Změna velikosti objektů

Změnou velikosti objektu ho zvětšíte nebo zmenšíte vodorovně (podél osy x), svisle (podél osy y) nebo v obou směrech. Objekty se zvětšují nebo zmenšují vzhledem ke vztažnému bodu, který se liší podle zvolené metody změny velikosti. Pro většinu metod změny velikosti můžete změnit výchozí vztažný bod, a také můžete zamknout proporce objektu.

Poznámka:

Jakmile změníte velikost objektu, nezůstane původní velikost objektu v paměti aplikace Illustrator zachována. Proto nelze původní velikost objektu obnovit. V panelu Informace o dokumentu je však zobrazeno rozlišení objektu, takže se můžete rozhodnout, v jakém měřítku chcete změnit velikost objektu při zachování rozlišení objektu.

Měřítko tahů a efektů se standardně při změně velikosti objektů nemění. Chcete-li změnit velikost tahů a efektů, zvolte Úpravy > Předvolby > Všeobecné (Windows) nebo Illustrator > Předvolby > Všeobecné (Mac OS) a vyberte Měnit tahy a efekty. Pokud chcete v jednotlivých případech zvolit, zda se změní velikost tahů a efektů, použijte ke změně velikosti objektů panel Transformace nebo příkaz Změnit velikost.

Změna velikosti objektů
S volbou Měnit tahy a efekty se změní velikost objektu, efektu vržený stín a tahu (vlevo); když je tato volba vypnutá, změní se pouze velikost objektu (vpravo).

Změna velikosti objektů nástrojem změna velikosti

 1. Vyberte jeden nebo více objektů.
 2. Vyberte nástroj změna velikosti .
 3. Proveďte libovolný z následujících úkonů:
  • Chcete-li změnit velikost od středového bodu objektu, přetahujtte kurzor kdekoliv v okně dokumentu, dokud objekt nemá požadovanou velikost.

  • Chcete-li změnit velikost od jiného vztažného bodu , klikněte na místo v okně dokumentu, kam chcete umístit vztažný bod, přesuňte kurzor mimo vztažný bod, a pak přetahujte, dokud objekt nemá požadovanou velikost.

  • Chcete-li při změně velikosti zachovat proporce objektu, podržte Shift při diagonálním tažení.

   Tip: Při používání nástroje změny velikosti a klávesy Shift začněte přetahovat horizontálně nebo vertikálně pod úhlem 45°.

  • Chcete-li změnit velikost objektu podle jedné osy, podržte stisknutou klávesu Shift a přetahujte kurzor svisle nebo vodorovně.

  Poznámka:

  Táhnete-li dále od vztažného bodu, můžete změnu velikosti ovládat přesněji.

Změna velikosti objektů s použitím ohraničovacího rámečku

 1. Vyberte jeden nebo více objektů.
 2. Vyberte nástroj pro výběr nebo nástroj libovolná transformace .
 3. Táhněte za táhlo ohraničovacího rámečku, dokud nebude mít objekt požadovanou velikost.

  Objekty mění velikost relativně vzhledem k protilehlému táhlu ohraničovacího rámečku.

 4. Chcete-li určit způsob změny velikosti, proveďte libovolné z následujících úkonů:
  • Chcete-li zachovat proporce objektu, podržte při tažení stisknutou klávesu Shift.

  • Chcete-li změnit velikost od středového bodu objektu, podržte při tažení stisknutou klávesu Alt (Windows) nebo Option (Mac OS).

Změna velikosti objektů na určitou šířku a výšku

 1. Vyberte jeden nebo více objektů.
 2. V panelu Transformace zadejte novou hodnotu do textového pole Šířka (Š), Výška (V) nebo do obou.

  Chcete-li určit způsob změny velikosti, proveďte před zadáním hodnoty libovolné z následujících úkonů:

  • Chcete-li zachovat proporce objektu, klepněte na tlačítko zamknutí proporcí .

  • Chcete-li změnit vztažný bod pro změnu velikosti, klepněte na bílý čtvereček v ikoně umístění vztažného bodu .

  • Chcete-li spolu s velikostí objektu změnit i vytažené cesty a efekty se vztahem k velikosti, vyberte Měnit tahy a efekty z nabídky panelu.

Poznámka:

Můžete také zachovat proporce tak, že zadáte hodnotu do pole Š nebo V, pak podržíte stisknutou klávesu Ctrl (Windows) nebo Command (Mac OS) a stisknete Enter.

Změna velikosti objektů o určitá procenta

 1. Vyberte jeden nebo více objektů.
 2. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Chcete-li změnit velikost ze středu, zvolte Objekt > Transformovat > Změnit velikost nebo poklepejte na nástroj změna velikosti .

  • Chcete-li změnit velikost od jiného vztažného bodu, vyberte nástroj změna velikosti a se stisknutou klávesou Alt (Windows) nebo Option (Mac OS) klepněte v okně dokumentu v místě, kde chcete umístit vztažný bod.

 3. V dialogovém okně Změna velikosti proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Chcete-li zachovat proporce objektu, vyberete Rovnoměrně a zadejte procenta do textového pole Velikost.

