O vrstvách

Při vytváření složité kresby může být obtížné udržet si přehled o všech položkách v okně dokumentu. Malé objekty se skryjí pod většími a vybírání částí kresby bude obtížné. Vrstvy poskytují způsob, jak snadno sledovat všechny prvky, které tvoří kresbu. Představte si vrstvy jako průhledné desky, které obsahují kresbu. Pokud tyto desky přeskupíte, změníte pořadí překrývání položek v kresbě. Položky můžete mezi deskami přemísťovat a v deskách můžete vytvářet dílčí desky.

Struktura vrstev v dokumentu může být tak jednoduchá nebo složitá, jak potřebujete. Standardně jsou všechny položky uspořádány v jedné, základní vrstvě. Můžete ale kdykoliv vytvořit nové vrstvy a položky do nich přesunout, nebo přesunout položky z jedné vrstvy do jiné. Panel Vrstvy poskytuje snadný způsob, jak vybírat, skrývat, zamykat a měnit atributy vzhledu kresby. Můžete dokonce vytvořit vrstvy předlohy, které můžete použít pro obkreslování kresby, a můžete přenášet vrstvy z/do aplikace Photoshop.

Podívejte se na video o pružnosti kreseb a jejich organizaci pomocí vrstev v dokumentu Organizace kresby pomocí vrstev.

Panel Vrstvy – přehled

Panel Vrstvy (Okna > Vrstvy) se používá k zobrazení, uspořádání a úpravám objektů v dokumentu. Každý nový dokument obsahuje standardně jednu vrstvu, a každý objekt, který vytvoříte, se objeví v této vrstvě. Můžete ale vytvářet nové vrstvy a položky v nich uspořádat podle svých potřeb.

Standardně Illustrator přiřadí jedinečnou barvu (maximálně devět barev) každé vrstvě v panelu Vrstvy. Barva se zobrazí vedle názvu vrstvy v panelu. Stejná barva se zobrazí v okně ilustrace pro ohraničovací rámeček, cestu, kotevní body a středový bod vybraného objektu. Tuto barvu můžete použít, abyste rychle našli odpovídající vrstvu objektu v panelu Vrstvy, a barvu vrstvy můžete změnit podle potřeby.

Když položka v panelu Vrstvy obsahuje další položky, objeví se vlevo od názvu této položky trojúhelník. Kliknutím na trojúhelník zobrazíte nebo skryjete obsah položky. Pokud se nezobrazuje žádný trojúhelník, položka neobsahuje žádné další položky.

Panel Vrstvy
Layers panel

A. Visibility column B. Edit column C. Target column D. Selection column 

Panel Vrstvy obsahuje sloupce vpravo a vlevo od seznamu. Kliknutím do sloupce můžete nastavit následující vlastnosti:

Sloupec viditelnosti

Označuje, zda položky ve vrstvě jsou viditelné nebo skryté (prázdné místo), nebo zda to jsou vrstvy předlohy nebo vrstvy obrysů .

Sloupec úprav

Označuje, zda jsou položky zamknuté nebo odemknuté. Ikona zámku označuje, že položka je zamknutá a nelze ji upravovat; prázdné místo označuje, že položka je odemknutá a můžete ji upravovat.

Sloupec cíle

Označuje, zda jsou položky nastavené jako cíl pro aplikování efektů a úpravy atributů v panelu Vzhled. Když se tlačítko cíle zobrazuje jako ikona dvojitého kruhu (buď nebo ), tato položka je nastavená jako cílová; ikona s jedním kruhem označuje, že položka není cílová.

Sloupec výběru

Označuje, zda jsou položky vybrané. Když je položka vybraná, objeví se barevný čtvereček. Pokud položka, například vrstva nebo skupina, obsahuje vybrané i nevybrané objekty, zobrazí se vedle rodičovské položky menší pole s barvou výběru. Pokud jsou v rodičovské položce vybrané všechny objekty, pole s barvou výběru mají stejnou velikost, jako značky, které se zobrazují u vybraných objektů.

