Výběr textu

Když vyberete znaky, můžete je upravit, formátovat pomocí panelu Znaky, aplikovat na ně atributy výplně a tahu a změnit jejich průhlednost. Tyto změny můžete aplikovat na jeden znak, řadu znaků nebo na všechny znaky v textovém objektu. Když jsou znaky vybrané, zvýrazní se v okně dokumentu a v panelu Vzhled se objeví slovo „Znaky“.

Když vyberete textový objekt, můžete aplikovat globální volby formátování na všechny znaky v objektu, včetně voleb z panelů Znaky a Odstavec, atributů výplně a tahu a nastavení průhlednosti. Navíc můžete na vybraný textový objekt aplikovat efekty, vícenásobné výplně a tahy nebo masky krytí. (To není možné pro jednotlivě vybrané znaky.) Když je vybraný textový objekt, objeví se kolem něj v okně dokumentu ohraničovací rámeček a v panelu Vzhled se objeví slovo „Text“.

Když vyberete textovou cestu, budete moci nastavit její tvar a aplikovat na ni atributy výplně a tahu. Tato úroveň výběru není dostupná pro bodový text. Když je vybraná textová cesta, objeví se v panelu Vzhled slovo „Cesta“.

Vybírání znaků

 1. Vyberte libovolný textový nástroj a proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Tažením vyberte jeden nebo více znaků. Tažením se stisknutou klávesou Shift výběr rozšíříte nebo zmenšíte.

  • Umístěte ukazatel na slovo a poklikáním toto slovo vyberte.

  • Umístěte ukazatel do odstavce a trojím kliknutím vyberte celý odstavec.

  • Vyberte jeden nebo více znaků a zvolte Výběr > Vše, abyste vybrali všechny znaky v textovém objektu.

Výběr textových objektů

Když vyberete textový objekt, můžete aplikovat globální volby formátování na všechny znaky v objektu, včetně voleb z panelů Znaky a Odstavec, atributů výplně a tahu a nastavení průhlednosti. Navíc můžete na vybraný textový objekt aplikovat efekty, vícenásobné výplně a tahy nebo masky krytí. (To není možné pro jednotlivě vybrané znaky.) Když je vybraný textový objekt, objeví se kolem něj v okně dokumentu ohraničovací rámeček a v panelu Vzhled se objeví slovo „Text“.

 1. Proveďte libovolný z následujících úkonů:
  • V okně dokumentu klikněte na text nástrojem pro výběr nebo nástrojem pro přímý výběr . Kliknutím se stisknutou klávesou Shift vyberte další textové objekty.

  • V panelu Vrstvy najděte textový objekt, který chcete vybrat, a pak klikněte na jeho pravý okraj, mezi cílovým tlačítkem a posuvníkem. Kliknutím se stisknutou klávesou Shift na pravý okraj položek v panelu Vrstvy přidáte nebo odstraníte objekty z existujícího výběru.

  • Chcete-li vybrat všechny textové objekty v dokumentu, zvolte Výběr > Objekt > Textové objekty.

Výběr textové cesty

Když vyberete textovou cestu, budete moci nastavit její tvar a aplikovat na ni atributy výplně a tahu. Tato úroveň výběru není dostupná pro bodový text. Když je vybraná textová cesta, objeví se v panelu Vzhled slovo „Cesta“.

Poznámka:

Vybírání textové cesty je jednodušší, když jste v zobrazení Obrysy.

 1. Vyberte nástroj pro přímý výběr nebo nástroj pro výběr skupiny .
 2. Pokud je vybraný textový objekt, klikněte vně ohraničovacího rámečku objektu, abyste ho odznačili.
 3. Opatrně klikněte na textovou cestu tak, abyste neklikli na znaky. (Pokud kliknete na znak, vyberete místo textové cesty textový objekt.)

