O průhlednosti

Průhlednost je natolik nedílnou součástí aplikace Illustrator, že je možné ji do kresby přidat, aniž si to uvědomíte. Průhlednost můžete do kresby přidat jedním z následujících úkonů:

 • Snížením krytí objektů, aby kresba pod nimi byla viditelná.

 • Použitím masek krytí k vytvoření proměnné průhlednosti.

 • Použitím režimu prolnutí ke změně vzájemného působení barev mezi překrývajícími se objekty.

 • Aplikováním přechodů a mřížek, které zahrnují průhlednost.

 • Aplikováním efektů nebo grafických stylů, které zahrnují průhlednost, jako je například vržený stín.

 • Importováním souborů aplikace Adobe Photoshop, které obsahují průhlednost.

Panel Průhlednost – přehled

Pomocí panelu Průhlednost (Okna > Průhlednost) lze určit krytí a režim prolnutí objektů, vytvoření masek krytí nebo vyseknutí části jednoho objektu překrytého částí průhledného objektu.

Zobrazení všech voleb v panelu Průhlednost

 1. Zvolte Zobrazit volby z nabídky panelu.

Zobrazení miniatury vybraného objektu v panelu Průhlednost

 1. Zvolte Zobrazit miniaturu z nabídky panelu. Nebo klepněte na dvojitý trojúhelník ve štítku panelu, abyste cyklicky přepínali velikosti zobrazení.

Zobrazení průhlednosti v kresbě

Je důležité si použití průhlednosti uvědomovat, protože pak musíte nastavit zvláštní volby při tisku a ukládání průhledných kreseb. Chcete-li v kresbě zobrazit průhlednost, zobrazte šachovnicovou mřížku pozadí a ta označí průhledné oblasti kresby.

 1. Zvolte Zobrazení > Zobrazit mřížku průhlednosti.
 2. (Volitelné) Zvolte Soubor > Nastavení dokumentu a nastavte dokumentu volby mřížky průhlednosti.

  Poznámka:

  Můžete také změnit barvu kreslicího plátna, a tím simulovat, jak bude kresba vypadat, když se vytiskne na barevný papír.

Změna krytí kresby

Můžete změnit krytí jednoho objektu, všech objektů ve skupině nebo vrstvě, nebo krytí výplně nebo tahu objektu.

 1. Vyberte objekt nebo skupinu (nebo v panelu Vrstvy nastavte vrstvu jako cíl operace).

  Chcete-li změnit krytí výplně nebo tahu, vyberte objekt, a pak vyberte výplň nebo tah v panelu Vzhled.

 2. Nastavte volbu Krytí v panelu Průhlednost nebo v ovládacím panelu.

  Poznámka:

  Chcete-li vybrat všechny objekty, které mají určité krytí, vyberte objekt s tímto krytím, nebo odznačte vše a zadejte hodnotu krytí v panelu Průhlednost. Pak zvolte Výběr > Stejný > Krytí.

  Pokud vyberete více objektů ve vrstvě a změníte nastavení krytí, průhlednost překrývajících se oblastí vybraných objektů se změní vzhledem k ostatním objektům a budou mít souhrnné krytí. Naopak pokud nastavíte jako cíl vrstvu nebo skupinu a pak změníte krytí, objekty ve vrstvě nebo skupině se zpracují jako jeden objekt. Pouze objekty mimo a pod vrstvou nebo skupinou budou viditelné skrz průhledné objekty. Pokud přesunete objekt do vrstvy nebo do skupiny, převezme krytí vrstvy nebo skupiny a když objekt přesunete ven, nezachová si krytí.

  Volba Krytí
  Vybrané jednotlivé objekty a nastavené na 50 % krytí (vlevo) v porovnání s nastavením vrstvy jako cíle a nastavením krytí 50 % (vpravo)

Vytváření skupiny vykrojení průhlednosti

Ve skupině vykrojení průhlednosti nejsou součásti skupiny viditelné skrz sebe navzájem.

