Přečtěte si, jak upravovat, měnit tvar, vyhlazovat a zjednodušovat cesty pomocí různých nástrojů, které jsou v aplikaci Illustrator k dispozici.

Výběr cest, segmentů a kotevních bodů

Než budete měnit tvar cesty nebo ji upravovat, musíte vybrat její kotevní body, segmenty nebo jejich kombinaci.

Výběr kotevních bodů

Proveďte libovolný z následujících úkonů:

 • Pokud body vidíte, vyberete je tak, že na ně kliknete nástrojem pro přímý výběr . Kliknutím se stisknutou klávesou Shift vyberte více bodů.
 • Vyberte nástroj pro přímý výběr a tažením vytvořte ohraničovací rámeček kolem kotevních bodů. Tažením se stisknutou klávesou Shift kolem dalších kotevních bodů je vyberte.
 • Kotevní body můžete vybrat z vybraných nebo nevybraných cest. Přesuňte nástroj pro přímý výběr na kotevní bod a ukazatel se změní na zvětšený prázdný čtverec v případě nevybraných cest a na vyplněný čtverec v případě vybraných cest, a poté klikněte na kotevní bod. Kliknutím se stisknutou klávesou Shift na další kotevní body je vyberte.
 • Vyberte nástroj laso  a táhněte jím kolem kotevních bodů. Tažením se stisknutou klávesou Shift kolem dalších kotevních bodů je vyberte.

Výběr segmentů cesty

Proveďte libovolný z následujících úkonů:

 • Vyberte nástroj pro přímý výběr a klikněte do 2 obrazových bodů segmentu nebo přetáhněte výběr přes část segmentu. Kliknutím nebo tažením se stisknutou klávesou Shift kolem dalších segmentů cesty tyto segmenty vyberte.
 • Vyberte nástroj laso  a táhněte jím kolem části segmentu cesty. Tažením se stisknutou klávesou Shift kolem dalších segmentů cesty je vyberte.

Výběr všech kotevních bodů a segmentů cesty

 • Vyberte nástroj pro přímý výběr nebo nástroj laso.
 • Táhněte kolem celé cesty.

Pokud je cesta vyplněná, můžete také kliknout dovnitř cesty nástrojem pro přímý výběr a tím vybrat všechny kotevní body.

Kopírování cesty

Vyberte cestu nebo segment nástrojem pro výběr nebo nástrojem pro přímý výběr, a proveďte jeden z následujících úkonů:

 • Pomocí standardních funkcí nabídky zkopírujte a vložte cesty v rámci aplikace nebo mezi aplikacemi.
 • Stiskněte a držte klávesu Alt (Windows) nebo Option (macOS) a přetáhněte cestu na požadované místo.

Přidávání a odstraňování kotevních bodů

Přidání kotevních bodů vám umožní lépe nastavit tvar cesty nebo může prodloužit otevřenou cestu. Nepřidávejte však více bodů, než je nutné, cesta je pak zbytečně složitá. Cesty s menším počtem bodů se snáze upravují, zobrazují i tisknou. Složitost cesty můžete snížit odstraněním nepotřebných bodů. 

Přidání nebo odstranění kotevního bodu

Postup přidání kotevního bodu:

 • Vyberte nástroj Pero  nebo Přidat kotevní bod .
  Poznámka: Nástroj pero se po umístění na vybranou cestu změní na nástroj pro přidání kotevního bodu.
 • Klikněte na segment cesty.

Postup odstranění kotevního bodu:

 • Vyberte nástroj Pero nebo nástroj Odstranit kotevní bod  a klikněte na kotevní bod.
  Poznámka: Nástroj Pero se po umístění na kotevní bod změní na nástroj pro odstranění kotevního bodu.
 • Vyberte bod nástrojem pro přímý výběr a v ovládacím panelu klikněte na tlačítko Odstranit vybrané kotevní body .

Poznámka:

K odstranění kotevních bodů nepoužívejte klávesy Delete, Backspace ani příkazy Úpravy > Vyjmout nebo Úpravy > Vymazat. Tyto klávesy a příkazy odstraní i segmenty čáry spojené s tímto bodem.

