Způsoby malování

Illustrator nabízí dva způsoby malování:

 • Celému objektu se přiřadí výplň, tah nebo obojí
 • Celý objekt se změní na skupinu živé malby nebo se výplně nebo tahy přiřadí k jednotlivým hranám a ploškám cest uvnitř objektu

Vybarvení objektu

Poté, co nakreslíte objekt, přiřadíte k němu výplň, tah nebo obojí. Pak můžete nakreslit další objekty, které vybarvíte podobným způsobem; nové objekty se vrství nad předcházející. Výsledkem je něco jako koláž vytvořená z tvarů vystříhaných z barevného papíru, a vzhled kresby závisí na tom, které objekty jsou nahoře v pořadí překrývání navrstvených objektů.

Vybarvení skupiny Živé malby

Pomocí živé malby můžete malovat podobně, jako byste malovali tradičními nástroji pro vybarvování, bez ohledu na vrstvy nebo pořadí překrývání, což může přispět k přirozenějšímu způsobu práce. Se všemi objekty ve skupině živé malby se pracuje tak, jako by byly součástí jednoho plochého povrchu. To znamená, že můžete nakreslit několik cest, a pak vybarvit samostatně každou oblast ohraničenou těmito cestami (nazývanou ploška). Můžete také přiřadit různé barvy a tloušťky tahu částem cesty mezi průsečíky (nazývaným hrany). Výsledkem je, že podobně jako v omalovánkách můžete vyplnit každou plošku a vytáhnout každou hranu jinou barvou. Při přemístění a změně tvaru cest ve skupině živé malby se plošky a hrany automaticky přizpůsobí.

Další informace o živé malbě v aplikaci Illustrator naleznete v tématu Živá malba.

Live-Paint
A. Objekt složený z cest vybarvených stávajícím způsobem má jednu výplň a jeden tah. B. Stejný objekt převedený na skupinu živé malby může být vybarvený různými výplněmi pro každou plošku C. Stejný objekt převedený na skupinu živé malby může být vybarvený různými tahy pro každou hranu 

O výplních a tazích

Výplň je barva, vzorek nebo přechod uvnitř objektu. Výplně můžete aplikovat na otevřené nebo uzavřené objekty a na plošky ve skupinách živé malby.

Tah může být viditelný obrys objektu, cesty nebo hrany ve skupině Živé malby. Můžete nastavit šířku a barvu tahu. Můžete také vytvářet přerušované tahy pomocí voleb cesty a malovat stylizované tahy pomocí stop štětců.

Poznámka: Když pracujete se skupinami Živé malby, můžete aplikovat stopu štětce na hranu pouze pokud přidáte tah do skupiny pomocí panelu Vzhled.

Barvy aktuální výplně a tahu jsou zobrazeny v panelu Nástroje, v ovládacím panelu a v panelu Vlastnosti.

Video popisující použití výplní a tahů najdete v tématu Použití barev.

Výplně a tahy
A. Objekt s barvou výplně B. Objekt s barvou tahu C. Objekt s barvou výplně a barvou tahu 

Pole pro výplň a tah

Ovládací prvky pro nastavení výplně a tahu jsou k dispozici v panelu Vlastnosti, panelu Nástroje, ovládacím panelu a v panelu Barvy.

Barvu můžete specifikovat pomocí kteréhokoli z následujících ovladačů v panelu Nástroje:

Tlačítko Výplň Poklikejte a vyberte barvu výplně v dialogu pro výběr barvy.
Tlačítko Tah Poklikejte a vyberte barvu tahu v dialogu pro výběr barvy.
Tlačítko Prohodit výplň a tah Klikněte, chcete-li zaměnit barvy výplně a tahu.
Tlačítko Výchozí výplň a tah Klikněte, chcete-li se vrátit k výchozím barvám (bílá výplň a černý tah).
Tlačítko Barva Klikněte, chcete-li aplikovat naposledy vybranou plnou barvu na objekt s výplní přechodem nebo bez výplně nebo tahu.
Tlačítko Přechod Kliknutím změňte aktuálně vybranou výplň na poslední vybraný přechod.
Tlačítko Žádný Klikněte, chcete-li odstranit výplň nebo tah vybraného objektu.

