O grafických stylech

Grafický styl je opakovaně použitelná sada atributů vzhledu. Grafické styly umožňují rychle změnit vzhled objektu; můžete například v jednom kroku změnit barvu jeho výplně a tahu, průhlednost a aplikovat efekty. Všechny změny, které aplikujete pomocí grafických stylů, jsou zcela vratné.

Grafické styly můžete aplikovat na objekty, skupiny a vrstvy. Když aplikujete grafický styl na skupinu nebo vrstvu, převezme atributy grafického stylu každý objekt ve skupině nebo ve vrstvě. Předpokládejme například, že máme grafický styl, který obsahuje krytí 50 %. Pokud aplikujete grafický styl na vrstvu, všechny objekty ve vrstvě nebo přidané do této vrstvy se zobrazí s krytím 50 %. Pokud ale přesunete objekt mimo tuto vrstvu, vzhled objektu se vrátí zpět ke svému předcházejícímu krytí.

Video o používání panelu Vzhled a panelu Grafické styly najdete na adrese www.adobe.com/go/lrvid4022_ai_cz .

Poznámka:

Pokud aplikujete grafický styl na skupinu nebo vrstvu, ale barva výplně stylu se v kresbě neobjeví, přetáhněte v panelu Vzhled atribut Výplň nad položku Obsah.

Panel Grafické styly – přehled

Panel Grafické styly (Okna > Grafické styly) se používá k vytváření, pojmenování a aplikování sad atributů vzhledu. Když vytvoříte dokument, tento panel obsahuje výchozí sadu grafických stylů. Grafické styly, které jsou uložené s dokumentem, se zobrazí v panelu, když je tento dokument otevřený a aktivní.

Pokud styl neobsahuje výplň nebo tah (například pouze styl efektu), miniatura se zobrazí ve tvaru objektu jako obrys s černým okrajem a bílou výplní. Dále se zobrazí malá červená pomlčka označující nepřítomnost výplně nebo tahu.

Pokud jste vytvořili styl pro text, klikněte v nabídce panelu Grafické styly na možnost Použít text k náhledu, tím zobrazíte miniaturu stylu použitého pro písmo, nikoli čtverec.

Pokud chcete zobrazit některý styl zřetelněji nebo zobrazit náhled stylu u vybraného objektu, klikněte pravým tlačítkem myši (Windows) nebo podržte stisknutou klávesu Ctrl a klikněte (Mac OS) na miniaturu stylu na panelu Grafické styly a zobrazte velkou překryvnou miniaturu.

Video o používání panelu Vzhled a panelu Grafické styly najdete na adrese www.adobe.com/go/lrvid4022_ai_cz .

Kliknutí pravým tlačítkem na miniaturu stylu pro zobrazení velké rozbalovací miniatury
Poklepáním na miniaturu stylu zobrazíte velkou rozbalovací miniaturu. Vybraný styl je styl pouze s efekty.

Změna způsobu zobrazení grafických stylů v panelu

 1. Proveďte libovolný z následujících úkonů:

  • Vyberte volbu velikosti zobrazení z nabídky panelu. Vyberte tři nebo více objektů s výplní. Výběrem možnosti Zobrazení malého seznamu zobrazíte seznam názvů stylů s malými miniaturami. Výběrem možnosti Zobrazení velkého seznamu zobrazíte seznam názvů stylů s velkou miniaturou.

  • Vyberte Použít čtverec pro náhled z panelu nabídek, pokud chcete zobrazit styl ve čtverci nebo tvaru objektu, ve kterém byl vytvořen.

  • Přetáhněte grafický styl do jiné polohy. Když se černá čára objeví v požadované poloze, uvolněte tlačítko myši.

  • Výběrem možnosti Uspořádat podle názvu z nabídky panelu zobrazíte grafické styly v abecedním nebo číselném pořadí (řazení dle sady Unicode).

  • Vyberte Použít text pro náhled z panelu nabídek, pokud chcete zobrazit styl v písmenu T. Toto zobrazení umožňuje přesnější vizuální popis stylu použitého pro text.

