Chcete-li kresbu uspořádat a rozvrhnout, používejte nástroje pro přesný výběr, umisťování a překrývání objektů. Objekty je možné měřit a zarovnávat, seskupit (takže se s nimi pak zachází jako s jedním celkem), selektivně izolovat, zamykat nebo skrývat.

Volby pro výběr a předvolby

Volby pro výběr objektů

Dříve než můžete objekt změnit, musíte ho odlišit od ostatních okolních objektů. To uděláte tím, že objekt vyberete. Jakmile objekt nebo jeho část vyberete, můžete ho upravovat.

V aplikaci Illustrator můžete k vybírání použít následující metody a nástroje:

Izolovaný režim

Umožňuje rychlé izolování vrstvy, podvrstvy, cesty či skupiny objektů ze všech ostatních kreseb v dokumentu. V izolovaném režimu se všechny neizolované objekty v dokumentu zobrazí ztlumeně a nelze je vybrat ani upravit.

Panel Vrstvy

Umožňuje rychle a přesně vybrat jednotlivé objekty nebo více objektů. Můžete vybrat jednotlivý objekt (i když je ve skupině), všechny objekty ve vrstvě a celé skupiny.

Nástroj pro výběr

  Umožňuje vybrat objekty a skupiny kliknutím nebo přetažením. Můžete také vybírat skupiny uvnitř skupin a objekty uvnitř skupin.

Nástroj pro přímý výběr

Umožňuje vybrat jednotlivé kotevní body nebo segmenty cesty kliknutím na ně, nebo vybrat celou cestu nebo skupinu výběrem kteréhokoliv jiného bodu na této položce. Můžete také vybrat jeden nebo více objektů ve skupině objektů.

poznámka: V režimu Obrysy lze pomocí nástroje pro přímý výběr vybrat importované grafiky v blízkosti ukazatele tohoto nástroje. Chcete-li zabránit nechtěnému výběru grafik, zamkněte je nebo je skryjte ještě před provedením výběru.

Nástroj pro výběr skupiny

Umožňuje vybrat objekt uvnitř skupiny, jednu skupinu uvnitř více skupin nebo řadu skupin v kresbě. Každým dalším kliknutím se k výběru přidají všechny objekty z následující skupiny v hierarchii.

Nástroj pro perspektivní výběr

Umožňuje zobrazit text a objekty v perspektivě, přepínat mezi aktivními rovinami, přesouvat objekty v perspektivě a v kolmém směru.

Nástroj laso

Umožňuje vybrat objekty, kotevní body nebo segmenty cesty tažením kolem celého objektu nebo kolem jeho části.

Nástroj kouzelná hůlka

Umožňuje vybrat objekty stejné barvy, se stejnou tloušťkou tahu, stejnou barvou tahu, krytím nebo režimem prolnutí kliknutím na objekt.

Nástroj pro výběr živé malby

Umožňuje vybrat plošky (oblasti ohraničené cestami) a hrany (části cesty mezi průsečíky) nebo skupiny živé malby.

Příkazy pro výběr

(umístěné v nabídce Výběr) Umožňují rychle vybrat nebo zrušit výběr všech objektů a vybrat objekty podle jejich relativní polohy vzhledem k jiným objektům. Můžete vybrat všechny objekty určitého typu nebo ty, které mají společný určitý atribut, a můžete výběry ukládat a načítat. Je také možné vybrat všechny objekty na aktivním kreslicím plátně.

Poznámka:

Naposledy použitý výběrový nástroj (pro výběr, přímý výběr nebo pro výběr skupiny) je možné během práce s jiným typem nástroje dočasně aktivovat stiskem klávesy Ctrl (Windows) nebo Command (Mac OS).

Nastavení předvoleb pro vybírání

Vybírání cest a bodů ve složitých obrazech může být náročné. Pomocí předvoleb Výběr a zobrazení kotevních bodů můžete určit toleranci pro vybírání obrazových bodů a zvolit další volby, které mohou usnadnit vytváření výběrů v určitém dokumentu.

 1. Zvolte Úpravy > Předvolby > Výběr a zobrazení kotevních bodů (Windows) nebo Illustrator > Předvolby > Výběr a zobrazení kotevních bodů (Mac OS).

