Asijské sazby Adobe

Asijské sazby Adobe vám umožňují vytvářet obsah v jazycích Blízkého východu a jižní Asie. Můžete psát a kombinovat arabštinu, hebrejštinu, angličtinu a další jazyky.

Mezi dostupnými algoritmy sazeb vybíráte z nabídky panelu Odstavec (Okna > Odstavec > nabídka panelu). Můžete například využít Středovýchodní a jihoasijskou jednořádkovou sazbu nebo Středovýchodní a jihoasijskou víceřádkovou sazbu.

Další informace o jiných asijských jazycích podporovaných aplikací Illustrator najdete na stránce Sazby pro asijská písma.

Poznámka:

Pro zobrazení voleb středovýchodního typu písem v rozhraní aplikace Illustrator zvolte možnost Předvolby > Typ > Zobrazit volby indických jazyků.

Středovýchodní a jihoasijské sazby Adobe
Středovýchodní a jihoasijské sazby Adobe

Soubory můžete ukládat pod názvy v arabštině nebo hebrejštině.

Směr textu

Pro vytváření obsahu v arabštině nebo hebrejštině můžete směr psaní zprava doleva (RTL) nastavit jako výchozí směr psaní. U dokumentů, které obsahují i text psaný zleva doprava (LTR), se můžete nyní plynule přepínat mezi oběma směry.

Vyberte z nabídky Odstavec směr odstavce.

Výběr směru odstavce
Výběr směru odstavce

Pokud v tom samém odstavci kombinujete více jazyků, můžete určit směr textu na úrovni znaků. Směr textu na úrovni znaků můžete také určit, chcete-li vložit určitá data nebo čísla.

V nabídce panelu Znaky zvolte požadovaný směr znaků.

Směr znaků
Směr znaků

Typy číslic

Při práci v arabštině nebo hebrejštině můžete vybrat typ používaných číslic. Můžete vybrat mezi arabskými, hindskými a fársíjskými číslicemi.

Ve výchozím nastavení je v arabštině automaticky vybrána hindská verze a v hebrejštině arabské číslice. Pokud je ale potřeba, můžete přepnout do arabských číslic:

  1. Vyberte v zadaném textu příslušné číslice.
  2. Font, v němž se mají číslice zobrazit, vyberte na panelu Znaky (Ctrl+T) v seznamu Číslice.
Výběr typu číslic
Výběr typu číslic

Podpora starších fontů

V tomto vydání softwaru je možné používat i nadále tradičně používané fonty (například fonty AXT). Pro textové prvky se nicméně doporučuje používat novější fonty OpenType.

Ochrana chybějícího glyfu je ve výchozím nastavení aplikace Illustrator zapnuta. V situaci, kdy nejsou v používaném písmu glyfy k dispozici, se text zpracuje automaticky. Pro vypnutí této funkce vyberte položku Předvolby > Typ a zrušte označení volby Povolit ochranu chybějícího glyfu.

Výchozí písma

Při instalaci verze pro Střední východ nebo severní Afriku je ve výchozím nastavení nastaven výchozí font písma podle jazyka instalace. Pokud jste například nainstalovali verzi podporující angličtinu a arabštinu, bude výchozí font písma nastaven na font Adobe Arabic. Obdobně platí, že pokud jste nainstalovali verzi podporující angličtinu a hebrejštinu, bude výchozí font písma nastaven na font Adobe Hebrew.

Automatické vkládání zarovnání kašida

V arabštině se text zarovnává do bloku tím, že se vkládají zarovnání kašida. Kašidy jsou do znaků arabštiny vkládány s cílem tyto znaky prodloužit. Nedochází k úpravám mezer. Chcete-li zarovnávat do bloku odstavce tvořené textem v arabštině, použijte automatické vkládání zarovnání kašida.

Vyberte odstavec a na panelu Odstavec (Okno > Text > Odstavec) vyberte nastavení z rozbalovacího seznamu Vložit zarovnání kašida. K dispozici jsou volby:are:Žádné, Krátké, Střední, Dlouhé a Stylistické. Kašidy se vkládají pouze tehdy, pokud je odstavec zarovnáván do bloku. Toto nastavení nelze použít pro odstavce, které používají nastavení zarovnání.

