Používání pravítek

Pravítka umožňují přesně umístit a změřit objekty v okně ilustrace nebo na kreslicím plátně. Místo, kde je na pravítkách 0 (nula), se nazývá počátek pravítek (nebo také počátek souřadnic).

Pravítka aplikace Illustrator CS5 jsou nyní shodná s pravítky z aplikací Creative Suite, např. InDesign nebo Photoshop. Aplikace Illustrator nabízí samostatná pravítka pro dokumenty a kreslicí plátna. Současně lze vybrat pouze jedno z těchto pravítek.

Společnost Adobe doporučuje

Společnost Adobe doporučuje
<a href="http://tv.adobe.com/watch/learn-illustrator-cs5/gs01-using-rulers-and-guides/" shape="rect" >Using Rulers and Guides (Používání pravítek a vodítek)</a>
Mordy Golding

Poznámka:

Pravítka okna se v tomto dokumentu budou označovat jako globální pravítka.

Globální pravítka se zobrazují na horní a levé straně okna ilustrace. Výchozí počátek pravítek je v levém horním rohu okna ilustrace.

Pravítka kreslicího plátna se zobrazí v horní a levé části aktivního kreslicího plátna. Výchozí počátek pravítek kreslicího plátna je v levém horním rohu kreslicího plátna.

Rozdíl mezi pravítky kreslicího plátna a globálními pravítky spočívá v tom, že zvolíte-li pravítka kreslicího plátna, změní se počáteční bod podle aktivního kreslicího plátna. Navíc lze pro pravítka kreslicích pláten používat rozdílné počáteční body. Pokud nyní změníte počáteční bod pravítka kreslicího plátna, výplně objektu vzorkem na kreslicím plátnu se nezmění.

Výchozí původní bod globálního pravítka se nachází v levém horním rohu prvního kreslicího plátna a výchozí původní bod pro pravítka kreslicího plátna v levém horním rohu odpovídajícího kreslicího plátna.

 • Chcete-li pravítka zobrazit nebo skrýt, zvolte položky Zobrazení > Zobrazovat pravítka nebo Zobrazení > Skrýt pravítka.

 • Chcete-li přepínat mezi pravítky kreslicího plátna a globálními pravítky, klepněte na položky Zobrazení > Pravítka > Změnit na globální pravítka nebo Zobrazení > Pravítka > Změnit na pravítka kreslicího plátna. Ve výchozím nastavení jsou zobrazena pravítka kreslicího plátna a volba Změnit na globální pravítka je zobrazena v podnabídce Pravítka.

 • Chcete-li zobrazit nebo skrýt pravítka videa, zvolte položky Zobrazení > Zobrazovat pravítka videa nebo Zobrazení > Skrýt pravítka videa.

 • Chcete-li změnit počátek pravítek, přesuňte ukazatel do levého horního rohu, kde se protínají pravítka, a pak táhněte ukazatel do místa, kam chcete umístit nový počátek pravítek.

  Při tažení se v okně a na pravítkách objeví zaměřovací kříž, který označuje měnící se počátek globálního pravítka.

  Poznámka: Změna počátku globálního pravítka ovlivní dlaždicové skládání vzorků.

 • Chcete-li obnovit výchozí počátek pravítek, poklepejte na levý horní roh, kde se pravítka protínají.

Systém souřadnic byl přesunut do čtvrtého kvadrantu, přičemž dříve byl v prvním kvadrantu. Pokud se tedy v aplikaci Illustrator CS5 posunujete směrem dolů, hodnota na ose Y stoupá. Pokud se posunujete směrem doprava, hodnota na ose X stoupá.

Chcete-li uložit soubor pro starší verze aplikace Illustrator, globální pravítka zůstanou v poloze nastavené ve starém dokumentu. I když se počáteční bod nepřesune doleva nahoru, systém souřadnic se přesune do čtvrtého kvadrantu.

Změna systému souřadnic a počátku pravítka nebude uplatněna ve skriptech. Tak zůstanou staré skripty zachovány. Pokud však transformujete objekty pomocí skriptů, budou se souřadnice osy Y lišit od hodnot nastavených v rozhraní aplikace Illustrator. Pokud například provedete přesun osy Y o řekněme +10 bodů, pak aby došlo k napodobení přesunu pomocí skriptů, použijte transformaci osy Y o -10 bodů.

Změna jednotek měření

Výchozí jednotkou měření v aplikaci Illustrator jsou body (jeden bod se rovná 0,3528 milimetru). Můžete změnit jednotky, které Illustrator používá pro všeobecná měření, tahy a text. Při zadávání hodnot do polí můžete použít jiné než výchozí jednotky.

