O prolnutí objektů

Můžete prolnout objekty, abyste vytvořili a rovnoměrně rozmístili tvary mezi dvěma objekty. Můžete také prolnout dvě otevřené cesty, abyste vytvořili plynulý přechod mezi objekty, nebo můžete kombinovat prolnutí barev a objektů, a tím vytvořit barevný přechod ve tvaru určitého objektu.

Poznámka:

Prolnutí objektů není to samé, jako aplikování režimů prolnutí nebo průhlednosti na objekty. Informace o režimech prolnutí a průhlednosti viz O režimech prolnutí.

Když vytvoříte prolnutí, prolnuté objekty se chovají jako jeden objekt. Když přemístíte jeden z původních objektů nebo upravíte kotevní body původního objektu, prolnutí se příslušným způsobem změní. Navíc nové objekty v prolnutí mezi původními objekty nemají vlastní kotevní body. Prolnutí můžete rozdělit, abyste z něj vytvořili samostatné objekty.

Příklad použití prolnutí k rovnoměrnému rozmístění tvarů mezi dvěma objekty
Příklad použití prolnutí k rovnoměrnému rozmístění tvarů mezi dvěma objekty

Příklad použití prolnutí k plynulému přechodu barev mezi dvěma objekty
Příklad použití prolnutí k plynulému přechodu barev mezi dvěma objekty

Při prolnutí objektů a jejich barev platí následující pravidla:

 • Nemůžete vytvořit prolnutí mezi mřížkovými objekty.

 • Pokud prolnete jeden objekt vyplněný výtažkovou barvou a jiný objekt vyplněný přímou barvou, prolnuté tvary budou vyplněné prolnutými výtažkovými barvami. Pokud prolnete dvě různé přímé barvy, pro vybarvení mezilehlých tvarů se použijí výtažkové barvy. Pokud ale prolnete odstíny stejné přímé barvy, všechny mezilehlé kroky budou vyplněny určitým procentem přímé barvy.

 • Pokud vytvoříte prolnutí mezi dvěma objekty vyplněnými vzorkem, jednotlivé kroky prolnutí budou vyplněny vzorkem z objektu na nejvyšší vrstvě.

 • Pokud vytvoříte prolnutí mezi objekty, které mají nastavené režimy prolnutí v panelu Průhlednost, jednotlivé kroky použijí pouze režim prolnutí z nejvyššího objektu.

 • Pokud vytvoříte prolnutí mezi objekty, které mají více atributů vzhledu (efekty, výplně nebo tahy), pokusí se Illustrator vytvořit přechod těchto voleb.

 • Pokud vytvoříte prolnutí mezi dvěma instancemi stejného symbolu, jednotlivé kroky prolnutí budou instance tohoto symbolu. Pokud ale vytvoříte prolnutí mezi dvěma instancemi různých symbolů, jednotlivé kroky prolnutí nebudou instance symbolu.

 • Prolnutí se standardně vytváří jako skupina vykrojení průhlednosti, takže když se libovolný z kroků skládá z překrývajících se průhledných objektů, tyto objekty mezi sebou neprosvítají. Toto nastavení můžete změnit tak, že vyberete prolnutí a odznačíte volbu Vykrojení skupiny v panelu Průhlednost.

Vytvoření prolnutí

Nástroj prolnutí a příkaz Vytvořit prolnutí umožňují vytvořit prolnutí, což je řada mezilehlých objektů a barev mezi dvěma nebo více vybranými objekty.

Vytvoření prolnutí nástrojem prolnutí

 1. Vyberte nástroj prolnutí .
 2. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Chcete-li vytvořit prolnutí v postupném pořadí bez otáčení, klikněte na každý objekt kdekoliv, kromě kotevních bodů.

  • Chcete-li vytvořit prolnutí k určitému kotevnímu bodu na objektu, klikněte na tento kotevní bod nástrojem prolnutí. Když je ukazatel nad kotevním bodem, kurzor se změní z bílého čtverečku na průhledný s černou tečkou uprostřed.

  • Chcete-li prolnout otevřené cesty, vyberte koncový bod na každé z cest.

