brush_appicon_128

Věděli jste, že můžete použít svůj iPad či iPhone k navržení krásných, kvalitních štětců z fotografií všeho, co vás inspiruje? Štětce lze uložit do Creative Cloud knihovny a použít kdekoli prostřednictvím aplikací Photoshop a Illustrator!

Další informace o aplikaci Adobe Brush CC pro iPad najdete v tomto videu.

Stáhněte si úžasnou aplikaci Adobe Brush CC z obchodu iTunes.


O stopách štětce

Stopy štětce umožňují stylizovat vzhled cest. Tahy štětce můžete aplikovat na existující cesty, nebo můžete použít nástroj štětec k současnému nakreslení cesty a aplikování tahu štětce.

Illustrator obsahuje různé typy štětců: kaligrafické, rozsévací, objektové, se vzorkem a se štětinami. S použitím těchto stop štětců můžete dosáhnout následujících efektů:

Kaligrafické štětce

Vytvářejí tahy podobné tahům nakresleným natočeným hrotem kaligrafického pera a kreslí se podél středu cesty. Při použití nástroje kulatý štětec můžete malovat kaligrafickým štětcem a tah štětce automaticky rozšířit na tvar výplně, která se sloučí s jinými vyplněnými objekty téže barvy, jež výplň protínají nebo s ní sousedí v pořadí překrývání.

Rozsévací štětce

Rozmísťují kopie objektu (například berušky nebo listy) podél cesty.

Objektové štětce

Natáhnou tvar stopy (například Hrubý uhel) nebo tvar objektu rovnoměrně podél cesty.

Štětec se štětinami

Vytváří stopy se vzhledem přirozeného tahu štětcem se štětinami.

Štětce se vzorkem

Malují vzorek – složený z jednotlivých dlaždic – který se podél cesty opakuje. Stopy se vzorkem mohou obsahovat až pět dlaždic: pro strany, vnitřní rohy, vnější rohy, začátek a konec vzorku.

Typy štětců
A. Kaligrafický štětec B. Rozsévací štětec C. Objektový štětec D. Štětec se vzorkem E. Štětec se štětinami 

Rozsévací štětce a štětce se vzorkem můžete často použít k dosažení stejného efektu. Jedním rozdílem mezi nimi ale je, že štětce se vzorkem sledují cestu přesně, zatímco rozsévací štětce ne.

Šipky ve stopě se vzorkem
Šipky ve stopě se vzorkem se ohýbají tak, aby sledovaly cestu (vlevo); šipky v rozsévací stopě zůstávají přímé (vpravo).

Panel Stopy – přehled

Panel Stopy (Okna > Stopy) zobrazuje stopy štětce z platného souboru. Když vyberete stopu štětce z knihovny stop, automaticky se přidá do panelu Stopy. Stopy štětce, které vytvoříte a uložíte v panelu Stopy, jsou spojené pouze se současným souborem, to znamená, že každý soubor aplikace Illustrator může obsahovat jinou sadu stop v panelu Stopy.

Zobrazení nebo skrytí určitého typu stop štětce

 1. Zvolte libovolné z následujících voleb z nabídky panelu: Zobrazit kaligrafické stopy, Zobrazit rozsévací stopy, Zobrazit objektové stopy, Zobrazit stopy se štětinami, Zobrazit stopy se vzorkem.

Změna zobrazení stop štětců

 1. Zvolte Zobrazení miniatur nebo Zobrazení seznamu z nabídky panelu.

Změna pořadí stop štětců v panelu Stopy

 1. Přetáhněte stopu do nové polohy. Stopy můžete přemísťovat pouze v rámci jejich typu. Nemůžete například přemístit kaligrafickou stopu do oblasti rozsévacích stop.

Duplikování stopy štětce v panelu Stopy

 1. Přetáhněte stopu štětce na tlačítko Nová stopa nebo zvolte Duplikovat stopu z nabídky panelu Stopy.

Odstranění stop štětce z panelu Stopy

 1. Vyberte stopy a klikněte na tlačítko Odstranit stopu . Příkazem Vybrat všechny nepoužité z nabídky panelu Stopy můžete vybrat stopy, které nejsou v dokumentu použité.

Práce s knihovnami stop

Knihovny stop štětců (Okna > Knihovny štětců > [knihovna]) jsou sady přednastavených stop štětců, které jsou součástí aplikace Illustrator. Můžete otevřít více knihoven stop štětců, procházet jejich obsah a vybírat z nich stopy. Knihovny stop štětců můžete také otevřít pomocí nabídky panelu Stopy.

