Kreslení s použitím nástroje pero

Kreslení přímých segmentů čáry nástrojem pero

Nejjednodušší cesta, kterou můžete nástrojem pero nakreslit, je rovná čára. Vytvoříte ji tak, že klepnutím nástrojem pero umístíte dva kotevní body. Dalšími klepnutími vytvoříte cestu složenou z přímých segmentů, které jsou spojené rohovými body.

Nástroj pero
Klepnutím nástrojem pero se vytváří rovné úseky.

 1. Vyberte nástroj pero ().

 2. Umístěte kurzor pera tam, kde má přímý úsek začínat, a klepnutím určete první kotevní bod (netáhněte).

  Poznámky:

  • První segment se neobjeví, dokud klepnutím nevytvoříte druhý kotevní bod. 
  • Pokud se objeví směrové úsečky, znamená to, že jste omylem nástrojem pero potáhli; zvolte Úpravy > Zpět a klikněte znovu.
 3. Klepněte znovu na místo, kde má segment končit (klepněte se stisknutou klávesou Shift, chcete-li omezit úhel segmentu na násobky 45°).

 4. Dalšími klepnutími vytvořte kotevní body pro další přímé úseky.

  Poslední přidaný kotevní bod se vždy zobrazí jako plný čtvereček, což označuje, že je vybraný. Dříve definované kotevní body se při přidání dalších kotevních bodů změní na prázdné čtverečky a nebudou již vybrané.

 5. Dokončete cestu jedním z následujících úkonů:
  • Chcete-li cestu uzavřít, umístěte nástroj pero nad první (prázdný) kotevní bod. Když je nástroj pero správně umístěn, zobrazí se vedle jeho ukazatele malý kroužek . Klepnutím nebo tažením cestu uzavřete.
  • Chcete-li nechat cestu otevřenou, Ctrl-klikněte (Windows) nebo Command-klikněte (macOS) kdekoliv mimo všechny objekty.
  • Chcete-li nechat cestu otevřenou, můžete také vybrat jiný nástroj nebo zvolit příkaz Výběr > Odznačit. Můžete také cestu ponechat otevřenou stisknutím klávesy Enter nebo Return.

Kreslení křivek nástrojem pero

Křivku vytvoříte přidáním kotevního bodu v místě, kde se mění směr křivky a tažením za směrové úsečky křivku vytvarujete. Délka a sklon směrových úseček určuje tvar křivky.

Úpravy křivek budou snadnější a počítač je bude rychleji vykreslovat a tisknout, pokud je nakreslíte s co nejmenším možným počtem kotevních bodů. Použití příliš velkého počtu bodů může způsobit vznik nežádoucích hrbolů na křivce. Místo toho kreslete kotevní body daleko od sebe a naučte se tvarovat křivky nastavením délky a úhlů směrových úseček.

 1. Vyberte nástroj pero.
 2. Umístěte nástroj pero tam, kde má křivka začínat a podržte stisknuté tlačítko myši. Objeví se první kotevní bod a ukazatel nástroje pero se změní na šipku.

 3. Tažením nastavte sklon vytvářeného křivkového segmentu a pak tlačítko myši uvolněte.

  Obvykle se směrová úsečka táhne zhruba do třetiny vzdálenosti k následujícímu kotevnímu bodu, který plánujete nakreslit. (Později můžete upravit směrové úsečky na jedné nebo na obou stranách.)

  Podržte stisknutou klávesu Shift, chcete-li omezit nástroj na násobky 45°.

  Kreslení prvního bodu na křivce
  Kreslení prvního bodu na křivce

  A. Umístění nástroje pero B. Začátek tažení (se stisknutým tlačítkem myši) C. Prodloužení směrových úseček tažením 
 4. Umístěte nástroj pero tam, kde má zakřivený segment končit, a proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Chcete-li vytvořit křivku tvaru C, táhněte v opačném směru než má předcházející směrová úsečka. Pak uvolněte tlačítko myši.

  Kreslení druhého bodu na křivce
  Kreslení druhého bodu na křivce

  • Chcete-li vytvořit křivku tvaru S, táhněte stejným směrem, jaký má předcházející směrová úsečka. Pak uvolněte tlačítko myši.

  Kreslení křivky tvaru S
  Kreslení křivky tvaru S

  Poznámka:

  Stiskněte klávesu Command/Ctrl a přetáhněte táhla hladkého bodu, abyste jim při kreslení křivky nastavili různou délku.