 • Chcete-li změnit výchozí jednotky měření, zvolte položky Úpravy > Předvolby > Jednotky (Windows) nebo Illustrator > Předvolby > Jednotky (Mac OS), a pak vyberte jednotky pro volby Všeobecné, Tahy a Text. Pokud je v předvolbách Text vybraná volba Zobrazit asijské volby, můžete také vybrat specifické jednotky pro asijský text.

  Poznámka: Jednotky z volby „Všeobecné“ ovlivňují pravítka, měření vzdálenosti mezi body, přemísťování a transformování objektů, nastavení rozestupů mřížky a vodítek a vytváření tvarů.

 • Chcete-li nastavit obecnou měrnou jednotku pouze pro aktuální dokument, zvolte Soubor > Nastavení dokumentu, v nabídce jednotek vyberte měrnou jednotku, kterou chcete používat, a klikněte na tlačítko OK.
 • Chcete-li při zadávání hodnoty do pole změnit jednotky, přidejte za hodnotu některou z následujících zkratek: ", palec, palce, palců, milimetr, milimetry, milimetrů, mm, Q (jeden Q se rovná 0,25 mm), centimetr, centimetry, centimetrů, cm, body, bodů, b, p, pica, pc, pixel, pixelů a ob.

  Tip: Při současném používání pica a bodů můžete zadávat hodnoty jako XpY, kde X je počet pica a Y je počet bodů (například 12p6 je 12 pica a 6 bodů).

Používání mřížky

Mřížka se zobrazuje za kresbou v okně ilustrace a netiskne se.

 • Chcete-li používat mřížku, zvolte Zobrazení > Zobrazovat mřížku.
 • Chcete-li mřížku skrýt, zvolte Zobrazení > Skrýt mřížku.
 • Chcete-li objekty přitahovat k čárám mřížky, zvolte Zobrazení > Přitahovat na mřížku, vyberte objekt, který chcete přesunout, a přetáhněte jej do požadovaného umístění.

  Když se okraje objektu dostanou do vzdálenosti do 2 obrazových bodů od čáry mřížky, přitáhnou se k ní.

  Poznámka: Když je vybraná volba Zobrazení > Náhled obrazových bodů, volba Přitahovat na mřížku se změní na Přitahovat na obrazové body.

 • Chcete-li určit rozestupy mezi čárami mřížky, styl mřížky (čáry nebo body), barvu mřížky, nebo zda se mřížka objeví před kresbou nebo za kresbou, zvolte Úpravy > Předvolby > Vodítka a mřížka (Windows) nebo Illustrator > Předvolby > Vodítka a mřížka (Mac OS).

Používání vodítek

Vodítka pomáhají zarovnat text a grafické objekty. Můžete vytvořit vodítka (rovné svislé nebo vodorovné čáry) a vodicí objekty (vektorové objekty, které převedete na vodítka). Vodítka se podobně jako mřížka netisknou.

Můžete zvolit jeden ze dvou stylů vodítek – tečky nebo čáry – a můžete změnit barvu vodítek, buď na předdefinovanou barvu nebo na barvu, kterou vyberete v dialogu pro výběr barvy. Standardně jsou vodítka odemknutá, takže je můžete přemístit, změnit, odstranit nebo převést zpět na objekt, ale můžete je také zamknout na místě.

 • Chcete-li vodítka zobrazit nebo skrýt, zvolte Zobrazení > Vodítka > Zobrazovat vodítka nebo Zobrazení > Vodítka > Skrýt vodítka.
 • Chcete-li změnit nastavení vodítek, zvolte Úpravy > Předvolby > Vodítka a mřížka (Windows) nebo Illustrator > Předvolby > Vodítka a mřížka (Mac OS).
 • Chcete-li vodítka zamknout, zvolte Zobrazení > Vodítka > Zamknout vodítka.

Vytváření vodítek

 1. Pokud se pravítka nezobrazují, zvolte Zobrazení > Zobrazovat pravítka.
 2. Umístěte ukazatel na levé pravítko, pokud chcete vytvořit svislé vodítko, nebo na horní pravítko, chcete-li vytvořit vodorovné vodítko.
 3. Přetáhněte vodítko do požadované polohy.

  Můžete také převést vektorové objekty na vodítka tím, že je vyberete a zvolíte Zobrazení > Vodítka > Vytvořit vodítka.

  Poznámka:

  Práci s větším počtem vodítek si můžete usnadnit tím, že je přesunete do samostatné vrstvy.

 4. Chcete-li vodítka omezit na kreslicí plátna a nikoli celá plátna, vyberte nástroj Kreslicí plátno a přetáhněte na něj vodítka.