Poznámka:

Chcete-li automaticky otevřít knihovnu stop štětců po spuštění aplikace Illustrator, zvolte Trvalá z nabídky panelu knihovny stop.

Kopírování stop štětců z knihovny stop do panelu Stopy

 1. Přetáhněte stopy do panelu Stopy nebo zvolte Přidat do panelu Stopy z nabídky panelu knihovny stop.

Importování stop štětců do panelu Stopy z jiného souboru

 1. Zvolte Okna > Knihovny stop štětců > Jiná knihovna a vyberte soubor..
 2. V panelu Knihovna stop štětců klikněte na jednu definici stopy štětce nebo na všechny definice stop štětců, které potřebujete importovat, a z nabídky Knihovna stop štětců (rozbalovací nabídky) vyberte možnost Přidat do panelu Stopy.

Vytváření nových knihoven stop štětců

 1. Přidejte požadované stopy štětců do panelu Stopy a odstraňte všechny stopy, které nechcete.
 2. Z nabídky panelu Stopy zvolte Uložit knihovnu stop a umístěte soubor nové knihovny do jedné z následujících složek, aby se po restartování aplikace Illustrator objevil v nabídce Knihovny stop štětců:
  • (Windows) User/AppData/Roaming/Adobe/Adobe Illustrator <číslo verze> Settings/Brushes
  • (Mac OS) Library/Application Support/Adobe/Adobe Illustrator <číslo verze> Settings/Brushes

  POZNÁMKA:

  Namísto <číslo verze> zapište následující hodnoty, podle toho, jakou verzi aplikace Illustrator máte nainstalovanou. Další informace naleznete v části Nahrazení čísla verze aplikace Illustrator.

  Poznámka:

  Pokud umístíte soubor do jiné složky, můžete tuto knihovnu otevřít, když zvolíte Okna > Knihovny stop štětců > Jiná knihovna a vyberete soubor knihovny.

Aplikování tahů štětce

Tahy štětce můžete aplikovat na kteroukoliv cestu, vytvořenou kreslicími nástroji, včetně nástrojů pero, tužka nebo nástroji pro základní tvary.

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Vyberte cestu, a pak vyberte štětec z knihovny štětců, z panelu Štětce nebo z ovládacího panelu.

  • Přetáhněte štětec na cestu. Pokud cesta již má aplikované tahy štětce, pak nový štětec nahradí starý štětec.

  Poznámka:

  Chcete-li použít na cestu jiný štětec a nastavení tahů štětce chcete použít s původním štětcem, při kliknutí na štětec, který chcete použít přidržte klávesu Alt (Windows) nebo Option (Mac OS).

Kreslení cest a současná aplikace tahů štětce

 1. Vyberte stopu štětce v knihovně stop štětců nebo v panelu Stopy.
 2. Vyberte nástroj štětec .
 3. Umístěte ukazatel do bodu, kde má tah štětcem začínat, a tažením nakreslete cestu. Během tažení se za ukazatelem vytváří tečkovaná čára.
 4. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Chcete-li nakreslit otevřenou cestu, uvolněte tlačítko myši, když má cesta požadovaný tvar.

  • Chcete-li nakreslit uzavřený tvar, podržte při přetahování stisknutou klávesu Alt (Windows) nebo Option (Mac OS). U nástroje štětec se zobrazí malá smyčka . Jakmile jste připraveni tvar uzavřít, uvolněte tlačítko myši (ovšem nikoli klávesy Alt či Option).

   Illustrator vytváří při kreslení kotevní body. Počet kotevních bodů je určen délkou a složitostí cesty a nastavením tolerance nástroje štětec.

   Tip: Chcete-li upravit tvar cesty vytvořené štětcem po jejím dokončení, nejprve vyberte cestu. Pak umístěte nástroj štětec na cestu a přetahujte, dokud cesta nemá požadovaný tvar. Tuto techniku můžete použít k prodloužení cesty vytvořené štětcem, a také ke změně tvaru cesty mezi existujícími koncovými body.

Volby nástroje štětec

Poklikejte na nástroj štětec a nastavte následující volby:

Věrnost

Určuje, jak daleko musíte posunout myš nebo pero, aby Illustrator přidal k cestě nový kotevní bod. Například hodnota věrnosti 2,5 znamená, že pohyby nástroje o méně než 2,5 obrazového bodu se nezaznamenají. Věrnost může být v rozsahu 0,5 až 20 obrazových bodů; čím vyšší hodnota, tím bude cesta hladší a jednodušší.