 2. Určete libovolné z následujících voleb výběru:

  Tolerance

  Určuje rozsah v obrazových bodech pro vybírání kotevních bodů. Vyšší hodnoty zvětší šířku oblasti kolem kotevního bodu, do které můžete kliknout, abyste tento bod vybrali.

  Výběr objektů pouze pomocí cesty

  Určuje, zda můžete vybrat vyplněný objekt kliknutím kdekoli v objektu nebo musíte kliknout na cestu.

  Přitahovat do bodu

  Přitahuje objekty ke kotevním bodům a vodítkům. Určete vzdálenost mezi objektem a kotevním bodem nebo vodítkem, ve které se objekt přitáhne.

Izolování kresby pro úpravy

Izolovaný režim umožňuje izolovat objekty, abyste mohli snadno vybrat a upravit určité objekty nebo jejich části. Můžete izolovat následující položky: vrstvy, podvrstvy, skupiny, symboly, ořezové masky, složené cesty, mřížky přechodů a cesty.

V izolovaném režimu můžete odstranit, nahradit a přidat novou kresbu vzhledem k izolované kresbě. Po ukončení izolovaného režimu bude nahrazená či nová kresba přidána do stejného umístění jako původní izolovaná kresba. Izolovaný režim automaticky zamkne všechny ostatní objekty, takže prováděné úpravy ovlivní pouze objekty v izolované skupině. Není důležité, na které vrstvě se objekt nachází, ani není nutné ručně zamknout nebo skrýt objekty, které nemají být úpravami ovlivněny.

Poznámka:

Když upravujete definici symbolu, symbol se zobrazí v izolovaném režimu. (Viz Úpravy nebo předefinování symbolu.)

Izolování kresby
Izolování skupiny motýla

Je-li izolovaný režim aktivní, zobrazí se izolovaný objekt v plných barvách, zatímco zbytek kresby se zobrazí ztlumeně. V izolovaném režimu se na okraji zobrazí název a umístění izolovaného objektu a panel Vrstvy zobrazí pouze kresbu v izolované podvrstvě či skupině. Když izolovaný režim ukončíte, v panelu Vrstvy se znovu objeví ostatní vrstvy a skupiny.

Izolované objekty lze zobrazit v režimu Obrysy nebo v režimu Náhled.

Podívejte se na video Použití izolovaného režimu k izolování kresby pro úpravy.

Izolování cesty, objektu nebo skupiny

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:

  • S nástrojem pro výběr poklikejte na cestu nebo skupinu.

  • Vyberte skupinu, objekt nebo cestu a klikněte v ovládacím panelu na tlačítko Izolovat vybraný objekt .

  • Klikněte na skupinu pravým tlačítkem (Windows) nebo s klávesou Ctrl (Mac OS) a zvolte příkaz Izolovat vybranou skupinu.

  • Klikněte na cestu pravým tlačítkem (Windows) nebo s klávesou Ctrl (Mac OS) a zvolte příkaz Izolovat vybranou cestu.

  • Vyberte v panelu Vrstvy skupinu, objekt nebo cestu a v nabídce panelu Vrstvy zvolte příkaz Přejít do izolovaného režimu nebo klikněte v ovládacím panelu na tlačítko Izolovat vybraný objekt.

Izolování cesty uvnitř skupiny

 1. Pomocí nástroje pro přímý výběr vyberte cestu nebo ji nastavte jako cíl v panelu Vrstvy.

 2. Klikněte na tlačítko Izolovat vybraný objekt v ovládacím panelu.

Izolování vrstvy a podvrstvy

 1. Vyberte vrstvu nebo podvrstvu v panelu Vrstvy a z nabídky panelu Vrstvy zvolte příkaz Přejít do izolovaného režimu.

Ukončení izolovaného režimu

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Stiskněte klávesu Esc.

  • Klikněte jednou nebo vícekrát na tlačítko Ukončit izolovaný režim (pokud jste izolovali podvrstvu, jedním kliknutím se vrátíte o úroveň zpět, dvěma kliknutími pak ukončíte izolovaný režim).

  • Klikněte kdekoli v pruhu izolovaného režimu.

  • V ovládacím panelu klikněte na tlačítko Ukončit izolovaný režim .