Vykrojení skupiny průhlednosti
Skupina s vypnutou (vlevo) a zapnutou (vpravo) volbou Vykrojení skupiny

 1. V panelu Vrstvy nastavte jako cíl skupinu nebo vrstvu, kterou chcete změnit na skupinu vykrojení.
 2. V panelu Průhlednost vyberte Vykrojení skupiny. Pokud tato volba není viditelná, zvolte Zobrazit volby z nabídky panelu.

  Volba Vykrojení skupiny se klepnutím cyklicky přepíná mezi třemi stavy: zapnuto (značka zaškrtnutí), vypnuto (bez značky) a neutrální (čtvereček proškrtnutý čárou). Použijte neutrální volbu, když chcete seskupit kresbu bez ovlivnění způsobu vykrojení, určeného nadřazenou vrstvou nebo skupinou. Použijte volbu vypnuto, když chcete zajistit, aby se vrstva nebo skupina průhledných objektů nikdy vzájemně nevykrajovala.

Použití masek krytí k vytvoření průhlednosti

Ke změně průhlednosti kresby se používá maska krytí a maskující objekt. Maska krytí (také se označuje jako maskovaná kresba) představuje tvar, skrze který jsou vidět ostatní objekty. Maskující objekt definuje, které oblasti jsou průhledné a stupeň jejich průhlednosti. Jako maskující objekt můžete použít kterýkoli vybarvený objekt nebo rastrový obraz. Ilustrator použije pro barvy v maskujícím objektu jejich ekvivalenty ve stupních šedi jako úrovně krytí v masce. Kde je maska krytí bílá, tam je kresba plně viditelná. Kde je maska krytí černá, tam je kresba skrytá. Stupně šedi v masce způsobí proměnlivou míru průhlednosti kresby.

Masky krytí
Vytvoření masky krytí

A. Spodní objekty B. Kresba masky krytí C. Maskující objekt vyplněný přechodem od černé po bílou D. C přesunutý nad plochu B a maskující B 

Když vytvoříte masku krytí, objeví se v panelu Průhlednost miniatura maskujícího objektu vpravo od miniatury maskované kresby. (Pokud tyto miniatury nejsou viditelné, zvolte Zobrazit miniatury z nabídky panelu.) Standardně jsou maskovaná kresba a maskující objekt navzájem svázané (mezi miniaturami v panelu se zobrazí ikona svázání). Když přesunete maskovanou kresbu, maskující objekt se přesune spolu s ní. Když ale přesunete maskující objekt, maskovaná kresba se nepřesune. Svázání masky můžete v panelu Průhlednost zrušit, chcete-li masku zamknout na místě a přemístit maskovanou kresbu nezávisle na masce.

Panel voleb průhlednosti
V panelu Průhlednost se zobrazují miniatury masek krytí: levá miniatura představuje masku krytí, pravá miniatura představuje maskující objekty

Můžete přemísťovat masky mezi aplikacemi Photoshop a Illustrator. Masky krytí v aplikaci Illustrator se převedou na masky vrstev v aplikaci Photoshop a naopak.

Poznámka:

Do izolovaného režimu nelze přejít, pokud pracujete v režimu úprav masky, a naopak.

Podívejte se na video o práci s maskami krytí How to use Opacity masks (Jak používat masky krytí).

Vytvoření masky krytí

 1. Vyberte jeden objekt nebo skupinu, nebo v panelu Vrstvy nastavte jako cíl určitou vrstvu.
 2. Otevřete panel Průhlednost a v případě potřeby zobrazte výběrem možnosti Zobrazit volby z nabídky panelu miniatury obrazů.
 3. Pak poklepejte těsně vpravo od miniatury v panelu Průhlednost.

  Vytvoří se prázdná maska a aplikace Illustrator automaticky přejde do režimu úprav masky.

 4. Nástroji pro kreslení nakreslete tvar masky.
 5. Klepněte na miniaturu maskované kresby (miniatura vlevo) v panelu Průhlednost, abyste ukončili režim úprav masky.

Poznámka:

Volba Oříznout nastaví pozadí masky na černou. Proto černé objekty, jako je černý text, použité k vytvoření masky krytí s vybranou volbou Oříznout, nebudou viditelné. Chcete-li, aby byly tyto objekty viditelné, použijte jinou barvu nebo volbu Oříznout odznačte.