Hladkost

Určuje míru vyhlazení, které Illustrator aplikuje při používání nástroje. Hladkost může být v rozsahu od 0 % do 100 %; čím vyšší hodnota, tím bude cesta hladší.

Vyplnit nové tahy štětce

Aplikuje na cestu výplň. Tato volba je užitečná hlavně při kreslení zavřených cest.

Nechat vybrané

Určuje, zda má Illustrator nechat cestu po jejím nakreslení vybranou.

Upravovat vybrané cesty

Určuje, zda můžete nástrojem štětec měnit existující cestu.

Do: _ obrazových bodů

Určuje, jak blízko musí být myš nebo hrot pera tabletu od existující cesty, abyste ji upravili nástrojem štětec. Tato volba je dostupná pouze v případě, že je vybraná volba Upravovat vybrané cesty.

Odstranění tahů štětce

 1. Vyberte cestu s tahem štětcem.
 2. V panelu Stopy zvolte Odstranit tah štětce z nabídky panelu nebo klikněte na tlačítko Odstranit tah štětce .
 3. Můžete také odstranit stopu štětce výběrem Základní stopy z panelu Stopy nebo z ovládacího panelu.

Převedení tahů štětce na obrysy

Tahy štětce můžete převést na obrysy cest, abyste mohli upravit jednotlivé komponenty cesty s tahem štětcem.

 1. Vyberte cestu s tahem štětcem.
 2. Zvolte Objekt > Rozdělit vzhled.

  Illustrator umístí součásti rozdělené cesty do skupiny. Uvnitř této skupiny bude cesta a podskupina obsahující obrysy tahu štětce.

Vytváření nebo změny stop štětců

V závislosti na svých požadavcích můžete vytvářet a přizpůsobovat kaligrafické, rozptýlené, umělecké štětce, stopy se vzorky a štětce se štětinami. Před použitím rozptýleného, uměleckého štětce a stopy se vzorkem je nutné nejprve vytvořit kresbu.

Při vytváření kreseb pro stopy štětce postupujte podle následujících pravidel:

 • Kresba nesmí obsahovat přechody, prolnutí, jiné tahy štětcem, objekty s mřížkami, bitmapové obrazy, grafy, umístěné soubory ani masky.

 • Pro objektové stopy a stopy se vzorkem nesmí kresba obsahovat text. Chcete-li vytvořit efekt tahu štětce s textem, vytvořte z textu obrysy, a pak vytvořte stopu štětce z těchto obrysů.

 • Pro stopy se vzorkem vytvořte až pět dlaždic vzorků (podle konfigurace stopy) a přidejte tyto dlaždice do panelu Vzorník.

Poznámka:

Vytvořené štětce lze zpřístupnit pro každý nový dokument přidáním jejich definice do profilu nového dokumentu. Další informace o nových profilech dokumentů naleznete v článku Nové profily dokumentů.

Vytvoření stopy štětce

 1. Pro rozsévací a objektové stopy štětce vyberte kresbu, kterou chcete použít. Pro stopy se vzorkem můžete vybrat kresbu pro postranní dlaždici, ale není to nutné. Podrobnější postupy vytváření stop se vzorkem najdete v části Postupy pro vytváření dlaždic vzorků. Více informací o volbách týkajících se stop se vzorkem najdete v části Volby stopy se vzorkem.

  Poznámka:

  Pokud nechcete, aby se při vytváření stopy se vzorkem zobrazoval spoj mezi jednotlivými kusy kresby, vypněte volbu vyhlazení v nabídce Úpravy > Předvolby > Všeobecné (Windows) nebo Illustrator > Všeobecné > Předvolby (Mac OS).

 2. Klikněte na tlačítko Nová stopa v panelu Stopy. Nebo přetáhněte vybranou kresbu do panelu Stopy.
 3. Vyberte typ stopy, který chcete vytvořit, a klikněte na OK.
 4. V dialogovém okně Volby stopy zadejte název stopy, nastavte volby stopy a klikněte na OK.

Změna stopy štětce

 • Chcete-li změnit volby stopy štětce, poklikejte na stopu v panelu Stopy. Nastavte volby stopy a klikněte na OK. Pokud současný dokument obsahuje cesty s tahy štětcem, které používají tuto upravenou stopu štětce, objeví se zpráva. Klikněte na Aplikovat na tahy, chcete-li změnit již existující tahy. Klikněte na Ponechat tahy, chcete-li nechat již existující tahy nezměněné a aplikovat upravenou stopu štětce pouze na nové tahy.
 • Chcete-li změnit kresbu použitou pro rozsévací stopu, objektovou stopu nebo stopu se vzorkem, přetáhněte stopu do kresby a proveďte požadované změny. Pak se stisknutou klávesou Alt (Windows) nebo Option (Mac OS) přetáhněte upravenou stopu štětce na původní stopu v panelu Stopy.
 • Chcete-li změnit cesty s tahy štětce, aniž byste aktualizovali odpovídající stopu, vyberte cestu a klikněte v panelu Stopy na tlačítko Volby pro vybrané objekty nebo vyberte volby pro vybraný objekt z nabídky panelu Stopy (rozbalovací nabídky).