Vyhledání a odstranění osamocených kotevních bodů

Osamocené kotevní body jsou jednotlivé body, které nejsou spojené s dalšími kotevními body. Je dobrým zvykem osamocené kotevní body najít a odstranit.

 1. Odznačte všechny objekty.

 2. Zvolte Výběr > Objekt > Osamocené body.

 3. Zvolte Úpravy > Vyjmout nebo Úpravy > Odstranit nebo na klávesnici stiskněte Delete nebo Backspace.

Vypnutí nebo dočasné potlačení automatického přepínání nástroje pero

Automatické přepínání na nástroj pro přidání kotevního bodu nebo na nástroj pro odstranění kotevního bodu lze dočasně potlačit nebo úplně vypnout.

 • Chcete-li přepínání dočasně potlačit, podržte při umísťování nástroje pero nad vybranou cestu nebo kotevní bod stisknutou klávesu Shift. To je užitečné, když chcete začít novou cestu nad existující cestou. Aby klávesa Shift neomezovala pohyb nástroje pero, uvolněte klávesu Shift dříve než tlačítko myši.

 • Chcete-li přepínání úplně vypnout, zvolte položky Úpravy > Předvolby > Obecné (Windows) nebo Illustrator > Předvolby > Obecné (Mac OS) a vyberte položku Nepřepínat pero na +/-.

Vytvoření jednoduché a hladké cesty

Aplikace Illustrator poskytuje funkce k vyhlazení vzhledu a zjednodušení cest odstraněním nadbytečných kotevních bodů. Další informace najdete v tématu Zjednodušení cesty.

Zprůměrování polohy kotevních bodů

 1. Vyberte dva nebo více kotevních bodů (na stejné cestě nebo na různých cestách).

 2. Zvolte postupně možnosti Objekt > Cesta > Průměrovat.

 3. Zvolte, zda se má průměrovat jen podél vodorovné osy (X), jen podél svislé osy (X) nebo podél obou, a klikněte na OK.

Převedení bodů na cestu

Body na cestě můžete převádět z rohových na hladké a naopak. Pomocí voleb v ovládacím panelu můžete rychle převést více kotevních bodů. Nástrojem pro změnu kotevního bodu lze pro převod vybrat jen jednu stranu bodu, a převedením bodu tak velmi přesně změnit tvar křivky.

Převedení jednoho nebo více kotevních bodů pomocí ovládacího panelu

Chcete‑li použít volby v ovládacím panelu pro převod bodů ukotvení, vyberte pouze příslušné body ukotvení, nikoli celý objekt. Pokud vyberete více objektů, jeden z nich musí být vybraný jen částečně. Když jsou vybrané celé objekty, volby v ovládacím panelu se změní na volby, které se vztahují na celý objekt.

 1. Chcete‑li převést jeden nebo více rohových bodů na hladké body, vyberte požadované body a pak na ovládacím panelu klikněte na tlačítko Převést vybrané kotevní body na hladké .

 2. Chcete‑li jeden nebo více hladkých bodů převést na rohové body, vyberte požadované body a pak v ovládacím panelu klikněte na tlačítko Převést vybrané kotevní body na rohové .

Přesné převedení kotevního bodu pomocí nástroje pro změnu kotevního bodu

 1. Vyberte celou cestu, kterou chcete upravit, abyste viděli její kotevní body.

 2. Vyberte nástroj pro změnu kotevního bodu .

 3. Umístěte nástroj pro změnu kotevního bodu nad kotevní bod, který chcete převést, a proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Chcete-li změnit rohový bod na hladký bod, vytáhněte směrový bod z rohového bodu.

  Nástroj pro změnu kotevního bodu
  Vytvoření hladkého bodu vytažením směrového bodu z rohového bodu

  • Chcete‑li změnit hladký bod na rohový bod bez směrových úseček, klikněte na hladký bod.

  Nástroj pro změnu kotevního bodu
  Vytvoření rohového bodu kliknutím na hladký bod

  • Chcete‑li změnit hladký bod na rohový bod s nezávislými směrovými úsečkami, přetáhněte jeden ze směrových bodů.

