O vzorcích

Illustrator se dodává s mnoha vzorky, které jsou dostupné v panelu Vzorník a ve složce Illustrator Extras na CD disku aplikace Illustrator. Můžete přizpůsobit stávající vzorky nebo můžete navrhnout zcela nové vzorky pomocí libovolných nástrojů aplikace Illustrator. Vzorky určené pro vyplnění objektů (vzorky výplně) se liší způsobem návrhu a dlaždicovým uspořádáním od vzorků určených pro aplikování na cesty pomocí panelu Stopy (vzorky cest). Chcete-li dostat co nejlepší výsledky, použijte pro vyplňování objektů vzorky výplně a pro vytažení objektů vzorky cest.

Při návrhu vzorků vám pomůže, když pochopíte, jak Adobe Illustrator používá vzorky při dlaždicovém vyplnění:

 • Všechny vzorky se dlaždicově skládají zleva doprava od počátku pravítek (ve výchozím nastavení v levém spodním rohu kreslicího plátna) po opačnou stranu kresby. Chcete-li nastavit, odkud se všechny vzorky v kresbě začnou vyplňovat, můžete změnit počátek pravítek v souboru.

  Poznámka: Počátek pravítek v aplikaci CS5 je odlišný od aplikace CS4. Proto se vzhled dlaždicového vyplnění nemusí při kopírování a vkládání objektů z aplikace CS4 do aplikace CS5 shodovat. U těchto objektů lze dlaždicové vyplnění transformovat s použitím panelu Transformovat tak, aby se shodovalo se vzhledem ve verzi CS4.

 • Vzorky výplní mají typicky pouze jednu dlaždici.

 • Vzorky cest se mohou skládat až z pěti druhů dlaždic – pro strany, vnější rohy, vnitřní rohy a začátek a konec cesty. Rohové dlaždice umožňují, aby na sebe vzorky cest v rozích plynule navazovaly.

 • Vzorky výplně se dlaždicově skládají kolmo k ose x.

 • Naproti tomu vzorky cest se skládají kolmo k cestě (s horní částí dlaždice vždy směřující ven). Rohové dlaždice se také otočí o 90° ve směru hodinových ručiček pokaždé, když cesta změní směr.

 • Vzorky výplně používají pro dlaždicové vyplnění pouze kresbu uvnitř ohraničovacího rámečku vzorku – nevyplněného a nevytaženého (netištěného) obdélníku, který je v kresbě zcela vzadu. Pro vzorky výplně funguje ohraničovací rámeček jako maska.

 • Vzorky stop štětců používají pro dlaždicové vyplnění kresbu, která je v ohraničovacím rámečku vzorku, a která z něj vyčnívá nebo je s ním seskupená.

Pravidla pro vytváření dlaždic vzorků

Při vytváření dlaždic vzorku postupujte podle těchto obecných pravidel:

 • Aby byl vzorek jednodušší a rychleji se tisknul, odstraňte z kresby vzorku všechny zbytečné detaily a seskupte objekty, které jsou vybarveny stejnou barvou, aby byly vedle sebe v pořadí překrývání.

 • Při vytváření dlaždice vzorku zvětšete zobrazení kresby, abyste mohli přesněji zarovnat prvky, a pak pro provedení konečného výběru kresbu zmenšete.

 • Čím je vzorek složitější, tím menší by měl být výběr použitý k jeho vytvoření; ale čím menší je výběr (a dlaždice vzorku, kterou vytvoří), tím více kopií bude potřeba k vytvoření vzorku. Proto je čtvercová dlaždice 1 x 1 palec (2,5 x 2,5 cm) efektivnější než čtvercová dlaždice 1/4 x 1/4 palce (0,6 x 0,6 cm). Pokud vytváříte jednoduchý vzorek, můžete zahrnout do výběru určeného pro dlaždici vzorku více kopií objektu.

 • Chcete-li vytvořit jednoduché čárové vzorky, navrstvěte přes sebe vytažené čáry s různými tloušťkami a barvami, a za ně umístěte nevyplněný a nevytažený ohraničovací rámeček pro vytvoření dlaždice vzorku.

 • Aby organický nebo texturovaný vzorek vypadal nepravidelně, můžete jemně obměnit kresbu dlaždice, aby byl efekt realističtější. Pro vytvoření změn můžete použít efekt Roztřást.

