Kreslení rovných čar

Když chcete kreslit jednotlivé přímé segmenty čáry, použijte nástroj segment čáry. Podívejte se na výukovou hru, díky níž se naučíte nástroj segment čáry používat Jak používat nástroj segment čáry.

 1. Vyberte nástroj segment čáry .

 2. Proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Umístěte ukazatel na místo, kde má čára začínat, a táhněte do místa, kde chcete, aby končila.

  • Klepněte v místě, kde chcete, aby čára začínala. V dialogu zadejte hodnoty Délka a Úhel čáry. Pokud chcete čáru vyplnit platnou barvou výplně, vyberte Vyplnit čáru. Pak klepněte na OK.

  Možnosti nástroje Segment čáry

Kreslení oblouků

 1. Klepněte a podržte nástroj Segment čáry (). Vyberte nástroj oblouk .

 2. Proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Umístěte ukazatel na místo, kde má oblouk začínat, a táhněte do místa, kde chcete, aby končil.

  Klepněte v místě, kde chcete, aby oblouk začínal. V dialogovém okně klepněte na čtvereček v ikoně umístění vztažného bodu , a tím určete bod, ze kterého se bude oblouk kreslit. Pak nastavte libovolné z následujících voleb a klepněte na OK.

  Délka osy X: Určuje šířku oblouku.

  Délka osy Y: Určuje výšku oblouku.

  Typ: Určuje, zda chcete vytvořit otevřenou nebo zavřenou cestu.

  Základna podél: Určuje směr oblouku. Zvolte Osa X nebo Osa Y podle toho, zda chcete kreslit základnu oblouku podél vodorovné (x) nebo svislé (y) osy.

  Sklon: Určuje směr sklonu oblouku. Zadejte záporné číslo, chcete-li aby byl sklon konkávní (vydutý dovnitř). Zadejte kladné číslo, chcete-li, aby byl sklon konvexní (vypouklý ven). Sklon 0 vytvoří rovnou čáru.

  Vyplnit oblouk: Vyplní oblouk platnou barvou výplně.

  Poznámka: Chcete-li při nastavování voleb zobrazovat dynamický náhled oblouku, poklepejte na nástroj oblouk v panelu nástrojů.

  Volby nástroje Segment oblouku

Podívejte se na video o použití nástrojů tvarů Jak kreslit základní tvary.

Kreslení spirál

 1. Klepněte a podržte nástroj Segment čáry (). Vyberte nástroj spirála .

 2. Proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Tažením určete požadovanou velikost spirály. Přetahujte ukazatelem po oblouku, chcete-li spirálu natočit.

  • Klepněte v místě, kde chcete, aby spirála začínala. V dialogu nastavte libovolné z následujících voleb a klepněte na OK.

   Poloměr: Určuje vzdálenost od středu k nejvzdálenějšímu bodu spirály.

   Stoupání: Určuje, o kolik má být každý závit spirály menší vzhledem k předcházejícímu závitu.

   Segmenty: Určuje, kolik bude mít spirála segmentů. Každý úplný závit spirály se skládá ze čtyř segmentů.

   Styl: Určuje směr spirály.

  Volby nástroje Spirála

Podívejte se na video o použití nástrojů tvarů Jak kreslit základní tvary.

Kreslení mřížek

Pomocí nástrojů mřížky můžete rychle kreslit obdélníkové a polární mřížky. Nástrojem obdélníková mřížka lze vytvářet obdélníkové mřížky určené velikosti s určeným počtem rozdělení. Nástrojem polární mřížka lze vytvářet soustředné kruhy určené velikosti a s určeným počtem rozdělení.

Kreslení obdélníkových mřížek

 1. Klepněte a podržte nástroj Segment čáry (). Vyberte nástroj obdélníková mřížka .

 2. Proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Tažením určete požadovanou velikost mřížky.

  • Klepnutím určete vztažný bod mřížky. V dialogovém okně klepněte na čtvereček v ikoně umístění vztažného bodu , a tím určete bod, ze kterého se bude mřížka kreslit. Pak nastavte libovolné z následujících voleb a klepněte na OK.

