O akcích

Akce je posloupnost úkonů, které můžete přehrát v jednom souboru nebo dávce souborů – příkazy z nabídek, nastavení voleb v panelech, akce nástrojů a podobně. Můžete si například vytvořit akci, která změní velikost obrazu, aplikuje na obraz efekt a pak soubor uloží v požadovaném formátu.

Akce mohou obsahovat kroky umožňující provádět úkony, které nelze zaznamenat (například použití nástroje malování). Akce mohou také obsahovat modální ovladače, dovolující při přehrávání akce zadávat hodnoty do dialogového okna.

V aplikaci Photoshop jsou akce základem pro droplety, což jsou malé aplikace, které automaticky zpracují všechny soubory, které přetáhnete na jejich ikonu.

Aplikace Photoshop a Illustrator se dodávají s nainstalovanými předdefinovanými akcemi, které pomáhají provádět běžné úkoly. Tyto akce můžete použít tak jak jsou, můžete je upravit podle svých potřeb nebo si můžete vytvořit nové akce. Akce jsou uložené v sadách, abyste je mohli snadněji uspořádat.

Akce můžete nahrávat, upravovat, přizpůsobit a provádět v dávce. Skupiny akcí můžete spravovat pomocí práce se sadami akcí.

Panel Akce – přehled

Panel Akce (Okna > Akce) se používá pro nahrávání, přehrávání, úpravy a odstraňování jednotlivých akcí. Tento panel také umožňuje ukládat a načítat soubory akcí.

Panel Akce aplikace Photoshop
Panel Akce aplikace Photoshop

A. Sada akcí B. Akce C. Nahrané příkazy D. Zahrnutý příkaz E. Modální ovladač (zapne se nebo se vypne) 

Rozbalení a sbalení sad, akcí a příkazů

 1. Klikněte na trojúhelník vlevo od sady, akce nebo příkazu v seznamu v panelu Akce. Podržte Alt (Windows) nebo Option (Mac OS) a klikněte na trojúhelník, chcete-li rozbalit nebo sbalit všechny akce v sadě nebo všechny příkazy v akci.

Zobrazení pouze názvů akcí

 1. Z nabídky panelu Akce zvolte příkaz Zobrazit tlačítka. Chcete-li se vrátit do zobrazení seznamu, zvolte tento příkaz znovu.

  Poznámka:

  V režimu tlačítek ale nemůžete prohlížet jednotlivé příkazy nebo sady.

Na panelu Akce vyberte akce

 1. Klikněte na název akce. Chcete-li vybrat více sousedících akcí, klikněte na názvy akcí se stisknutou klávesou Shift; chcete-li vybrat více nesousedících akcí, klikněte na názvy akcí se stisknutou klávesou Ctrl (Windows) nebo Apple (Mac OS).

Spuštění akce pro soubor

Při přehrávání akce se v aktivním dokumentu provedou příkazy nahrané v akci. (Některé akce vyžadují, abyste před přehráváním vytvořili výběr; některé mohou být spuštěny na celý soubor.) Můžete z akce určité příkazy vyloučit nebo můžete přehrát jen jeden příkaz. Pokud akce obsahuje modální ovladač, můžete při přerušení akce určit hodnoty nebo využít nástroje v dialogovém okně.

Poznámka:

Když je paleta Akce v tlačítkovém režimu, kliknutím na tlačítko se provede celá akce, ale příkazy, které byly předtím vyloučeny, se neprovedou.

 1. V případě potřeby vyberte objekty, na kterých chcete akci přehrát, nebo otevřete soubor.
 2. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • (Illustrator) Chcete-li přehrát sadu akcí, vyberte název sady a v paletě Akce klikněte na tlačítko Spustit nebo zvolte Spustit z nabídky palety.

  • Chcete-li přehrát jednu celou akci, vyberte název akce a na panelu Akce klikněte na tlačítko Spustit nebo vyberte příkaz Spustit v nabídce panelu.