Převedení existujícího objektu na masku krytí

 1. Vyberte minimálně dva objekty nebo skupiny a zvolte Vytvořit masku krytí z nabídky panelu Průhlednost. Vrchní objekt nebo skupina z výběru se použije jako maska.

Úpravy maskujícího objektu

Můžete upravit maskující objekt a tím změnit tvar nebo průhlednost masky.

 1. Klepněte na miniaturu maskujícího objektu (pravou miniaturu) v panelu Průhlednost.
 2. Se stisknutou klávesou Alt (Windows) nebo Option (Mac OS) klepněte na miniaturu masky, chcete-li v okně dokumentu skrýt všechny ostatní kresby. (Pokud nejsou tyto miniatury viditelné, zvolte Zobrazit miniatury z nabídky panelu.)
 3. Použijte libovolné nástroje a techniky úprav aplikace Illustrator k úpravám masky.
 4. Klepněte na miniaturu maskované kresby (miniatura vlevo) v panelu Průhlednost, abyste ukončili režim úprav masky.
 • Chcete-li zrušit svázání masky, nastavte v panelu Vrstvy maskovanou kresbu jako cíl, a pak klepněte na symbol svázání mezi miniaturami v panelu Průhlednost. Nebo vyberte Odpojit masku krytí z nabídky panelu Průhlednost.

  Poloha a velikost maskujícího objektu se zamkne, a maskované objekty lze přemístit a zvětšit nebo zmenšit nezávisle na masce.

 • Chcete-li obnovit svázání masky, nastavte v panelu Vrstvy maskovanou kresbu jako cíl, a pak klepněte na symbol svázání mezi miniaturami v panelu Průhlednost. Nebo vyberete Svázat s maskou krytí z nabídky panelu Průhlednost.

Vypnutí nebo nové zapnutí masky krytí

Můžete vypnout masku, chcete-li odstranit průhlednost, kterou vytváří.

 • Chcete-li masku vypnout, nastavte v panelu Vrstvy maskovanou kresbu jako cíl, a pak klepněte s klávesou Shift na miniaturu maskujícího objektu (pravou miniaturu) v panelu Průhlednost. Nebo vyberete Vypnout masku krytí z nabídky panelu Průhlednost. Když je maska krytí vypnutá, objeví se červené x přes miniaturu masky v panelu Průhlednost.
 • Chcete-li masku znovu zapnout, nastavte v panelu Vrstvy maskovanou kresbu jako cíl, a pak klepněte s klávesou Shift na miniaturu maskujícího objektu v panelu Průhlednost. Nebo vyberte Zapnout masku krytí z nabídky panelu Průhlednost.

Odstranění masky krytí

 1. Nastavte v panelu Vrstvy maskovanou kresbu jako cíl, a pak vyberte Uvolnit masku krytí z nabídky panelu Průhlednost.

  Maskující objekt se znovu objeví nad objekty, které byly maskovány.

Oříznutí nebo invertování masky krytí

 1. V panelu Vrstvy nastavte jako cíl maskovanou kresbu.
 2. V panelu Průhlednost vyberte jednu z následujících voleb:

  Oříznout

  Přidá masce černé pozadí, které ořízne maskovanou kresbu podle hranice maskujícího objektu. Odznačte volbu Oříznout, chcete-li vypnout oříznutí maskou. Chcete-li standardně nastavit oříznutí pro nové masky krytí, vyberte Nové masky krytí budou ořezové z nabídky panelu Průhlednost.

  Invertovat masku

  Obrátí hodnoty jasu maskujícího objektu, a tím obrátí krytí maskované kresby. Například oblasti, které jsou z 90 % průhledné se po invertování masky stanou průhledné z 10 %. Odznačte volbu Invertovat masku, chcete-li vrátit masku do původního stavu. Chcete-li standardně invertovat všechny masky, vyberte Nové masky krytí budou invertované z nabídky panelu Průhlednost.

  Pokud tyto volby nejsou viditelné, vyberte Zobrazit volby z nabídky panelu.

