Začněte v zařízení iPhone nebo iPad a vylepšujte a dokončujte v počítači
Začněte v zařízení iPhone nebo iPad, a vylepšujte a dokončujte v počítači!

Je na začátku vašich designérských pracovních postupů nápad, náčrt a kresba prototypu v zařízení iPad nebo iPhone?

Vyzkoušejte Adobe Illustrator Draw - aplikaci pro iPad či iPhone. Aplikace Draw obsahuje oblíbené vektorové kreslicí nástroje a funkce v úsporném, moderním rozhraní. Můžete kreslit čáry a tvary a volné ilustrace a využít deset kreslicích vrstev a jednu fotografickou. Až budete zase u pracovního stolu, připojení ke službě Creative Cloud vám usnadní konečné úpravy v aplikaci Illustrator nebo Photoshop.

Další informace o aplikaci Adobe Illustrator Draw najdete zde.

Stáhněte si úžasnou aplikaci Adobe Illustrator Draw z obchodu iTunes (k dispozici pro iPhone a iPad).

O vektorových grafikách

Vektorové grafiky (někdy také nazývané vektorové tvary či vektorové objekty) jsou tvořeny čárami a křivkami definovanými matematickými objekty nazývanými vektory, které popisují obraz podle jeho geometrických vlastností.

Můžete volně přesouvat nebo upravovat vektorovou grafiku bez ztráty detailů nebo přesnosti, protože je nezávislá na rozlišení – při změně velikosti, tisku na postscriptové tiskárně, uložení do souboru PDF nebo importu do aplikace pro vektorovou grafiku zůstanou její okraje ostré. Vzhledem k tomu je vektorová grafika nejlepší volbou pro kresby, jako jsou loga, které budou používány různých velikostech a pro různá výstupní média.

Příkladem vektorové grafiky jsou vektorové objekty, které vytvoříte pomocí nástrojů pro kreslení a vytváření tvarů ve službě Adobe Creative Cloud. K duplikování vektorové grafikymezi komponentami službyCreativeCloud můžete použít příkazy Kopírovat a Vložit.

O cestách

Při kreslení vytváříte čáru, která se nazývá cesta. Cesta je tvořena jedním nebo více přímými nebo zakřivenými segmenty. Začátek a konec každého segmentu jsou označeny kotevními body, které fungují jako špendlíky, držící na místě drát. Cesta může být uzavřená (například kružnice) nebo otevřená, se zřetelnými koncovými body (například vlnovka).

Tvar cesty můžete změnit přetažením jejích kotevních bodů, směrových bodů na koncích směrových úseček, které se objevují u kotevních bodů, nebo samotných segmentů cesty.

Součásti cesty
Součásti cesty

A. Vybraný (plný) koncový bod B. Vybraný kotevní bod C. Nevybraný kotevní bod D. Zakřivený segment cesty E. Směrová úsečka F. Směrový bod 

Cesty mohou mít dva typy kotevních bodů: rohové body a hladké body. V rohovém bodě cesta ostře mění směr. V hladkém bodě jsou segmenty cesty spojené jako plynulá křivka. Cestu můžete nakreslit s použitím libovolné kombinace rohových a hladkých bodů. Pokud nakreslíte nesprávný typ bodu, můžete ho kdykoliv změnit.

Body na cestě
Body na cestě

A. Čtyři rohové body B. Čtyři hladké body C. Kombinace rohových a hladkých bodů 

Rohový bod může spojovat libovolné dva přímé nebo zakřivené segmenty, zatímco hladký bod spojuje vždy dva zakřivené segmenty.

Rohový bod může spojovat přímé i zakřivené segmenty.
Rohový bod může spojovat přímé i zakřivené segmenty.

Poznámka:

Nezaměňujte rohové a hladké body s přímými a zakřivenými segmenty.

Obrys cesty se nazývá tah. Barva nebo přechod aplikovaný na otevřenou nebo uzavřenou vnitřní oblast cesty se nazývá výplň. Tah může mít tloušťku (šířku), barvu a vzorek přerušování (Illustrator a InDesign) nebo stylizovaný vzorek čáry (InDesign). Když vytvoříte cestu nebo tvar, můžete změnit vlastnosti jejího tahu a výplně.