  • Chcete-li změnit výšku a šířku nezávisle, vyberte Nerovnoměrně a zadejte procenta do textových polí Vodorovně a Svisle.

   Faktory změny velikosti se aplikují od vztažného bodu a mohou být kladné nebo záporné.

 4. Chcete-li spolu s velikostí objektu změnit i vytažené cesty a efekty se vztahem k velikosti, vyberte Měnit tahy a efekty.
 5. Pokud objekty obsahují výplň vzorkem, vyberte Vzorky, abyste změnili velikost vzorku. Odznačte Objekty, pokud chcete změnit pouze velikost vzorku, ale ne objektů.
 6. Klepněte na OK nebo klepněte na Kopírovat, abyste změnili velikost kopie objektů.

Změna velikosti více objektů

 1. Vyberte objekty.
 2. Zvolte Objekt > Transformovat > Transformovat jednotně.

  Poznámka:

  Měníte-li velikosti více objektů, není možné zadat konkrétní šířku. V aplikaci Illustrator je možné měnit velikost objektů pouze v měřítku procent.

 3. Nastavte procenta pro vodorovnou a svislou změnu velikosti v sekci Změna velikosti v dialogovém okně.
 4. Chcete-li změnit vztažný bod, klepněte na bílý čtvereček v ikoně umístění vztažného bodu .
 5. Klepněte na OK nebo klepněte na Kopírovat, abyste změnili velikost kopií jednotlivých objektů.

Zkosení objektů

Zkosení objekt nakloní neboli zkosí podle vodorovné nebo svislé osy nebo pod určeným úhlem vzhledem k určené ose. Objekty se zkosí vzhledem ke vztažnému bodu, který se liší v závislosti na zvolené metodě zkosení, a pro většinu metod zkosení ho můžete změnit. Při zkosení můžete zamknout jeden rozměr objektu a můžete zkosit jeden objekt nebo více objektů současně.

Poznámka:

Zkosení je užitečné při vytváření vržených stínů.

Zkosení objektů
Zkosení objektu vzhledem ke středu (vlevo) a zkosení vzhledem k uživatelem definovanému vztažnému bodu (vpravo).

Zkosení objektů nástrojem zkosení

 1. Vyberte jeden nebo více objektů.
 2. Vyberte nástroj zkosení .
 3. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Chcete-li zkosit ze středu objektu, přetahujte kdekoliv v okně dokumentu.

  • Chcete-li zkosit z jiného vztažného bodu , klikněte v okně dokumentu na místo, kam chcete umístit vztažný bod, přesuňte kurzor mimo vztažný bod, a pak přetahujte kurzor, dokud objekt nemá požadovaný sklon.

  • Chcete-li objekt zkosit podél svislé osy, přetahujte kdekoliv v okně dokumentu směrem nahoru nebo dolů. Chcete-li zachovat původní šířku objektu, podržte Shift.

  • Chcete-li objekt zkosit podél vodorovné osy, přetahujte kdekoliv v okně dokumentu směrem doleva nebo doprava. Chcete-li zachovat původní výšku objektu, podržte Shift.

Zkosení objektů příkazem Zkosit

 1. Vyberte jeden nebo více objektů.
 2. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Chcete-li zkosit ze středu, zvolte Objekt > Transformovat > Zkosit nebo poklepejte na nástroj zkosení .

  • Chcete-li provést zkosení z jiného vztažného bodu, vyberte nástroj zkosení a se stisknutou klávesou Alt nebo Option (operační systém Mac) klepněte v okně dokumentu v místě, kde chcete umístit vztažný bod.

 3. V dialogovém okně Zkosení zadejte úhel zkosení od -359 do 359. Úhel zkosení udává míru zešikmení aplikovaného na objekt ve směru hodinových ručiček a vztahuje se k čáře, která je kolmá na osu zkosení.
 4. Vyberte osu, podél které se objekt zkosí.

  Pokud jste zvolili natočenou osu, zadejte hodnotu mezi –359 a 359 vzhledem k vodorovné ose.

 5. Pokud objekt obsahuje výplň vzorkem, vyberte Vzorky, abyste posunuli také vzorek. Odznačte Objekty, chcete-li posunout pouze vzorek, ale ne objekty.
 6. Klepněte na OK nebo klepněte na Kopírovat, abyste zkosili kopie objektů.

Zkosení objektů nástrojem libovolná transformace

 1. Vyberte jeden nebo více objektů.
 2. Vyberte nástroj libovolná transformace .
 3. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Chcete-li zkosit podél svislé osy objektu, začněte přetahovat levé střední nebo pravé střední úchyt ohraničovacího rámečku, a pak při tažení nahoru nebo dolů podržte Ctrl+Alt (Windows) nebo Option+Command (Mac OS). Můžete také podržet Shift, abyste zachovali původní šířku objektu.

  • Chcete-li zkosit podél vodorovné osy objektu, začněte přetahovat horní prostřední nebo dolní prostřední úchyt ohraničovacího rámečku, a pak při tažení doprava nebo doleva podržte Ctrl+Alt (Windows) nebo Option+Command (Mac OS). Můžete také podržet Shift, abyste zachovali původní výšku objektu.