Volby stopy

Můžete určit různé volby pro různé typy stop štětce. Chcete-li změnit volby stopy štětce, poklikejte na stopu v panelu Stopy.

Rozsévací stopy, objektové stopy a stopy se vzorkem mají stejné volby pro vybarvení.

Instanci objektové stopy nebo stopy se vzorkem přizpůsobíte kliknutím na ikonu Volby pro vybrané objekty v panelu Stopy a nastavením voleb stopy. U objektových stop můžete nastavit šířku stopy společně s volbami pro převrácení, vybarvení nebo překrývání. U stop se vzorkem můžete nastavit volby změny měřítka společně s volbami pro převrácení a vybarvení.

Volby kaligrafické stopy štětce

Úhel

Určuje úhel natočení stopy štětce. Přetáhněte šipku v náhledu nebo zadejte hodnotu do pole Úhel.

Zaoblení

Určuje zaoblení stopy štětce. Přetáhněte černý bod v náhledu od středu nebo ke středu nebo zadejte hodnotu do pole Zaoblení. Čím je tato hodnota vyšší, tím je zaoblení větší.

Průměr

Určuje průměr stopy štětce. Použijte jezdec Průměr nebo zadejte hodnotu do pole Průměr.

Rozbalovací seznam vpravo od každé volby umožňuje nastavit proměnlivost tvaru stopy štětce. Vyberte jednu z následujících voleb:

Pevně

Vytvoří stopu s pevně nastaveným úhlem, zaoblením nebo průměrem.

Náhodně

Vytvoří stopu s náhodně se měnícím úhlem, zaoblením nebo průměrem. Zadejte hodnotu do pole Variace, abyste určili rozsah, ve kterém se může charakteristika stopy měnit. Když je například hodnota Průměr 15 a hodnota Variace je 5, může být průměr 10 nebo 20 nebo jakákoli hodnota mezi tím.

Přítlak

Vytvoří stopu, jejíž úhel, zaoblení nebo průměr se mění na základě přítlaku hrotu kreslicího pera tabletu. Tato volba je nejužitečnější při použití pro Průměr. Je dostupná pouze v případě, že máte grafický tablet. Zadejte hodnotu do pole Variace, abyste určili, o kolik může být parametr stopy větší nebo menší původní hodnota. Například když je hodnota Zaoblení 75 % a hodnota Variace 25 %, bude nejslabší tah 50 % a nejsilnější 100 %. Čím je přítlak slabší, tím bude stopa štětce více zkosená.

Kolečko pera

Vytvoří stopu, jejíž průměr se mění na základě manipulace s kolečkem pera. Tato možnost se má používat s retušovacím perem, které má na svém válcovém těle kolečko, a s grafickým tabletem, který toto pero najde.

Náklon

Vytvoří stopu, jejíž úhel, zaoblení nebo průměr se mění na základě sklonu hrotu kreslicího pera tabletu. Tato volba je nejužitečnější při použití pro Zaoblení. Tato volba je dostupná pouze v případě, že máte grafický tablet, který umí detekovat, jak se směr držení pera blíží vertikále.

Směr

Vytvoří štětec, jehož úhel, zaoblení nebo průměr se mění na základě směru pera. Tato volba je nejužitečnější při použití pro ovládání úhlu kaligrafických stop štětců, zejména když používáte stopu jako štětec. Je dostupná pouze v případě, že máte grafický tablet, který umí detekovat směr naklonění pera.

Natočení

Vytvoří stopu, jejíž úhel, zaoblení nebo průměr se mění na základě toho, jak se otáčí hrot kreslicího pera tabletu. Tato volba je nejužitečnější pro ovládání úhlu kaligrafických stop štětců, zejména když používáte stopu jako štětec. Je dostupná pouze v případě, že máte grafický tablet, který umí detekovat tento typ natočení pera.