Poznámka:

Předvolba Výběr textového objektu pouze pomocí cesty určuje citlivost nástrojů pro výběr, když vybíráte textové objekty v okně dokumentu. Při výběru této předvolby je nutné vybrat text kliknutím přímo na textovou cestu. Je-li zrušeno zaškrtnutí této předvolby, můžete vybrat text kliknutím na text nebo cestu. Tuto předvolbu můžete nastavit, když zvolíte Úpravy > Předvolby > Text (Windows) nebo Illustrator > Předvolby > Text (Mac OS).

Hledání a nahrazování textu

 1. Zvolte Úpravy > Hledat a nahradit.
 2. Zadejte textový řetězec, který chcete hledat, a pokud chcete, také textový řetězec, kterým ho chcete nahradit.

  Z rozbalovacích nabídek vpravo od textových polí Hledat a Nahradit můžete zvolit různé speciální znaky.

 3. Chcete-li nastavit, jak bude Illustrator hledat určený textový řetězec, vyberte libovolné z následujících voleb:

  Rozlišovat malá a VELKÁ

  Hledá pouze textové řetězce, které se shodují s textem v poli Hledat i ve velikosti písmen.

  Hledat celá slova

  Hledá pouze celá slova, která se shodují s textem v poli Hledat.

  Hledat nahoru

  Hledá v souboru zdola nahoru v pořadí překrývání.

  Kontrolovat skryté vrstvy

  Hledá text i ve skrytých vrstvách. Když tato volba není vybraná, Illustrator text ve skrytých vrstvách ignoruje.

  Kontrolovat zamknuté vrstvy

  Hledá text i v zamknutých vrstvách. Když tato volba není vybraná, Illustrator text v zamknutých vrstvách ignoruje.

 4. Kliknutím na Hledat začněte hledat.
 5. Pokud Illustrator najde výskyt textového řetězce, proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Klikněte na Nahradit, chcete-li textový řetězec nahradit, a pak klikněte na Hledat další, abyste našli další výskyt.

  • Klikněte na Nahradit a hledat, chcete-li textový řetězec nahradit a hledat další výskyt.

  • Klikněte na Nahradit vše, chcete-li nahradit všechny výskyty textového řetězce v dokumentu.

 6. Kliknutím na Hotovo zavřete dialogové okno.

  Poznámka:

  Chcete-li najít další výskyt textového řetězce, když je dialogové okno Hledat a nahradit zavřené, zvolte Úpravy > Hledat další.

Změna barvy a vzhledu znaků

Můžete změnit barvu a vzhled textových objektů aplikováním výplní, tahů, nastavení průhlednosti, efektů a grafických stylů. Text zůstane upravitelný, dokud ho nerastrujete.

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Chcete-li změnit vzhled určitých znaků v textovém objektu, vyberte tyto znaky.

  • Chcete-li změnit vzhled všech znaků v textovém objektu nebo aplikovat více výplní a tahů, vyberte textový objekt.

  • Chcete-li změnit výplň nebo tah textové cesty, vyberte textovou cestu.

 2. Podle potřeby aplikujte výplně, tahy, nastavení průhlednosti, efekty a grafické styly.

  Když změníte barvu textového objektu, Illustrator přepíše atributy jednotlivých znaků v textovém objektu.

  Poznámka:

  Chcete-li rychle změnit barvu vybraného textu, použijte ovládací panel.

Panel Znaky – přehled

Panel Znaky (Okna > Text > Znaky) se používá k aplikování voleb pro formátování jednotlivých znaků v dokumentech. Když je vybraný text nebo když je aktivní textový nástroj, můžete k formátování znaků použít také volby v ovládacím panelu.

Panel Znaky
Panel Znaky

A. Nabídka panelu B. Písmo C. Řez písma D. Proklad E. Prostrkání F. Vodorovné měřítko G. Natočení znaků H. Metoda vyhlazení I. Velikost písma J. Vyrovnání párů K. Svislé měřítko L. Posun účaří 
Volby znaků
A. Písmo B. Řez písma C. Velikost písma D. Zarovnat doleva E. Zarovnat na střed F. Zarovnat doprava 

Standardně se v panelu Znaky zobrazují pouze nejběžněji používané volby. Chcete-li zobrazit všechny volby, zvolte Zobrazit volby z nabídky panelu. Nebo klikněte na dvojitý trojúhelník ve štítku panelu, abyste cyklicky přepínali velikosti zobrazení.