V aplikaci InDesign se pro každou cestu zobrazuje také středový bod, který označuje střed tvaru, ale není součástí samotné cesty. Tento bod můžete použít k přetažení cesty, zarovnání cesty s jinými prvky nebo k výběru všech kotevních bodů cesty. Středový bod je vždy viditelný; nelze ho skrýt ani odstranit.

Směrové úsečky a směrové body

Když vyberete kotevní bod, který spojuje zakřivené segmenty (nebo když vyberete samotný segment), u kotevních bodů připojených segmentů se zobrazí směrová táhla, která jsou tvořena směrovými úsečkami končícími ve směrových bodech. Úhel a délka směrových úseček určuje tvar a velikost zakřivených segmentů. Přemísťováním směrových bodů se mění tvar křivky. Směrové úsečky se neobjeví v konečném výstupu.

Hladký bod má vždy dvě směrové úsečky, které se pohybují společně jako jedna přímá úsečka. Když přesunete směrovou úsečku hladkého bodu, zakřivené segmenty na obou stranách bodu se nastaví současně a zachová se plynulost křivky v tomto kotevním bodě.

Naproti tomu rohový bod může mít dvě, jednu nebo žádnou směrovou úsečku, podle toho, zda spojuje dva, jeden nebo žádný zakřivený segment. Směrové úsečky rohového bodu udržují zalomení cesty použitím různých úhlů. Když přesunete směrovou úsečku rohového bodu, nastaví se pouze křivka na stejné straně bodu, jako je upravovaná směrová úsečka.

Když vyberete kotevní bod (vlevo), objeví se směrové úsečky na všech zakřivených segmentech, spojených s kotevním bodem (vpravo).
Když vyberete kotevní bod (vlevo), objeví se směrové úsečky na všech zakřivených segmentech, spojených s kotevním bodem (vpravo).

Nastavení směrových úseček hladkého bodu (vlevo) a rohového bodu (vpravo)
Nastavení směrových úseček hladkého bodu (vlevo) a rohového bodu (vpravo)

Směrové úsečky jsou vždy tangenciální (kolmé k poloměru) ke křivce v kotevním bodě. Úhel každé směrové úsečky určuje sklon křivky a délka každé směrové úsečky určuje výšku nebo hloubku oblouku.

Přemístění a změna délky směrových úseček mění sklon křivek.
Přemístění a změna délky směrových úseček mění sklon křivek.

Poznámka:

V aplikaci Illustrator můžete kotevní body, směrové úsečky a směrové body zobrazit nebo skrýt příkazem Zobrazení > Zobrazovat okraje nebo Zobrazení > Skrýt okraje.

Nastavení vzhledu směrových úseček a směrových bodů

Při práci s kotevními body a cestami může být někdy potřeba zobrazit směrové úsečky (táhla), zatímco jindy by se vám mohly plést. Můžete zobrazit nebo skrýt směrové úsečky pro více vybraných kotevních bodů. Pro jeden kotevní bod jsou směrové úsečky vždy zobrazené.

Můžete zvolit zobrazení nebo skrytí směrových úseček formou předběžného výběru nebo můžete nastavit předvolbu pro zobrazování směrových úseček.

Zobrazení nebo skrytí směrových úseček pro vybrané kotevní body

 1. Nástrojem pro přímý výběr vyberte požadované kotevní body.

 2. V ovládacím panelu klikněte na Zobrazit táhla pro více vybraných kotevních bodů  nebo na Skrýt táhla pro více vybraných kotevních bodů .

Úprava velikosti zobrazení kotevních bodů, táhel a ohraničovacích rámečků

 1. Zvolte možnosti Úpravy > Předvolby > Zobrazení výběru a kotevních bodů (Windows) nebo Illustrator > Předvolby > Zobrazení výběru a kotevních bodů (macOS).