Volby vybarvení pro rozsévací stopy, objektové stopy a stopy se vzorkem

Barvy, kterými se vybarví rozsévací stopa, objektová stopa nebo stopa se vzorkem, závisí na současné barvě tahu a metodě vybarvení stopy štětce. Chcete-li nastavit způsob vybarvení, vyberte jednu z následujících voleb v dialogovém okně Volby stopy štětce:

Žádné

Zobrazí barvy tak, jak se objevují ve stopě štětce v panelu Stopy. Zvolte Žádná, chcete-li ve stopě štětce zachovat stejné barvy jako v panelu Stopy.

Odstíny

Zobrazí tah štětce v odstínech barvy tahu. Části kresby, které jsou černé, budou v barvě tahu, části, které nejsou černé, budou v odstínech barvy tahu a bílé části zůstanou bílé. Použijete-li jako barvu tahu přímou barvu, generuje tato volba odstíny přímé barvy. Zvolte Odstíny pro stopy, které jsou černobílé, nebo když chcete vybarvit tah štětce přímou barvou.

Odstíny a šedi

Zobrazuje tah štětce v odstínech a šedích barvy tahu. Volba Odstíny a šedi zachová černou a bílou a vše mezi nimi bude směsí od černé přes barvu tahu po bílou. Protože se přidává černá, nebudete možná moci vytisknout tah na jeden výtažek, když použijete Odstíny a šedi s přímou barvou. Odstíny a šedi zvolte pro stopy štětce, které jsou ve stupních šedi.

Posun odstínu

Použije v kresbě stopy štětce klíčovou barvu, která je zobrazena v poli Klíčová barva. (Standardně je klíčová barva hlavní barva v kresbě.) Vše v kresbě stopy, co je vybarvené klíčovou barvou, se změní na barvu tahu. Ostatní barvy v kresbě stopy se změní na barvy, vycházející z barvy tahu. Posun odstínu zachová černou, bílou a šedé. Posun odstínu zvolte pro stopy štětce, které používají více barev. Chcete-li změnit klíčovou barvu, klikněte na kapátko klíčové barvy, pak přesuňte kapátko do náhledu v dialogovém okně a klikněte na barvu, kterou chcete použít jako klíčovou barvu. Barva v poli Klíčová barva se změní. Dalším kliknutím na kapátko ho odznačte.

Chcete-li zobrazit informace o jednotlivých volbách a jejich ukázky, klikněte na možnost Tipy.

Volby rozsévací stopy štětce

Velikost

Určuje velikost objektů.

Mezery

Určuje velikost rozestupů mezi objekty.

Rozptyl

Určuje, jak těsně sledují objekty cestu nezávisle na každé straně cesty. Čím je hodnota větší, tím jsou objekty dále od cesty.

Natočení

Určuje úhel natočení objektů.

Natočení vzhledem k

Nastaví úhel natočení rozptýlených objektů relativně vzhledem ke stránce nebo k cestě. Pokud například vyberete položku Stránka, pak při natočení 0° budou objekty směřovat k hornímu okraji stránky. Když vyberete Cesta, pak při natočení 0° mají objekty směr tečny k cestě.

Rozbalovací seznam vpravo od každé volby umožňuje nastavit proměnlivost tvaru stopy štětce. Vyberte jednu z následujících voleb:

Pevně

Vytvoří stopu štětce s pevně určenou velikostí, mezerami, rozptylem a natočením.

Náhodně

Vytvoří stopu štětce s náhodně se měnící velikostí, mezerami, rozptylem a natočením. Zadejte hodnotu do pole Variace, abyste určili rozsah, ve kterém se může charakteristika stopy měnit. Když je například hodnota Průměr 15 a hodnota Variace je 5, může být průměr 10 nebo 20 nebo jakákoli hodnota mezi tím.

Přítlak

Vytvoří stopu, jejíž úhel, zaoblení nebo průměr se mění na základě přítlaku hrotu kreslicího pera tabletu. Tato volba je dostupná pouze v případě, že máte grafický tablet. Zadejte hodnotu do pole zcela vpravo, nebo použijte jezdec Maximální. Pro nejslabší přítlak na tablet použije volba Přítlak hodnotu Minimální, pro nejsilnější přítlak hodnotu Maximální. Když zvolíte toto nastavení pro Průměr, pak čím je přítlak větší, tím jsou objekty větší.

Kolečko pera

Vytvoří stopu, jejíž průměr se mění na základě manipulace s kolečkem pera. Tato volba je dostupná pouze v případě, že máte grafický tablet s kolečkem pera, které umožňuje detekovat vstup z pera.

Náklon

Vytvoří stopu, jejíž úhel, zaoblení nebo průměr se mění na základě sklonu hrotu kreslicího pera tabletu. Tato volba je dostupná pouze v případě, že máte grafický tablet, který umí detekovat, jak se směr držení pera blíží vertikále.