Přemístění, odstranění nebo uvolnění vodítek

 1. Pokud jsou vodítka zamknutá, zvolte Zobrazení > Vodítka > Zamknout vodítka.
 2. Proveďte libovolný z následujících úkonů:
  • Přemístěte vodítko přetažením nebo kopírováním.

  • Odstraňte vodítko stisknutím klávesy Backspace (Windows) nebo Delete (Mac OS) nebo příkazem Úpravy > Vyjmout nebo Úpravy > Odstranit.

  • Odstraňte všechna vodítka najednou příkazem Zobrazení > Vodítka > Odstranit vodítka.

  • Uvolněte vodítko a převeďte ho zpět na normální grafický objekt tím, že ho vyberete a zvolíte Zobrazení > Vodítka > Uvolnit vodítka.

Přitahování objektů na kotevní body a vodítka

 1. Zvolte Zobrazení > Přitahovat do bodu.
 2. Vyberte objekt, který chcete přesunout, a umístěte ukazatel přesně do bodu, který chcete zarovnat na kotevní bod nebo vodítko.

  Poznámka:

  Při přitahování do bodu záleží zarovnávání na poloze ukazatele, ne na okrajích taženého objektu.

 3. Přetáhněte objekt na požadované místo.

  Když se ukazatel dostane do vzdálenosti dvou obrazových bodů od kotevního bodu nebo vodítka, přitáhne se do tohoto bodu. Když se objekt přitáhne, ukazatel se změní z vyplněné šipky na prázdnou šipku.

Automatická vodítka

Automatická vodítka jsou dočasná příchytná vodítka, která se zobrazí při manipulaci s objekty nebo kreslicími plátny nebo při jejich vytváření. Tato vodítka usnadňují zarovnání, úpravy a transformaci objektů či kreslicích pláten vzhledem k jiným objektům nebo kreslicím plátnům pomocí příchytného zarovnání, zobrazení umístění X, Y a rozdílových hodnot. Zadáním předvoleb inteligentních vodítek je možné zadat typ inteligentních vodítek a informací, které se zobrazí (například označení měření, zvýraznění objektů nebo štítky).

Video o používání automatických vodítek najdete na www.adobe.com/go/LRvid4020_ai_cz.

Používání inteligentních vodítek

Automatická vodítka jsou ve výchozím nastavení zapnuta.

 1. Výběrem Zobrazení > Automatická vodítka vodítka vypnete.
 2. Automatická vodítka používejte následujícími způsoby:
  • Když vytváříte objekt nástrojem pero nebo nástroji tvarů, použijte automatická vodítka k umístění kotevních bodů nového objektu vzhledem k existujícímu objektu. Při vytváření nového kreslicího plátna můžete automatická vodítka také použít k umístění tohoto plátna vzhledem k jinému kreslicímu plátnu nebo objektu.

  • Při vytváření objektu pomocí nástroje pero nebo nástroje tvarů nebo při transformaci objektu použijte konstrukční vodítka automatických vodítek k umístění kotevních bodů k určitým přednastaveným úhlům, například o velikosti 45 nebo 90 stupňů. Tyto úhly lze nastavit v předvolbách automatických vodítek.

  • Při přesunování objektu nebo kreslicího plátna můžete pomocí automatických vodítek vybraný objekt nebo kreslicí plátno zarovnat k jiným objektům nebo kreslicím plátnům. Zarovnání je založeno na geometrii objektů a kreslicích pláten. Jakmile se objekt přiblíží k okraji nebo středovému bodu jiných objektů, zobrazí se mřížka.

   Poznámka: Stisknutím klávesy Ctrl (Windows) nebo Command (Mac OS) využijete zarovnání z aplikace Illustrator CS3, které používá střed nebo okraj jednoho objektu nebo kreslicího plátna.

  • Při transformování objektu se automatická vodítka zobrazí automaticky, aby vám pomáhala při transformování.

  Nastavením předvoleb automatických vodítek můžete určit, kdy a jak se automatická vodítka objeví.

  Poznámka:

  Pokud je zapnutý příkaz Přitahovat na mřížku nebo Náhled v pixelech, nemůžete automatická vodítka použít (přestože je příkaz v nabídce vybraný).

Předvolby automatických vodítek

Zvolte položky Úpravy > Předvolby > Automatická vodítka (Windows) nebo Illustrator > Předvolby > Automatická vodítka (Mac OS) a nastavte následující předvolby:

Barvy

Určuje barvu vodítek.

