O symbolech

Symbol je objekt kresby, který můžete v dokumentu používat opakovaně. Pokud například vytvoříte symbol z květiny, můžete pak vícekrát přidat instance tohoto symbolu do kresby bez toho, že by se složitá kresba přidala vícekrát. Každá instance symbolu je navázaná na symbol v panelu Symboly nebo na knihovnu symbolů. Použitím symbolů můžete ušetřit čas a podstatně zmenšit velikost souboru.

Dynamické symboly mohou sdílet hlavní tvar, ale různé instance symbolu mohou mít dynamicky změněný vzhled. Pokud dojde ke změně hlavního tvaru, převezmou instance symbolu tuto novou změnu, ale zachovají si také své vlastní změny.

Symboly také zajišťují skvělou podporu pro export SWF a SVG. Při exportu do Flash můžete nastavit typ symbolu na Filmový klip. V programu Flash pak můžete v případě potřeby zvolit jiný typ. V aplikaci Illustrator můžete také nastavit změnu měřítka s 9 řezy, aby se měřítko symbolů při použití pro komponenty uživatelského rozhraní měnilo správným způsobem.

Dynamické symboly

Někdy je vyžadováno, aby měl symbol stejný vzhled konzistentně v celém projektu nebo kresbě. U některých ale může být třeba, aby obsahovaly různé atributy či vzhledy.

Příklad: Návrhář oblečení navrhuje novou košili, kterou je nutné zobrazit v různých barevných verzích nebo s různým uspořádáním barev. Takovou košili lze nyní definovat jako dynamický symbol, na který lze aplikovat barvy představující různé barevné verze. Pokud je nutné aktualizovat návrh košile, například nový tvar límce, lze symbol košile upravit a následně se provede automatická aktualizace všech instancí košile, ale zůstanou zachovány všechny individuálně aplikované a jedinečné barevné verze.

Díky funkci Dynamické symboly jsou symboly ještě užitečnějším nástrojem, protože umožňují přepisování vzhledů v jednotlivých instancích při zachování nezměněného vztahu s hlavním symbolem. Úpravy vzhledu zahrnují barvy, přechody a vzorky.

Přednosti dynamických symbolů

 • Instance dynamických symbolů lze upravit pomocí nástroje Přímý výběr.
 • Změna vzhledu instance nijak neovlivní vztah s hlavním symbolem.
 • Změny ve vzhledu hlavního symbolu se odrazí ve všech instancích. Jednotlivé úpravy v instancích ale zůstanou zachovány.
 • Symbol vnořený do dynamického symbolu lze nahradit jiným symbolem. Tato možnost nabízí větší flexibilitu při přizpůsobení symbolů.
 • Pomocí příkazu Vybrat > Stejné můžete vybrat všechny dynamické symboly dostupné v dokumentu.

Poznámka:

Pokud otevřete dynamický symbol ve starší verzi aplikace Illustrator, dojde k rozdělení symbolu.

Po umístění symbolu můžete upravit instance symbolu na kreslicí ploše, a pokud chcete, předefinovat původní symbol těmito úpravami. Nástroje pro symboly umožňují přidávat a upravovat více instancí symbolu najednou.

dr_50
Kresba s instancemi symbolů

Umístění nebo vytvoření symbolu

Umístění symbolu

 1. Vyberte symbol v panelu Symboly nebo v knihovně symbolů.

 2. Proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Kliknutím na tlačítko Umístit instanci symbolu na panelu Symboly umístíte instanci do středu současné zobrazitelné oblasti okna dokumentu.

  • Přetáhněte symbol na kreslicí plochu na místo, kam ho chcete umístit.

  • Z nabídky panelu Symboly zvolte Umístit instanci symbolu.

   Poznámka: Jednotlivý symbol umístěný kdekoliv v kresbě (na rozdíl od symbolu existujícího pouze v panelu) se nazývá instance.

Vytvoření symbolu

 1. Vyberte kresbu, který chcete použít jako symbol.

  Poznámka:

  Do vytvářených dynamických symbolů nezahrnujte text, umístěné obrazy nebo objekty mřížky.

 2. Proveďte jeden z následujících úkonů:

  • V panelu Symboly klikněte na tlačítko Nový symbol.

  • Přetáhněte kresbu do panelu Symboly.

  • Z nabídky panelu zvolte Nový symbol.