Směr

Vytvoří stopu, jejíž úhel, zaoblení nebo průměr se mění na základě náklonu hrotu kreslicího pera tabletu. Tato volba je užitečná hlavně, když se používá k ovládání úhlu stopy štětce. Je dostupná pouze v případě, že máte grafický tablet, který umí detekovat směr naklonění pera.

Natočení

Vytvoří stopu, jejíž úhel, zaoblení nebo průměr se mění na základě toho, jak se otáčí hrot kreslicího pera tabletu. Tato volba je užitečná hlavně, když se používá k ovládání úhlu stopy štětce. Je dostupná pouze v případě, že máte grafický tablet, který umí detekovat tento typ natočení pera.

Volby objektové stopy štětce

Šířka

Nastaví šířku kresby relativně vzhledem k původní šířce. Šířku můžete určit s použitím posuvníku volby Šířka. Rozbalovací nabídka Šířka objektové stopy štětce obsahuje volby pera tabletu. Tyto volby slouží k nastavení variací změn velikosti (například volby Přítlak, Kolečko pera, Náklon nebo Natočení). Výchozí šířka objektové stopy je 100 %.

Poznámka: Používáte-li nástroj šířka u konkrétní relace tahu štětcem, všechna data v tabletu se převedou na body šířky. Všimněte si, že v nastavení rozbalovací nabídky Šířka je vybrána volba Šířkové body/profily šířky.

Volby změny velikosti stopy

Zachová proporce kresby při změně velikosti. Dostupné volby jsou: Změnit proporcionálně, Zvětšovat na míru délky tahu, Roztáhnout mezi vodítky.

Směr

Určuje směr kresby vzhledem k čáře. Kliknutím na šipku nastavíte směr: k umístění levé strany kresby slouží konec tahu; k umístění pravé strany kresby slouží konec tahu; k umístění horní části kresby slouží konec tahu; k umístění spodní části kresby slouží konec tahu.

Převrátit podélně nebo Převrátit napříč

Změní orientaci kresby vzhledem k čáře.

Vybarvení

Vyberte barvu stopy a způsob vybarvení. Z rozbalovací nabídky můžete vybrat různé způsoby vybarvení. Patří sem Odstíny, Odstíny a šedi a Posun odstínu.

Překrývání

Překrývání spojů a přehybů okrajů objektu zabráníte výběrem tlačítka Nastavení překrývání .

Podívejte se na video o vylepšených funkcích objektových stop štětců Použití vylepšených objektových stop štětce a stop štětce se vzorkem.

Segmentovaná objektová stopa

Segmentování objektové stopy je schopnost definovat neroztáhnutelnou část konců objektové stopy. Z dialogového okna objektové stopy Volby stopy vyberte volbu Roztáhnout mezi vodítky a v oddíle náhledu dialogového okna nastavte vodítka.

Volby objektové stopy štětce
Volba Roztáhnout mezi vodítky v dialogovém okně objektové stopy Volby stopy

Kresba mezi vodítky je jedinou částí stopy, která se roztáhne či zmenší tak, aby objektová stopa odpovídala délce cesty.

Porovnání mezi segmentovanou objektovou stopou a nesegmentovanou objektovou stopou
Porovnání mezi segmentovanou objektovou stopou a nesegmentovanou objektovou stopou

A. Segmentovaná objektová stopa B. Nesegmentovaná objektová stopa 

Volby stopy štětce se vzorkem

Měřítko

Nastaví velikost dlaždic relativně vzhledem k jejich původní velikosti. Určete změnu velikosti s použitím posuvníku volby Změnit velikost. Rozbalovací seznam Šířka nástroje Stopa se vzorkem obsahuje volby pera tabletu. Tyto volby slouží k nastavení variací změn velikosti (například volby Přítlak, Kolečko pera, Náklon nebo Natočení).

Poznámka: Používáte-li nástroj šířka u konkrétní relace tahu štětce se vzorkem, všechna data v tabletu se převedou na body šířky. Všimněte si, že v rozbalovací nabídce Měřítko pro volby tahu je vybrána volba Šířkové body/profily šířky.

Mezery

Nastaví mezery mezi dlaždicemi.

Tlačítka dlaždic

Umožňují aplikovat různé vzorky na různé části cesty. Klikněte na tlačítko dlaždice, kterou chcete definovat, a vyberte políčko vzorku z rolovacího seznamu. Opakujte to pro další dlaždice, pro které chcete definovat vzorek.