  • Pomocí nástroje pro výběr poklikejte mimo izolovanou skupinu.

  • Klikněte pravým tlačítkem (Windows) nebo s klávesou Ctrl (Mac OS) a zvolte příkaz Ukončit izolovaný režim.

Výběr objektů v pozadí

V aplikaci Illustrator můžete kliknutím se stisknutou klávesou Ctrl (Windows) nebo kliknutím se stisknutou klávesou Cmd (Mac OS) vybrat objekty, které leží pod jinými objekty. Při prvním kliknutím se stisknutou klávesou Ctrl (Windows) nebo Cmd (Mac OS) se ukazatel změní na možnost Vybrat za. Při každém dalším kliknutí s klávesou Ctrl (Windows) nebo Cmd (Mac OS) výběr postupně prochází objekty přímo pod polohou ukazatele.

Poznámka:

Chcete-li tuto volbu vypnout nebo zapnout, klikněte na položky Úpravy > Předvolby > Zobrazení výběru a kotevních bodů (Windows) nebo položky Illustrator > Předvolby > Zobrazení výběru a kotevních bodů (Mac OS). Poté vyberte v části Výběr položky Ctrl+kliknutím vyberete objekty za (Windows) nebo Cmd+kliknutím vyberete objekty za (Mac OS).

Výběr dalšího objektu v pořadí překrývání

Můžete vybrat objekt nad nebo pod vybraným objektem v pořadí překrývání. Tyto příkazy nefungují v izolovaném režimu.

 1. Chcete-li vybrat nejbližší objekt nad nebo pod vybraným objektem, zvolte položky Výběr > Další objekt nad nebo Výběr > Další objekt pod.

Vybírání objektů pomocí panelu Vrstvy

 1. V panelu Vrstvy najděte objekt, který chcete vybrat. Možná budete muset kliknout na trojúhelník, abyste rozbalili vrstvu nebo skupinu, nebo rolovat nahoru nebo dolů v panelu, abyste tento objekt našli.

 2. Proveďte libovolný z následujících úkonů:

  • Chcete-li vybrat jednotlivé objekty, klikněte do sloupce výběru objektů (mezi tlačítkem cíle a posuvníkem). Klikněte se stisknutou klávesou Shift, abyste k výběru přidali objekty nebo je z výběru odebrali.

  • Chcete-li vybrat všechny kresby ve vrstvě nebo ve skupině, klikněte do sloupce výběru u vrstvy nebo u skupiny.

  • Chcete-li vybrat všechny kresby ve vrstvě na základě právě vybrané kresby, zvolte Výběr > Objekt > Vše na stejných vrstvách.

   Vedle všech vybraných položek se v panelu objeví čtverečky v barvě výběru.

Vybírání objektů pomocí nástrojů Výběr, Laso nebo Kouzelná hůlka

Vybírání objektů nástrojem pro výběr

 1. Vyberte nástroj pro výběr .

 2. Proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Klikněte na objekt.

  • Tažením vytvořte rámeček kolem části nebo kolem celého jednoho nebo více objektů.

 3. Chcete-li přidat nebo odebrat objekty z výběru, podržte stisknutou klávesu Shift a klikněte nebo přetáhněte objekty, které chcete přidat nebo odebrat.

  Tip: Když je nástroj pro výběr nad nevybraným objektem nebo skupinou, změní se na . Když je nad vybraným objektem nebo skupinou, změní se na . Když je nad kotevním bodem nevybraného objektu, zobrazí se vedle šipky prázdný čtvereček .

  Vybírání objektů
  Tažením přes objekty je vyberete

Vybírání objektů nástrojem laso

 1. Vyberte nástroj laso .

 2. Táhněte okolo objektů nebo přes objekty.

Vybírání objektů nástrojem kouzelná hůlka

Nástroj kouzelná hůlka se používá k výběru všech objektů se stejnými nebo podobnými atributy výplně (jako je barva nebo vzorek).

Nástroj kouzelná hůlka můžete přizpůsobit tak, aby vybíral objekty na základě tloušťky tahu, barvy tahu, krytí nebo režimu prolnutí. Můžete také změnit toleranci, kterou nástroj kouzelná hůlka používá k určení podobných objektů.