  Poznámka:

  Standardně se z vybrané kresby stane instance nového symbolu. Pokud nechcete, aby se z kresby stala instance symbolu, stiskněte při vytváření nového symbolu klávesu Shift. Pokud nechcete, aby se při vytvoření nového symbolu otevřelo dialogové okno Nový symbol, stiskněte při vytváření symbolu klávesu Alt (Windows) nebo Option (Mac OS) a Illustrator použije pro symbol výchozí název, například Nový symbol 1.

 3. V dialogovém okně Volby symbolu zadejte název symbolu.

 4. Jako typ symbolu vyberte Filmový klip nebo Grafika.

 5. Vyberte typ symbolu, který chcete vytvořit - Dynamický nebo Statický. Výchozí nastavení je Dynamický.

 6. (Volitelné) Budete-li symboly exportovat do aplikace Flash, postupujte takto:

  • Jako typ vyberte Filmový klip. Výchozím typem symbolu v aplikacích Flash a Illustrator je Filmový klip.

  • Určete místo na registrační mřížce, kde chcete nastavit kotevní bod symbolu. Umístění kotevního bodu má vliv na polohu symbolu v souřadnicích obrazovky.

  • Chcete-li v programu Flash použít změnu měřítka s 9 řezy, vyberte volbu Zapnout vodítka pro změnu měřítka s 9 řezy.

 7. Pro aplikaci vlastnosti zarovnání podle obrazových bodů na symbol vyberte volbu Zarovnat podle mřížky obrazových bodů. Další informace viz Zarovnání symbolů podle mřížky obrazových bodů.

Poznámka:

Na panelu Symboly se dynamické symboly zobrazují s malým symbolem plus v pravém spodním rohu ikony.

Symboly můžete vytvořit z většiny objektů aplikace Illustrator, včetně cest, složených cest, textových objektů, rastrových obrazů, objektů s mřížkou přechodů a skupin objektů. Nemůžete ale vytvořit symbol z připojeného obrazu ani z některých skupin, jako jsou skupiny grafů.

Poznámka:

Video o efektivním používání symbolů v programech Illustrator a Flash najdete na www.adobe.com/go/vid0198_cz.

Přidání podvrstev k symbolům

Symboly nyní mají nezávislou hierarchii vrstev, kterou lze spravovat po rozbalení symbolů. V režimu úprav symbolů můžete vytvářet podvrstvy symbolů.

nf_symbollayers
Schopnost vytvářet podvrstvy symbolů v režimu úprav

Volba Vložit do vrstvy z paměti je vynikající při vkládání obsahu v režimu úprav symbolu.

Použití změny měřítka s 9 řezy

Použitím změny měřítka s 9 řezy (změnit velikost-9) můžete určit měřítko komponentů grafického stylu a symbolů filmového klipu. Tento typ změny velikosti umožňuje vytvářet symboly filmových klipů, které správně mění svou velikost, pokud je použijete jako komponenty uživatelského rozhraní, na rozdíl od typu změny měřítka obvykle aplikovaného na grafiky a prvky návrhů.

Symbol se konceptuálně rozdělí na devět částí, překryje se mřížkou a měřítko každé z těchto devíti oblastí se mění nezávisle. Aby se zachovala vizuální integrita symbolu, měřítko rohů se nemění, zatímco ostatní části obrazu se podle potřeby zvětší nebo zmenší (na rozdíl od jejich protažení).

Mřížka pro změnu měřítka s 9 řezy je viditelná pouze v izolovaném režimu. Standardně jsou vodítka mřížky umístěna v 25 % (neboli v jedné čtvrtině) šířky a výšky symbolu od jeho okraje a zobrazují se jako tečkované čáry přes symbol.

Poznámka:

Další informace o používání změny měřítka s 9 řezy ve Flashi najdete v nápovědě programu Flash. Video o používání funkce měřítka s 9 řezy v aplikaci Illustrator najdete na www.adobe.com/go/lrvid5210_ai_cz.

V aplikaci Illustrator můžete u symbolů vytvořit mřížku s 9 řezy s možností rotace, střihu a komplexních transformací. Při změnách měřítka symbolu je možné měnit měřítko všech devíti oblastí symbolu nezávisle.

Zapnutí změny měřítka s 9 řezy

 1. Vyberte symbol na kreslicí ploše nebo v panelu Symboly a z nabídky panelu zvolte Volby symbolu.

 2. V dialogovém okně Volby symbolu ve volbě Typ vyberte Filmový klip nebo Grafika a pak zvolte Zapnout vodítka pro změnu měřítka s 9 řezy.

Poznámka:

Tuto volbu můžete zapnout také v dialogovém okně Volby symbolu při vytváření nového symbolu.