Pomocí panelu Vrstvy můžete zobrazit některé položky jako obrysy a jiné tak, jak se objeví ve výsledné kresbě. Můžete také ztlumit připojené obrazy a bitmapové objekty, a tím usnadnit úpravy kresby nad obrazy. To je zvláště užitečné při obkreslování bitmapového obrazu.

Volby zobrazení pro kresbu s vrstvami
Display options for layered artwork

A. Object displayed in Outline view B. Bitmap object dimmed to 50% C. Selected object displayed in Preview view 

Změna zobrazení panelu Vrstvy

 1. Zvolte Volby panelu z nabídky panelu Vrstvy.

 2. Zvolte položku Zobrazit pouze vrstvy, chcete-li v panelu Vrstvy skrýt cesty, skupiny a souhrnné prvky.

 3. Pro Velikost řádku vyberte volbu, která určí výšku řádků. (Chcete-li určit vlastní velikost, zadejte hodnotu mezi 12 a 100.)

 4. Ve volbě Miniatury vyberte kombinaci vrstev, skupin a objektů, pro které chcete zobrazovat miniaturní náhledy.

  Poznámka:

  Zobrazování miniatur v panelu Vrstvy může mít za následek zpomalení programu, když pracujete se složitými soubory. Chcete-li zvýšit rychlost, vypněte miniatury vrstev.

Nastavení voleb vrstev a podvrstev

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Poklikejte na název položky v panelu Vrstvy.

  • Klikněte na název položky a z nabídky panelu Vrstvy zvolte Volby pro <název položky>.

  • Z nabídky panelu Vrstvy zvolte Nová vrstva nebo Nová podvrstva.

 2. Určete libovolné z následujících voleb:

  Název

  Určuje název položky, jak se zobrazuje v panelu Vrstvy.

  Barvy

  Určuje nastavení barvy vrstvy. Můžete buď zvolit barvu z nabídky, nebo poklikat na vzorek barvy a vybrat jinou barvu.

  Předloha

  Změní vrstvu na vrstvu předlohy.

  Zamknout

  Zabrání změnám položky.

  Zobrazit

  Zobrazí celou kresbu obsaženou ve vrstvě nebo na kreslicím plátně.

  Tisknout

  Nastaví kresbu obsaženou ve vrstvě jako tisknutelnou.

  Náhled

  Zobrazí kresbu obsaženou ve vrstvě v barvách místo obrysů.

  Ztlumit obrazy

  Zmenší intenzitu připojených obrazů a bitmapových obrazů obsažených ve vrstvě na zadanou hodnotu v procentech.

Vytvoření vrstvy

 1. V panelu Vrstvy klikněte na název vrstvy, nad kterou (nebo do které) chcete přidat novou vrstvu.

 2. Proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Chcete-li přidat novou vrstvu nad vybranou vrstvu, klikněte na tlačítko Vytvořit novou vrstvu v panelu Vrstvy.

  • Chcete-li vytvořit novou dílčí vrstvu uvnitř vybrané vrstvy, klikněte na tlačítko Vytvořit novou podvrstvu v panelu Vrstvy.

   Tip: Chcete-li při vytváření nové vrstvy nastavit volby, zvolte možnost Nová vrstva nebo Nová podvrstva z nabídky panelu Vrstvy.

  Pro výběr různých režimů kreslení nabízí Illustrator několik voleb, například:

  • Režim Kreslení za vytvoří automaticky za aktivní vrstvou novou aktivní vrstvu.

  • Pokud není vybraná žádná určitá kresba, vytváří se kresba v režimu Kreslení za pod veškerou kresbou ve vybrané vrstvě.

Přemístění objektu do jiné vrstvy

 1. Vyberte objekt.

 2. Proveďte jeden z následujících úkonů:

  • V panelu Vrstvy klikněte na název požadované vrstvy. Pak zvolte Objekt > Uspořádat > Přemístit do platné vrstvy.

  • Přetáhněte indikátor vybrané kresby , umístěný vpravo od vrstvy v panelu Vrstvy, do požadované vrstvy.