  Nástroj pro změnu kotevního bodu
  Změna hladkého bodu na rohový bod

  • Chcete‑li změnit rohový bod bez směrových úseček na rohový bod s nezávislými směrovými úsečkami, nejdříve vytáhněte směrový bod z rohového bodu (tím z něj uděláte hladký bod se směrovými úsečkami). Uvolněte pouze tlačítko myši (nepouštějte klávesy, které jste případně použili pro přepnutí na nástroj pro změnu kotevního bodu), a pak přetáhněte jeden ze směrových bodů.

Vymazání kresby

Části kresby můžete vymazat nástrojem pro mazání cest, nástrojem guma nebo gumou na peru tabletu Wacom. Nástroj pro mazání cest umožňuje mazat části cesty tažením podél cesty. Tento nástroj je užitečný, když chcete vymazat určitý segment cesty, například jednu stranu trojúhelníka. Nástroj guma a také guma na peru tabletu Wacom umožňuje vymazat jakoukoli oblast kresby bez ohledu na její strukturu. Nástroj guma lze používat na cesty, složené cesty, cesty uvnitř skupin živé malby a ořezové cesty.

Vymazání kresby
Použití nástroje mazání cest k vymazání části cesty (vlevo), použití nástroje guma k vymazání části seskupeného objektu (vpravo)

Vymazání části cesty nástrojem pro mazání cest

 1. Vyberte objekt.

 2. Vyberte nástroj pro mazání cest .

 3. Táhněte nástrojem podél segmentu cesty, který chcete vymazat. Abyste dosáhli dobrých výsledků použijte při tažení jeden plynulý pohyb.

Mazání objektů nástrojem guma

 1. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li vymazat určité objekty, vyberte je nebo je otevřete v izolovaném režimu.

  • Chcete-li vymazat jakýkoli objekt na kreslicí ploše, nechte všechny objekty nevybrané.

  Když není nic vybráno, nástroj guma maže ve všech vrstvách.

 2. Vyberte nástroj guma .

 3. (Volitelně) Poklepejte na nástroj guma a nastavte požadované volby.

 4. Táhněte přes plochu, kterou chcete vymazat. Nástroj můžete regulovat libovolným z následujících způsobů:

  • Chcete-li nástroj guma omezit jen na svislý, vodorovný nebo diagonální směr, držte při přetahování stisknutou klávesu Shift.

  • Chcete-li vytvořit kolem určité oblasti rámeček výběru a vymazat vše uvnitř této oblasti, držte při přetahování stisknutou klávesu Alt (Windows) nebo Option (Mac OS). Chcete‑li tvar rámečku výběru omezit na čtverec, držte při přetahování stisknuté klávesami Alt + Shift (Windows) nebo Option + Shift (Mac OS).

Mazání objektů gumou pera tabletu Wacom

Když pero otočíte, automaticky se aktivuje nástroj guma. Když pero otočíte zase zpět, znovu se aktivuje naposledy používaný nástroj.

 • Otočte pero a táhněte přes oblast, kterou chcete vymazat. Zvyšte tlak, chcete‑li vymazanou cestu rozšířit. (Nejdříve je nutné zapnout volbu Přítlak pera v dialogu voleb nástroje guma.)

Volby nástroje guma

Po poklepání na nástroj guma v panelu nástrojů můžete změnit jeho volby.

Poznámka:

Průměr můžete také kdykoli změnit stisknutím klávesy ] (zvětšení) nebo [ (zmenšení).

Úhel

Určuje úhel natočení nástroje. Přetáhněte šipku v náhledu nebo zadejte hodnotu do textového pole Úhel.

Zaoblení

Určuje zaoblení pro nástroj. Přetáhněte černý bod v náhledu od středu nebo ke středu nebo zadejte hodnotu do textového pole Zaoblení. Čím je tato hodnota vyšší, tím je zaoblení větší.

Průměr

Určuje průměr nástroje. Použijte jezdec Průměr nebo zadejte hodnotu do textového pole Průměr.

Rozbalovací seznam vpravo od každé volby umožňuje nastavit proměnlivost tvaru nástroje. Vyberte jednu z následujících voleb:

Pevně

Použije pevně daný úhel, zaoblení nebo průměr.