 

Barvu a tah pro vybraný objekt můžete také určit pomocí následujících ovladačů v panelu Vlastnosti a v ovládacím panelu:

Barva výplně

Kliknutím otevřete panel Vzorník nebo kliknutím s klávesou Shift otevřete alternativní panel barev a zvolte barvu.

Barva tahu

Kliknutím otevřete panel Vzorník nebo kliknutím s klávesou Shift otevřete alternativní panel barev a zvolte barvu.

Panel Tah

Klikněte na slovo Tah, abyste otevřeli panel Tah a mohli určit volby.

Tloušťka tahu

Zvolte tloušťku tahu z rozbalovací nabídky.

Aplikování barvy výplně

Můžete aplikovat jednu barvu, vzor nebo přechod na celý objekt nebo můžete použít skupiny Živé malby a aplikovat různé barvy na různé plošky uvnitř objektu.

 1. Vyberte objekt pomocí nástroje pro Výběr () nebo nástroje pro Přímý výběr ().

 2. Kliknutím do pole Výplň na panelu Nástroje, panelu Vlastnosti nebo panelu Barvy označte, že chcete použít výplň a nikoli tah.

  Pole Výplň
  Aplikujte barvu výplně pomocí panelu Nástroje nebo panelu Vlastnosti.
 3. Vyberte barvu výplně jedním z následujících úkonů:
  • Klepněte na barvu v ovládacím panelu, panelu Barvy, panelu Vzorník, panelu Přechod nebo knihovně vzorníku.

  • Poklepejte na tlačítko Výplň a vyberte barvu v dialogu pro výběr barvy.

  • Můžete použít nástroj kapátko a klepnout s klávesou Alt (Windows) nebo Option (Mac OS) na libovolný objekt, abyste na něj aplikovali platné atributy, včetně platné výplně a tahu.

  • Klikněte na tlačítko Žádný , chcete-li odstranit platnou výplň objektu.

  Poznámka:

  Můžete rychle aplikovat barvu na libovolný nevybraný objekt přetažením určité barvy z pole výplně, panelu Barvy, panelu Přechod nebo panelu Vzorník na tento objekt. Přetažení nefunguje u skupin Živé malby.

Aplikování barvy tahu

 1. Vyberte objekt. (Chcete-li vybrat hranu ve skupině živé malby, použijte nástroj pro výběr živé malby.)

 2. Klikněte na pole Tah v panelu Nástroje, v panelu Vlastnosti, panelu Barvy nebo v ovládacím panelu. Tím určíte, že chcete aplikovat tah a ne výplň.

 3. Vyberte barvu z panelu Barvy nebo políčko vzorníku z panelu Vzorník, panelu Vlastnosti nebo ovládacího panelu. Nebo poklepejte na pole Tah a vyberte barvu v dialogu pro výběr barvy.

  Poznámka:

  Pokud chcete použít platnou barvu v poli Tah, můžete jednoduše přetáhnout tuto barvu z pole Tah na objekt. Přetažení nefunguje u skupin živé malby.

Převádění tahů na složené cesty

Převedení tahu na složenou cestu umožní upravit obrys tahu. Můžete například vytvořit tah s proměnnou šířkou nebo rozdělit tah na více částí.

 1. Vyberte objekt.

 2. Vyberte možnost Objekt > Cesta > Obrysy tahu.

  Výsledná složená cesta bude seskupená s vyplněným objektem. Chcete-li složenou cestu upravit, nejdříve zrušte její seskupení s výplní nebo ji vyberte nástrojem pro výběr skupiny.

  convert-to-compound-pathzoom
  A. Tah aplikovaný na objekt B. Tah převedený na složenou cestu obsahující dvě dílčí cesty 

  Poznámka:

  K identifikování obsahu skupiny použijte panel Vrstvy.

Kreslení a slučování cest pomocí nástroje kulatý štětec

Pomocí nástroje kulatý štětec lze malovat vyplněné tvary, které můžete protínat nebo slučovat s jinými tvary téže barvy.

Nástroj kulatý štětec používá stejné výchozí volby stopy jako kaligrafické stopy štětce. (Viz Volby kaligrafické stopy štětce.)