Vybírání objektů na základě barvy výplně nástrojem kouzelná hůlka

 1. Vyberte nástroj kouzelná hůlka .

 2. Proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Chcete-li vytvořit nový výběr, klikněte na objekt s atributy, které chcete vybrat. Vyberou se všechny objekty se stejnými atributy, jako ty, na který jste kliknuli.

  • Chcete-li přidat atributy k současnému výběru, podržte stisknutou klávesu Shift a klikněte na další objekt s atributy, které chcete přidat. Vyberou se také všechny objekty se stejnými atributy, jako ty, na který jste kliknuli.

  • Chcete-li odebrat atributy ze současného výběru, podržte stisknutou klávesu Alt (Windows) nebo Option (Mac OS)a klikněte na objekt s atributy, které chcete z výběru odebrat. Všechny objekty se stejnými atributy se z výběru odeberou.

Přizpůsobení nástroje kouzelná hůlka

 1. Jedním z následujících úkonů otevřete panel Kouzelná hůlka:

  • Poklikejte na nástroj kouzelná hůlka v panelu nástrojů.

  • Zvolte Okna > Kouzelná hůlka.

 2. Chcete-li vybrat objekty podle barvy jejich výplně, vyberte položku Barva výplně, a pak zadejte hodnotu Tolerance od 0 do 255 pro formát RGB nebo od 0 do 100 pro formát CMYK.

  S nízkou hodnotou tolerance se vyberou objekty, které jsou velmi podobné objektu, na který kliknete; při vysoké hodnotě tolerance se vyberou objekty s větším rozsahem vybrané vlastnosti.

 3. Z nabídky panelu Kouzelná hůlka zvolte Zobrazit volby tahu a proveďte libovolný z následujících úkonů:

  • Chcete-li vybrat objekty podle barvy jejich tahu, vyberte položku Barva tahu, a pak zadejte hodnotu Tolerance od 0 do 255 pro formát RGB nebo od 0 do 100 pro formát CMYK.

  • Chcete-li vybrat objekty podle tloušťky jejich tahu, vyberte položku Tloušťka tahu a pak zadejte hodnotu Tolerance od 0 do 1000 bodů.

 4. Z nabídky panelu Kouzelná hůlka zvolte Zobrazit volby průhlednosti a proveďte libovolný z následujících úkonů:

  • Chcete-li vybrat objekty podle průhlednosti, vyberte možnost Krytí, a pak zadejte hodnotu Tolerance od 0 do 100 %.

  • Chcete-li vybrat objekty podle jejich režimu prolnutí, vyberte Režim prolnutí.

Vybírání vyplněných objektů

Předvolba Výběr objektů pouze pomocí cesty určuje, zda můžete vybrat vyplněný objekt kliknutím nástrojem pro výběr nebo pro přímý výběr kdekoliv uvnitř oblasti objektu, nebo zda musíte těmito nástroji kliknout na segment cesty nebo na kotevní bod. Standardně je tato předvolba vypnutá. V některých případech můžete chtít tuto předvolbu zapnout – například když pracujete s překrývajícími se vyplněnými objekty a chcete snadno vybírat spodní objekty.

Poznámka:

Předvolba Výběr objektů pouze pomocí cesty se neuplatní, když vybíráte nevyplněné objekty, nebo když je kresba zobrazená jako obrysy. V těchto případech nemůžete objekt nikdy vybrat kliknutím uvnitř cesty objektu. (Viz Zobrazení kresby jako obrysů.)

Když volba Výběr objektů pouze pomocí cesty není vybraná, kliknutím uvnitř objektu a tažením objekt vyberete a přemístíte.
Když volba Výběr objektů pouze pomocí cesty není vybraná, kliknutím uvnitř objektu a tažením objekt vyberete a přemístíte.

Když je volba Výběr objektů pouze pomocí cesty vybraná, vyberete tažením nástrojem pro přímý výběr body a segmenty uvnitř rámečku.
Když je volba Výběr objektů pouze pomocí cesty vybraná, vyberete tažením nástrojem pro přímý výběr body a segmenty uvnitř rámečku.

 1. Zvolte Úpravy > Předvolby > Výběr a zobrazení kotevních bodů (Windows) nebo Illustrator > Předvolby > Výběr a zobrazení kotevních bodů (Mac OS) a vyberte Výběr objektů pouze pomocí cesty.

