaessaan dokumenttia toiseen tarkoitukseen ja että oikeinkirjoituksen tarkistuksessa käytetään oikeaa sanastoa.

Koodit-paneelissa voit lisätä koodimerkintään vaihtoehtoista tekstiä ja useita kieliä. (Jos vain yksi kieli tarvitaan, valitse se komennolla Tiedosto > Ominaisuudet.) Voit lisätä vaihtoehtoisen tekstin myös Lukemisjärjestys-työkalulla.

Huomautus:

Vaihtoehtoisen kuvauksen pitäisi olla mahdollisimman lyhyt.

Näytönlukuohjelmat voivat lukea Web-linkkien URL-osoitteet ääneen, mutta kuvaavan vaihtoehtoisen tekstin lisääminen linkkeihin voi auttaa käyttäjää. Jos lisäät vaihtoehtoista tekstiä, näytönlukija voi lukea “Siirtyminen adobe.com-sivustossa Acrobatin käytettävyyssivulle” tekstin “http://www.adobe.com/products/acrobat/solutionsacc.html”-tekstin sijasta.

Vaihtoehtoinen teksti lisätään linkin <Link> -tunnisteeseen.

Huomautus:

Lisää vaihtoehtoinen teksti vain koodimerkintöihin, joihin ei liity alatason koodimerkintöjä. Vaihtoehtoisen tekstin lisääminen ylätason koodimerkintään estää näytönlukijaa lukemasta koodimerkinnän alatason koodimerkintöjä.

 1. Valitse koodipuusta <Link>-koodi linkille ja valitse asetusvalikosta Ominaisuudet.
 2. Valitse Kohennuksen ominaisuudet -valintaikkunasta Koodit-paneeli.
 3. Kirjoita linkin vaihtoehtoinen teksti ja napsauta Sulje-painiketta.

Vaihtoehtoisen tekstin lisääminen kuvaan

 1. Valitse Näytä > Näytä/Kätke > Suunnistusvälilehdet > Koodimerkinnät.
 2. Laajenna looginen rakennepuu etsintää varten ja valitse <Figure> kuvan koodimerkintä.

  Huomautus:

  Jos haluat löytää koodimerkinnän helpommin, valitse kuva tai sen lähellä oleva teksti dokumenttiruudusta Lukemisjärjestys-työkalulla. Valitsesitten.Koodit-paneelin Asetukset-valikosta Etsi koodi valinnasta -vaihtoehto.

 3. Valitse Koodit-paneelin Asetukset-valikosta Korosta sisältö, jolloin koodimerkintää vastaava dokumentin alue muuttuu korostetuksi.
 4. Valitse Koodit-paneelin Asetukset-valikosta Ominaisuudet.
 5. Napsauta Kohennuksen ominaisuudet -valintaikkunassa Koodit-paneelia.
 6. Kirjoita vaihtoehtoiseksi tekstiksi kuvan sisältöä havainnollistava teksti.

Vaihtoehtoisen tekstin lisääminen lyhenteeseen

 1. Etsi lyhenne Koodimerkinnät-paneelista yhdellä seuraavista menetelmistä:
  • Laajenna koodimerkintäpuuta niin paljon, että näet lyhenteen sisältävät elementit.

  • Valitse lyhenne dokumentista tekstinkohennustyökalulla tai valintatyökalulla, ja etsi sitten teksti koodimerkintäpuusta valitsemalla Asetukset-valikosta Etsi koodi valinnasta.

 2. Valitse elementtiä vastaava koodimerkintä ja valitse Asetukset-valikosta Ominaisuudet.

  Huomautus:

  Jos lyhenne sisältää lisätekstiä, leikkaa lisäteksti ja siirrä se uuteen <Span> alatason koodimerkintä samassa ylätason <Span>-koodimerkinnässä.

 3. Valitse Kohennuksen ominaisuudet -valintaikkunasta Koodit-paneeli.
 4. Kirjoita vaihtoehtoiseksi tekstiksi termin lyhentämätön versio.
 5. Napsauta Sulje.

Uuden alatason koodimerkinnän lisääminen

 1. Valitse Koodit-paneelissa koodimerkintäpuusta se ylätason solmu (kuvake, joka on samalla tasolla kuin lisättävä alatason koodimerkintä), johon haluat luoda alatason koodimerkinnän.
 2. Valitse Asetukset-valikosta Uusi koodimerkintä.
 3. Valitse Tyyppi-ponnahdusvalikosta sopiva koodimerkintätyyppi tai kirjoita mukautettu koodimerkintätyyppi ja (valinnainen) nimi ja napsauta sitten OK.