   Výchozí velikost: Určuje celkovou šířku a výšku mřížky.

   Vodorovné oddělovače: Určuje počet vodorovných čar, které chcete umístit mezi horní a dolní okraj mřížky. Hodnota Asymetrie určuje, nakolik jsou vodorovné dělicí čáry zhuštěné směrem k hornímu nebo dolnímu okraji mřížky.

   Svislé oddělovače: Určuje počet svislých čar, které chcete umístit mezi pravý a levý okraj mřížky. Hodnota Asymetrie určuje, nakolik jsou svislé dělicí čáry zhuštěné směrem k levému nebo pravému okraji mřížky.

   Použít vnější obdélník jako rámeček: Nahradí horní, dolní, levý a pravý segment samostatným obdélníkovým objektem.

   Vyplnit mřížku: Vyplní mřížku platnou barvou výplně (jinak se výplň nastaví na žádnou).

  Volby nástroje Obdélníková mřížka

Kreslení kruhových (polárních) mřížek

 1. Klepněte a podržte nástroj Segment čáry (). Vyberte nástroj polární mřížka .

 2. Proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Tažením určete požadovanou velikost mřížky.

  • Klepnutím určete vztažný bod mřížky. V dialogovém okně klepněte na čtvereček v ikoně umístění vztažného bodu , a tím určete bod, ze kterého se bude mřížka kreslit. Pak nastavte libovolné z následujících voleb a klepněte na OK.

   Výchozí velikost: Určuje celkovou šířku a výšku mřížky.

   Soustředné oddělovače: Určuje počet kruhových soustředných rozdělovacích kružnic, která chcete do mřížky umístit. Hodnota Asymetrie určuje, nakolik jsou soustředné dělicí čáry zhuštěné směrem k vnitřku nebo k vnějšímu okraji mřížky.

   Radiální oddělovače: Určuje počet radiálních rozdělovacích čar, které chcete umístit mezi střed a obvod mřížky. Hodnota Asymetrie určuje, nakolik jsou radiální dělicí čáry ve mřížce zhuštěné směrem proti směru nebo po směru hodinových ručiček.

   Vytvořit z elips složenou cestu: Převede soustředné kružnice na samostatné složené cesty a vyplní každou druhou kružnici.

   Vyplnit mřížku: Vyplní mřížku platnou barvou výplně (jinak se výplň nastaví na žádnou).

  Volby nástroje Polární mřížka

Kreslení obdélníků a čtverců

 1. Vyberte nástroj obdélník nebo nástroj zaoblený obdélník .

 2. Proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Chcete-li nakreslit obdélník, přetahujte diagonálně, dokud nebude mít obdélník požadovanou velikost.

  • Chcete-li nakreslit čtverec, podržte klávesu Shift a přetahujte diagonálně, dokud nebude mít čtverec požadovanou velikost.

  • Chcete-li vytvořit čtverec nebo obdélník pomocí hodnot, klepněte do místa, kde má být levý horní roh. Určete šířku a výšku (a poloměr rohů pro zaoblený obdélník) a klikněte na OK.

  Volby nástroje Obdélník

Podívejte se na video o použití nástrojů tvarů Jak kreslit základní tvary.

Nastavení poloměru rohů zaobleného obdélníku

Poloměr rohů určuje zaoblení rohů obdélníku. Můžete změnit výchozí poloměr pro všechny nové obdélníky a poloměr je možné změnit i u jednotlivých obdélníků při jejich vytváření.

 • Chcete-li změnit výchozí poloměr rohů, zvolte příkaz nabídky Úpravy > Předvolby > Všeobecné (Windows) nebo Illustrator > Předvolby > Obecné (macOS) a zadejte novou hodnotu pro Poloměr rohů. Nebo vyberte nástroj zaoblený obdélník, klepněte do okna dokumentu a zadejte novou hodnotu pro Poloměr rohů. Výchozí poloměr rohů se aplikuje pouze na nové zaoblené obdélníky, které nakreslíte, ne na již existující zaoblené obdélníky.