  Drag-inequal-handles
  Tažení nestejných táhel při kreslení křivek

  A. Protilehlá táhla jsou stejná a párová B. Po stisku Command/Ctrl jsou protilehlá táhla nestejná a spárovaná 
 5. Pokračujte v tažení nástrojem pero z různých míst a tím vytvořte za sebou jdoucí hladké křivky. Všimněte si, že kotevní body umísťujete na začátek a konec každé křivky, ne na špičku křivky.

  Poznámka:

  Chcete-li rozdělit směrové úsečky kotevního bodu, přetáhněte směrové úsečky se stisknutou klávesu Alt (Windows) nebo Option (macOS).

 6. Dokončete cestu jedním z následujících úkonů:

   

  • Chcete-li cestu uzavřít, umístěte nástroj pero nad první (prázdný) kotevní bod. Když je nástroj pero správně umístěn, zobrazí se vedle jeho ukazatele malý kroužek . Klepnutím nebo tažením cestu uzavřete.
  • Chcete-li nechat cestu otevřenou, Ctrl-klikněte (Windows) nebo Command-klikněte (macOS) kdekoliv mimo všechny objekty.
  • Chcete-li nechat cestu otevřenou, můžete také vybrat jiný nástroj nebo zvolit příkaz Výběr > Odznačit.

   

  Poznámka:

  Lze provádět i jemnější úpravy uzavírací křivky:

  • Stiskem mezerníku při uzavírání cesty můžete přemístit uzavírací kotevní bod.
  • Stiskněte Option/Alt a ukončete párování táhel uzavíracího kotevního bodu.

  Control-closing-paths
  Ovládání uzavření cesty

  A. Přemístění uzavíracího kotevního bodu B. Ukončení párování táhel k úpravě uzavíracího kotevního bodu 

Změna umístění kotevních bodů při kreslení

 1. Po klepnutí při vytváření kotevního bodu nechte tlačítko myši stisknuté, podržte mezerník a přetažením přemístěte kotevní bod.

Dokončení kreslení cesty

 1. Cestu dokončete jedním z následujících způsobů:
  • Chcete-li cestu uzavřít, umístěte nástroj pero nad první (prázdný) kotevní bod. Když je nástroj pero správně umístěn, zobrazí se vedle jeho ukazatele malý kroužek . Klepnutím nebo tažením cestu uzavřete.
  • Chcete-li nechat cestu otevřenou, Ctrl-klikněte (Windows) nebo Command-klikněte (macOS) kdekoliv mimo všechny objekty.

Chcete-li nechat cestu otevřenou, můžete také vybrat jiný nástroj nebo zvolit příkaz Výběr > Odznačit.

Kreslení přímých čar následovaných křivkami

 1. S použitím nástroje pero vytvořte klepnutím rohové body ve dvou místech a tím vytvořte přímý segment.
 2. Umístěte nástroj pero nad vybraný koncový bod. Když je nástroj pero správně umístěný, objeví se vedle něho v aplikaci Illustrator ikona nástroje pro změnu kotevního bodu. Abyste nastavili sklon zakřiveného segmentu, který budete vytvářet jako další, klepněte na kotevní bod a táhněte směrovou úsečkou, která se objeví.

  Kreslení segmentů
  Kreslení přímého segmentu následovaného zakřiveným segmentem (část 1)

  A. Dokončený přímý segment B. Umístění nástroje pero nad koncový bod C. Tažení směrového bodu 
 3. Umístěte pero tam, kam chcete umístit následující kotevní bod; pak klepnutím (a v případě potřeby tažením) umístěte nový kotevní bod a tím křivku dokončete.
  Kreslení segmentů
  Kreslení přímého segmentu následovaného zakřiveným segmentem (část 2)

  A. Umístění nástroje pero B. Tažení směrové úsečky C. Dokončený nový zakřivený segment 

Kreslení křivek následovaných přímými čarami

 1. Táhněte nástrojem pero, abyste vytvořili první hladký bod zakřiveného segmentu, a uvolněte tlačítko myši.
 2. Přemístěte nástroj pero tam, kde chcete zakončit zakřivený segment, tažením dokončete křivku a uvolněte tlačítko myši.
  Kreslení segmentů
  Kreslení zakřiveného segmentu následovaného přímým segmentem (část 1)