Koodimerkintöjen lisääminen kommentteihin

Kun lisäät kommentteja sisältävään PDF-tiedostoon koodimerkintöjä, ne lisätään myös kommentteihin. Jos kuitenkin lisäät kommentteja jo koodimerkittyyn PDF-tiedostoon, kommentteihin ei lisätä koodimerkintöjä, ellet ensin ota käyttöön kommenttien koodimerkitsemistä.

Huomautus:

Voit ottaa kommenttien koodimerkitsemisen käyttöön PDF-tiedostossa valitsemalla Koodit-paneelissa Asetukset-valikosta Lisää koodimerkinnät huomautuksiin. Koodimerkinnät lisätään PDF-tiedoston kommentteihin tai merkintöihin automaattisesti.

Jos dokumentti sisältää koodimerkitsemättömiä kommentteja, voit etsiä ne loogisesta rakennepuusta ja lisätä niihin koodimerkinnät Koodit-paneelin Etsi-komennolla.

 1. Valitse Koodit-paneelin Asetukset-valikosta Etsi.
 2. Valitse Etsi elementti -valintaikkunan Etsi-ponnahdusvalikosta Merkitsemättömät kommentit ja napsauta Etsi.
 3. Kun Tyyppi-kentässä näkyy kommenttityyppi (esimerkiksi Teksti), napsauta Lisää koodimerkintä elementtiin, valitse Uusi koodimerkintä -valintaikkunan Tyyppi-ponnahdusvalikosta Huomautus ja napsauta sitten OK.
 4. Etsi kaikki kommentit ja lisää niihin koodimerkintä napsauttamalla Etsi elementti -valintaikkunan Etsi seuraava -painiketta. Napsauta sitten Sulje.

Taulukon koodimerkintöjen korjaaminen Koodit-paneelissa

Lukemisjärjestys-työkalulla voit varmistaa, että taulukkojen koodimerkinnät ovat kunnossa. Jos joudut muokkaamaan taulukon soluissa olevien kuvien ja tekstin rakennetta, sinun on ehkä parempi luoda taulukko uudelleen lähdesovelluksella, ennen kuin muunnat sen esteettömäksi PDF-tiedostoksi. Koodimerkintöjen lisääminen solu kerrallaan Acrobatin toiminnoilla on työlästä.

Ennen kuin teet mitään muutoksia taulukon elementteihin, tarkista Lukemisjärjestys-työkalulla, että taulukon koodimerkinnät ovat kunnossa.

Taulukon elementtien tarkistaminen

 1. Laajenna Koodit-paneelissa näkyvän koodimerkintöjen päätaso, jotta taulukkokoodimerkintä tulee näkyviin.
 2. Valitse taulukkokoodimerkintä <Table> ja tarkista, että se sisältää jonkin seuraavista elementeistä:
  • Taulukon rivit, joista kuhunkin kuuluu taulukon otsikkosoluja <TH> tai taulukon tietosoluja <TD>.

  • <THead>-, <TBody>- ja <TFoot>-osat, joista kukin sisältää taulukon rivejä. (Taulukon rivit sisältävät <TH>-soluja, <TD>-soluja tai molempia.)

 3. Tee haluamasi seuraavista toimista:
  • Jos taulukon koodimerkintä ei sisällä näitä elementtejä, vaan taulukon rivit, sarakkeet ja solut näkyvät dokumenttiruudussa, valitse ja määritä taulukko tai erilliset solut Lukemisjärjestys-työkalulla.

  • Jos taulukossa on rivejä, joiden pitäisi ulottua kahteen tai useampaan sarakkeeseen, aseta koodimerkintärakenteessa näiden rivien ColSpan- ja RowSpan-määritteet.

  • Luo taulukko uudelleen lähdesovelluksella ja muunna se koodimerkityksi PDF-tiedostoksi.

ColSpan- ja RowSpan-määritteiden asettaminen

 1. Valitse Koodit-paneelissa <TD>- tai <TH>-elementti.
 2. Valitse Asetukset-valikosta Ominaisuudet.
 3. Napsauta Kohennuksen ominaisuudet -valintaikkunassa Koodit-paneelia ja valitse Muokkaa määriteobjekteja.
 4. Valitse Määriteobjektit ja luo määriteobjektisanasto napsauttamalla Uusi kohde.
 5. Laajenna uusi sanasto, valitse asettelumäärite ja napsauta sitten Muokkaa kohdetta.
 6. Vaihda Asettelu-arvoksi Taulukko.
 7. Valitse Määriteobjektisanasto ja napsauta Uusi kohde.
 8. Kirjoita Lisää avain ja arvo -valintaikkunan Avain-ruutuun ColSpan tai RowSpan ja kirjoita Arvo-ruutuun rivien tai sarakkeiden määrä. Valitse Arvon tyyppi -ponnahdusvalikosta Kokonaisluku ja napsauta OK.