  • Pokud jste akci přiřadili kombinaci kláves, přehrajte akci automaticky stisknutím této kombinace.

  • Chcete-li přehrát pouze část akce, vyberte příkaz, od kterého má přehrávání začít, a na panelu Akce klikněte na tlačítko Spustit nebo vyberte příkaz Spustit v nabídce panelu.

  • Chcete-li přehrát jeden příkaz, vyberte tento příkaz a pak se stisknutou klávesou Ctrl (Windows) nebo Apple (Mac OS) klikněte na tlačítko Spustit na panelu Akce. Můžete také stisknout klávesu Ctrl (Windows) nebo Apple (Mac OS) a poklepat na příkaz.

Tip:V aplikaci Photoshop můžete celou akci vrátit zpět tak, že před jejím spuštěním vytvoříte snímek na panelu Historie, který pak vyberete a tím provedenou akci zrušíte.

Nahrávání akce

Při vytváření nové akce se příkazy a nástroje, které použijete, přidávají do akce, dokud neukončíte její nahrávání.

Tip: Abyste se pojistili proti chybám, pracujte v kopii: na začátek akce, před aplikováním ostatních příkazů, nahrajte příkaz Soubor > Uložit kopii (Illustrator) nebo nahrajte příkaz Soubor > Uložit jako a vyberte Jako kopii (Photoshop). Případně také můžete v aplikaci Photoshop kliknout na panelu Historie na tlačítko Nový snímek a vytvořit tak snímek obrazu před nahráváním akce.

 1. Otevření souboru.
 2. Na panelu Akce klikněte na tlačítko Vytvořit novou akci anebo v nabídce panelu Akce zvolte Nová akce.
 3. Zadejte název akce, vyberte sadu akcí a nastavte další volby:

  Funkční klávesa

  Přiřadí akci klávesovou zkratku. Můžete zvolit jakoukoli kombinaci funkčních kláves, klávesy Ctrl (Windows) nebo Apple (Mac OS) a klávesy Shift (například Ctrl+Shift+F3), s těmito výjimkami: Ve Windows nemůžete použít klávesu F1 ani klávesy F4 nebo F6 s klávesou Ctrl.

  Poznámka: Pokud akci přiřadíte stejnou zkratku, která se už používá pro nějaký příkaz, vyvolá tato zkratka akci, nikoli příkaz.

  Barvy

  Přiřadí barvu, se kterou se akce zobrazí v režimu tlačítek.

 4. Klikněte na Začátek nahrávání. Tlačítko Začátek nahrávání na panelu Akce zčervená .

  Poznámka:

  Když nahráváte příkaz Uložit jako, neměňte název souboru. Pokud zadáte nový název souboru, tento název se zaznamená a použije se při každém přehrávání akce. Pokud před uložením přejdete do jiné složky, můžete zadat jiné umístění, aniž byste museli zadávat název souboru.

 5. Proveďte operace a příkazy, které chcete nahrát.

  Ne všechny úkony lze do akce nahrát přímo, ale většinu úkonů, které nelze nahrát, můžete vložit pomocí příkazů na panelu palety Akce.

 6. Chcete-li nahrávání ukončit, klikněte na tlačítko Zastavit přehrávání/nahrávání, nebo v nabídce panelu Akce klikněte na příkaz Zastavit nahrávání. (V aplikaci Photoshop můžete také stisknout klávesu Esc.)

Poznámka:

Chcete-li pokračovat v nahrávání stejné akce, klikněte na příkaz Začátek nahrávání v nabídce panelu Akce.

Vkládání úkonů, které nelze nahrát, do akcí

Ne všechny úkony lze do akcí přímo nahrát. Nemůžete například nahrát příkazy v nabídkách Efekty a Zobrazení, příkazy zobrazující nebo skrývající panely, a použití nástrojů pro výběr, pero, štětec, tužka, přechod, mřížka, kapátko, plechovka živé malby a nůžky.