  A. Vytvořený první hladký bod zakřiveného segmentu a nástroj pero umístěný na koncový bod B. Dokončení křivky tažením 
 3. Umístěte nástroj pero nad vybraný koncový bod. Když je nástroj pero správně umístěný, objeví se vedle něho ikona nástroje pro změnu kotevního bodu. Klepnutím na kotevní bod změňte hladký bod na rohový bod.
 4. Přemístěte nástroj pero tam, kde chcete ukončit přímý segment, a klepnutím přímý segment dokončete.
  Kreslení segmentů
  Kreslení zakřiveného segmentu následovaného přímým segmentem (část 2)

  A. Umístění nástroje pero nad existující koncový bod B. Klepnutí na koncový bod C. Klepnutí na další rohový bod 

Nakreslení dvou zakřivených segmentů spojených rohem

 1. Tažením nástrojem pero vytvořte první hladký bod zakřiveného segmentu.
 2. Přemístěte nástroj pero a tažením vytvořte křivku s druhým hladkým bodem; pak stiskněte a podržte klávesu Alt (Windows) nebo Option (macOS) a tažením směrové úsečky k jejímu opačnému konci nastavte sklon následující křivky. Uvolněte klávesu a tlačítko myši.

  Tento postup převede hladký bod na rohový bod rozdělením směrových úseček.

 3. Přemístěte nástroj pero tam, kde chcete zakončit druhý zakřivený segment a tažením vytvořte nový hladký bod, zakončující druhý zakřivený segment.
Kreslení dvou křivek
Kreslení dvou křivek

A. Tažení nového hladkého bodu B. Rozdělení směrových úseček stisknutím Alt/Option při tažení a obrácení směrové úsečky nahoru C. Výsledek po přemístění ukazatele a třetím tažení 

Kreslení nástrojem Zakřivení

Nástroj Zakřivení zjednodušuje vytváření cest a kreslení je tak snadné a intuitivní. Tento nástroj umožňuje vytvářet, přepnout, upravit, přidat nebo odstranit hladké nebo rohové body. Chcete-li rychle a přesně pracovat s cestami, nemusíte přepínat mezi různými nástroji.

 1. Vyberte nástroj zakřivení ().

 2. Přetáhněte dva body na kreslicí plátno, a poté sledujte náhled cesty s perem zobrazující tvar výsledné cesty v závislosti na místě podržení ukazatele myši.

  Poznámka: Používání cesty s perem je ve výchozím nastavení tohoto nástroje zapnuto. Můžete jej vypnout pomocí nastavení předvolby: Předvolby > Zobrazení výběru a kotevních bodů > Aktivovat Cestu s perem.

 3. Pomocí myši přetáhněte bod nebo klepnutím vytvořte hladký bod. Chcete-li vytvořit rohový bod, dvojitě klikněte nebo stiskněte při klikání či klepání klávesu Alt.

  curvature-tool
  A. Ve výchozím nastavení se pro křivky vytvářejí hladké body B. Chcete-li vytvořit rohový bod, dvojitě klikněte nebo stiskněte při pouštění bodu klávesu Alt 
 4. Můžete provést několik úkonů:

  • Alt (Windows) Option (macOS) + kliknutím můžete pokračovat v přidávání bodů do existující cesty nebo do existujícího tvaru.
  • Dvojitým kliknutím nebo dvojitým klepnutím na bod můžete přepínat mezi hladkými či rohovými body.
  • Kliknutím na bod či klepnutím a přetažením bodu můžete bod přesunout.
  • Kliknutím či klepnutím na bod a stisknutím klávesy Delete můžete bod odstranit. Křivka zůstane zachována.
  • Stisknutím klávesy Esc ukončete kreslení.

Náhled cesty s perem

Nástroje Pero a Zakřivení zobrazují náhled cesty, která bude nakreslena z předchozího kotevního bodu do aktuální pozice ukazatele.

 1. Když je vybrán nástroj Pero nebo Zakřivení, jedním kliknutím na kreslicí plátno nakreslete hladký bod a tažením myši vytvořte táhla podle potřeby.

  Poznámka: Když kreslíte hladký bod, jsou protější táhla vždy stejná a spárovaná. Když při tažení táhel hladkého bodu stisknete Command/Ctrl, vytvoříte táhla nestejné délky (párování zůstane zachováno).