Náhodně

Použije náhodně se měnící úhel, zaoblení nebo průměr. Zadejte hodnotu do textového pole Variace, abyste určili rozsah, ve kterém se může charakteristika stopy měnit. Když je například hodnota Průměr 15 a hodnota Variace je 5, může být průměr 10 nebo 20 nebo jakákoli hodnota mezi tím.

Přítlak

Mění úhel, zaoblení nebo průměr podle přítlaku hrotu kreslicího pera tabletu. Tato volba je nejužitečnější při použití pro Průměr. Je dostupná pouze v případě, že máte grafický tablet. Zadejte hodnotu do textového pole Variace, abyste určili, o kolik může být parametr stopy větší nebo menší původní hodnota. Například když je hodnota Zaoblení 75 % a hodnota Variace 25 %, bude nejslabší tah 50 % a nejsilnější 100 %. Čím je přítlak slabší, tím bude stopa štětce více zkosená.

Kolečko pera

Průměr stopy se mění podle manipulace s kolečkem pera.

Náklon

Mění úhel, zaoblení nebo průměr podle sklonu kreslicího pera tabletu. Tato volba je nejužitečnější při použití pro Zaoblení. Je dostupná pouze v případě, že máte grafický tablet, který umí detekovat směr naklonění pera.

Směr

Mění úhel, zaoblení nebo průměr podle přítlaku hrotu kreslicího pera tabletu. Tato volba je nejužitečnější při použití pro ovládání úhlu kaligrafických stop štětců, zejména když používáte stopu jako štětec. Tato volba je dostupná pouze v případě, že máte grafický tablet, který umí detekovat, jak se směr držení pera blíží vertikále.

Natočení

Mění úhel, zaoblení nebo průměr podle natočení hrotu kreslicího pera tabletu. Tato volba je nejužitečnější pro ovládání úhlu kaligrafických stop štětců, zejména když používáte stopu jako štětec. Je dostupná pouze v případě, že máte grafický tablet, který umí detekovat tento typ natočení pera.

Rozdělení cesty

Cesta se dá rozdělit v libovolném kotevním bodu nebo podél libovolného segmentu. Při rozdělování cesty si pamatujte:

 • Pokud chcete rozdělit uzavřenou cestu na dvě otevřené cesty, musíte ji rozdělit na dvou místech. Pokud rozdělíte uzavřenou cestu pouze v jednom místě, výsledkem bude jedna cesta s mezerou.

 • Každá výsledná cesta po rozdělení převezme nastavení původní cesty, například tloušťku tahu a barvu výplně. Zarovnání tahu je automaticky vynulováno na střed.

 1. (Volitelně) Vyberte cestu, aby se zobrazily její aktuální kotevní body.

 2. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Vyberte nástroj nůžky a klepněte na cestu v místě, kde ji chcete rozdělit. Když cestu rozdělíte uprostřed segmentu, vytvoří se dva nové koncové body ležící na sobě a jeden z nich bude vybraný.
  • Vyberte nástroj nůž a umístěte ukazatel nad objekt. Řezy vytvořené pomocí nástroje nůž se na objektu jeví jako tahy.
  • Vyberte kotevní bod, ve kterém chcete cestu rozdělit, a pak v ovládacím panelu klikněte na tlačítko Rozříznout cestu ve vybraných kotevních bodech . Když cestu rozdělíte v kotevním bodě, vytvoří se nad původním bodem nový kotevní bod a jeden z těchto kotevních bodů bude vybraný.

  Podrobnosti naleznete v tématu Vyjímání, rozdělování a ořezávání objektů.

 3. Nový kotevní bod nebo segment cesty můžete upravit pomocí nástroje pro přímý výběr.

Zapojte se do konverzace

Ask the community

Seznámili jsme vás s různými způsoby úpravy, změny tvaru, vyhlazování a zjednodušování cest v aplikaci Illustrator. 

Pokud máte dotaz nebo se chcete podělit o svůj nápad, zapojte se do komunity aplikace Adobe Illustrator. Budeme rádi za vaši účast.