 • Chcete-li zajistit plynulé navazování dlaždic, uzavřete cesty před definováním vzorku.

 • Zvětšete zobrazení kresby a před definováním vzorku zkontrolujte, zda v ní nejsou chyby.

 • Pokud kreslíte kolem kresby ohraničovací rámeček, zkontrolujte, že je rámeček obdélníkový, že je zcela vzadu za objekty dlaždice, a že je nevyplněný a nevytažený. Aby Illustrator použil tento ohraničovací rámeček pro vzorek cesty, zkontrolujte, že z něho nic nevyčnívá.

Při vytváření vzorků cest postupujte podle těchto dalších pravidel:

 • Pokud je to možné, ohraničte kresbu nevybarveným ohraničovacím rámečkem, abyste mohli určit, jak na sebe vzorky navazují.

 • Rohové dlaždice musí být čtvercové a musí mít stejnou výšku jako stranové dlaždice, aby se na cestě správně zarovnávaly. Pokud chcete ve vzorku cesty použít rohové dlaždice, zarovnejte objekty v rohových dlaždicích vodorovně s objekty v stranových dlaždicích, aby na sebe vzorky správně navazovaly.

 • Vytvořte speciální rohové efekty pro vzorky cest pomocí rohových dlaždic.

Vytváření políček vzorků

 1. Vytvořte kresbu pro vzorek.
 2. (Volitelně) Chcete-li nastavit mezery mezi elementy vzorku nebo oříznout části vzorku, nakreslete ohraničovací rámeček vzorku (nevyplněný obdélník) kolem kresby, kterou chcete použít jako vzorek. Zvolte Objekt > Uspořádat > Zcela dozadu, abyste posunuli obdélník co nejvíce dozadu. Chcete-li použít obdélník jako ohraničovací rámeček pro vzorek výplně nebo cesty, nastavte jeho výplň a tah na Žádný.
 3. Nástrojem pro výběr vyberte kresbu a ohraničovací rámeček (pokud existuje), které vytvoří dlaždici vzorku.
 4. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Zvolte Úpravy > Definovat vzorek, v dialogovém okně Nové políčko zadejte název a klikněte na OK. Vzorek se zobrazí v panelu Vzorník.

  • Přetáhněte kresbu do panelu Vzorník.

Vytváření plynule navazujících geometrických vzorků

 1. Zkontrolujte, že jsou zapnutá Automatická vodítka a že je vybraný příkaz Přitahovat do bodu v nabídce Zobrazení.
 2. Vyberte geometrický objekt. Abyste objekt přesně umístili, umístěte nástroj pro přímý výběr na jeden z kotevních bodů objektu.
 3. Začněte táhnout objekt svisle z jednoho jeho kotevního bodu, pak stiskněte Alt+Shift (Windows) nebo Option+Shift (Mac OS), abyste vytvořili kopii objektu a omezili směr jejího pohybu.
 4. Když se kopie objektu přitáhne na místo, uvolněte tlačítko myši a pak uvolněte klávesy.
 5. Kliknutím nástrojem pro výběr skupiny se stisknutou klávesou Shift vyberte oba objekty, a začněte je táhnout vodorovně za jeden z jejich kotevních bodů; pak stiskněte Alt+Shift (Windows) nebo Option+Shift (Mac OS), abyste vytvořili kopii a omezili směr jejího pohybu.
  Výběr obou objektů (vlevo) a vytvoření kopie přetažením (vpravo)
  Výběr obou objektů (vlevo) a vytvoření kopie přetažením (vpravo).

 6. Když se kopie objektu přitáhne na místo, uvolněte tlačítko myši a pak uvolněte klávesy.
 7. Opakujte kroky 2 až 6, dokud nevytvoříte požadovaný vzorek.
 8. Pomocí nástroje obdélník proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Pro vzorek výplně nakreslete ohraničovací rámeček ze středového bodu levého horního objektu do středového bodu pravého dolního objektu.

  • Pro vzorek cesty nakreslete ohraničovací rámeček, který obklopuje objekty a kryje se s jejich vnějšími okraji. Pokud vzorek má být rohovou dlaždicí, podržte při tažení Shift, abyste ohraničovací rámeček omezili na čtverec.