 2. Uvolněte tlačítko myši. Když ukazatel myši posunujete po kreslicím plátnu, zobrazí se cesta, která ukazuje, co se nakreslí, pokud se rozhodnete umístit v místě ukazatele kotevní bod.  

  RubberBand
  A. První kotevní bod a jeho táhla B. Náhled cesty s perem mezi prvním kotevním bodem a ukazatelem myši 
 3. Pokud zobrazený náhled odpovídá cestě, kterou chcete nakreslit, na daném místě klikněte a Illustrator nakreslí čáru podle náhledu.

Poznámka:

Při zobrazeném náhledu můžete stiskem náhled zrušit a zakončit stopu. Jedná se o stejnou akci, jako stisk klávesy P při práci s perem (pokud je náhled vypnutý).

Vypnutí a zapnutí Náhledu cesty s perem:

 1. Otevřete dialog Předvolby (Ctrl + K)

 2. Přejděte na kartu Zobrazení výběru a kotevních bodů

 3. Vyberte nebo vypněte požadované volby:

  • Povolit Cestu s perem pro nástroj pero
  • Povolit Cestu s perem pro nástroj zakřivení
  RubberBand_Preferences_2

Kreslení nástrojem tužka

Nástroj tužka umožňuje kreslit otevřené i uzavřené cesty podobně jako tužkou na papíře. Nejlépe se hodí k rychlému načrtnutí tvarů nebo když chcete, aby čáry vypadaly jako nakreslené od ruky. Po nakreslení čáry ji můžete podle potřeby hned změnit.

Při kreslení nástrojem tužka se jednotlivé kotevní body umísťují automaticky; jejich polohu tedy neurčujete. Můžete je ale upravit, jakmile cestu dokončíte. Počet umístěných kotevních bodů je určen délkou a složitostí cesty a nastavením tolerance v dialogovém okně předvoleb nástroje tužka. Tato nastavení řídí, jak citlivý je nástroj tužka na pohyby myši nebo hrotu pera tabletu.

Kreslení cest od ruky nástrojem tužka

 1. Klepněte a podržte nástroj Tvarovač (). Vyberte nástroj tužka .

  Pencil-tool_tools-panel
 2. Umístěte nástroj do bodu, kde má cesta začínat, a tažením kreslete cestu. U nástroje tužka () se objeví malé x, označující, že kreslíte cestu od ruky.

  Během tažení se za ukazatelem vytváří tečkovaná čára. Na obou koncích i v různých dalších místech cesty se objeví kotevní body. Cestě se přiřadí aktuální atributy tahu a výplně a standardně zůstane vybraná.

Kreslení úseček s omezením nebo bez omezení pomocí nástroje Tužka

Pomocí nástroje tužka můžete kreslit jak omezené, tak neomezené úsečky.

 • Úsečky s omezením: Stiskněte klávesu Shift a pomocí nástroje tužka nakreslete segmenty omezené na 0, 45 nebo 90 stupňů. Při kreslení úseček se zobrazí příslušný kurzor ().
 • Úsečky bez omezení: Stiskněte klávesu Alt/Option a nakreslete neomezené úsečky. Chcete-li ale nakreslit cestu skládající se z více úseček:
  1. Nakreslete úsečku. 
  2. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Podržte stisknutou klávesu Shift nebo Alt/Option a umístěte kurzor na koncový bod čáry. Až se zobrazí kurzor pro pokračování cesty (), klikněte tlačítkem myši a nakreslete další čáru.
  • Podržte stisknuté tlačítko myši, uvolněte a znovu stiskněte klávesu Shift nebo Alt/Option a nakreslete další úsek.

Kreslení uzavřených cest nástrojem tužka

 1. Vyberte nástroj tužka ().

 2. Umístěte nástroj do bodu, kde má cesta začínat, a tažením začněte kreslit cestu.

 3. Začněte táhnout a pak stiskněte klávesu Alt (Windows) nebo Option (macOS). U nástroje Tužka se zobrazí malý kroužek (), což označuje, že vytváříte uzavřenou cestu.

 4. Když má cesta požadovanou velikost a tvar, uvolněte tlačítko myši (ale ne klávesu Alt nebo Option). Po uzavření cesty uvolněte klávesu Alt nebo Option.