    

  Grafický styl textu používající text pro náhled
  Grafický styl textu používající text pro náhled

Vytváření grafických stylů

Grafický styl můžete vytvořit zcela od začátku, aplikováním atributů vzhledu na objekt, nebo můžete odvodit grafický styl z jiných grafických stylů. Můžete také duplikovat stávající grafické styly.

Vytvoření grafického stylu

 1. Vyberte objekt a aplikujte na něj libovolnou kombinaci atributů vzhledu, včetně výplní a tahů, efektů a nastavení průhlednosti.

  K nastavení a uspořádání atributů vzhledu a k vytvoření vícenásobných výplní a tahů můžete použít panel Vzhled. V grafickém stylu můžete mít například tři výplně, každou s jiným krytím a režimem prolnutí, který určuje, jak se různé barvy vzájemně ovlivňují.

 2. Proveďte libovolný z následujících úkonů:

  • Klikněte na tlačítko Nový grafický styl v panelu Grafické styly.

  • Vyberte z nabídky panelu příkaz Nový grafický styl, zapište název stylu do pole Název stylu a klikněte na OK.

  • Přetáhněte miniaturu z panelu Vzhled (nebo objekt z okna ilustrace) do panelu Grafické styly.

  • Klikněte na tlačítko Nový grafický styl se stisknutou klávesou Alt (Windows) nebo Option (Mac OS), zadejte název grafického stylu a klikněte na OK.

  Přetáhněte miniaturu z panelu Vzhled do panelu Grafické styly, abyste atributy uložili.
  Přetáhněte miniaturu z panelu Vzhled do panelu Grafické styly, abyste atributy uložili.

Vytvoření grafického stylu odvozeného od dvou nebo více stávajících grafických stylů

 1. Kliknutím se stisknutou klávesou Ctrl (Windows) nebo Command (Mac OS) vyberte všechny grafické styly, které chcete sloučit, a pak zvolte Sloučit grafické styly z nabídky panelu.

  Nový grafický styl bude obsahovat všechny atributy vybraných grafických stylů a přidá se na konec seznamu grafických stylů v panelu.

Duplikování grafického stylu

 1. Zvolte Duplikovat grafický styl z nabídky panelu nebo přetáhněte grafický styl na tlačítko Nový grafický styl.

  Nový grafický styl se objeví na konci seznamu v panelu Grafické styly.

Aplikování grafického stylu

 1. Vyberte objekt nebo skupinu (nebo v panelu Vrstvy nastavte vrstvu jako cíl operace).

 2. Pokud chcete použít pro objekt jeden styl, postupujte následujícím způsobem:

  • Vyberte styl z nabídky Styly v ovládacím panelu, v panelu Grafické styly nebo v knihovně grafických stylů.

  • Přetáhněte grafický styl na objekt v okně dokumentu. (Objekt nemusí být předem vybraný.)

 3. Chcete-li sloučit styl s existujícími atributy stylu objektu nebo použít u objektu více stylů, postupujte následujícím způsobem:

  • Se stisknutou klávesou Alt (Windows) nebo Option (Mac OS) přetáhněte styl z panelu Grafický styl na objekt.

  • Vyberte objekt a klikněte na styl v panelu Grafické styly se stisknutou klávesou Alt (Windows) nebo Option (Mac OS).

  Poznámka:

  Chcete-li při použití grafického stylu zachovat barvu typu, zrušte výběr volby Změnit barvu znaků v nabídce panelu Grafické styly.

Používání knihoven grafických stylů

Knihovny grafických stylů jsou kolekce přednastavených grafických stylů. Když otevřete knihovnu grafických stylů, objeví se v novém panelu (ne v panelu Grafické styly). V knihovně grafických stylů můžete vybírat, řadit a zobrazovat položky stejným způsobem jako v panelu Grafické styly. V knihovnách grafických stylů ale nemůžete položky přidávat, odstraňovat ani upravovat.

Otevření knihovny grafických stylů

 1. Vyberte knihovnu z podnabídky Okna > Knihovny grafických stylů nebo z podnabídky Otevřít knihovnu grafických stylů v nabídce panelu Grafické styly.