Používání průhlednosti k vykrojení tvaru

Pomocí volby Krytí a maska lze určit tvar vykrojení, a vytvořit tak efekt vykrojení úměrný krytí objektu. V oblastech masky, které mají krytí blízké 100 %, bude efekt vykrojení silný; v místech s menším krytím bude efekt slabší. Pokud například použijete jako vykrojení objekt maskovaný přechodem, spodní objekt se bude postupně vykrajovat, jako by byl zastíněný přechodem. Tvary vykrojení můžete vytvořit pomocí vektorových i rastrových objektů. Tato technika je nejužitečnější pro objekty používající jiný režim prolnutí než Normální.

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Chcete-li použít masku krytí k tvarování vykrojení, vyberte maskovanou kresbu, a pak ji seskupte s objekty, které chcete vykrojit.

  • Chcete-li použít alfa kanál bitmapového objektu k tvarování vykrojení, vyberte bitmapový objekt obsahující průhlednost, a pak ho seskupte s objekty, které chcete vykrojit.

 2. Vyberte skupinu.
 3. V panelu Průhlednost vyberte volbu Vykrojení skupiny, až se v ní zobrazí zaškrtnutí.
 4. Mezi seskupenými objekty nastavte jako cíl v panelu Vrstvy maskující objekty nebo průhledný obraz.
 5. V panelu Průhlednost vyberte Krytí a maska určí tvar vykrojení.
  Tvary vykrojení
  Vykrojení tvarů s použitím bitmapového objektu

  A. Původní kresba B. Režim prolnutí Ztmavit aplikovaný na slovo „PEARS“, a s vybranou volbou Vykrojení skupiny C. Volba Krytí a maska určí tvar vykrojení aplikována na slovo 

O režimech prolnutí

Režimy prolnutí umožňují měnit způsob, jakým se barvy objektů míchají s barvami pod nimi ležících objektů. Když aplikujete režim prolnutí na objekt, efekt režimu prolnutí se projeví na všech objektech, které leží pod vrstvou nebo skupinou objektu.

Pro vizuální představu o efektu režimu prolnutí je vhodné o něm uvažovat v souvislosti s následujícími barvami:

 • Míchaná barva je původní barva vybraného objektu, skupiny nebo vrstvy.

 • Základní barva je spodní barva v kresbě.

 • Výsledná barva je barva, která vznikne prolnutím.

Režimy prolnutí
Nejvyšší objekt s režimem prolnutí Normální (vlevo) a s režimem prolnutí Tvrdé světlo (vpravo)

Illustrator obsahuje následující režimy prolnutí:

Normální

Vybarví výběr míchanou barvou, bez působení základní barvy. Normální režim je výchozí.

Ztmavit

Vybere tmavší z míchané a základní barvy jako výslednou barvu. Oblasti světlejší než je míchaná barva se nahradí. Oblasti tmavší než je míchaná barva se nezmění.

Násobit

Vynásobí základní barvu míchanou barvou. Výsledná barva je vždy tmavší barva. Násobení libovolné barvy s černou vytvoří černou barvu. Násobení libovolné barvy s bílou nechá barvu beze změny. Efekt je podobný kreslení na stránku více popisovači (fixy) přes sebe.

Ztmavit barvy

Ztmaví základní barvu, aby odpovídala míchané barvě. Míchání s bílou nechá barvu beze změny.

Zesvětlit

Vybere světlejší z míchané a základní barvy jako výslednou barvu. Oblasti tmavší než je míchaná barva se nahradí. Oblasti světlejší než je míchaná barva se nezmění.

Závoj

Vynásobí inverzní hodnoty míchané a základní barvy. Výsledná barva je vždy světlejší barva. Závoj s černou barvou nechá barvu beze změny. Závoj s bílou barvou vytvoří bílou barvu. Efekt je podobný promítnutí více diapozitivů přes sebe.

Zesvětlit barvy

Zesvětlí základní barvu, aby odpovídala míchané barvě. Mícháním s černou nevzniká žádná změna.

Překrýt

Násobí nebo závojem změní barvy v závislosti na základní barvě. Vzorky nebo barvy překryjí existující kresbu, ale zachovají světla a stíny základní barvy a míchaná barva se přimíchává tak, aby odrážela světlost nebo tmavost původní barvy.