 2. V oblasti Zobrazení kotevních bodů a táhel určete libovolné z následujících voleb:

  Velikost

  Úpravou polohy jezdce posuvníku změňte velikost zobrazení kotevních bodů, táhel a ohraničovacích rámečků.

  adjust-anchor-point-display-size_1

  Zvýraznit kotevní body při najetí myší

  Zvýrazní kotevní bod, na kterém je umístěn kurzor myši.

  Styl táhla

  Určuje zobrazení koncových bodů táhel (směrových bodů):

  • Zobrazí směrové body jako plné modré kroužky.

  • Zobrazí směrové body jako bílé kroužky.

  Zobrazit táhla, když je vybráno více kotevních bodů

  Zobrazí směrové úsečky u všech vybraných kotevních bodů, když vyberete objekt pomocí nástroje pro přímý výběr nebo nástrojem pro výběr skupiny. Pokud tuto volbu nevyberete, budou se směrové úsečky zobrazovat u kotevního bodu, pokud je to jediný vybraný kotevní bod na dané cestě, nebo pokud je vybraný segment Beziérovy křivky pro danou směrovou úsečku a není vybraný kotevní bod, ze kterého je směrová úsečka vytažena.

Režimy kreslení

Illustrator nabízí tyto režimy kreslení:

 • Normální kreslení ()

 • Kreslení za ()

 • Kreslení uvnitř ()

Pokud je objekt v režimu Kreslit dovnitř aktivní, zobrazí se tečnový otevřený obdélník.
Pokud je aktivní objekt v režimu kreslení dovnitř, zobrazí se otevřený tečkovaný čtyřúhelník podobný tomu na obrázku C.

Režim normálního kreslení je výchozí režim kreslení. Režimy kreslení můžete vybírat z panelu Nástroje pod nástrojem Výběr barev.

Panel Režimy kreslení
Panel Režimy kreslení

Pro přepínání mezi režimy kreslení klikněte na panel Režimy kreslení a vyberte režim kreslení. Režimy kreslení můžete také procházet pomocí klávesové zkratky Shift + D.

Poznámka:

Možnosti Vložit, Vložit na stejné místo a Vložit na všechna kreslicí plátna jsou k dispozici ve všech režimech kreslení. Příkazy Vložit dopředu a Vložit dozadu ale nejsou režimy kreslení ovlivněny.

Video o používání různých režimů kreslení najdete zde: www.adobe.com/go/lrvid5209_ai_cz.

Režim Kreslení za

Režim Kreslení za umožňuje kreslit pod veškerou kresbou ve vybrané vrstvě, pokud není vybraná žádná určitá kresba. Pokud je vybraná nějaká kresba, nový objekt se nakreslí přímo pod vybraný objekt.

Režim Kreslení za je vynikající v následujících případech:

 • Tvoření nových vrstev

 • Umístění symbolů

 • Umístění souborů z nabídky Soubor

 • Používání tažení se stisknutou klávesou Alt k duplikování objektů

 • Používání volby Vložit na stejné místo a Vložit na všechna kreslicí plátna

Režim kreslení dovnitř

Režim kreslení dovnitř umožňuje kreslit uvnitř vybraného objektu. Režim kreslení dovnitř snižuje nutnost provádět více úloh, jako je kreslení a změna pořadí překrývání nebo kreslení, výběr a tvoření ořezové masky.

Režim kreslení dovnitř je zapnutý, pouze pokud je vybraný jediný objekt (cesta, složená cesta nebo text).

Chcete‑li vytvořit masky oříznutí pomocí režimu Kreslení uvnitř, vyberte cestu, v rámci které chcete kreslit, a zapněte režim kreslení dovnitř. Dokud nezapnete režim normálního kreslení (Shift + D nebo poklepání), budou následně kreslené cesty ořezány cestou, kterou jste vybrali před zapnutím režimu kreslení dovnitř.

Poznámka:

Ořezové masky vytvořené pomocí režimu Kreslení uvnitř zachovávají na rozdíl od příkazu v nabídce Objekt > Ořezová maska > Vytvořit základní vzhled na ořezové cestě.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online