Nástroj Kaligrafická stopa štětce – Kulatý štětec
A. Kaligrafická stopa štětce vytváří cesty s tahem a bez výplně B. Kulatý štětec vytváří cesty s výplní a bez tahu 

Video popisující použití nástroje kulatý štětec najdete v tématu Používání nástrojů Kulatý štětec a Guma.

Zásady používání nástroje kulatý štětec

Při práci s nástrojem kulatý štětec si zapamatujte následující pravidla:

 • Slučované cesty spolu musí sousedit v pořadí překrývání.

 • Nástroj kulatý štětec vytváří cesty s výplní a žádným tahem. Pokud chcete cesty kulatého štětce sloučit s existující kresbou, ujistěte se, že plátno má nastavenu stejnou barvu výplně a žádný tah.

 • Při kreslení cest nástrojem kulatý štětec se nové cesty sloučí s nejvrchnější odpovídající cestou, na kterou narazí. Jestliže se nová cesta dotýká více než jedné odpovídající cesty uvnitř stejné skupiny nebo vrstvy, jsou sloučeny všechny protínající se cesty.

 • Chcete-li u nástroje kulatý štětec použít atributy malby, například efekty a průhlednost, než začnete kreslit, vyberte štětec a nastavte atributy v panelu Vzhled.

 • Pomocí nástroje kulatý štětec lze sloučit cesty vytvořené jinými nástroji. Chcete-li to udělat, zkontrolujte nejdříve, že stávající kresba nemá žádný tah. Poté nastavte pro nástroj kulatý štětec stejnou barvu výplně a nakreslete novou cestu, která protíná všechny cesty, které chcete sloučit.

Vytvoření sloučených cest

Poznámka:

Cesty s tahy nelze sloučit.

 1. Vyberte cestu, do které chcete sloučit novou cestu.

 2. Na panelu Vzhledy zrušte výběr položky Nová kresba má základní vzhled, aby nástroj kulatý štětec používal atributy vybrané kresby.

 3. Vyberte nástroj kulatý štětec a zkontrolujte, zda používá stejné vzhledy jako vybraná kresba.

 4. Nakreslete cesty, které se protínají s kresbou. Pokud se cesty nesloučí, zajistěte, aby atributy nástroje kulatý štětec přesně odpovídaly atributům stávající kresby a aby ani jeden z nich nepoužíval tah.

Volby nástroje kulatý štětec

Poklikejte na nástroj kulatý štětec v panelu Nástroje a nastavte libovolnou z následujících voleb:

Nechat vybrané

Stanoví, že při kreslení sloučené cesty jsou během kreslení vybrány (a zůstanou vybrány) všechny cesty. Tato možnost je užitečná pro zobrazení všech cest obsažených ve sloučené cestě.

Sloučit pouze s výběrem

Stanoví, že jsou nové tahy sloučeny pouze se stávající vybranou cestou. Pokud vyberete tuto volbu, nový tah se nesloučí s jinou cestou, která jej protíná a není vybrána.

Věrnost

Určuje, jak daleko musíte posunout myš nebo pero, aby Illustrator přidal k cestě nový kotevní bod. Například hodnota věrnosti 2,5 znamená, že pohyby nástroje o méně než 2,5 obrazového bodu se nezaznamenají. Věrnost může být v rozsahu 0,5 až 20 obrazových bodů; čím vyšší hodnota, tím bude cesta hladší a jednodušší.

Hladkost

Určuje míru vyhlazení, které Illustrator aplikuje při používání nástroje. Hladkost může být v rozsahu od 0 % do 100 %; čím vyšší hodnota, tím bude cesta hladší.

Velikost

Určuje velikost štětce.

Úhel

Určuje úhel natočení stopy štětce. Přetáhněte šipku v náhledu nebo zadejte hodnotu do textového pole Úhel.

Zaoblení

Určuje zaoblení stopy štětce. Přetáhněte černý bod v náhledu od středu nebo ke středu nebo zadejte hodnotu do textového pole Zaoblení. Čím je tato hodnota vyšší, tím je zaoblení větší.

Výběr objektů se stejnou výplní a tahem

Můžete vybrat objekty, které mají stejné atributy, včetně barvy výplně, barvy tahu a tloušťky tahu.