Chcete-li na určitou skupinu znaků použít zarovnání kašida, vyberte znaky a z nabídky panelu znaků vyberte kašidy.

Automatická zarovnání kašida
Automatická zarovnání kašida

Ligatury

V arabštině můžete na páry znaků automaticky použít ligatury. Ligatury představují topografické zástupné znaky pro určité páry písmen (pokud jsou v daném písmu OpenType k dispozici).

Když z nabídky ovládacího panelu nebo panelu Znaky vyberete volbu Ligatury, vytvoří se standardní ligatura definovaná v písmu.

  1. Vyberte text.
  2. Vyberte položku Okno > OpenType a z nabídky panelu vyberte možnost Standardní ligatury.

Některá písma OpenType ale mohou obsahovat více ozdobných volitelných ligatur, které můžete použít, když zvolíte příkaz Volitelné ligatury. Pro použití těchto ligatur zvolte z nabídky panelu OpenType možnost Volitelné ligatury.

Zapnutí automatických ligatur
Zapnutí automatických ligatur

Kopírování a vložení z aplikace Microsoft Word

Text můžete zkopírovat z aplikace Microsoft Word a přímo ho vložit do dokumentu. Zarovnání a směr vloženého textu se automaticky nastaví na zarovnání a směr textu v arabštině nebo hebrejštině.

Dělení slov

Věty obsahující větší počet slov, než lze umístit na jeden řádek textu, automaticky obtékají i další řádek. Typ zarovnání textu při jeho zalamování občas způsobuje výskyt nadbytečných mezer u řádků, které nejsou estetické nebo lingvisticky správné. Dělení slov vám dává možnost slovo na konci řádku rozdělit pomocí rozdělovníku. Tento způsob rozložení věty způsobí, že věta následující řádek obtéká lépe.

Smíšený text: Na způsob dělení slov ve smíšeném textu má vliv funkce vkládající zarovnání kašida. Když jsou zarovnání kašida zapnuta, vkládají se ve všech vhodných případech a na text, který není v arabštině, se také používá dělení slov. Když je funkce zarovnání kašida vypnuta, onlybude se pro dělení slov brát v úvahu jen text, který není v arabštině.

Poznámka: Když na panelu Znaky vyberete jako jazyk arabštinu, je tato funkce vypnuta.

Text v hebrejštině: Dělení slov je povoleno. Pro zapnutí dělení slov a úpravu nastavení zvolte možnost Okno > Text > Odstavec > nabídka panelu > Dělení slov.

Volby dělení slov
Volby dělení slov

Hledat a nahradit

Uživatelé arabštiny a hebrejštiny mohou v celém textu provádět hledání a nahrazení. Kromě hledání a nahrazování jednoduchého textu můžete také hledat a nahrazovat text s určitými vlastnostmi. Mezi tyto vlastnosti patří diakritická znaménka, kašidy, speciální znaky (například Alef), číslice v různých jazycích (například číslice v  hindštině), a další.

Pro provedení vyhledání a nahrazení zvolte možnost Úpravy > Hledat a nahradit.

Diakritická znaménka

U arabského písma slouží diakritika nebo diakritická znaménka ve formě glyfů a označuje délku souhlásek nebo krátké samohlásky. Diakritické znaménko se umisťuje nad nebo pod písmo. Chcete-li dosáhnout lépe stylizovaného textu (nebo, u některých písem, lepší čitelnosti), můžete nastavit svislou nebo vodorovnou polohu diakritických znamének:

  1. Vyberte text, který obsahuje diakritická znaménka.
  2. Na panelu Znaky změňte polohu diakritických znamének relativně ke skriptu. Můžete měnit hodnoty Nastavení vodorovné polohy diakritických znamének a Nastavení svislé polohy diakritických znamének.
Změna polohy diakritických znamének
Změna polohy diakritických znamének

Glyfy

Uživatelé arabštiny a hebrejštiny mohou používat glyfy z výchozí znakové sady. Pokud ale chcete procházet, vybrat a použít glyf z výchozí znakové sady nebo z jiné znakové sady, použijte panel Glyfy (Text > Glyfy)

Procházení, vybrání a použití glyfů
Procházení, vybrání a použití glyfů