Vakiomuotoiset PDF-koodimerkinnät

Tässä osassa on tietoja vakiomuotoisista koodimerkintätyypeistä, joita käytetään koodimerkityissä PDF-tiedostoissa. Nämä vakiokoodimerkinnät muodostavat avustavien ohjelmien ja laitteiden käyttöön semantiikka- ja rakenne-elementtejä, joiden avulla voidaan tulkita dokumentin rakennetta ja esittää sen sisältöä käyttökelpoisella tavalla.

PDF-koodimerkintöjen arkkitehtuuri on laajennettavissa, joten PDF-tiedostot voivat sisältää koodimerkintöjä, joita lähdesovellukset käyttävät. PDF-tiedostossa voi olla esimerkiksi XML-koodimerkintöjä, jotka ovat peräisin XML-mallista. Itse määritettäville mukautetuille koodimerkinnöille (kuten julkaisusovelluksen kappaletyyleistä luodut koodimerkintöjen nimet) on määritettävä tehtäväkartta. Tehtäväkartta sovittaa kunkin mukautetun koodimerkinnän vakiokoodimerkintään. Kun avustava ohjelma löytää mukautetun koodimerkinnän, se voi tarkistaa koodimerkinnät tehtäväkartan avulla. Koodimerkintöjen lisääminen jollakin tässä kuvatulla tavalla tuottaa dokumenttiin yleensä oikean tehtäväkartan.

Huomautus:

Voit tarkastella ja muokata PDF-tiedoston roolikarttaa valitsemalla Koodit-paneelissa Asetukset > Muokkaa roolikarttaa.

Adobe-elementtien vakiokoodimerkintätyyppejä voidaan käyttää Uusi koodimerkintä -valintaikkunasta. Lisäksi voit käyttää niitä Acrobat Pro -ohjelman Kohennuksen ominaisuudet -valintaikkunassa. Adobe suosittelee näiden koodimerkintätyyppien käyttämistä, koska niiden avulla saavutetaan paras tulos muunnettaessa koodimerkittyä sisältöä muuhun muotoon. Näitä muotoja ovat muun muassa HTML, Microsoft Word tai muiden avustavien tekniikoiden käyttämät muut helppokäyttötekstimuodot.

Lohkotason elementit ovat sivun elementtejä, joiden teksti on aseteltu kappaletta muistuttavaan muotoon. Lohkotason elementit ovat dokumentin loogisen rakenteen osia. Tällaiset elementit luokitellaan jatkossa säilö-, otsikko-, kappale-, selite-, luettelo-, erikoisteksti- ja taulukkoelementeiksi.

Säilöelementit

Säilöelementit ovat elementtien ylin taso. Ne ryhmittelevät hierarkkisesti muut lohkotason elementit.

Dokumentti

Dokumentin elementti. Dokumentin koodimerkintäpuun juurielementti.

Osa

Osaelementti Dokumentin suuri osa: sisällön pienempiä osia, kuten yksikkö-, artikkeli- tai osioelementtejä on voitu ryhmittää yhteen.

Yksikkö

Yksikköelementti. Yleinen lohkotason elementti tai lohkotason elementtien ryhmä.

Art

Artikkelielementti. Itsenäinen yhden kokonaisuuden muodostava teksti.

Sect

Osioelementti. Yleinen säilöelementtityyppi, verrattavissa Division-tyyppiin (DIV Class=”Sect”) HTML-kielessä. Tämä on yleensä osaelementin tai artikkelielementin komponentti.

Otsikko- ja kappale-elementit

Otsikko- ja kappale-elementit ovat kappaleita muistuttavia lohkotason elementtejä. Ne sisältävät tiettyjen tasojen otsikoiden ja yleiset kappaleen tunnisteet ( P ). Otsikkoelementin (H) tulee näkyä jokaisen ylätason yksikön ensimmäisenä alielementtinä. Kuusi otsikkotasoa (H1H6) ovat käytettävissä sovelluksille, jotka eivät sisäkkäistä osia hierarkkisesti.

Selite- ja luetteloelementit

Selite- ja luetteloelementit ovat lohkotason elementtejä, joita käytetään jäsennetyissä luetteloissa.