Výběr objektů se stejnou výplní a tahem
A. Je vybrán jeden z objektů B. Jsou vybrány všechny objekty se stejnou barvou výplně 

Poznámka:

Příkazy Výběr > Stejný > Barva výplně, Barva tahu a Tloušťka tahu fungují uvnitř skupiny živé malby, když vyberete plošku nebo hranu nástrojem výběru živé malby. Ostatní příkazy Výběr > Stejný nefungují. Nemůžete vybrat stejné objekty zároveň uvnitř a mimo skupiny Živé malby.

 • Chcete-li vybrat objekty se stejnou výplní a tahem, vyberte jeden z objektů, klikněte na ovládacím panelu na tlačítko Vybrat podobné objekty a v nabídce, která se objeví, zvolte, na čem chcete založit svůj výběr.
 • Chcete-li vybrat všechny objekty se stejnou barvou výplně nebo tahu, vyberte objekt s touto barvou výplně nebo tahu nebo zvolte barvu z panelu Barvy nebo z panelu Vzorník. Pak zvolte Výběr > Stejný a v podnabídce klikněte na Barva výplně, Barva tahu nebo Výplň a tah.
 • Chcete-li vybrat všechny objekty se stejnou tloušťkou tahu, vyberte objekt s touto tloušťkou tahu nebo zvolte tloušťku tahu v panelu Tah. Pak zvolte Výběr > Stejný > Tloušťka tahu.
 • Chcete-li použít stejný výběr založený na jiném objektu (například pokud jste vybrali všechny červené objekty příkazem Výběr > Stejný > Barva výplně a nyní chcete hledat všechny zelené objekty), vyberte nový objekt a pak zvolte Výběr > Vybrat znovu.

  Tip: Chcete-li při výběru na základě barvy vzít v úvahu i odstín objektu, zvolte Úpravy > Předvolby > Obecné (Windows) nebo Illustrator > Předvolby > Obecné (Mac OS) a pak zvolte Vybrat stejné % odstínu. Pokud vyberete objekt vyplněný 50 % odstínem barvy PANTONE Yellow C a zvolíte Výběr > Stejný > Barva výplně, Illustrator vybere pouze ty objekty, které jsou vyplněné 50 % odstínem této barvy. Pokud zrušíte výběr této volby, aplikace Illustrator vybere objekty s libovolným odstínem barvy PANTONE Yellow C.

Vytváření vícenásobných výplní a tahů

Panel Vzhled umožňuje vytvořit více výplní a tahů v jednom objektu. Přidání více výplní a tahů do objektu je základem pro vytváření mnoha zajímavých efektů. Můžete například vytvořit druhý, užší tah nad širokým tahem nebo můžete aplikovat efekt na jednu výplň, ale ne na druhou.

 1. Vyberte jeden nebo více objektů či skupin (nebo v panelu Vrstvy nastavte jako cíl vrstvu).
 2. Z nabídky panelu Vzhled zvolte Přidat novou výplň nebo Přidat nový tah. Nebo vyberte výplň nebo tah v panelu Vzhled a klikněte na tlačítko Duplikovat vybranou položku .
 3. Nastavte barvu a další vlastnosti pro novou výplň nebo tah.

  Poznámka:

  Může být potřebné nastavit polohu nové výplně nebo tahu v panelu Vzhled. Pokud například vytvoříte dva tahy s různými šířkami, zkontrolujte, že užší tah je v panelu Vzhled nad širším tahem.

Odstranění výplně nebo tahu z objektu

 1. Vyberte objekt.

 2. Kliknutím do pole Výplň nebo do pole Tah na panelu Nástroje nebo panelu Vlastnosti označte, jestli chcete odebrat výplň nebo tah objektu.

 3. Klikněte na tlačítko Žádný v panelu Nástroje, v panelu Barvy nebo v panelu Vzorník.

  Poznámka:

  Rovněž můžete kliknout na ikonu Žádná v nabídce Výplň nebo nabídce Barva tahu panelu Vlastnosti nebo ovládacího panelu.

  Pole Výplň a Tah
  A. Aplikování barvy výplně a barvy tahu B. Odstranění tahu z objektu C. Odstranění výplně z objektu