Které úkony nemůžete nahrát zjistíte v panelu Akce. Pokud se v ní po provedení určitého úkonu neobjeví název příkazu nebo nástroje, může být přesto možné úkon přidat pomocí příkazů v nabídce panelu Akce.

Poznámka:

Chcete-li po vytvoření akce vložit úkon, který nelze nahrát, vyberte v akci položku, za kterou chcete tento úkon vložit. Pak zvolte příslušný příkaz z nabídky panelu Akce.

Vložení příkazu z nabídky, který nelze nahrát

 1. Z nabídky v panelu Akce zvolte Vložit položku nabídky.

 2. Vyberte příkaz z jeho nabídky nebo začněte psát název příkazu do textového pole a klikněte na Hledat. Pak klikněte na OK.

Vložení cesty

 1. Vyberte cestu a zvolte Vložit vybranou cestu z nabídky panelu Akce.

Vložení výběru objektu

 1. Před spuštěním nahrávání zadejte název objektu do textového pole Poznámka v panelu Atributy. (Abyste zobrazili pole Poznámka, vyberte Zobrazit poznámku z nabídky panelu Atributy.)

 2. Při nahrávání akce zvolte Vybrat objekt z nabídky panelu Akce.

 3. Zadejte název objektu a klikněte na OK.

Nahrávání voleb optimalizace pro více řezů v dialogovém okně Uložit pro web

 1. Před začátkem nahrávání akce nastavte volby optimalizace řezu. Pak stiskněte Alt (Windows) nebo Option (Mac OS) a klikněte na Zapamatovat v dialogovém okně Uložit pro web.

  Při nahrávání akce si Illustrator nastavení zapamatuje.

Vložení přerušení

Do akce můžete vložit přerušení, která vám umožní provést úlohu, kterou nelze nahrát (například použití malovacího nástroje). Po provedení této úlohy dokončete akci kliknutím na tlačítko Přehrát na panelu Akce.

Když akce dojde k místu přerušení, můžete také zobrazit krátkou zprávu, která vám připomene, co je potřeba udělat před pokračováním akce. Do okna zprávy můžete zahrnout tlačítko Pokračovat, pokud není potřeba udělat žádný další úkon.

 1. Jedním z následujících úkonů zvolte, kam chcete přerušení vložit:
  • Vyberte název akce, na jejíž konec chcete přerušení vložit.

  • Vyberte příkaz, za který chcete přerušení vložit.

 2. V nabídce panelu Akce klikněte na příkaz Vložit přerušení.
 3. Zadejte zprávu, která se má objevit.
 4. Pokud chcete, aby bylo možné pokračování akce bez zastavení, vyberte Povolit pokračování.
 5. Klikněte na OK.

Poznámka:

Přerušení můžete vložit během nahrávání akce nebo až po skončení nahrávání.

Změna nastavení při přehrávání akce

Standardně se akce provádějí s použitím hodnot, které byly určeny při jejich původním nahrávání. Pokud chcete změnit nastavení pro příkaz v akci, můžete vložit modální ovladač. Modální ovladač přeruší akci, takže můžete určit hodnoty v dialogovém okně nebo použít modální nástroj. (Modální nástroj vyžaduje pro aplikování svého efektu stisknutí klávesy Enter nebo Return — po stisknutí klávesy Enter nebo Return pokračuje provádění úkonů v akci.)

Modální ovladač je označen ikonou dialogového okna vlevo od příkazu, akce nebo sady na panelu Akce. Červená ikona dialogového okna označuje akci nebo sadu, v níž některé příkazy, ale ne všechny, jsou modální. V režimu tlačítek nemůžete nastavit modální ovladač.

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Chcete-li zapnout modální ovladač pro některý příkaz v akci, klikněte do pole vlevo od názvu tohoto příkazu. Dalším kliknutím modální ovladač vypnete.

  • Chcete-li zapnout nebo vypnout modální ovladače pro všechny příkazy v akci, klikněte do pole vlevo od názvu akce.