Zkosení objektů pomocí panelu Transformace

 1. Vyberte jeden nebo více objektů.
 2. V panelu Transformace zadejte hodnotu do textového pole Zkosení.

  Chcete-li změnit vztažný bod, klepněte na bílý čtvereček v ikoně umístění vztažného bodu před tím, než zadáte hodnotu.

  Poznámka:

  Panel Transformace můžete také vyvolat klepnutím na X, Y, Š nebo v v ovládacím panelu.

Deformování objektů

Objekty můžete deformovat pomocí nástroje libovolná transformace nebo nástroje zkapalnění. Použijte nástroj libovolná transformace, když chcete deformovat libovolně; použijte nástroj zkapalnění, pokud chcete využít specifické přednastavené deformace, například zkroucení, vypuštění nebo zvrásnění.

Deformování objektů nástrojem libovolná transformace

 1. Vyberte jeden nebo více objektů.
 2. Vyberte nástroj libovolná transformace .
 3. Začněte táhnout rohové táhlo ohraničovacího rámečku (ne postranní táhlo), a pak proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Podržte klávesu Ctrl (Windows) nebo Command (Mac OS), až dosáhnete požadované deformace.

  • Podržte klávesy Shift+Alt+Ctrl (Windows) nebo Shift+Option+Command (Mac OS), chcete-li deformovat perspektivně.

    

  Perspektivní deformace
  Perspektivní deformace

Deformování objektů nástrojem zkapalnění

Nástroje zkapalnění nemůžete použít na připojené soubory nebo objekty, které obsahují text, grafy nebo symboly.

Informace o vyhledání nástroje zkapalnění v panelu Nástroje najdete v části Přehled panelu nástrojů a Galerie nástrojů pro změnu tvaru.

 1. Vyberte nástroj zkapalnění a klepněte nebo táhněte nad objekty, které chcete deformovat.
 2. (Volitelně) Chcete-li omezit deformaci na určité objekty, vyberte tyto objekty před použitím nástroje.
 3. (Volitelně) Chcete-li změnit velikost kurzoru nástroje a nastavit další volby nástroje, poklepejte na nástroj zkapalnění a určete následující volby:

  Šířka a Výška

  Určují velikost kurzoru nástroje.

  Úhel

  Určuje orientaci kurzoru nástroje.

  Intenzita

  Určuje rychlost změny pro deformaci. Vyšší hodnoty odpovídají rychlejším změnám.

  Použít tlakové pero

  Použije místo hodnoty Intenzita vstup z tabletu nebo pera. Pokud nemáte připojený tlakově citlivý tablet, je tato volba ztlumená.

  Složitost (pro nástroje vroubkování, krystalizace a zkrabacení)

  Určuje, jak těsně jsou výsledky určité stopy rozmístěny podél obrysu objektu. Tato volba úzce souvisí s hodnotou Detaily.

  Detaily

  Určuje rozestupy mezi body přidanými k obrysu objektu (vyšší hodnoty umístí body blíže k sobě).

  Zjednodušit (pro nástroje pokřivení, zkroucení, vypuštění a nafouknutí)

  Určuje, nakolik chcete redukovat nadbytečné body, které podstatně neovlivňují celkový vzhled tvaru.

  Rychlost zkroucení (pouze nástroj zkroucení)

  Určuje rychlost, kterou se aplikuje zkroucení. Zadejte hodnotu mezi –180° a 180°. Záporné hodnoty zkroutí objekt ve směru hodinových ručiček, kladné proti směru hodinových ručiček. Objekt se zkroutí rychleji s hodnotami, které jsou bližší buď k –180° nebo ke 180°. Aby bylo zkroucení pomalé, zadejte rychlost blízkou 0°.

  Vodorovně a Svisle (pouze nástroj zkrabacení)

  Určuje, jak daleko od sebe se umísťují řídící body.

  Štětec ovlivňuje kotevní body, Štětec ovlivňuje vnitřní tangenciální vodiče nebo Štětec ovlivňuje vnější tangenciální vodiče (pro nástroje vroubkování, krystalizace a zkrabacení).

  Povolují, aby stopa nástroje měnila tyto vlastnosti.

Deformace objektů pomocí nástroje Pokřivení loutky

Nástroj Pokřivení loutky vám umožní zkroutit a deformovat části kresby tak, aby transformace vypadaly přirozeně. Pomocí přidávání, přesouvání a otáčení špendlíků můžete s využitím nástroje Pokřivení loutky v aplikaci Illustrator snadno transformovat svoji kresbu do různých variant.

puppet_warp_02
V panelu nástrojů vyberte nástroj Pokřivení loutky a přidejte špendlíky do své kresby.
puppet_warp_03
Přesunutím nebo otočením vybraného špendlíku transformujte svoji kresbu.

Chcete-li se naučit deformovat kresbu pomocí nástroje Pokřivení loutky, podívejte se na část Pokřivení loutky.