 • Chcete-li změnit poloměr rohů při přetahování pomocí nástroje Zaoblený obdélník, stiskněte klávesu šipka nahoru nebo šipka dolů. Když mají rohy požadované zaoblení, klávesu uvolněte.

 • Chcete-li při přetahování nástrojem zaoblený obdélník vytvořit hranaté rohy, stiskněte klávesu šipka doleva.

 • Chcete-li při přetahování nástrojem Zaoblený obdélník vytvořit maximálně zaoblené rohy, stiskněte klávesu šipka doprava.

Volby nástroje Zaoblený obdélník

Poznámka:

Po nakreslení zaobleného obdélníku již nemůžete změnit poloměr jeho rohů. Pokud se domníváte, že byste v budoucnu mohli chtít měnit poloměr rohů, nakreslete normální obdélník a vyberte možnost Efekt > Převést na tvar > Zaoblený obdélník a uveďte parametry zaobleného obdélníku. Poloměr rohů a další parametry můžete upravovat v parametrech efektů na panelu Vzhled.

Kreslení elips

 1. Klepněte a podržte nástroj Obdélník (). Vyberte nástroj elipsa .

  Vice informací o výběru nástrojů najdete v kapitole Výběr nástroje.

 2. Proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Šikmým tažením určete požadovanou velikost elipsy.

  • Klepněte do místa, kde má být levý horní roh ohraničovacího rámečku elipsy. Určete šířku a výšku elipsy a klepněte na OK.

   Poznámka: Kruh vytvoříte přidržením klávesy Shift při přetahování. Chcete-li určit rozměry po zadání hodnoty šířky, klikněte na slovo Výška, a hodnotu zkopírujte do pole Výška.

  Volby pro nástroj Elipsa

Podívejte se na video o použití nástrojů tvarů Jak kreslit základní tvary.

Kreslení mnohoúhelníků

 1. Klepněte a podržte nástroj Obdélník (). Vyberte nástroj mnohoúhelník .

 2. Proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Tažením určete požadovanou velikost mnohoúhelníka. Přetahujte ukazatelem po oblouku, chcete-li mnohoúhelník natočit. Stiskněte klávesu šipka nahoru nebo šipka dolů, abyste přidali nebo odebrali strany mnohoúhelníku.

  • Klepněte v místě, kde má být střed hvězdy. Určete poloměr a počet stran mnohoúhelníku a klepněte na OK.

  Volby pro nástroj Mnohoúhelník

Poznámka:

Trojúhelníky jsou také mnohoúhelníky! Můžete je kreslit stejně jako jakékoliv jiné mnohoúhelníky.

Podívejte se na video o použití nástrojů tvarů Jak kreslit základní tvary.

Kreslení hvězd

 1. Klepněte a podržte nástroj Obdélník (). Vyberte nástroj hvězda .

 2. Proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Tažením určete požadovanou velikost hvězdy. Přetahujte ukazatelem po oblouku, chcete-li hvězdu natočit. Stiskněte klávesu šipka nahoru nebo šipka dolů, abyste přidali nebo odebrali vrcholy hvězdy.

  • Klepněte v místě, kde chcete umístit střed hvězdy. V poli Poloměr 1 určete vzdálenost od středu hvězdy k jejím vnitřním vrcholům. V poli Poloměr 2 určete vzdálenost od středu hvězdy k jejím vnějším vrcholům. V poli Vrcholů určete, kolik má mít hvězda vrcholů. Pak klepněte na OK. Chcete-li zvýšit počet cípů hvězdy, můžete k tomu rovněž při kreslení hvězdy použít klávesy se šipkami nahoru nebo dolů.

  Volby pro nástroj Hvězda

  Podívejte se na video o použití nástrojů tvarů Jak kreslit základní tvary.

Kreslení odlesků

Nástroj odlesk vytváří objekty odlesků s jasným středem, aureolou a paprsky a prstenci. Tento nástroj můžete použít k vytvoření efektu, napodobujícího odlesk objektivu na fotografii.