  • Chcete-li zapnout nebo vypnout modální ovladače pro všechny akce v sadě, klikněte do pole vlevo od názvu sady.

Vyloučení příkazů z akce

Můžete vyřadit některé příkazy, které nechcete přehrávat jako součást nahrané akce. V režimu tlačítek nemůžete příkazy vyloučit.

 1. Pokud je to potřeba, rozbalte seznam příkazů v akci kliknutím na trojúhelník vlevo od názvu akce na panelu Akce.
 2. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Chcete-li vyloučit jeden příkaz, kliknutím odstraňte zaškrtnutí vlevo od názvu příkazu. Dalším kliknutím můžete příkaz do akce opět zahrnout.

  • Chcete-li vyloučit nebo naopak zahrnout všechny příkazy nebo akce v určité akci nebo sadě akcí, klikněte na zaškrtnutí vlevo od názvu akce nebo sady.

  • Chcete-li vyloučit nebo zahrnout všechny příkazy kromě vybraného příkazu, klikněte na jeho zaškrtnutí se stisknutou klávesou Alt (Windows) nebo Option (Mac OS).

   Aby se označilo, že některé příkazy uvnitř akce jsou vyloučené, v aplikaci Photoshop se změní barva zaškrtnutí nadřazené akce na červenou; v aplikaci Illustrator se zaškrtnutí nadřazené akce ztlumí.

Určení rychlosti přehrávání

Abyste mohli akci snadněji odladit, můžete nastavit rychlost přehrávání akce nebo použít pauzy.

 1. V nabídce panelu Akce zvolte příkaz Volby přehrávání.
 2. Určete rychlost a klikněte na OK:

  Zrychleně

  Akce se přehraje normální rychlostí (výchozí nastavení).

  Poznámka: Při přehrávání akce zrychlenou rychlostí se v průběhu provádění akce nemusí obnovovat obrazovka – soubory se mohou otevřít, změnit, uložit a zavřít bez toho, že by se vůbec objevily na obrazovce, což umožňuje rychlejší provádění akce. Pokud chcete v průběhu provádění akce vidět soubory na obrazovce, určete místo toho rychlost Krokovat.

  Krokovat

  Po provedení každého příkazu se obraz překreslí a teprve pak akce postoupí k následujícímu příkazu.

  Pauzy __ sekund

  Určuje, jak dlouho má aplikace při provádění akce čekat mezi jednotlivými příkazy.

Úpravy a nové nahrání akce

Akce lze snadno upravit nebo přizpůsobit. Můžete pozměnit nastavení určitého příkazu v akci, přidat do stávající akce další příkazy nebo postupně krokovat celou akci a změnit jakákoli nastavení.

Přidání příkazů do akce

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Vyberte název akce, na jejíž konec chcete vložit nový příkaz.

  • Vyberte příkaz v akci, za který chcete nový příkaz vložit.

 2. Klikněte na tlačítko Začátek nahrávání nebo z nabídky panelu Akce zvolte Začátek nahrávání.
 3. Nahrajte další příkazy.
 4. Až skončíte, klikněte na panelu Akce na tlačítko Zastavit přehrávání/nahrávání nebo z nabídky panelu zvolte příkaz Zastavit nahrávání.

Změna pořadí příkazů v akci

 1. Na panelu Akce přetáhněte příkaz na nové místo v téže akci nebo v jiné akci. Když se zvýrazněná linka objeví v požadované poloze, uvolněte tlačítko myši.

Nové nahrávání akce

 1. Vyberte akci a v nabídce panelu Akce klikněte na příkaz Nahrát znovu.
 2. Pokud se objeví modální nástroj, použijte tento nástroj k vytvoření jiného výsledku a stiskněte Enter nebo Return, nebo stiskněte Enter nebo Return, chcete-li zachovat stejné nastavení.
 3. Pokud se objeví dialogové okno, změňte nastavení a kliknutím na OK je nahrajte, nebo klikněte na Zrušit, chcete-li zachovat stejné hodnoty.