  Při vytváření uzavřené cesty nemusíte umísťovat kurzor nad počáteční bod cesty; pokud uvolníte tlačítko myši v některém jiném místě, nástroj tužka uzavře tvar vytvořením nejkratší možné čáry zpět do počátečního bodu.

Úpravy cest nástrojem tužka

Pomocí nástroje tužka můžete upravit jakoukoliv cestu a přidat od ruky nakreslené čáry a tvary k libovolnému tvaru.

Přidání další části k cestě nástrojem tužka

 1. Vyberte existující cestu.
 2. Vyberte nástroj tužka ().

 3. Umístěte hrot tužky nad koncový bod cesty.

  Že jste dostatečně blízko koncového bodu poznáte tak, že zmizí malé x vedle hrotu pera.

 4. Tažením pokračujte v kreslení cesty.

Spojení dvou cest nástrojem tužka

 1. Vyberte obě cesty (klepněte na ně se stisknutou klávesou Shift nebo kolem obou cest táhněte nástrojem pro výběr).

 2. Vyberte nástroj tužka ().

 3. Umístěte ukazatel do bodu, kde chcete v první cestě začít a začněte táhnout směrem k druhé cestě. U nástroje tužka se zobrazí malý symbol spojení (), který označuje, že přidáváte ke stávající cestě.

 4. Táhněte nad koncový bod druhé cesty a uvolněte tlačítko myši.

  Poznámka:

  Abyste dosáhli nejlepších výsledků, táhněte od jedné cesty ke druhé, jako byste jednoduše pokračovali v cestě stejným směrem, jako při jejím vytvoření.

Změna tvaru cesty nástrojem tužka

 1. Vyberte cestu, kterou chcete změnit.
 2. Umístěte nástroj tužka nad cestu nebo blízko cesty, kterou chcete překreslit.

  Že jste dostatečně blízko cesty poznáte tak, že malé x u nástroje zmizí.

 3. Táhněte nástrojem dokud cesta nemá požadovaný tvar.
  Používání nástroje tužka
  Úpravy uzavřeného tvaru nástrojem tužka

  Poznámka:

  V závislosti na tom, kde začnete cestu překreslovat a kterým směrem táhnete, můžete dostat neočekávané výsledky. Můžete například neúmyslně změnit uzavřenou cestu na otevřenou nebo naopak, nebo ztratit část tvaru.

Volby nástroje tužka

Poklepejte na nástroj tužka () a nastavte libovolné z následujících voleb:

Pencil-tool-options_1

Věrnost

Určuje, jak daleko musíte posunout myš nebo pero, než se k cestě přidá nový kotevní bod. Posuvník Věrnost nabízí pět možných přednastavení. Předvolba posuvníku nacházející se nejvíce vlevo (Přesně) představuje nejpřesnější nastavení vykreslování cest. Předvolba posuvníku nacházející se nejvíce vpravo (Vyhlazení) vytvoří nejvyhlazenější cestu. Vyberte předvolbu, která nejvíce odpovídá vašim potřebám při kreslení.

Vyplnit nové tahy tužkou

Aplikuje výplň na tahy tužkou, které nakreslíte po výběru této volby, ale ne na stávající tahy tužkou. Nezapomeňte vybrat výplň před tím, než začnete kreslit tahy tužkou.

Přepínání předvolby nástroje Vyhlazení pomocí klávesy Alt / Option

Pokud je toto políčko zaškrtnuté, tak můžete při práci s nástrojem tužka nebo nástrojem štětec stisknutím klávesy Alt (Windows) nebo Option (macOS) přejít do nástroje vyhlazení.

Uzavřít cesty, jestliže jsou konce v rozmezí: _ pixelů

Když se koncové body kreslené cesty nacházejí blízko sebe v určitém, předem definovaném rozmezí pixelů, zobrazí se kurzor uzavření cesty (). Při uvolnění tlačítka myši se taková cesta automaticky uzavře. Pomocí této volby můžete nastavit předdefinovaný počet pixelů.  

Upravovat vybrané cesty

Určuje, zda můžete změnit nebo sloučit vybranou cestu, když jste do určité vzdálenosti od ní (určené v následující volbě).

Do: _ obrazových bodů

Určuje, jak blízko musí být myš nebo hrot pera tabletu od existující cesty, aby ji bylo možné upravit nástrojem tužka. Tato volba je dostupná pouze v případě, že je vybraná volba Upravovat vybrané cesty.