Úpravy mřížky pro změnu měřítka s 9 řezy pro symbol

 1. Chcete-li upravit mřížku pro změnu měřítka pro symbol, otevřete symbol v izolovaném režimu jedním z následujících úkonů:

  • Poklepejte na symbol v panelu Symboly.

  • Vyberte symbol v panelu Symboly a z nabídky panelu zvolte Upravit symbol.

 2. Chcete-li upravit mřížku pro změnu měřítka pro instanci symbolu, otevřete instanci v izolovaném režimu jedním z následujících úkonů:

  • Poklepejte na instanci symbolu na kreslicí ploše.

  • Vyberte instanci symbolu na kreslicí ploše a v ovládacím panelu klepněte na Upravit symbol.

 3. Umístěte ukazatel nad kterékoli ze čtyř vodítek. Když se ukazatel změní na ukazatel posunu, přetáhněte vodítko.

  Poznámka:

  Ke změně měřítka dojde i tehdy, když vodítko přetáhnete mimo hranice symbolu (takže symbol bude rozdělený na méně než 9 řezů). Části symbolu se změní podle řezu, do kterého patří.

 4. Ukončete izolovaný režim klepnutím na tlačítko Ukončit izolovaný režim v levém horním rohu kreslicího plátna nebo v ovládacím panelu .

Práce s instancemi symbolu

Instance symbolu můžete přemístit, zvětšit nebo zmenšit, natočit, zkosit nebo zrcadlit stejně jako ostatní objekty. Můžete také provést libovolnou operaci z panelů Průhlednost, Vzhled a Grafické styly a aplikovat libovolný efekt z nabídky Efekty. Pokud ale chcete upravit jednotlivé součásti instance symbolu, musíte ji nejdříve rozdělit. Rozdělením se přeruší vazba mezi symbolem a instancí symbolu a z instance se stane normální kresba.

Video o vybírání a zarovnávání objektů, včetně symbolů, najdete na www.adobe.com/go/vid0034_cz a www.adobe.com/go/vid0035_cz.

Poznámka:

Na panelu Symboly se dynamické symboly zobrazují s malým symbolem plus v pravém spodním rohu ikony.

Poznámka:

Volby Nahradit Instance symbolu jiným symbolem, přerušit vazbu při rozbalování instance symbolu a Obnovit transformace nelze u symbolů v perspektivě použít.

Změny instance symbolu

Poté, co upravíte instanci symbolu, můžete předefinovat i originální symbol v panelu Symboly. Když předefinujete symbol, všechny existující instance symbolu převezmou novou definici.

 1. Vyberte instanci symbolu.

 2. Klepněte na tlačítko Zrušit vazbu na symbol v panelu Symboly nebo v ovládacím panelu.

 3. Upravte kresbu.

  Poznámka:

  Do upravovaných dynamických symbolů nezahrnujte text, umístěné obrazy nebo objekty mřížky.

 4. (Volitelně) Proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Chcete-li původní symbol nahradit touto upravenou verzí, se stisknutou klávesou Alt (Windows) nebo Option (Mac OS) přetáhněte upravený symbol na starý symbol v panelu Symboly. Symbol se nahradí v panelu Symboly a aktualizuje se v platném souboru.

  • Chcete-li pomocí této upravené verze vytvořit nový symbol, přetáhněte upravený symbol na panel Symboly nebo na panelu Symboly klepněte na Nový symbol .

Rozdělení instance symbolu

 1. Vyberte jednu nebo více instancí symbolu.

 2. Proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Klepněte na tlačítko Zrušit vazbu na symbol na panelu Symboly nebo na ovládacím panelu, nebo zvolte příkaz Zrušit vazbu na symbol z nabídky panelu.

  • Zvolte Objekt > Rozdělit a pak klepněte na OK v dialogovém okně Rozdělit.

  Illustrator umístí součásti instance symbolu do skupiny. Po rozdělení můžete kresbu upravit.

Poznámka:

Pokud otevřete dynamický symbol ve starší verzi aplikace Illustrator, dojde k rozdělení symbolu.

Duplikování instance symbolu na kreslicí ploše

Pokud jste instanci symbolu natočili, zkosili, zrcadlili nebo změnili její velikost a chcete přidat další instance, které jsou upravené přesně stejně, duplikujte změněnou instanci.

 1. Vyberte instanci symbolu.

 2. Proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Se stisknutou klávesou Alt (Windows) nebo Option (Mac OS) přetáhněte instanci symbolu na jiné místo na kreslicí ploše.

  • Zkopírujte a vložte instanci symbolu.