Poznámka:

V aplikaci Illustrator CC 2017 můžete snadno pracovat s textovými objekty, které mají stejnou rodinu písma, ale jiné styly (nebo naopak). Pokud jsou například vybrány dva textové objekty s rodinou písma Arial, ale jeden z nich má normální styl a druhý má tučné písmo, zůstane pole stylu prázdné, ale v poli Rodina písma se zobrazí Arial.

Podtržení nebo přeškrtnutí textu

 1. Vyberte text, který chcete podtrhnout nebo přeškrtnout. Pokud nevyberete žádný text, nastavení se aplikuje na nový text, který pak vytvoříte.
 2. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Chcete-li text podtrhnout, klikněte na panelu Znaky na tlačítko Podtržení .

  • Chcete-li text přeškrtnout, klikněte na panelu Znaky na tlačítko Přeškrtnutí .

Výchozí tloušťka podtržení a přeškrtnutí je závislá na velikosti textu.

Aplikování verzálek a kapitálek

Když formátujete text jako kapitálky, Illustrator automaticky použije znaky kapitálek navržené jako součást písma, pokud jsou dostupné. Jinak Illustrator vytvoří umělé kapitálky pomocí zmenšených verzí normálních velkých písmen (verzálek).

Texty s verzálkami nebo kapitálkami
Normální verzálky (nahoře) v porovnání s kapitálkami (dole)

 1. Vyberte znaky nebo textové objekty, které chcete změnit. Pokud nevyberete žádný text, nastavení se aplikuje na nový text, který pak vytvoříte.
 2. Zvolte Verzálky nebo Kapitálky z nabídky panelu Znaky.

Velikost syntetizovaných malých písmen zadáte výběrem možnosti Soubor > Nastavení dokumentu. Ve volbě Kapitálky zadejte procenta původní velikosti písma pro text, který má být formátován jako kapitálky. (Výchozí hodnota je 70 %.)

Poznámka:

Chcete-li změnit velikost písmen textu na velká písmena, malá písmena, střídavá písmena nebo na první velká ve větách, použijte příkaz Text > Malá a velká písmena.

Změna velikosti písmen textu

 1. Vyberte znaky nebo textové objekty, které chcete změnit.
 2. Zvolte jeden z následujících příkazů v podnabídce Text > Změnit malá a velká písmena:

  NA VELKÁ

  Změní všechny znaky na velká písmena (verzálky).

  Poznámka: Příkaz NA VELKÁ způsobí, že volitelné ligatury se vrátí zpět na normální text. K tomu dojde i při použití příkazů Na Střídavá a Na věty, když je volitelná ligatura na začátku slova.

  na malá

  Změní všechny znaky na malá písmena (minusky).

  Na Střídavá

  Změní první písmeno každého slova na velké.

  Na věty

  Změní první písmeno každé věty na velké.

  Poznámka: Příkaz Na věty předpokládá, že znaky tečka (.), vykřičník (!) a otazník (?) označují konce vět. Použití příkazu Na věty může neočekávaně změnit velikost písmen, když jsou tyto znaky použity jinými způsoby, například ve zkratkách, v názvech souborů nebo v adresách URL. Také první písmena vlastních jmen se mohou změnit na malá.

  Tip: Pokud používáte písmo OpenType, můžete pomocí volby Verzálky vytvořit elegantnější text.

Použití stylistických sad

Stylistická sada je skupina alternativ glyfů, které lze aplikovat na vybraný blok textu. Když použijete stylistickou sadu, glyfy definované v sadě nahradí výchozí glyfy písma ve vybraném textu. Název stylistické sady poskytnutý vývojářem písma se zobrazí na různých místech v aplikaci Illustrator. U některých písem aplikace Illustrator zobrazí názvy stylistických sad jako Sada 1, Sada 2 a podobně. Na úsek textu můžete aplikovat více stylistických sad. Chcete-li se dozvědět, jak použít stylistické sady na výběr textu, viz část Speciální znaky.