Poznámka: Před nastavením možností štětce se vzorkem je nutné přidat dlaždice se vzorkem, který chcete použít, na panel Vzorky barev. Až vytvoříte stopu štětce se vzorkem, můžete dlaždice vzorků z panelu Vzorník odstranit, pokud je nechcete použít pro další kresby.

Dlaždice ve stopě štětce se vzorkem
Dlaždice ve stopě štětce se vzorkem

A. Postranní dlaždice B. Vnější rohová dlaždice C. Vnitřní rohová dlaždice D. Počáteční dlaždice E. Koncová dlaždice 

Převrátit podélně nebo Převrátit napříč

Změní orientaci vzorku vzhledem k čáře.

Přizpůsobit

Určuje, jak se vzorek přizpůsobí na cestě: Volba Natáhnout prodlouží nebo zkrátí dlaždice se vzorkem tak, aby vyplnily obrys objektu. Tato volba může mít za následek nerovnoměrné vyplnění dlaždicemi. Přidat mezery přidá mezi dlaždice se vzorkem prázdné mezery tak, aby se vzorek aplikoval na cestu rovnoměrně. Aproximovat cestu přizpůsobí dlaždice na co nejblíže aproximovanou cestu, aniž se dlaždice změní. Tato volba neaplikuje vzorek na střed cesty, ale mírně dovnitř nebo vně, aby se zachovalo rovnoměrné vyplnění dlaždicemi.

Volby přizpůsobení
Volby přizpůsobení

A. Natáhnout B. Přidat mezery C. Aproximovat cestu 

Vybarvení

Vyberte barvu stopy a způsob vybarvení. Z rozbalovací nabídky můžete vybrat různé způsoby vybarvení. Patří sem Odstíny, Odstíny a šedi a Posun odstínu.

Podívejte se na video o vylepšených funkcích objektových stop štětců Použití vylepšených objektových stop štětce a stop štětce se vzorkem.

Štětec se štětinami

Štětec se štětinami umožňuje vytvářet tahy štětce vypadajících jako přirozené tahy se štětinami. Pomocí štětce se štětinami lze:

 • Vytvářet přirozené a plynulé stopy, které napodobují efekty malování skutečným štětcem a například vodovými barvami.

 • Vybírejte štětce z předdefinované knihovny, vytvářejte vlastní stopy z kulatých, plochých nebo vějířovitých tvarů hrotů štětců. Také lze nastavit další vlastnosti štětce, např.: délku štětiny, tvrdost a krytí barvou.

Různé tvary štětce se štětinami
Ilustrace, která při kreslení využívá různých tvarů tahů štětce a vlastností

Pokud používáte štětec se štětinami spolu s grafickým tabletem, aplikace Illustrator interaktivně sleduje pohyby pera po tabletu. Ohled je brán na všechny aspekty pera, na jeho orientaci a tlak, a to po celou délku kreslené cesty. Aplikace Illustrator poskytuje výstup, který je utvářen dle polohy pera na ose X, na ose Y, na základě tlaku a sklonu, směru a otáčení.

Při používání tabletu a pera s podporou otáčení se navíc zobrazuje i anotátor kurzoru, který napodobuje hrot vlastního štětce. Anotátor se nezobrazuje, pokud se používají jiná vstupní zařízení, například myš. Anotátor je vypnutý rovněž při používání přesných kurzorů.

Poznámka:

Chcete-li prozkoumat všechny funkce štětce se štětinami, používejte tablet Wacom Intuous 3 nebo novější s kreslicím (6D) perem. Aplikace Illustrator dokáže interpretovat všech šest stupňů volnosti, které tato kombinace zařízení nabízí. Nicméně jiná zařízení včetně pera Wacom Grip a pera objektové stopy nemusejí umět interpretovat některé atributy, například otáčení. Tyto neinterpretované atributy jsou ve výsledných tazích štětce zpracovány jako konstanty.

Používáte-li myš, zaznamenává se pouze pohyb po ose X a Y. Ostatní vstupy, tedy náklon, směr, otáčení a tlak jsou neměnné, takže tahy štětcem jsou rovnocenné a stejné.

U tahů štětce se štětinami se při přetažení nástroje zobrazí zpětná vazba. Tato zpětná vazba ukazuje přibližný vzhled konečného tahu.

Poznámka:

Tahy štětce se štětinami tvoří několik překrývajících se, vyplněných průhledných cest. Tyto cesty, podobně jako jakákoli jiná vyplněná cesta v aplikaci Illustrator, se vzájemně ovlivňují s barvou jiných objektů, včetně cest jiných štětců se štětinami. Vyplnění tahů se však neovlivňuje. Proto se jednotlivé vrstvené tahy štětce se štětinami vrství na sebe a vzájemně ovlivňují, ale jednotlivý tah dopředu a dozadu na daném místě se nijak neovlivňuje a nevrství.

