Metody kombinování objektů

V aplikaci Illustrator můžete mnoha způsoby kombinovat vektorové objekty, a tím vytvořit různé tvary. Výsledné cesty nebo tvary se liší podle způsobu, který jste použili pro zkombinování objektů.

Efekty Cestáře

Efekty Cestáře umožňují zkombinovat více objektů pomocí režimů interakce. Používáte-li efekty Cestáře, nelze upravovat interakce mezi objekty. Viz článek Kombinování objektů pomocí efektů Cestáře.

Složené tvary

Složené tvary umožňují zkombinovat více objektů a určit, jak mají jednotlivé objekty na sebe vzájemně působit. Složené tvary jsou univerzálnější než složené cesty, protože umožňují čtyři typy vzájemného působení: sečtení, odečtení, průsečík a vyloučení. Navíc se základní objekty nezmění, takže můžete vybrat každý objekt ve složeném tvaru a upravit ho nebo změnit jeho režim interakce. Viz článek Kombinování objektů pomocí složených tvarů.

Složené cesty

Složené cesty umožňují použít objekt k vyříznutí otvoru do jiného objektu. Můžete například vytvořit tvar pneumatiky ze dvou do sebe vnořených kružnic. Když vytvoříte složenou cestu, cesty se chovají jako seskupené objekty. Můžete vybrat jednotlivé objekty nástroji přímý výběr nebo výběr skupiny a pracovat s nimi samostatně; nebo můžete vybrat a upravit zkombinovanou cestu. Viz článek Kombinování objektů pomocí složených cest.

Poznámka:

Objekt je rovněž možné přidat pomocí nástroje Kuličkové pero. Při použití tohoto štětce budou kreslené cesty přidány k sousedním cestám, které používají stejné atributy výplně. Viz témata Kreslení a slučování cest pomocí nástroje Štětec skvrna a Tvorba nových tvarů pomocí nástroje Tvořítko tvarů.

Kombinování objektů pomocí efektů Cestáře

Navigace panelem Cestář

Panel Cestář (Okna > Cestář) se používá ke kombinování objektů do nových tvarů.

Panel Cestář přehled
Panel Cestář

Pomocí horní řady tlačítek na panelu lze vytvářet (složené) cesty. K vytváření složených tvarů použijte tlačítka v řadách a současně stiskněte klávesu Alt nebo Option.

Vyberte z následujících režimů tvarů:

Přidat k oblasti tvaru

Přidá plochu součásti ke spodní geometrii.

Odečíst od oblasti tvaru

Vyřízne oblast součásti ze spodní geometrie.

Průsečík oblastí tvarů

Použije plochu součásti k oříznutí spodní geometrie, jako by to byla maska.

Vyloučit překrývající se oblasti tvarů

Použije plochu součásti pro invertování spodní geometrie tak, že se změní vyplněné oblasti na otvory a naopak.

Pomocí dolní řady tlačítek na panelu, tzv. efektů Cestáře lze vytvářet konečné kombinace tvarů jedním kliknutím. (Viz téma Použití efektů cestáře.)

Efekty Cestáře
Režimy tvarů

A. Všechny součásti v režimu Přidat B. Režim Odečíst aplikovaný na čtverce C. Režim Průsečík aplikovaný na čtverce D. Režim Vyloučit aplikovaný na čtverce 

Zadejte volby Cestáře

Volby Cestáře nastavte z nabídky panelu Cestář nebo poklepáním na efekt Cestáře v panelu Vzhled.

Přesnost

Nastavuje, jak přesně efekty Cestáře počítají cestu objektu. Čím přesnější je výpočet, tím přesnější je výsledná kresba a tím více času je třeba pro vytvoření výsledné cesty.

Odstranit přebytečné body

Odstraní nepotřebné body po klepnutí na tlačítko Cestáře.

Rozdělení a Obrys odstraní nevyplněnou kresbu

Odstraní všechny nevyplněné objekty ve vybrané kresbě, když klepnete na tlačítka Rozdělit nebo Obrys.

Aplikování efektů Cestáře

Efekty Cestáře umožňují vytvářet nové tvary z překrývajících se objektů. Efekty Cestáře aplikujte pomocí nabídky Efekty nebo panelu Cestář.

 • Efekty Cestáře v nabídce Efekty lze aplikovat pouze na skupiny, vrstvy a textové objekty. Po aplikování efektu můžete i nadále vybírat a upravovat původní objekty. K úpravám efektu nebo k jeho odstranění můžete také použít panel Vzhled. Viz článek Aplikování efektu Cestáře pomocí nabídky Efekty.

