Vektorizace obrazu umožňuje převádět rastrové obrazy (JPEG, PNG, PSD apod.)  na vektorové kresby. Pomocí této funkce snadno založíte nový výkres na stávajícím díle jeho vektorizací. Nástrojem Vektorizace obrazu můžete například převést obraz kresby pořízený tužkou na papíru na vektorovou kresbu. Pro rychlé získání požadovaného výsledku zvolte některé ze sady přednastavení vektorizace.

Example_Image-Trace-1
Situace před a po vektorizaci rastrového obrazu pomocí přednastavení

A. Původní obraz B. Výsledky vektorizace s různými vybranými přednastaveními 

Vektorizace obrazu

 1. Otevřete nebo umístěte do dokumentu Illustrator rastrový obraz.

 2. S umístěným obrazem proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Postupným výběrem položek nabídky Objekt > Vektorizace obrazu > Vektorizovat spustíte vektorizaci s výchozími parametry. Illustrator ve výchozím nastavení převede obraz na černobílý výsledek vektorizace.
  • Klikněte na tlačítko Vektorizace obrazu v ovládacím panelu nebo panelu Vlastnosti, nebo vyberte přednastavení z nabídky tlačítka Přednastavení vektorizace ().
  • Vyberte postupně Okno > Vektorizace obrazu nebo přepnutím do pracovního prostoru Vektorizace otevřete panel Vektorizace obrazu a proveďte jeden z následujících úkonů:

  Poznámka:

  • Pomocí funkce Náhled na panelu Vektorizace obrazu si můžete zobrazit výsledky svých úprav.
  • Rychlost vektorizace je určena rozlišením vloženého obrazu.

 3. (Volitelné) Výsledky vektorizace můžete upravit na panelu Vektorizace obrazu (Okno > Vektorizace obrazu).

 4. Pro převod objektu vektorizace na cesty a ruční úpravu vektorové kresby vyberte postupně Objekt > Vektorizace obrazu > Rozbalit.

Video o vektorizaci najdete v části Vektorizace obrazu v aplikaci Illustrator CS6 a novějších verzích na Adobe TV.

Zadání voleb vektorizace

Volby v panelu Vektorizace obrazu jsou dostupné po výběru obrazu. U horního okraje panelu jsou základní volby, další můžete zpřístupnit kliknutím na trojúhelník vedle popisku Upřesnit.

Základní ovládací prvky

.
Pro získání požadovaného výsledku vektorizace vybírejte základní volby v panelu Vektorizace obrazu.

Přednastavení

Určuje přednastavení vektorizace. Ikony umístěné u horního okraje panelu jsou zkratky pojmenované podle oblíbených pracovních postupů. Volbou jednoho z těchto přednastavení nastavíte všechny proměnné potřebné k dosažení příslušného výsledku vektorizace.

default-presets
Příklady přednastavení vektorizace dostupných v panelu Vektorizace obrazu
Ikona Název přednastavení Definice
Automatická barva Vytváří posterizovaný obraz z fotografie nebo kresby
Vysoká barva Vytvoří fotorealistický obraz s vysokou věrností
Nízká barva Vytvoří zjednodušenou fotorealistickou kresbu
Stupně šedi Vektorizuje kresbu do stupňů šedi
Černobílá Zjednoduší obraz do černobílé kresby
Obrys Zjednoduší obraz na černé obrysy

Další přednastavení jsou přístupná v horní rozvírací nabídce.

drop-down-presets_color
Ukázky přednastavení vektorizace dostupné v rozvírací nabídce Přednastavení.

A. 3 barvy B. 6 barev C. Fotografie s vysokou věrností 

Kliknutím na ikonu nabídky () můžete uložit aktuální nastavení jako nové přednastavení nebo odstranit či přejmenovat již existující přednastavení. Podrobnosti najdete v tématu Uložení přednastavení vektorizace.

Zobrazení

Určuje zobrazení vektorizovaného objektu. Vektorizovaný objekt se skládá ze dvou součástí: z původního zdrojového obrazu a z výsledku vektorizace (což je vektorová kresba). Můžete si zobrazit výsledek vektorizace, zdrojový obraz, obrysy a další volby. Kliknutím na ikonu oka můžete překrýt zdrojový obraz vybraným zobrazením.

view
Výběr zobrazení vektorizovaného objektu

A. Výsledek vektorizace B. Výsledek vektorizace s obrysy C. Obrysy D. Obrysy a zdrojový obraz E. Zdrojový obraz 

Režim

Určuje barevný režim pro výsledek vektorizace. Dostupné volby definují základní barvu ve srovnání s režimem stupňů šedi pro vektorizovanou kresbu.

Následující nastavení barev vychází z nastavení ve volbě Režim:

Určuje počet barev, které se použijí ve výsledku vektorizace barvy. Pokud jste jako paletu vybrali knihovnu dokumentu, můžete vybrat vzorek barvy. (Tato volba je dostupná pouze v případě, že je režim nastavený na Barvy.)