Poznámka:

Pokud chcete duplikovat symbol v panelu Symboly, abyste například vytvořili nový symbol založený na existujícím symbolu, duplikujte symbol, a ne jeho instanci. (Viz Panel Symboly – přehled.)

Nahrazení instance symbolu jiným symbolem

 1. Vyberte instanci symbolu na kreslicí ploše.

 2. Proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Vyberte nový symbol z nabídky Nahradit v ovládacím panelu.

  • Vyberte symbol v panelu Symboly a z nabídky panelu Symboly zvolte Nahradit symbol.

Poznámka:

Tuto volbu nelze použít u symbolů v perspektivě. Více informací najdete v části Přidávání textu a symbolů do perspektivy.

Výběr všech instancí symbolu v dokumentu

Vyberte symbol v panelu Symboly a pak z nabídky panelu zvolte Vybrat všechny instance.

Obnovení transformací

Pro obnovu transformací symbolů vyberte daný symbol a v ovládacím panelu klepněte na tlačítko Obnovit. Také můžete z nabídky panelu Symboly (rozbalovací nabídky) vybrat volbu Obnovit transformaci.

 

Úpravy nebo předefinování symbolu

Symbol můžete upravit změnou jeho kresby, nebo můžete symbol předefinovat nahrazením jeho kresby novou kresbou. Úprava a předefinování symbolu změní vzhled symbolu v panelu Symboly a změní také vzhled všech instancí symbolu na kreslicí ploše.

Úpravy symbolu

 1. Jedním z následujících úkonů otevřete symbol v izolovaném režimu:

  • Vyberte instanci symbolu a v ovládacím panelu klepněte na Upravit symbol. Když se otevře výstražné okno, klepněte na OK.

  • Poklepejte na instanci symbolu. Když se otevře výstražné okno, klepněte na OK.

  • Poklepejte na symbol v panelu Symboly. Uprostřed kreslicí plochy se zobrazí dočasná instance symbolu.

 2. Upravte kresbu.

 3. Ukončete izolovaný režim klepnutím na tlačítko Ukončit izolovaný režim v levém horním rohu kreslicího plátna nebo v ovládacím panelu nebo stisknutím klávesy Esc.

  Se symbolem je rovněž možné použít vlastnost zarovnání podle obrazových bodů. Další informace viz Zarovnání symbolů podle mřížky obrazových bodů.

Předefinování symbolu jinou kresbou

 1. Vyberte kresbu, kterou chcete použít k předefinování stávajícího symbolu. Musíte vybrat původní kresbu, a ne instanci symbolu.

 2. V panelu Symboly klepněte na symbol, který chcete předefinovat, a z nabídky panelu zvolte Předefinovat symbol.

Poznámka:

Z vybrané kresby se automaticky stane instance symbolu. Pokud nechcete, aby se z vybrané kresby stala instance symbolu, stiskněte klávesu Shift při volbě příkazu Předefinovat symbol z nabídky panelu.

Poznámka:

Pokud se vám nedaří najít nabídku panelu, přečtěte si část Používání nabídek panelů.

Knihovny symbolů

Knihovny symbolů jsou kolekce přednastavených symbolů. Když otevřete knihovnu symbolů, objeví se v novém panelu (ne v panelu Symboly).

V knihovně symbolů můžete vybírat, řadit a zobrazovat položky stejným způsobem jako v panelu Symboly. V knihovnách symbolů ale nemůžete položky přidávat, odstraňovat ani upravovat.

Otevření knihovny symbolů

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Zvolte Okna > Knihovny symbolů > [knihovna].

  • Z nabídky panelu Symboly zvolte Otevřít knihovnu symbolů a ze seznamu, který se objeví, zvolte požadovanou knihovnu.

  • V panelu Symboly klepněte na tlačítko Nabídka knihoven symbolů a ze seznamu, který se objeví, zvolte požadovanou knihovnu.

  Poznámka:

  Chcete-li automaticky otevřít knihovnu po spuštění aplikace Illustrator, zvolte možnost Trvalá z nabídky panelu knihovny.

Přemístění symbolů z knihovny do panelu Symboly

Symbol se automaticky přidá do panelu Symboly, kdykoliv ho použijete v dokumentu.

 1. Klepněte na symbol v knihovně.

Vytváření knihoven symbolů

 1. Všechny symboly z knihovny přidáte výběrem všech symbolů s klávesou Shift a z nabídky Knihovna symbolů vyberte volbu Přidat k symbolům. Přidejte do panelu Symboly všechny symboly, které chcete mít v knihovně, a odstraňte všechny symboly, které v ní nechcete.