 • Efekty Cestáře v panelu Cestář můžete aplikovat na jakoukoli kombinaci objektů, skupin a vrstev. Výsledná kombinace tvaru se vytvoří, když kliknete na tlačítko Cestáře; poté již nelze původní objekty upravovat. Pokud je výsledkem efektu více objektů, automaticky se seskupí dohromady. Viz článek Aplikování efektu Cestáře pomocí panelu Cestář.

Aplikování efektu Cestáře pomocí nabídky Efekty

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Seskupte objekty, které chcete použít, a vyberte tuto skupinu.

   -nebo-

  • Přesuňte objekty, které chcete použít, do samostatné vrstvy a nastavte tuto vrstvu jako cíl.

 2. Zvolte Efekt > Cestář a zvolte efekt Cestáře.

  Poznámka:

  Chcete-li rychle znovu aplikovat stejný efekt Cestáře, zvolte Efekt > Aplikovat [efekt].

Aplikování efektu Cestáře pomocí panelu Cestář

 1. Vyberte objekty, na které chcete aplikovat efekt.

  Chcete-li aplikovat efekt Cestáře na skupinu nebo vrstvu, nastavte tuto skupinu nebo vrstvu jako cíl.

 2. V panelu Cestář klepněte na tlačítko cestáře (v dolní řadě), nebo s klávesou Alt (Windows) či Option (Mac OS) klepněte na tlačítko Režim tvaru (v horní řadě).

Přehled efektů Cestáře

Přidat

Obkreslí obrysy všech objektů, jako by to byl jeden sloučený objekt. Výsledný tvar převezme atributy vybarvení horního objektu.

Průsečík

Obkreslí obrys oblasti, kterou překrývají všechny objekty.

Vyloučit

Obkreslí všechny nepřekrývající se plochy objektů a změní překrývající se plochy na průhledné. Kde se překrývá sudý počet objektů, bude překrytí průhledné. Kde se překrývá lichý počet objektů, bude překrytí vyplněné.

Odečíst

Odečte přední objekty od objektu nejvíce vzadu. Tento příkaz můžete použít pro vymazání určitých oblastí ilustrace nastavením pořadí překrývání.

Odečíst zadní

Odečte zadní objekty od objektu nejvíce vpředu. Tento příkaz můžete použít pro vymazání určitých oblastí ilustrace nastavením pořadí překrývání.

Rozdělit

Rozdělí kresbu na vybarvené plošky jejích součástí (ploška je oblast nerozdělená segmentem čáry).

Poznámka: Když použijete tlačítko Rozdělit v panelu Cestář, můžete použít nástroj pro přímý výběr nebo nástroj pro výběr skupiny a manipulovat s výslednými ploškami nezávisle na sobě. Můžete také zvolit, zda chcete při aplikování příkazu Rozdělit odstranit nebo zachovat nevybarvené objekty.

Řezání

Odstraní část vyplněného objektu, která je skrytá. Odstraní všechny tahy a nesloučí objekty, které mají stejnou barvu.

Sloučit

Odstraní část vyplněného objektu, která je skrytá. Odstraní všechny tahy a sloučí všechny sousedící nebo překrývající se objekty, vyplněné stejnou barvou.

Oříznutí

Rozdělí kresbu na vyplněné plošky součástí, a pak odstraní všechny části obrazu, které jsou mimo hranice nejvrchnějšího objektu. Odstraní také všechny tahy.

Obrys

Rozdělí objekt na segmenty jeho čar, neboli hrany. Tento příkaz je užitečný při přípravě kresby, pro kterou je potřeba vytvořit přesahy (trapping) pro přetisk objektů. Viz téma Vytvoření přesahů.

Poznámka: Když použijete tlačítko Obrys v panelu Cestář, můžete použít nástroj pro přímý výběr nebo nástroj pro výběr skupiny a manipulovat s jednotlivými hranami nezávisle na sobě. Můžete také zvolit, zda chcete po aplikování příkazu Obrys odstranit nebo zachovat nevybarvené objekty.

Tvrdé míchání

Zkombinuje barvy tak, že zvolí nejvyšší hodnotu pro každou z barevných složek. Pokud například Barva 1 má 20 % azurové, 66 % purpurové, 40 % žluté a 0 % černé; a Barva 2 má 40 % azurové, 20 % purpurové, 30 % žluté a 10 % černé, výsledná tvrdá barva bude mít 40 % azurové, 66 % purpurové, 40 % žluté a 10 % černé.

Měkké míchání

Změní horní barvu z překrývajících se barev na poloprůhlednou a pak rozdělí obraz na dílčí plošky. Můžete určit míru průsvitnosti, kterou chcete nastavit pro překrývající se barvy.