  Ohraničovací rámeček pro vzorek výplně (vlevo) a ohraničovací rámeček pro vzorek štětce (vpravo)
  Ohraničovací rámeček pro vzorek výplně (vlevo) a ohraničovací rámeček pro vzorek štětce (vpravo)

 9. Vybarvěte geometrické objekty požadovanými barvami.
 10. Uložte geometrické objekty jako políčko vzorku.

Vytváření vzorků s nepravidelnou texturou

 1. Zvolte Zobrazení > Přitahovat do bodu.
 2. Nakreslete ohraničovací rámeček. Pokud vytváříte vzorek cesty, přejděte na bod 13.
 3. Nakreslete texturu s objekty nebo čárami, které protínají pouze levou stranu ohraničovacího rámečku.
 4. Nástrojem pro přímý výběr vyberte texturu a rámeček a umístěte ukazatel na levý dolní roh rámečku.
 5. Začněte táhnout rámeček doprava, pak stiskněte Alt+Shift (Windows) nebo Option+Shift (Mac OS), abyste vytvořili kopii objektu a omezili směr pohybu.
  Nakreslení textury na levé straně ohraničovacího rámečku (vlevo) a následné zkopírování textury a rámečku (vpravo)
  Nakreslete texturu na levé straně ohraničovacího rámečku (vlevo), a pak texturu a rámeček zkopírujte (vpravo).

  Když se levý horní rohový bod kopie přitáhne k pravému hornímu rohovému bodu ohraničovacího rámečku, uvolněte tlačítko myši a pak uvolněte klávesy.

  Poznámka:

  Pokud znáte přesné rozměry ohraničovacího rámečku, můžete vybrat pouze textury a použít příkaz Přesunout a zadat šířku rámečku jako vodorovný posun. V dialogu Přesunout klikněte na Kopírovat a ne na OK.

 6. Klikněte mimo rámeček, abyste ho odznačili.
 7. Vyberte pravý rámeček a odstraňte ho.
 8. Pokračujte v kreslení textury s objekty a čárami, které protínají pouze horní stranu ohraničovacího rámečku.
 9. Po dokončení horní strany vyberte všechny čáry a objekty, které protínají horní stranu, a ohraničovací rámeček; pak stiskněte Alt+Shift (Windows) nebo Option+Shift (Mac OS) a táhněte směrem dolů, abyste vytvořili kopii objektu a omezili směr pohybu.
  Nakreslení textury na horní straně ohraničovacího rámečku (vlevo) a následné zkopírování textury a rámečku (vpravo)
  Nakreslete texturu na horní straně ohraničovacího rámečku (vlevo), a pak texturu a rámeček zkopírujte (vpravo).

 10. Když se levý horní rohový bod kopie přitáhne k levému dolnímu rohovému bodu obdélníku, uvolněte tlačítko myši a pak uvolněte klávesy.
 11. Odznačte vše.
 12. Vyberte dolní rámeček a všechny objekty, které neprotínají horní rámeček, a odstraňte je.
 13. Pomocí nástroje tužka vyplňte střed rámečku texturou. Dejte pozor, abyste neprotnuli ani jeden okraj rámečku. Vybarvěte texturu.
 14. Uložte kresbu a obdélník jako políčko vzorku.
  Definování kresby a rámečku jako vzorku (vlevo) a vyplnění oblasti vzorkem (vpravo)
  Definování kresby a rámečku jako vzorku (vlevo) a vyplnění oblasti vzorkem (vpravo)

Vytváření rohových dlaždic pro vzorek stopy štětce

Rohové dlaždice umožňují vytvořit speciální okrajové efekty při aplikování vzorků cest. Můžete vytvořit rohové dlaždice od začátku nebo můžete použít stranové dlaždice vzorku cesty jako základ pro návrh doplňkových vnějších a vnitřních (zrcadlených o –135°) rohových dlaždic.