   Tip: Objekty nebo vrstvy můžete přemístit do nové vrstvy tak, že je vyberete a zvolíte Shromáždit do nové vrstvy z nabídky panelu Vrstvy. Podržte stisknutou klávesu Ctrl (Windows) nebo Command (Mac OS), chcete-li vybrat nesousedící položky; chcete-li vybrat sousedící položky, podržte stisknutou klávesu Shift.

Rozdělení položek do samostatných vrstev

Příkaz Rozdělit do vrstev rozmístí všechny položky ve vrstvě do samostatných vrstev a může v každé vrstvě vytvořit nové objekty na základě pořadí překrývání objektů. Tuto funkci můžete použít při přípravě souborů pro práci s webovou animací.

 1. V panelu Vrstvy klikněte na název vrstvy nebo skupiny.

 2. Proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Chcete-li umístit každou položku do nové vrstvy, zvolte možnost Rozdělit do vrstev (samostatně) z nabídky panelu Vrstvy.

  • Chcete-li rozdělit položky do vrstev a duplikovat objekty tak, aby se vytvořila kumulativní posloupnost, zvolte možnost Rozdělit do vrstev (přidávat) z nabídky panelu Vrstvy. Objekt, který je zcela dole, se objeví ve všech nových vrstvách, a objekt zcela nahoře se objeví pouze v horní vrstvě. Předpokládejme například, že Vrstva 1 obsahuje kroužek (spodní objekt), čtverec a trojúhelník (vrchní objekt). Tento příkaz vytvoří tři vrstvy – jednu s kroužkem, čtvercem a trojúhelníkem; jednu s kroužkem a čtvercem; a jednu pouze s kroužkem. To je užitečné při vytváření kumulativních animačních sekvencí.

  Příkaz Rozdělit do vrstev (přidávat) vytvoří nové vrstvy
  Release To Layers (Build) command creates new layers

Sloučení vrstev a skupin

Funkce sloučení vrstev a sloučení do jedné vrstvy jsou podobné v tom, že obě umožňují sloučit objekty, skupiny a podvrstvy do jedné vrstvy nebo skupiny. Při sloučení můžete vybrat, které položky chcete sloučit; při sloučení do jedné vrstvy se sloučí všechny viditelné položky v kresbě do jedné vrstvy. Obě funkce zachovají pořadí překrývání v kresbě, ale ostatní atributy vrstev, jako jsou ořezové masky, se nezachovají.

 • Chcete-li sloučit položky do jedné vrstvy nebo skupiny, podržte klávesu Ctrl (Windows) nebo Command (Mac OS) a klikněte na názvy vrstev nebo skupin, které chcete sloučit. Případně podržte stisknutou klávesu Shift a vyberte všechny položky seznamu mezi názvy vrstev nebo skupin, na které kliknete. Poté vyberte z nabídky panelu Vrstvy příkaz Sloučit vybrané. Položky se sloučí do vrstvy nebo skupiny, kterou jste vybrali naposledy.

  Vrstvy můžete sloučit pouze s vrstvami, které jsou na stejné úrovni hierarchie v panelu Vrstvy. Podobně podvrstvy můžete sloučit pouze s ostatními podvrstvami, které jsou ve stejné vrstvě a na stejné úrovni hierarchie. Objekty nelze sloučit s jinými objekty.

 • Chcete-li vrstvy sloučit do jedné, klikněte na název vrstvy, do které chcete kresbu sloučit. Pak vyberte Do jedné vrstvy z nabídky panelu Vrstvy.

Nalezení položky v panelu Vrstvy

Když vyberete položku v okně dokumentu, můžete pomocí příkazu Najít objekt rychle vyhledat odpovídající položku v panelu Vrstvy. Tento příkaz je zvláště užitečný pro vyhledání položek ve sbalených vrstvách.

 1. Vyberte objekt v okně dokumentu. Pokud vyberete více než jeden objekt, vyhledá se objekt nejvíce vpředu v pořadí překrývání.

 2. Zvolte Najít objekt z nabídky panelu Vrstvy. Pokud je vybraná volba panelu Zobrazovat pouze vrstvy, změní se tento příkaz na Najít vrstvu.