Přesah

Provádí kompenzaci možných mezer mezi barvami v kresbě tím, že vytváří malou oblast překrytí (nazývanou přesah) mezi dvěma sousedícími barvami.

Kombinování objektů pomocí složených tvarů

Složený tvar je upravitelná kresba skládající se ze dvou nebo více objektů, které mají přiřazený režim tvaru. Složené tvary usnadňují vytváření složitých tvarů, protože můžete přesně pracovat s režimem tvarů, pořadím překrývání, tvarem, polohou a vzhledem každé použité cesty.

Složené tvary se chovají jako seskupené objekty a zobrazují se v panelu Vrstvy jako položky <Složený tvar>. K zobrazení, vybírání a manipulaci s obsahem složeného tvaru – například ke změně pořadí překrývání jeho součástí – můžete použít panel Vrstvy. Složky složeného tvaru můžete také vybrat nástrojem pro přímý výběr nebo nástrojem pro výběr skupiny.

Když vytvoříte složený tvar, tento tvar převezme atributy výplně a průhlednosti z nejvrchnější komponenty v režimu Přidat, Průsečík nebo Vyloučit. Pak můžete změnit atributy výplně, stylu nebo průhlednosti složeného tvaru. Illustrator usnadňuje tento proces tím, že automaticky nastaví jako cíl celý složený tvar, když vyberete nějakou jeho část, pokud v panelu Vrstvy explicitně nenastavíte jako cíl určitou jeho součást.

Složené tvary
Práce se složenými tvary

A. Původní objekty B. Vytvořený složený tvar C. Individuální režimy tvarů aplikované na jednotlivé komponenty D. Styl aplikovaný na celý složený tvar 

Vytvoření složeného tvaru

 1. Vyberte všechny objekty, které chcete zahrnout do složeného tvaru.

  Do složeného tvaru můžete zahrnout cesty, složené cesty, skupiny, jiné složené tvary, prolnutí, text, obálky a pokřivení. Všechny otevřené cesty, které vyberete, se automaticky zavřou.

 2. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • V panelu Cestář klepněte se stisknutou klávesou Alt (Windows) nebo Command (Mac OS) na tlačítko Režimy tvarů. Všem součástem složeného tvaru se přiřadí režim tvaru, který vyberete.

   -nebo-

  • Vyberte Vytvořit složený tvar z nabídky panelu Cestář. Všem součástem složeného tvaru se jako výchozí přiřadí režim Přidat.

 3. Změňte režim tvaru libovolné součásti tak, že ji vyberete nástrojem pro přímý výběr nebo v panelu Vrstvy a klepnete na tlačítko Režim tvaru.

  Poznámka: Uvědomte si, že nikdy není potřeba změnit režim součásti zcela vzadu, protože její režim není pro složený tvar podstatný.

  Poznámka:

  Abyste zachovali maximální výkon, vytvářejte složité složené tvary vnořením dalších složených tvarů (které obsahují méně než asi 10 součástí) místo toho, abyste použili velké množství samostatných součástí.

Změna složeného tvaru

 1. Nástrojem pro přímý výběr nebo v panelu Vrstvy vyberte jednotlivou součást složeného tvaru.
 2. Zvýrazněné tlačítko režimu tvaru v panelu Cestář označuje, který režim je právě aplikovaný na vybranou součást.

  Poznámka:

  Pokud jste vybrali dvě nebo více součástí, které používají různé režimy, objeví se na tlačítkách režimů tvarů otazník.

 3. V panelu Cestář klepněte na jiné tlačítko režimu tvaru.

Uvolnění a rozdělení složeného tvaru

Uvolnění rozdělí složený tvar zpátky na samostatné objekty. Rozdělení složeného tvaru zachová tvar složeného objektu, ale nebude již možné vybrat jeho jednotlivé součásti.

 1. Vyberte složený tvar nástrojem pro výběr nebo v panelu Vrstvy.
 2. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Klepněte na Rozdělit v panelu Cestář.

   -nebo-

  • Zvolte Rozdělit složený tvar z nabídky panelu Cestář.

   Složený tvar se převede na položku <Cesta> nebo <Složená cesta> v panelu Vrstvy, podle použitého režimu tvaru.

   -nebo-

  • Zvolte Uvolnit složený tvar z nabídky panelu Cestář.

Přenášení složených tvarů mezi aplikacemi Illustrator a Photoshop

Vrstvy tvarů a ořezové cesty vrstev (vektorové masky) v aplikaci Adobe Photoshop jsou typy složených tvarů. Vrstvy tvarů a ořezové cesty vrstvy můžete importovat do aplikace Illustrator jako složené tvary a dále s nimi pracovat. Můžete také exportovat složené tvary do aplikace Photoshop. Pamatujte si následující pravidla, když používáte složené tvary s aplikací Photoshop:

 • Jako vrstvy tvarů se do aplikace Photoshop exportují pouze složené tvary, které jsou na nejvyšší úrovni v hierarchii vrstev.