L

Luetteloelementti Mikä tahansa luettelokohteiden sarja, joilla on samanlainen merkitys tai jotka liittyvät muuten yhteen. Alielementtien on oltava luettelokohde-elementtejä.

LI

Luettelokohde-elementti. Mikä tahansa luettelon kohta. Sillä voi olla nimielementti (valinnainen) ja luettelorunkoelementti (pakollinen) alielementtinä.

LBL

Selite-elementti. Luettelomerkki, nimi tai numero, joka erottaa elementin muista saman luettelon elementeistä.

LBody

Luettelorunkoelementti. Luettelon kohdan sisällön kuvaus.

Erikoistekstielementit

Erikoistekstielementit merkitsevät tekstin, jota ei käytetä yleisenä kappaleena (P).

BlockQuote

Lohkotekstielementti. Vähintään yksi tekstikappale, jonka on tuottanut joku muu kuin sitä ympäröivän tekstin laatija.

Caption

Kuvatekstielementti. Taulukon tai kuvan sisältöä kuvaava teksti.

Index

Hakemistoelementti. Sarja hakemistorivejä, jotka koostuvat tekstistä ja viittauselementeistä, jotka osoittavat tekstin esiintymään dokumentin runko-osassa.

TOC

Sisällysluetteloelementti. Jäsennetyn luettelon ja sen sisällön esittävä elementti. Sillä on oma hierarkiansa.

TOCI

Sisällysluettelokohde-elementti. Sisällysluetteloelementin sisältämän luettelon osa.

Taulukkoelementit

Taulukkoelementit ovat jäsennystaulukoiden erikoiselementtejä.

Table

Taulukkoelementti. Kaksiulotteinen tietojen tai tekstisolujen yhdistelmä sisältää taulukon rivielementit alielementteinä. Sen ensimmäisenä tai viimeisenä alielementtinä voi olla kuvatekstielementti.

TR

Taulukkorivielementti. Taulukon yksi otsikko- tai tietorivi, joka voi sisältää taulukon otsikkosoluelementtejä ja taulukon tietosoluelementtejä.

TD

Taulukon tietosoluelementti. Taulukon solu, joka sisältää muita kuin otsikkotietoja.

TH

Taulukon otsikkosoluelementti. Taulukon solu, joka sisältää otsikkotekstin tai tietoa, joka kuvaa vähintään yhtä taulukon riviä tai saraketta.

Sisäisen tason elementit

Sisäisen tason elementit merkitsevät tekstin, jolla on erityinen muotoilu tai toiminta. Ne eroavat lohkotason elementeistä. Sisäisen tason elementit voivat kuulua lohkotason elementteihin tai sisältää niitä.

BibEntry

Lähdeluettelokohde-elementti. Joidenkin lainattujen tietojen lähteen kuvaus.

Quote

Lainausmerkintäelementti. Osa tekstiä, jolla on eri tekijä kuin ympäröivällä tekstillä. Tämä elementti eroaa lohkotekstistä, joka on vähintään yksi kokonainen kappale.

Span

Ulottumamerkintäelementti. Sisäinen tekstiosa, jota käytetään rajoittamaan tyyliominaisuusjoukkoon kuuluvaa tekstiä.

Sisäisen tason erityiselementit

Sisäisen tason elementtejä muistuttavien erityiselementtien avulla merkitään teksti, jolla on erityinen muotoilu tai toiminta.

Code

Koodimerkintäelementti. Dokumenttiin upotettu tietokoneohjelmateksti.

Figure

Kuvamerkintäelementti. Kuva tai tekstiin liittyvä graafinen esitys.

Form

Lomakemerkintäelementti. PDF-lomakkeen huomautus, joka voidaan täyttää tai on täytetty.

Formula

Kaavamerkintäelementti. Matemaattinen kaava.

Link

Linkkimerkintäelementti. Dokumenttiin upotettu hyperlinkki. Kohde voi olla samassa dokumentissa, toisessa dokumentissa tai Web-sivustossa.

Note

Huomautusmerkintäelementti. Selittävä teksti tai huomautus, kuten ala- tai loppuviite, joka viittaa tekstin päärunkoon.

Reference

Viittausmerkintäelementti. Viittaus dokumentin muusta osasta löytyvään tekstiin tai tietoihin.

Lisensoitu Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License -lisenssin mukaan.  Creative Commons -lisenssien ehdot eivät koske Twitter™- ja Facebook-viestejä.

Lakisääteiset ilmoitukset   |   Online-tietosuojakäytäntö