Měkké světlo

Ztmaví nebo zesvětlí barvy v závislosti na míchané barvě. Efekt je podobný osvětlení kresby rozptýleným světlem.

Pokud je míchaná barva (zdroj světla) světlejší než 50 % šedá, kresba se zesvětlí. Pokud je míchaná barva tmavší než 50 % šedá, kresba se ztmaví. Při malování zcela černou nebo bílou vznikne výrazně tmavší nebo světlejší plocha, ale ne zcela černá nebo bílá.

Tvrdé světlo

Násobí nebo závojem změní barvy podle míchané barvy. Efekt je podobný osvětlení kresby ostrým bodovým světlem.

Pokud je míchaná barva (zdroj světla) světlejší než 50 % šedá, kresba se zesvětlí, jako v režimu Závoj. To je užitečné pro přidávání světel do kresby. Pokud je míchaná barva tmavší než 50 % šedá, obraz se ztmaví, jako v režimu Násobit. To je užitečné pro přidávání stínů do kresby. Při malování zcela černou nebo bílou vznikne čistá černá nebo bílá.

Rozdíl

Odečte buď míchanou barvu od základní barvy nebo základní barvu od míchané barvy, podle toho, která má vyšší hodnotu jasu. Míchání s bílou invertuje hodnoty základní barvy. Mícháním s černou nevzniká žádná změna.

Vyloučit

Vytváří podobný efekt jako režim Rozdíl, ale méně kontrastní. Míchání s bílou invertuje složky základní barvy. Mícháním s černou nevzniká žádná změna.

Odstín

Vytvoří výslednou barvu se světlostí a sytostí základní barvy a odstínem míchané barvy.

Sytost

Vytvoří výslednou barvu se světlostí a odstínem základní barvy a sytostí míchané barvy. Malování s tímto režimem v oblasti s nulovou sytostí (šedé) nezpůsobí žádné změny.

Barvy

Vytvoří výslednou barvu se světlostí základní barvy a odstínem a sytostí míchané barvy. Tím se zachovají úrovně šedí v kresbě, což se hodí při vybarvování jednobarevných kreseb a při tónování barevných kreseb.

Světlost

Vytvoří výslednou barvu s odstínem a sytostí základní barvy a světlostí míchané barvy. Tento režim vytváří opačný efekt než režim Barva.

Poznámka: Režimy Rozdíl, Vyloučit, Odstín, Sytost, Barva a Světlost nemíchají přímé barvy – a ve většině režimů prolnutí černá, definovaná jako 100 % složky K, vykrojí barvy na spodní vrstvě. Místo 100 % černé použijte sytou černou zadanou s použitím hodnot CMYK.

Změna režimu prolnutí kresby

 1. Vyberte objekt nebo skupinu (nebo v panelu Vrstvy nastavte vrstvu jako cíl operace).

  Chcete-li změnit režim prolnutí výplně nebo tahu, vyberte objekt, a pak vyberte výplň nebo tah v panelu Vzhled.

 2. V panelu Průhlednost zvolte režim prolnutí z rozbalovací nabídky.

  Režim prolnutí můžete izolovat na cílovou vrstvu nebo skupinu a nechat pod ní ležící objekty neovlivněné. Chcete-li to udělat, vyberte v panelu Vrstvy cílovou ikonu vpravo od skupiny nebo vrstvy, která obsahuje objekt s režimem prolnutí. V panelu Průhlednost vyberte Izolovat prolnutí. (Pokud volba Izolovat prolnutí není viditelná, vyberte Zobrazit volby z nabídky panelu Průhlednost.)

  Volba Izolovat prolínání
  Skupina (hvězda a kruh) s vypnutou volbou Izolovat prolnutí (vlevo) a s touto volbou zapnutou (vpravo)

  Poznámka:

  Chcete-li vybrat všechny objekty, které používají stejný režim prolnutí, vyberte objekt s tímto režimem prolnutí nebo odznačte vše a zvolte režim prolnutí v panelu Průhlednost. Pak zvolte Výběr > Stejný > Režim prolnutí.