Následujícím postupem můžete použít stylistické sady na styl znaků nebo styl odstavců.

 1. Vybráním volby Okno > Text > Styly znaků nebo Styly odstavců otevřete panel Styly znaků nebo panel Styly odstavců.

 2. Vyberte možnost Nový znak / Styl odstavce z nabídky panelu.

 3. Vyberte kartu Funkce OpenType v levé části dialogového okna Nový Znak / Styl odstavce.

 4. Klikněte na a zvolte ze seznamu požadované stylistické sady.

  Character-panel--stylistic-sets
  Přidávání stylistických sad do stylu znaků
 5. Klikněte na tlačítko OK.

Nastavení typografických nebo rovných uvozovek

Typografické uvozovky, často také nazývané oblé uvozovky, jsou navržené tak, aby splynuly s křivkami textu. Typografické uvozovky se tradičně používají pro uvozovky a apostrofy. Rovné uvozovky se tradičně používají jako zkratky pro stopy a palce.

 1. Vyberte Soubor > Nastavení dokumentu a proveďte jeden z následujících kroků; pak klikněte na tlačítko OK:
  • Chcete-li používat rovné uvozovky, odznačte volbu Používat typografické uvozovky.

  • Chcete-li používat typografické uvozovky, vyberte Používat typografické uvozovky, zvolte jazyk, pro který chcete uvozovky nastavit, a zvolte volby pro Uvozovky a Jednoduché uvozovky.

   Poznámka: Volby uvozovek můžete nastavit pro více jazyků. Tyto uvozovky se v textu použijí na základě jazyka, který přiřadíte pomocí panelu Znaky nebo předvolby Výchozí jazyk.

   Tip: Chcete-li nahradit rovné uvozovky typografickými, použijte příkaz Typografické znaky.

Nastavení voleb vyhlazení pro text

Když ukládáte kresbu v bitmapovém formátu – například jako JPEG, GIF nebo PNG – Illustrator rastruje všechny objekty s rozlišením 72 obrazových bodů na palec a aplikuje na ně vyhlazení. Pokud ale kresba obsahuje text, nemusí výchozí nastavení vyhlazení vytvořit požadované výsledky. Illustrator nabízí několik voleb specificky pro rastrování textu. Abyste tyto volby využili, musíte textové objekty rastrovat před uložením kresby.

 1. Vyberte textový objekt a proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Chcete-li text rastrovat trvale, zvolte Objekt > Rastrovat.

  • Chcete-li vytvořit rastrovaný vzhled bez změny základní struktury objektu, zvolte Efekt > Rastrovat.

 2. Zvolte volbu vyhlazení:

  Žádné

  Neaplikuje žádné vyhlazení a zachová při rastrování ostré okraje textu.

  Optimalizované kresby (převzorkování)

  Výchozí možnost, která rasterizuje všechny objekty včetně textových objektů v zadaném rozlišení a používá na ně vyhlazování. Výchozí rozlišení je 300 obr. bodů na palec.

  Optimalizovaný text (hinty)

  Aplikuje vyhlazení, které se nejlépe hodí pro text. Vyhlazení redukuje zubatý vzhled okrajů v rastrovaném obraze a dodá textu na obrazovce hladší vzhled. Malý text ale může být obtížněji čitelný.

Vytváření horních a dolních indexů

Text horního indexu a dolního indexu (také nazývaný zvýšený a snížený text) je text menší velikosti, který je posunutý nad nebo pod účaří písma.

Když vytvoříte text jako horní nebo dolní index, Illustrator použije předdefinovanou hodnotu posunu účaří a velikosti písma. Aplikované hodnoty jsou v procentech ze současné velikosti písma a prokladu a jsou založené na nastavení v sekci Text v dialogovém okně Nastavení dokumentu.