Poznámka:

Chcete-li automaticky otevřít knihovnu po spuštění aplikace Illustrator, zvolte možnost Trvalá z nabídky panelu knihovny.

Vytvoření knihovny grafických stylů

 1. Přidejte požadované grafické styly do panelu Grafické styly a odstraňte všechny grafické styly, které nechcete.

  Poznámka:

  Chcete-li vybrat všechny grafické styly, které nejsou v dokumentu použité, zvolte možnost Vybrat všechny nepoužité z nabídky panelu Grafické styly.

 2. Z nabídky panelu Grafické styly zvolte Uložit knihovnu grafických stylů.

  Knihovnu můžete uložit kamkoliv. Pokud ale uložíte soubor knihovny do výchozího umístění, objeví se název knihovny v uživatelsky definované podnabídce Knihovny grafických stylů a v podnabídce Otevřít knihovnu grafických stylů.

Přesunutí grafických stylů z knihovny do panelu Grafické styly

 • Přetáhněte jeden nebo více grafických stylů z knihovny grafických stylů do panelu Grafické styly.

 • Vyberte grafické styly, která chcete přidat, a z nabídky panelu knihovny zvolte Přidat ke grafickým stylům.

 • Aplikujte grafický styl na objekt v dokumentu. Grafický styl se automaticky přidá do panelu Grafické styly.

Používání grafických stylů

V panelu Grafické styly můžete grafické styly přejmenovat nebo odstranit, přerušit vazbu na grafický styl a nahradit atributy grafického stylu.

Přejmenování grafického stylu

 1. Zvolte Volby grafického stylu z nabídky panelu, přejmenujte soubor, a pak klikněte na OK.

Odstranění grafického stylu

 1. Zvolte Odstranit grafický styl z nabídky panelu a klikněte na Ano, nebo styl přetáhněte na ikonu Odstranit.

  Všechny objekty, skupiny nebo vrstvy, které používaly tento grafický styl, si zachovají stejné atributy vzhledu, ale tyto atributy již nebudou spojené s grafickým stylem.

 1. Vyberte objekt, skupinu nebo vrstvu s aplikovaným grafickým stylem.

 2. Proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Z nabídky panelu Grafické styly zvolte Zrušit vazbu na grafický styl nebo v tomto panelu klikněte na tlačítko Zrušit vazbu na grafický styl .

  • Změňte libovolné atributy vzhledu výběru (například výplň, tah, průhlednost nebo efekt).

   Objekt, skupina nebo vrstva si zachová stejné atributy vzhledu, které jsou nyní nezávisle upravitelné. Ale tyto atributy již nejsou spojené s grafickým stylem.

Nahrazení atributů grafického stylu

 • Se stisknutou klávesou Alt (Windows) nebo Option (Mac OS) přetáhněte grafický styl, který chcete použít, na grafický styl, který chcete nahradit.

 • Vyberte objekt nebo skupinu (nebo v panelu Vrstvy nastavte jako cíl vrstvu), která má atributy, které chcete použít. Pak se stisknutou klávesou Alt (Windows) nebo Option (Mac OS) přetáhněte miniaturu nahoře v panelu Vzhled na grafický styl v panelu Grafické styly, který chcete nahradit.

 • Vyberte grafický styl, který chcete nahradit. Pak vyberte grafiku (nebo nastavte cílovou položku v panelu Vrstvy), která má požadované atributy, a z nabídky panelu Vzhled zvolte Předefinovat grafický styl „Název stylu“.

  Nahrazený grafický styl si zachová název, ale převezme nové atributy vzhledu. Všechny výskyty grafického stylu v dokumentu aplikace Illustrator se aktualizují, aby používaly nové atributy.

Import všech grafických stylů z jiného dokumentu

 1. Zvolte Okna > Knihovny grafických stylů > Jiná knihovna nebo z nabídky panelu Grafické styly vyberte Otevřít knihovnu grafických stylů > Jiná knihovna.

 2. Vyberte soubor, ze kterého chcete importovat grafické styly, a klikněte na Otevřít.

  Grafické styly se objeví v panelu knihovny grafických stylů (ne v panelu Grafické styly).