Použití štětce se štětinami

Chcete-li použít štětec se štětinami, postupujte takto:

 1. Vytvořte definici stopy – klikněte na ikonu nové stopy nebo z nabídky panelu Stopy vyberte volbu Nová stopa.

 2. Vyberte možnost Štětec se štětinami a klikněte na tlačítko OK.

  Dialogové okno Volby štětce se štětinami
  Dialogové okno Volby štětce se štětinami

 3. V dialogovém okně Volby štětce se štětinami určete:

  Název

  štětce se štětinami. Maximální délka názvu štětce je 31 znaků.

  Tvar

  Vyberte z deseti různých modelů štětců, kterými docílíte různých kreseb i vzhledu cest kreslených štětcem se štětinami.

  Velikost

  Velikost štětce znamená průměr štětce. Podobně jako průměr štětce pro fyzická média i průměr štětce se štětinami se měří v bodě styku štětce s rukojetí (ochranným kroužkem). Velikost štětce určete posuvníkem nebo ji zadejte přímo do textového pole. Rozsah je od 1 mm do 10 mm.

  Velikost štětce z původní definice štětce se zobrazí v náhledu štětce v panelu Stopy

  Poznámka: Klávesy závorek, [ a ], se používají jako zkratky pro zvětšení nebo zmenšení velikosti. Hranaté závorky se zvětšují nebo zmenšují po 1 mm.

  Délka štětin

  Délka štětin se počítá od bodu, kde se štětiny stýkají s násadou po špičku štětin. Délku štětin lze určit stejně jako ostatní volby štětce se štětinami, tedy posunutím posuvníku délky štětin nebo zadáním přesné hodnoty do pole Délka štětiny (25 % až 300 %).

  Hustota štětin

  Hustotu štětin vyjadřuje počet štětin v určené oblasti násady štětce. Tento atribut můžete nastavit stejně jako jiné volby štětce se štětinami. Pohybuje se od 1 % do 100 % a počítá se na základě velikosti štětce s délky štětiny.

  Tloušťka štětin

  Na výběr je tloušťka štětiny od jemné po hrubou (mezi 1 % až 100 %). Nastavte tloušťku štětin stejně jako ostatní nastavení štětce se štětinami, tedy přetažením posuvníku nebo zadáním hodnoty tloušťky do textového pole.

  Vybarvení – krytí

  Tato volba umožňuje nastavit krytí použité barvy. Krytí barvy lze nastavit v rozmezí 1 % (průhledná) až 100 % (neprůhledná). Určená hodnota krytí je maximální krytí použité u štětce. Pro nastavení neprůhlednosti tahů štětce se štětinami lze použít jako zkratku číselné klávesy [0-9]:

  • 0 = 100

  • 1 = 10 %

  • 9 = 90

  Pokud u jiných případů zadáte například za sebou čísla 35, neprůhlednost bude nastavena na 35 %, zadáte-li za sebou čísla 356, hodnota neprůhlednosti bude nastavena na 56 % (poslední dvě číslice). Jakýkoli řetězec číslic končících na 00 bude nastaven jako 100 %.

  Tuhost

  Tuhost znamená tvrdost štětin. Pokud nastavíte nízkou hodnotu tuhosti štětin, budou štětiny ohebné. Když hodnotu zvýšíte, budou pevnější. Tuhost štětin se nastavuje od 1 % do 100 %.

 4. Pro vytvoření definice stopy s vybraným nastavením klikněte na OK.

Kresbu štětcem se štětinami vytvoříte s použitím vybraného nástroje štětce a definice stopy štětce se štětinami zvolené v panelu Stopy.

Pokud se pokusíte dokument vytisknout, uložit nebo sloučit průhlednost s více než třiceti tahy štětce se štětinami, zobrazí se výstražná zpráva. Tato varování se zobrazují při ukládání, tisku a slučování obsahu souboru.

Dialogové okno Varování
Toto výstražné okno se objeví, když se pokusíte dokument s více než 30 tahy štětce se štětinami vytisknout

Dialogové okno Varování
Toto výstražné okno se objeví, když se pokusíte dokument s více než 30 tahy štětce se štětinami uložit

Dialogové okno Varování
Toto výstražné okno se objeví, když se pokusíte sloučit průhlednost tahů štětce se štětinami v dokumentu s více než 30 tahy štětce se štětinami

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online