Vytvoření horního nebo dolního indexu v normálních písmech

 1. Vyberte text, který chcete změnit. Pokud nevyberete žádný text, převede se na horní nebo dolní index nový text, který pak vytvoříte.
 2. Z nabídky panelu Znaky zvolte Horní index nebo Dolní index. Panel Znaky lze zobrazit z Ovládacího panelu.
  Superscript-and-Subscript-options-in-the-Character-panel-menu_2
  Volby Horní index a Dolní index v nabídce panelu Znaky
  Volby Horní index a Dolní index v nabídce panelu Znaky

  A. CALLOUT_DEFINITION B. CALLOUT_DEFINITION C. CALLOUT_DEFINITION 

Vytvoření horního nebo dolního indexu v OpenType písmech

 1. Vyberte znaky, které chcete převést na horní nebo dolní index. Pokud nevyberete žádný text, nastavení se aplikuje na nový text, který pak vytvoříte.
 2. Zkontrolujte, že je vybrané písmo OpenType. Jedním způsobem jak zjistit, zda je písmo OpenType, je podívat se do nabídky Text > Písmo, kde se u písem OpenType zobrazuje ikona .
 3. V panelu OpenType vyberte volbu z rozbalovací nabídky Poloha:

  Výchozí poloha

  Použije se standardní poloha pro platné písmo.

  Horní index

  Použijí se zvýšené znaky (pokud jsou v platném písmu dostupné).

  Dolní index

  Použijí se snížené znaky (pokud jsou v platném písmu dostupné).

  Čitatel

  Použijí se znaky navržené jako čitatelé zlomku (pokud jsou v platném písmu dostupné).

  Jmenovatel

  Použijí se znaky navržené jako jmenovatelé zlomku (pokud jsou v platném písmu dostupné).

Změna velikosti a polohy pro horní a dolní indexy

 1. Vyberte možnost Soubor > Nastavení dokumentu, zadejte následující hodnoty pro horní a dolní index a potom klikněte na tlačítko OK:
  • Pro Velikost zadejte v procentech velikost písma textu horního a dolního indexu.

  • Pro Polohu zadejte v procentech normálního prokladu, o kolik se posune text horního a dolního indexu.

Převedení textu na obrysy

Text můžete změnit na sadu složených cest neboli obrysů, které můžete upravovat jako libovolný jiný grafický objekt. Text převedený na obrysy je užitečný při změnách vzhledu velkého titulkového textu, ale málokdy se uplatní pro základní text článků nebo jiný text malé velikosti.

Informace o obrysech písma pocházejí z vlastních souborů písem instalovaných v systému. Když vytvoříte z textu obrysy, znaky se převedou na svých současných pozicích; zachovají si veškeré grafické formátování, jako je tah a výplň.

Úpravy tvarů písmen
Úpravy tvarů písmen

A. Původní textový objekt B. Text převedený na obrysy, po rozdělení skupiny a po úpravě 

Poznámka:

Na obrysy nemůžete převést bitmapová písma nebo písma s chráněnými obrysy.

Když převedete text na obrysy, text ztratí hinty – instrukce zabudované do písma nastavující jejich tvary tak, že je systém může optimálně zobrazit nebo tisknout v širokém rozsahu velikostí. Pokud plánujete změnu velikosti textu, nastavte bodovou velikost písma před jeho převodem.

Musíte převést celý text ve výběru; nemůžete převést jedno písmeno v textovém řetězci. Chcete-li převést na obrysy jedno písmeno, vytvořte samostatný textový objekt obsahující pouze toto písmeno.

 1. Vyberte textový objekt.
 2. Zvolte položky Text > Vytvořit obrysy.

Volba stylu číslic v písmu OpenType

 1. Chcete-li změnit styl existujících číslic, vyberte znaky nebo textové objekty, které chcete změnit. Pokud nevyberete žádný text, nastavení se aplikuje na nový text, který pak vytvoříte.
 2. Zkontrolujte, že je vybrané písmo OpenType.
 3. V panelu OpenType vyberte volbu z rozbalovací nabídky Číslice:

  Výchozí číslice

  Použije se standardní styl pro platné písmo.

  Tabulkové

  Použijí se číslice s plnou výškou a se stejnou šířkou (pokud jsou v platném písmu dostupné). Tato volba je vhodná v situacích, kdy je potřeba čísla v řádcích svisle zarovnat, jako v tabulkách.