 3. Až skončíte s přidáváním objektů do prolnutí, znovu klikněte na nástroj prolnutí.

  Poznámka:

  Standardně Illustrator vypočítá optimální počet kroků pro vytvoření plynulého přechodu barev. Chcete-li nastavit počet kroků nebo vzdálenosti mezi kroky, nastavte volby prolnutí. (Viz Volby prolnutí.)

Vytvoření prolnutí příkazem Vytvořit prolnutí

 1. Vyberte objekty, které chcete prolnout.
 2. Zvolte Objekt > Prolnutí > Vytvořit.

  Poznámka:

  Standardně Illustrator vypočítá optimální počet kroků pro vytvoření plynulého přechodu barev. Chcete-li nastavit počet kroků nebo vzdálenosti mezi kroky, nastavte volby prolnutí.

Volby prolnutí

U stávajícího prolnutí můžete změnit volby prolnutí. Vyberte prolnutý objekt a proveďte jeden z následujících úkonů:

 • Dvojitě klikněte na nástroj prolnutí
 • Vyberte možnost Objekt > Prolnutí > Volby prolnutí.
 • Na panelu Vlastnosti klikněte v části Rychlé akce na tlačítko Volby prolnutí.

Zobrazí se dialogové okno Volby prolnutí, ve kterém můžete nastavit následující volby prolnutí:

Mezery

Určuje, kolik kroků se přidá do prolnutí.

Plynulé barvy

Určí, aby Illustrator automaticky vypočítal počet kroků prolnutí. Pokud jsou objekty vyplněné nebo vytažené různými barvami, vypočítá se optimální počet kroků pro dosažení plynulé změny barev. Pokud objekty obsahují identické barvy nebo obsahují přechody nebo vzorky, bude počet kroků odvozen od nejdelší vzdálenosti mezi okraji ohraničovacích rámečků obou objektů.

Určené kroky

Nastaví počet kroků mezi začátkem a koncem prolnutí.

Určená vzdálenost

Nastaví vzdálenost mezi jednotlivými kroky v prolnutí. Určená vzdálenost se měří od okraje jednoho objektu k odpovídajícímu okraji na následujícím objektu (například od pravého okraje jednoho objektu k pravému okraji následujícího objektu).

Orientace

Určuje orientaci prolnutých objektů.

Zarovnat podle stránky

Orientuje prolnutí kolmo k ose x stránky.

Zarovnat podle cesty

Orientuje prolnutí kolmo k cestě.

Prolnutí s volbou Zarovnat podle stránky
Prolnutí s volbou Zarovnat podle stránky

Prolnutí s volbou Zarovnat podle cesty
Prolnutí s volbou Zarovnat podle cesty

Změna osy prolnutého objektu

Osa je cesta, podél které jsou zarovnané kroky prolnutého objektu. Standardně tvoří osu přímka.

 • Chcete-li nastavit tvar osy, přetáhněte kotevní body a segmenty cesty na ose nástrojem pro přímý výběr.
 • Chcete-li nahradit osu jinou cestou, nakreslete objekt, který chcete použít jako novou osu. Vyberte objekt osy a prolnutý objekt a zvolte Objekt > Prolnutí > Nahradit osu.
 • Chcete-li obrátit pořadí prolnutí na ose, vyberte prolnutý objekt a zvolte Objekt > Prolnutí > Obrátit osu.

Obrácení pořadí překrývání v objektu prolnutí

 1. Vyberte objekt prolnutí.
 2. Zvolte Objekt > Prolnutí > Obrátit zepředu dozadu.
  Původní pořadí překrývání (nahoře) a po použití příkazu Obrátit zepředu dozadu (dole)
  Původní pořadí překrývání (nahoře) a po použití příkazu Obrátit zepředu dozadu (dole)

Uvolnění nebo rozdělení objektu prolnutí

Uvolněním objektu prolnutí se odstraní nové objekty a obnoví se původní objekty. Rozdělením objektu prolnutí se prolnutí rozdělí na samostatné objekty, které můžete jednotlivě upravit jako jakýkoliv jiný objekt.

 1. Vyberte objekt prolnutí.
 2. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Zvolte Objekt > Prolnutí > Uvolnit.

  • Zvolte Objekt > Prolnutí > Rozdělit.