Odlesk obsahuje středové táhlo a koncové táhlo. Tato táhla můžete použít k umístění odlesku a jeho prstenců. Středové táhlo je v jasném středu odlesku – z tohoto bodu začíná cesta odlesku.

Součásti odlesku

A. Středové táhlo B. Koncové táhlo C. Paprsky (zobrazené jako černé) D. Aureola E. Prstence 

Vytvoření odlesku

Vytvoření výchozího odlesku

 1. Klepněte a podržte nástroj Obdélník (). Vyberte nástroj odlesk .

 2. Se stisknutou klávesou Alt (Windows) nebo Option (macOS) klepněte na místo, kam chcete umístit středové táhlo odlesku.

  Tip: Odlesky vypadají často nejlépe, když se nakreslí přes existující objekty.

Nakreslení odlesku

 1. Vyberte nástroj odlesk.

 2. Stisknutím tlačítka myši umístěte středové táhlo odlesku, pak tažením nastavte velikost středu, velikost aureoly a úhel natočení paprsků.

  Chcete-li omezit paprsky na nastavený úhel, stiskněte před uvolněním tlačítka myši klávesu Shift. Stisknutím klávesy šipka nahoru nebo šipka dolů přidejte nebo odstraňte paprsky. Stiskněte klávesu Ctrl (Windows) nebo Command (macOS), chcete-li zachovat střed odlesku konstantní.

 3. Až budou střed, aureola a paprsky podle vašich představ, uvolněte tlačítko myši.

 4. Znovu stiskněte tlačítko myši a táhněte, abyste k odlesku přidali prstence a umístili koncové táhlo.

  Stisknutím klávesy šipka nahoru nebo šipka dolů před uvolněním tlačítka myši přidejte nebo odstraňte paprsky. Stiskněte klávesu s tildou (~), chcete-li umístit prstence náhodně.

 5. Když je koncové táhlo v požadovaném místě, uvolněte tlačítko myši.

  Každý element (střed, aureola, prstence a paprsky) v odlesku jsou vyplněné barvou s jiným nastavením krytí.

Vytvoření odlesku s použitím dialogového okna Volby nástroje odlesk

 1. Vyberte nástroj odlesk a klepněte na místě, kam chcete umístit středové táhlo odlesku.

 2. V dialogovém okně Volby nástroje odlesk proveďte libovolné z následujících úkonů a pak klepněte na OK:

  • Určete celkový průměr, krytí a jas středu odlesku.
  • Určete nárůst aureoly v procentech celkové velikosti a určete rozmazání aureoly (0 je ostrá a 100 je rozostřená).
  • Pokud chcete, aby odlesk obsahoval paprsky, vyberte Paprsky a určete počet paprsků, nejdelší paprsek (v procentech z průměrného paprsku), a rozmazání paprsků (0 jsou ostré a 100 jsou rozostřené).
  • Pokud chcete, aby odlesk obsahoval prstence, vyberte Prstence a určete vzdálenost od středového bodu aureoly (středového táhla) ke středovému bodu nejvzdálenějšího prstence (koncovému táhlu), počet prstenců, největší prstenec (v procentech průměrného prstence) a směr nebo úhel prstenců.
  Volby nástroje Odlesk

Úpravy odlesku

Proveďte libovolný z následujících úkonů:

 • Vyberte odlesk a poklepejte na ikonu nástroje odlesk. Otevře se dialogové okno Volby nástroje Odlesk. Změňte nastavení v dialogovém okně.

Tip: Chcete-li vrátit odlesk na výchozí hodnoty, podržte stisknutou klávesu Alt (Windows) nebo Option (Mac OS) a klikněte na tlačítko Obnovit.

 • Vyberte odlesk a nástroj odlesk. Tažením koncového bodu – buď ze středového táhla nebo z koncového táhla – změňte délku nebo směr odlesku.
 • Vyberte odlesk a zvolte Objekt > Rozdělit. Tím se elementy odlesku změní na upravitelné, podobně jako součásti prolnutí.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online