Vodítka zarovnání

Zobrazí vodicí čáry vytvořené podél středu a okrajů geometrických objektů, kreslicího plátna a přesahů. Generují se při přesunu objektů a při provedení operací, jako je nakreslení základních tvarů, použití nástroje Pero a transformace objektů.

Označení kotvy/cesty

Zobrazuje informace, když se cesty protínají a když jsou vystředěné v kotevním bodě.

Popisek měření

Zobrazuje informace pro většinu nástrojů (například nástroje Kreslení a Text) o aktuální pozici kurzoru při umístění kurzoru nad kotvicí bod. Při vytváření, výběru, přesunování nebo transformaci objektů tento popisek zobrazuje rozdílové hodnoty x a y od původního umístění daného objektu. Pokud při vybraném nástroji kreslení stisknete klávesu Shift, zobrazí se počáteční místo.

Zvýrazňování objektů

Zvýrazní objekt pod ukazatelem, když kolem něj táhnete. Barva zvýraznění odpovídá barvě vrstvy objektu.

Transformační nástroje

Zobrazí informace při změně měřítka, otáčení a zkosení objektů.

Konstrukční vodítka

Zobrazí při kreslení nových objektů vodicí čáry. Nastavte úhly, pod kterými chcete kreslit vodicí čáry z kotevních bodů blízkého objektu. Můžete nastavit až šest úhlů. Zadejte úhel do vybraného pole Úhly, vyberte sadu úhlů z rozbalovací nabídky Úhly, nebo vyberte sadu úhlů z rozbalovací nabídky a změňte některé z hodnot v polích, abyste sadu úhlů přizpůsobili. V náhledu se odráží vaše nastavení.

Tolerance přitahování

Určuje vzdálenost v obrazových bodech, ve které musí být ukazatel od jiného objektu, aby se automatická vodítka uplatnila.

Měření vzdálenosti mezi objekty

Nástroj měřítko počítá vzdálenost mezi libovolnými dvěma body a zobrazí výsledek v panelu Informace.

 1. Vyberte nástroj měřítko . (Stisknutím a přidržením nástroje kapátka nástroj zobrazíte v panelu Nástroje.)
 2. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Klepněte na dva body, jejichž vzájemnou vzdálenost chcete změřit.

  • Klepněte na první bod a táhněte ukazatelem do druhého bodu. Podržením klávesy Shift při tažení omezíte pohyb nástroje na násobky 45°.

   Panel Informace ukazuje vzdálenost na ose xy, absolutní vodorovnou a svislou polohu, celkovou vzdálenost a naměřený úhel.

Panel Informace – přehled

Panel Informace (Okna > Informace) se používá k získání informací o oblasti pod ukazatelem a o vybraných objektech.

 • Když je vybraný objekt a je aktivní nástroj pro výběr, v panelu Informace se zobrazují souřadnice xy objektu, a jeho šířka (Š) a výška (V). Hodnoty pro šířku a výšku jsou ovlivněny volbou Použít hranice náhledu ve všeobecných předvolbách. Když je vybraná volba Použít hranice náhledu, Illustrator zahrne tloušťku tahu (a další atributy, jako jsou vržené stíny) do rozměrů objektu. Když volba Použít hranice náhledu není vybraná, Illustrator měří pouze rozměry určené vektorovou cestou objektu.

 • Při používání nástroje pero nebo přechod nebo při přesouvání výběru se v panelu Informace v průběhu tažení zobrazuje změna x (Š), změna y (V), vzdálenost (D) a úhel 

 • Při používání nástroje lupa se v panelu Informace zobrazuje faktor zvětšení a souřadnice xy po uvolnění tlačítka myši.

 • Při používání nástroje změna velikosti se po provedení změny v panelu Informace zobrazí změna šířky (Š) a výšky (V) v procentech a nová šířka (Š) a výška (V). Při používání nástrojů otáčení nebo zrcadlení se v panelu Informace zobrazují souřadnice středu objektu a úhel natočení  nebo zrcadlení .

 • Při používání nástroje zkosení se v panelu Informace zobrazují souřadnice středu objektu, úhel osy zkosení  a míra zkosení .

 • Při používání nástroje štětec se v panelu Informace zobrazují souřadnice xy a název právě používané stopy štětce.

 • Z nabídky panelu vyberte Zobrazit volby nebo klepnutím na dvojitou šipku na štítku panelu zobrazte hodnoty pro barvu výplně a tahu vybraného objektu a název případného vzorku, přechodu nebo odstínu aplikovaného na vybraný objekt.

  Poznámka: Když vyberete více objektů, zobrazí se v panelu Informace pouze ty informace, které jsou stejné pro všechny vybrané objekty.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online