Vybírání skupin a objektů ve skupině

Jakmile jsou objekty seskupené, pak výběr kterékoli části skupiny nástrojem pro výběr nebo nástrojem laso vybere celou skupinu. Pokud si nejste jisti, zda je objekt součástí skupiny, vyberte ho nástrojem pro výběr.

Nástroj pro přímý výběr a nástroj laso umožňují vybrat jednotlivou cestu nebo objekt, který je součástí jedné nebo více skupin. Pokud máte skupiny objektů uvnitř jiných skupin, můžete vybrat následující skupinu v hierarchii skupin pomocí nástroje pro výběr skupiny. Každým dalším kliknutím přidáte k výběru další sadu seskupených objektů na následující vyšší úrovni.

Výběr jedné nebo více skupin nástrojem pro výběr

 1. Vyberte nástroj pro výběr .

 2. Proveďte jeden z následujících úkonů pro některý objekt, který je uvnitř skupiny:

  • Klikněte na objekt.

  • Táhněte kolem části objektu nebo kolem celého objektu.

 3. Chcete-li skupinu přidat k výběru nebo odebrat z výběru, podržte stisknutou klávesu Shift a klikněte na skupinu, kterou chcete přidat nebo odebrat.

Vybírání objektů a skupin uvnitř skupin nástrojem pro výběr

 1. Vyberte nástroj pro výběr .

 2. Poklikejte na skupinu. Skupina se zobrazí v izolovaném režimu.

 3. Proveďte libovolný z následujících úkonů:

  • Poklikáním vybírejte dále dolů ve struktuře skupiny.

   Tip: Poklikání je praktický způsob vybírání objektů (na rozdíl od plošek a hran) uvnitř skupiny živé malby.

  • Kliknutím vyberte objekt uvnitř vybrané skupiny.

  • Kreslením přidejte objekt do vybrané skupiny.

 4. Poklikejte mimo skupinu, abyste skupinu odznačili.

Výběr jednoho objektu uvnitř skupiny

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Vyberte nástroj pro výběr skupiny a klikněte na objekt.

  • Vyberte nástroj laso a táhněte okolo nebo přes cestu objektu.

  • Vyberte nástroj pro přímý výběr a klikněte uvnitř objektu nebo tažením vytvořte označovací rámeček kolem části nebo celé cesty objektu.

 2. Chcete-li objekt nebo skupinu přidat k výběru nebo vyjmout z výběru (pomocí libovolného nástroje pro výběr), podržte Shift a vyberte objekt, který chcete přidat nebo odebrat.

Výběr objektů a skupin nástrojem pro výběr skupiny

 1. Vyberte nástroj pro výběr skupiny a klikněte na objekt, který je uvnitř skupiny, kterou chcete vybrat. Objekt se vybere.

 2. Chcete-li vybrat nadřízenou skupinu objektu, klikněte znovu na stejný objekt.

 3. Klikněte znovu na stejný objekt, chcete-li vybrat další skupiny, které jsou seskupené s vybranou skupinou, až vyberete vše, co chcete zahrnout do výběru.

  Výběr skupiny
  Prvním kliknutím nástrojem pro výběr skupiny se vybere objekt ve skupině (vlevo); druhým kliknutím se vybere skupina objektu (vpravo).

  Výběr skupiny
  Třetím kliknutím se do výběru přidá další skupina (vlevo); čtvrtým kliknutím se přidá třetí skupina (vpravo).

Výběr plošek nebo hran ve skupině živé malby

Plošky a hrany ve skupinách živé malby se vybírají pomocí nástroje pro výběr živé malby. Pokud chcete vybrat celou skupinu živé malby, jednoduše na ni klikněte nástrojem pro výběr.

 1. Vyberte nástroj pro výběr živé malby .

 2. Umístěte nástroj nad skupinu živé malby, až se zvýrazní ploška nebo hrana, kterou chcete vybrat. (Když je nástroj pro výběr živé malby nad hranou, nástroj se změní na .)

 3. Proveďte libovolný z následujících úkonů:

  • Kliknutím vyberte zvýrazněnou plošku nebo hranu.

  • Tažením nakreslete rámeček kolem více plošek nebo hran. Do výběru se zahrne každá ploška nebo hrana, která je úplně nebo částečně obklopena rámečkem.