  Poznámka:

  Chcete-li vybrat všechny symboly, které nejsou v dokumentu použity, zvolte možnost Vybrat všechny nepoužité z nabídky panelu Symboly.

 2. Z nabídky panelu Symboly zvolte Uložit knihovnu symbolů.

 3. Novou knihovnu uložte do výchozí složky Symboly. Název knihovny se automaticky objeví v uživatelsky definované podnabídce Knihovny symbolů a v podnabídce Otevřít knihovnu symbolů.

  Pokud knihovnu uložíte do jiné složky, můžete ji otevřít příkazem Otevřít knihovnu symbolů > Jiná knihovna z nabídky panelu Symboly. Jakmile ji otevřete tímto postupem, objeví se v podnabídce Knihovny symbolů spolu s ostatními knihovnami.

Import knihovny symbolů z jiného dokumentu

 1. Zvolte Okna > Knihovny symbolů > Jiná knihovna nebo z nabídky panelu Symboly zvolte Otevřít knihovnu symbolů > Jiná knihovna.

 2. Vyberte soubor, ze kterého chcete importovat symboly, a klepněte na Otevřít.

  Symboly se objeví v panelu knihovny symbolů (ne v panelu Symboly).

Panel Symboly – přehled

Ke práci se symboly v dokumentu můžete použít panel Symboly (Okna > Symboly) nebo ovládací panel. Panel Symboly obsahuje řadu různých přednastavených symbolů. Můžete do něj přidávat symboly z knihoven symbolů nebo symboly, které vytvoříte. Více informací o používání přednastavených symbolů najdete v kapitole Knihovny symbolů.

Změna zobrazení symbolů v panelu

 1. Vyberte volbu zobrazení z nabídky panelu: Zobrazení miniatur, chcete-li zobrazit miniatury, Zobrazení malého seznamu, chcete-li zobrazit seznam pojmenovaných symbolů s malými miniaturami, nebo Zobrazení velkého seznamu, chcete-li zobrazit seznam pojmenovaných symbolů s velkými miniaturami.

 2. Přetáhněte symbol do jiné polohy. Když se černá čára objeví v požadované poloze, uvolněte tlačítko myši.

 3. Z nabídky panelu zvolte Uspořádat podle názvu, aby se symboly zobrazily v abecední pořadí.

Duplikování symbolu v panelu

Duplikováním nebo zkopírováním symbolu v panelu Symboly lze snadno vytvořit nový symbol založený na existující instanci symbolu.

Kopii symbolu vytvoříte výběrem symbolu v panelu Symboly a výběrem volby Duplikovat symbol z nabídky panelu nebo přetažením symbolu na tlačítko Nový symbol.

Poznámka:

Můžete například duplikovat instanci symbolu na kreslicí ploše poté, co jste změnili velikost symbolu nebo jste jej natočili, a chcete přidat další instanci se stejnou velikostí a natočením. (Viz Práce s instancemi symbolu.)

Přejmenování symbolu

 1. Chcete-li symbol přejmenovat, vyberte ho v panelu Symboly, z nabídky panelu zvolte Volby symbolu a pak v dialogovém okně Volby symbolu zapište nový název symbolu.

 2. Chcete-li přejmenovat instanci symbolu, vyberte ji v kresbě a pak napište nový název do textového pole Název instance v ovládacím panelu.

Vztažný bod symbolu

Vztažný bod symbolu v aplikaci Illustrator se podobá stejnému bodu v aplikaci Adobe Flash Professional. Vztažný bod je původem obrazu definice symbolu. Tato funkce zlepšuje spolupráci aplikací Illustrator a Flash.

Vytváříte-li symbol, můžete jako vztažný bod vybrat jeden z 8 bodů po obvodu nebo ve středu ohraničovacího rámečku symbolu. Vztažný bod je zobrazen jako symbol zaměřovacího kříže v režimu úprav symbolu a v normálním režimu, je li vybrána instance symbolu. V izolovaném režimu můžete přitahovat kreslicí plátno pomocí značky vztažného bodu.

V nabídce panelu Transformace (rozbalovací nabídce) je ve výchozím nastavením vybrána volba Použít vztažný bod pro symbol. Pokud je vybraná instance symbolu, zobrazí se v panelu Transformace souřadnice vztažného bodu. Veškeré transformace instance symbolu odpovídají vztažnému bodu obrazu definice symbolu.

Transformace použité na instanci symbolu lze obnovit pomocí volby Obnovit transformaci. Podrobnosti najdete v oddíle Obnovení transformací.