Mode_color
Upraví počet barev ve výsledku vektorizace u režimu Barva.

Určuje počet stupňů šedi, které se použijí ve výsledku vektorizace stupňů šedi. (Tato volba je dostupná pouze v případě, že je režim nastavený na Stupně šedi.)

Mode_grey
Upraví počet stupňů šedi ve výsledku vektorizace u režimu Stupně šedi.

Určuje hodnotu pro generování černého a bílého výsledku vektorizace z původního obrazu. Všechny obrazové body světlejší než hodnota Práh se převedou na bílé; všechny obrazové body tmavší než hodnota Práh se převedou na černé. (Tato volba je dostupná pouze v případě, že je režim nastavený na Černá a bílá.)

Mode_blacknwhite
Upraví prahovou hodnotu pro převod bodů na černobílou barvu ve výsledku vektorizace u režimu Černobílá.

Paleta

Určuje paletu pro generování barevné nebo šedotónové vektorizace z původního obrazu. (Tato volba je dostupná pouze v případě, že je režim nastavený na Barvy nebo Stupně šedi.)

Můžete zvolit jednu z následujících voleb:

Automaticky přepne mezi omezenou paletou a plnými tóny vektorizace v závislosti na vstupním obrazu. Po výběru volby palety Automaticky můžete posunutím jezdce Barvy změnit jednoduchost a přesnost vektorů ve výsledku vektorizace. Hodnota 0 znamená zjednodušení na úkor přesnosti, hodnota 100 znamená přesnost nebo fotorealističnost na úkor jednoduchosti.

Palette_automatic
Příklad: Výsledek vektorizace při volbě nastavení Automaticky

Paleta vektorizace používá jen malou podmnožinu barev. Pomocí jezdce Barva můžete rozsah vybraných barev ještě více omezit.

Limited
Příklad: Výsledek vektorizace při volbě nastavení Omezeno

Paleta vektorizace používá všechny dostupné barvy. Tato volba je nejvhodnější pro vektorizaci fotografií a vytváří fotorealistické kresby. Když je vybrána tato volba, jezdec barva určuje proměnlivost bodů, které tvoří oblastí výplně. Je-li jezdec Barva posunut doprava, je proměnlivost menší a výsledkem je více cest definovaných menšími barevnými oblastmi. Při posunutí jezdce doleva je oblastí výplní méně a jsou větší.

Palette_full-tone
Příklad: Výsledek vektorizace při volbě nastavení Plný tón

V paletě vektorizace použije stávající skupinu barev. Tato volba vám umožňuje definovat přesné barvy, které chcete mít ve vektorizované kresbě. Pro paletu vektorizace si můžete zvolit libovolnou knihovnu barev, kterou jste nahráli do panelu Vzorník.

P_Document-lib_colors
Příklad: Výsledek vektorizace při volbě nastavení Knihovna dokumentů

Knihovny barev do panelu Vzorník přidáte z nabídky Knihovny vzorníků políček

 1. Panel Vzorník otevřete výběrem položky Okno > Vzorník.
 2. Klikněte na ikonu Nabídka knihoven políček v dolním levém rohu panelu Vzorník. Nebo vyberte položku Otevřít knihovnu vzorníku v nabídce panelu.
 3. Vyberte knihovnu ze seznamu.
 4. Chcete-li přidat požadovanou skupinu barev do panelu Vzorník, klikněte na tlačítko Uložit skupinu barev do panelu Vzorník. Podrobnosti najdete v tématu Použití knihovny políček.
P_Swatch-lib_add
Přidání knihovny barev do panelu Vzorník z nabídky Knihovny vzorníků políček
P_Swatch-library
Pro paletu vektorizace si můžete zvolit libovolnou knihovnu barev, kterou jste nahráli do panelu Vzorník.

Přidání knihovny barev do panelu Vzorník pomocí panelu Motivy Adobe Color

 1. Panel Motivy Adobe Color otevřete volbou položek Okno > Barevné motivy.
 2. Na kartě Prozkoumat si můžete vybrat z mnoha veřejných motivů barev nebo vytvořte vlastní motivy barev. Poté přidejte vybraný barevný motiv do panelu Vzorník. Podrobnosti najdete v části Používání panelu Motivy Adobe Color.
P_Document-lib_add-color-theme
Přidejte knihovny barev do panelu Vzorník pomocí panelu Motivy Adobe Color
P_Swatch-lib_colors
Pro paletu vektorizace si můžete zvolit libovolnou knihovnu barev, kterou jste nahráli pomocí panelu Motivy Adobe Color.

Další ovládací prvky

Image-Trace-advanced-controls
Výsledek vektorizace upřesněte pomocí dalších ovládacích prvků ze skupiny voleb Vektorizace obrazu.