  Proporcionální

  Použijí se číslice s plnou výškou a s proměnnými šířkami (pokud jsou v platném písmu dostupné). Tato volba se doporučuje pro text, který používá verzálky.

  Proporcionální minuskové

  Použijí se číslice s proměnnou výškou i šířkou (pokud jsou v platném písmu dostupné). Tato volba se doporučuje pro klasický, kultivovaný vzhled v textu, který nepoužívá verzálky.

  Tabulkové minuskové

  Použijí se číslice s proměnnou výškou a s pevnou, stejnou šířkou (pokud jsou v platném písmu dostupné). Tato volba se doporučuje, když chcete klasický vzhled minuskových číslic (starý styl), ale potřebujete je zarovnat ve sloupcích, například ve výroční zprávě.

Formátování zlomků a pořadových číslic v písmech OpenType

Když používáte písmo OpenType, můžete automaticky formátovat pořadové číslice v některých jazycích pomocí znaků v horním indexu (například ). Znaky jako „a“ a „o“ v horním indexu ve španělských slovech segunda () a segundo () se také vysází správně. Můžete také převést čísla oddělená lomítkem (například 1/2) na šikmé zlomky (například ).

 1. Vyberte znaky nebo textové objekty, na které chcete nastavení aplikovat. Pokud nevyberete žádný text, nastavení se aplikuje na nový text, který pak vytvoříte.
 2. Zkontrolujte, že je vybrané písmo OpenType.
 3. V panelu OpenType klikněte na tlačítko Řadové číslovky, abyste zapnuli nebo vypnuli řadové číslovky, nebo na tlačítko Zlomky, abyste zapnuli nebo vypnuli zlomky. Tato tlačítka se uplatní pouze v případě, že jsou v písmu řadové číslovky a zlomky dostupné.

Používání typografických znaků

Příkaz Typografické znaky hledá interpunkční znaky z klávesnice a nahradí je jejich typografickými ekvivalenty. Navíc můžete příkaz Typografické znaky použít, chcete-li globálně vložit ligatury a zlomky, pokud písmo tyto znaky obsahuje.

Poznámka:

Pokud používáte písmo OpenType, použijte k sazbě ligatur a zlomků raději panel OpenType místo dialogového okna Typografické znaky.

 1. Pokud chcete nahradit znaky v určitém textu a ne v celém textu v dokumentu, vyberte požadované textové objekty nebo znaky.
 2. Zvolte Text > Typografické znaky.
 3. Vyberte jednu nebo více z následujících voleb:

  ff, fi, ffi ligatury

  Převede kombinace znaků ff, fi nebo ffi na ligatury.

  ff, fl, ffl ligatury

  Převede kombinace znaků ff, fl nebo ffl na ligatury.

  Typografické uvozovky

  Změní rovné uvozovky z klávesnice na oblé uvozovky.

  Poznámka: Volba Typografické uvozovky vždy nahradí rovné uvozovky oblými, bez ohledu na nastavení voleb Uvozovky a Jednoduché uvozovky v dialogovém okně Nastavení dokumentu.

  Mezery

  Nahradí více mezer za tečkou jednou mezerou.

  En, em pomlčky

  Nahradí dvojitou pomlčku z klávesnice pomlčkou en a trojitou pomlčku z klávesnice širokou pomlčkou em.

  Výpustky

  Nahradí tři tečky z klávesnice znakem výpustka.

  Jednoznakové zlomky

  Nahradí oddělené znaky používané k reprezentaci zlomků jejich jednoznakovými ekvivalenty.

 4. Vyberte v celém dokumentu, chcete-li nahradit textové symboly v celém souboru, nebo Ve vybraném textu, chcete-li nahradit symboly pouze ve vybraném textu.
 5. (Volitelně) Vyberte položku Zpráva o výsledku, chcete-li zobrazit seznam s počty nahrazených symbolů.
 6. Klikněte na OK, abyste vyhledali a nahradili vybrané znaky.