 • Složený tvar vytažený tahem s jinými než oblými spoji nebo s neceločíselnou tloušťkou tahu v bodech se bude při exportu do formátu souboru PSD rastrovat.

Kombinování objektů pomocí složených cest

Složená cesta se skládá ze dvou nebo více cest, které jsou vybarvené tak, že tam, kde se překrývají, se objeví díry. Když definujete objekty jako složenou cestu, všechny objekty ve složené cestě převezmou atributy vybarvení a stylu od objektu, který je zcela vzadu v pořadí překrývání.

Složené cesty se chovají jako seskupené objekty a zobrazují se v panelu Vrstvy jako položky <Složená cesta>. Chcete-li vybrat část složené cesty, použijte nástroj pro přímý výběr nebo nástroj pro výběr skupiny. Můžete upravovat tvar jednotlivých součástí složené cesty, ale nemůžete změnit atributy vzhledu, grafické styly nebo efekty pro jednotlivé součásti a v panelu Vrstvy nemůžete pracovat s jednotlivými součástmi samostatně.

Poznámka:

Pokud potřebujete při vytváření složených cest více pružnosti, můžete vytvořit složený tvar, a pak ho rozdělit.

Vyseknutí díry do objektu s použitím složené cesty

 1. Vyberte objekt, který chcete použít jako otvor, a umístěte ho tak, aby překrýval objekt, který chcete vyseknout. To opakujte pro všechny další objekty, které chcete použít jako otvory.
 2. Vyberte všechny objekty, které chcete zahrnout do složené cesty.
 3. Zvolte Objekt > Složená cesta > Vytvořit.

Aplikování pravidel vyplnění na složené cesty

Můžete určit, zda složená cesta je cesta s nenulovým obtočením nebo cesta s pravidlem sudá-lichá.

Pravidlo vyplňování s nenulovým obtočením

Používá matematické rovnice k určení, zda je bod vně nebo uvnitř tvaru. Illustrator používá jako výchozí pravidlo s nenulovým obtočením.

Pravidlo vyplňování sudá-lichá

Používá matematické rovnice k určení, zda je bod vně nebo uvnitř tvaru. Toto pravidlo je lépe předvídatelné, protože každá druhá oblast ve složené cestě s pravidlem sudá-lichá je díra, nezávisle na směru cesty. Některé aplikace, například Adobe Photoshop, používá standardně pravidlo sudá-lichá, takže složené cesty importované z těchto aplikací budou používat pravidlo sudá-lichá.

Sebeprotínající cesty jsou cesty, které protínají samy sebe. Pro tyto cesty můžete zvolit buď pravidlo s nenulovým obtočením nebo pravidlo sudá-lichá, v závislosti na požadovaném vzhledu.

Složené cesty
Sebeprotínající cesta s pravidlem vyplňování s nenulovým obtočením (vlevo) a s pravidlem vyplňování sudá-lichá (vpravo)

Když vytvoříte složenou cestu s nenulovým obtočením, můžete určit, zda se budou překrývající se cesty zobrazovat s dírami nebo budou vyplněné, když klepnete na tlačítko Obrátit směr cesty v panelu Atributy.

Čtyři kruhové cesty
Pravidla vyplňování

A. Čtyři kruhové cesty B. Kruhové cesty vybrané a převedené na složenou cestu C. Po aplikování příkazu Obrátit směr cesty na vnitřní cestu 

Změna pravidla vyplňování pro složenou cestu

 1. Vyberte složenou cestu nástrojem pro výběr nebo v panelu Vrstvy.
 2. V panelu Atributy klepněte na tlačítko Používat pravidlo vyplňování s nenulovým obtočením nebo na tlačítko Používat pravidlo vyplňování sudá-lichá .

Změna díry ve složené cestě na vyplněnou plochu

 1. Zajistěte, aby složená cesta používala pravidlo vyplňování s nenulovým obtočením.
 2. Nástrojem pro přímý výběr vyberte část složené cesty, kterou chcete obrátit. Nevybírejte celou složenou cestu.

 3. V panelu Atributy klepněte na tlačítko Neobrátit směr cesty nebo na tlačítko Obrátit směr cesty .

Obnovení složené cesty na její původní součásti

 1. Vyberte složenou cestu nástrojem pro výběr nebo v panelu Vrstvy.
 2. Zvolte Objekt > Složená cesta > Uvolnit.