  • Poklikejte na plošku nebo hranu, abyste vybrali všechny propojené plošky/hrany se stejnou barvou (postupné vybírání).

  • Třikrát klikněte na plošku nebo hranu, abyste vybrali všechny plošky/hrany se stejnou barvou (vybírání stejných).

   Tip: Pokud máte potíže při vybírání malé plošky nebo hrany, zvětšete zobrazení nebo nastavte volby nástroje pro výběr živé malby tak, aby vybíral pouze výplně nebo tahy.

 4. Chcete-li přidat nebo odebrat plošky a hrany z výběru, podržte stisknutou klávesu Shift a klikněte na plošky/hrany, které chcete přidat nebo odebrat.

  Poznámka:

  Chcete-li přepnout na nástroj kapátko a vytvořit vzorky výplní a přeškrtnutí, klikněte se stisknutou klávesou Alt (Windows) nebo Option (Mac OS) na požadovanou výplň nebo přeškrtnutí.

Volby nástroje pro výběr živé malby

Volby nástroje pro výběr živé malby zobrazíte poklikáním na tento nástroj v panelu nástrojů.

Vybírat výplně

Vybere plošky (oblasti uvnitř hran) ve skupinách živé malby.

Vybírat tahy

Vybere hrany ve skupinách živé malby.

Zvýraznění

Zvýrazní plošku nebo hranu, nad kterou je právě kurzor.

Barvy

Nastaví barvu zvýraznění. Můžete zvolit barvu z nabídky nebo kliknout na vzorek barvy a určit vlastní barvu.

Šířka

Určuje šířku zvýraznění výběru.

Výběr objektů podle charakteristik

Můžete vybrat objekty na základě různého seskupení, například podle atributů formátování, podle vrstvy nebo podle typu, jako jsou tahy štětce nebo ořezové masky.

 1. Chcete-li vybrat všechny objekty v souboru, zvolte položky Výběr > Vybrat vše. (Chcete-li zrušit výběr všech objektů, zvolte položky Výběr > Zrušit výběr.)

  Poznámka:

  Jakýmkoliv nástrojem pro výběr můžete také odznačit všechny objekty, když kliknete nebo táhnete ve vzdálenosti alespoň 2 obrazové body od kteréhokoli objektu.

 2. Chcete-li vybrat všechny objekty se stejnými atributy, vyberte jeden objekt s požadovaným atributem, zvolte možnost Výběr > Stejné a pak vyberte atribut ze seznamu: Režim prolnutí, Výplň a tah, Barva výplně, Krytí, Barva tahu, Tloušťka tahu, Styl, Instance symbolu nebo Řada svázaných bloků.

  Řada svázaných bloků automaticky zvolí rámečky řetězeného textu. Můžete vybrat jeden z textových rámečků a tento příkaz použít k výběru všech textových rámečků svázaných s tímto textovým rámečkem. Více informací najdete v části Zřetězení textu mezi objekty.

  Poznámka:

  K výběru všech objektů se stejnou barvou, tloušťkou tahu, barvou tahu, krytím nebo režimem prolnutí můžete také použít nástroj kouzelná hůlka.

 3. Chcete-li vybrat všechny objekty určitého typu, zrušte výběr všech kreseb, zvolte položky Výběr > Objekt, a pak zvolte typ objektu (Tahy štětce, Ořezové masky, Osamocené body nebo Textové objekty).

Opakování, invertování nebo ukládání výběru

Opakování nebo invertování výběru

 • Chcete-li zopakovat naposledy použitý příkaz pro výběr, zvolte položky Výběr > Vybrat znovu.

 • Chcete-li vybrat všechny nevybrané objekty a zrušit výběr všech vybraných objektů, zvolte položky Výběr > Doplněk.

Uložení výběru

 1. Vyberte jeden nebo více objektů a zvolte Výběr > Uložit výběr.

 2. V dialogovém okně Uložit výběr zadejte název do textového pole Název a klikněte na OK.

  Uložený výběr můžete znovu načíst, když zvolíte název výběru z dolního konce nabídky Výběr. Výběr můžete také odstranit nebo přejmenovat, když zvolíte Výběr > Upravit výběr.