 1. Zvolte Soubor > Otevřít, najděte soubor vzorku cesty (dodávaný s aplikací Adobe Illustrator), který chcete použít, a klikněte na Otevřít.
 2. Zvolte Okna > Stopy. Vyberte dlaždici, kterou chcete použít, a přetáhněte ji do středu své kresby.
 3. Pokud dlaždice nemá čtvercový ohraničovací rámeček, vytvořte rámeček, který obsahuje celou kresbu a má stejnou výšku jako stranová dlaždice. (Stranové dlaždice mohou být obdélníkové.) Výplň a tah rámečku nastavte na Žádný a zvolte Objekt > Uspořádat > Zcela dozadu, abyste nastavili rámeček jako nejzadnější objekt v kresbě. (Ohraničovací rámeček pomáhá při zarovnávání nové dlaždice.)
 4. Vyberte dlaždici a ohraničovací rámeček.
 5. Chcete-li vytvořit vnější rohovou dlaždici, nástrojem otáčení natočte dlaždici a její ohraničovací rámeček o 180°. Tento krok vynechejte, když vytváříte vnitřní rohovou dlaždici.
  Vložená dlaždice (vlevo) a stejná dlaždice otočená o 180° (vpravo)
  Vložená dlaždice (vlevo) a stejná dlaždice otočená o 180° (vpravo)

 6. Nástrojem otáčení se stisknutými klávesami Alt+Shift (Windows) nebo Option+Shift (Mac OS) klikněte na levý dolní roh ohraničovacího rámečku. Zadejte hodnotu 90° a klikněte na Kopírovat, abyste vytvořili kopii zarovnanou vlevo k první dlaždici. Z této dlaždice vytvoříte rohovou dlaždici.
 7. Nástrojem pro výběr táhněte levou dlaždici za pravý horní kotevní bod směrem dolů, stiskněte Alt+Shift (Windows) nebo Option+Shift (Mac OS), abyste vytvořili kopii a omezili směr pohybu, a vytvořte třetí dlaždici pod druhou. Když se pravý horní kotevní bod kopie přitáhne k pravému dolnímu kotevnímu bodu rohové dlaždice, uvolněte tlačítko myši a pak klávesy Alt+Shift (Windows) nebo Option+Shift (Mac OS).

  Třetí kopie se použije pro zarovnání.

  Otočení levé dlaždice o 90° a její zkopírování (vlevo) a následné přetažení rohové dlaždice se stisknutou klávesou Alt (Windows) nebo Option (Mac OS), abyste pod ní vytvořili její kopii (vpravo)
  Otočte levou dlaždici o 90° a zkopírujte ji (vlevo), a pak se stisknutou klávesou Alt (Windows) nebo Option (Mac OS) přetáhněte rohovou dlaždici, abyste pod ní vytvořili její kopii (vpravo).

 8. Vyberte kresbu v pravé dlaždici. Táhněte ji doleva a stiskněte Alt+Shift (Windows) nebo Option+Shift (Mac OS), aby kresba z pravé dlaždice překrývala kresbu v rohové dlaždici.
  Zkopírování (vlevo) a přesunutí pravé horní dlaždice nad rohovou dlaždici (vpravo)
  Zkopírujte (vlevo) a přesuňte pravou horní dlaždici nad rohovou dlaždici (vpravo).

 9. Upravte rohovou dlaždici tak, aby kresba byla svisle a vodorovně zarovnaná se sousedními dlaždicemi. Vyberte a odstraňte všechny části dlaždice, které v rohu nechcete, a upravte zbytek kresby do konečné podoby vnější rohové dlaždice.
  Odstranění nepotřebných částí (vlevo) k vytvoření výsledné vnější rohové dlaždice (vpravo)
  Odstranění nepotřebných částí (vlevo) a výsledná vnější rohová dlaždice (vpravo).

 10. Vyberte všechny součásti dlaždice včetně ohraničovacího rámečku.
 11. Uložte nový vzorek jako políčko vzorníku.
 12. Poklepejte na políčko nového vzorku, abyste zobrazili dialogové okno Volby políčka, zadejte název dlaždice jako variantu originálu (použijte například příponu „vnější“) a klikněte na OK.

Úprava vzorků

 1. Zkontrolujte, že ve vaší kresbě není nic vybrané.
 2. V panelu Vzorník vyberte políčko vzorku, který chcete změnit.
 3. Přetáhněte políčko vzorku na kreslicí plochu a upravte dlaždici vzorku na kreslicí ploše.
 4. Vyberte dlaždici vzorku a přetáhněte upravený vzorek se stisknutou klávesou Alt (Windows) nebo Option (Mac OS) na políčko starého vzorku v panelu Vzorník.

  Vzorek v panelu Vzorník se nahradí a v platném souboru se aktualizuje.