Cesty

Určuje vzdálenost mezi vektorizovaným tvarem a původní rastrovým tvarem. S nižší hodnotou se vytvoří věrnější cesty, vyšší hodnoty vytvoří volněji sledované cesty.

Rohy

Určuje důraz na rohy a pravděpodobnost, že se ostrý ohyb změní na rohový bod. Vyšší hodnota způsobí vznik více rohů.

Šum

Určuje oblast v pixelech, která bude při vektorizaci ignorována. Vyšší hodnota způsobí vznik méně šumu.

Tip: U obrazů s vysokým rozlišením přesuňte posuvník Šum na vyšší hodnotu (například v rozsahu 20–50), aby se volba projevila ve výsledku. U obrazů s nízkým rozlišením ji nastavte na nižší hodnotu (1–10).

Metoda

Určuje metodu vektorizace. Můžete zvolit jednu z následujících voleb:

Ikona Název přednastavení Definice
Sousedící Vytvoří cesty vystřižení. Hrana jedné cesty je přesně ta samá jako hrana sousedící cesty.
Překrývající se Vytvoří překrývající se cesty. Každá cesta se částečně překrývá se sousedící.

Výplně

Vytvoří ve výsledku vektorizace vyplněné oblasti.

Tahy

Vytvoří ve výsledku vektorizace vytažené cesty.

Tah

Určuje maximální šířku prvků v originálním obraze, které se mohou vytáhnout. Prvky větší než maximální šířka se do výsledku vektorizace převedou jako ohraničené oblasti.

Přitahovat křivky na čáry

Určuje, zda jsou lehce zakřivené čáry nahrazeny přímými a zda jsou čáry s úhlem blízkým 0 nebo 90 stupňům přichyceny na absolutní úhel 0 nebo 90 stupňů.

Tip: Tuto volbu je vhodné vybrat u geometrických kreseb, nebo když jsou tvary ve zdrojovém obrazu lehce natočené.

Ignorovat bílou

Určuje, jestli budou oblasti s bílou výplní nahrazeny žádnou výplní.

Uložení přednastavení vektorizace

 1. Otevřete panel Vektorizace obrazu výběrem položek Okno > Vektorizace obrazu.

 2. Nastavte volby vektorizace pro přednastavení pomocí panelu Vektorizace obrazu.

  Poznámka:

  Nemůžete upravit nebo odstranit výchozí přednastavení (která se zobrazují v hranatých závorkách []). Můžete však vytvořit upravitelnou kopii výchozího přednastavení výběrem přednastavení a volbou příkazu Uložit jako nové přednastavení z nabídky panelu.

 3. Klikněte na ikonu nabídky () a vyberte příkaz Uložit jako nové přednastavení.

 4. Zadejte název přednastavení a klikněte na tlačítko OK.

 5. (Volitelné) Chcete-li přejmenovat uložené přednastavení, klikněte na ikonu nabídky () a vyberte položku Přejmenovat. Zadejte název přednastavení a klikněte na tlačítko OK.

 6. (Volitelné) Chcete-li odstranit uložené přednastavení, klikněte na ikonu nabídky () a vyberte položku Odstranit.

Úprava výsledku vektorizace

Když jste s výsledky vektorizace spokojeni, můžete vektorizovaný objekt převést na cesty. Tento závěrečný krok vám umožní pracovat s výsledkem vektorizace stejně jako s jinými vektorovými kresbami. Když ale vektorizovaný objekt převedete, již nebudete moci změnit volby jeho vektorizace.

 1. Vyberte výsledek vektorizace.

 2. Pro převod výsledků vektorizace na cesty proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Klikněte na položku Rozbalit v ovládacím panelu nebo panelu Vlastnosti.
  • Zvolte postupně Objekt > Vektorizace obrazu > Rozbalit.

  Výsledné cesty jsou seskupené.

 3. Chcete-li zrušit seskupení cest, klikněte na položku Rozdělit skupinu v panelu Vlastnosti. Nebo vyberte postupně Objekt > Rozdělit skupinu.

 4. (Volitelné) Chcete-li zjednodušit cesty odstraněním nadbytečných kotevních bodů, vyberte postupně Objekt > Cesta > Zjednodušit. Podrobnosti najdete v tématu Zjednodušení cesty.

  Cesty je možné také přetvarovat nebo upravit. Podrobnosti najdete v tématu Úpravy segmentů cest.

 5. Chcete-li obarvit výsledek vektorizace, převeďte ho na skupiny živých maleb výběrem požadovaných cest a postupným výběrem položek Objekt > Živá malba > Vytvořit. Podrobnosti najdete v tématu Skupiny živých maleb.

   

Uvolnění vektorizovaného objektu

Pokud chcete vypustit vektorizaci, ale zachovat původní umístěný obraz, můžete vektorizovaný objekt uvolnit.

 1. Vyberte vektorizovaný objekt.

 2. Zvolte postupně Objekt > Vektorizace obrazu > Uvolnit.