Nové nahrávání jednoho příkazu

 1. Vyberte objekt stejného typu jako ten, pro který chcete znovu nahrát akci. Pokud je například úkon k dispozici pouze pro vektorové objekty, musíte mít před novým nahráváním vybraný vektorový objekt.

 2. V panelu Akce poklepejte na požadovaný příkaz.

 3. Zadejte nové hodnoty a klikněte na OK.

Správa sad akcí

Můžete vytvořit a uspořádat sady akcí, vztahujících se k určitým úkolům. Tyto sady můžete uložit na disk a přenášet na jiné počítače.

Poznámka:

Všechny akce, které vytvoříte, se automaticky objeví v seznamu na panelu Akce, ale abyste akci opravdu uložili a neriskovali její ztrátu, když vymažete soubor předvoleb (Illustrator) nebo soubor palety Akce (Photoshop), musíte ji uložit jako součást sady akcí.

Uložení sady akcí

 1. Vyberte sadu akcí.

  Poznámka:

  Pokud chcete uložit jen jednu akci, nejdříve vytvořte sadu akcí a přesuňte tuto akci do nové sady.

 2. V nabídce panelu Akce klikněte na příkaz Uložit akce.
 3. Zadejte název sady, vyberte její umístění a klikněte na Uložit.

  Tento soubor můžete uložit kamkoliv. Uložit můžete pouze celý obsah sady na panelu Akce, ne jednotlivé akce.

  Poznámka:

  (Pouze Photoshop) Pokud umístíte uložený soubor sady akcí do složky Přednastavení/Akce, objeví se sada na konci nabídky panelu Akce, až aplikaci restartujete.

  Poznámka:

  (Pouze Photoshop) Chcete-li uložit akce do textového souboru, podržte Ctrl+Alt (Windows) nebo Command+Option (Mac OS) a zvolte příkaz Uložit akce. Tento soubor můžete použít pro kontrolu nebo tisk obsahu akce. Textový soubor ale nemůžete načíst zpět do aplikace Photoshop.

Načtení sady akcí

Ve výchozím nastavení se na panelu Akce zobrazují předdefinované akce (dodávané s aplikací) a všechny akce, které vytvoříte. Na panel Akce také můžete načíst další akce.

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • V nabídce panelu Akce klikněte na příkaz Načíst akce. Najděte a vyberte soubor sady akcí a pak klikněte na Načíst (Photoshop) nebo Otevřít (Illustrator).

  • (Pouze Photoshop) Vyberte sadu akcí dole v nabídce panelu Akce.

  Soubory sad akcí aplikace Photoshop mají příponu .atn; soubory sad akcí aplikace Illustrator mají příponu .aia.

Obnovení akcí na výchozí sadu

 1. V nabídce panelu Akce klikněte na příkaz Obnovit akce.
 2. Kliknutím na tlačítko OK nahradíte současné akce na paletě Akce výchozí sadou, nebo kliknutím na tlačítko Přidat přidáte sadu výchozích akcí k současným akcím na panelu Akce.

Uspořádání sad akcí

Pro snadnější uspořádání různých akcí můžete vytvářet sady akcí a uložit tyto sady na disk. Můžete mít různé sady akcí pro různé druhy práce – například jednu pro publikování tiskem a jinou pro elektronické publikování – a můžete tyto sady přenášet i na jiné počítače.

 • Chcete-li vytvořit novou sadu akcí, na panelu Akce klikněte na tlačítko Vytvořit novou sadu nebo vyberte příkaz Nová sada z nabídky palety. Pak zadejte název sady a klikněte na OK.

  Poznámka: Pokud chcete vytvořit novou akci a seskupit ji do nové sady, vytvořte nejdříve sadu. Pak se nová sada objeví v rozbalovací nabídce sad při vytváření nové akce.

 • Chcete-li akci přemístit do jiné sady, přetáhněte ji do požadované sady. Když se zvýrazněná linka objeví v požadované poloze, uvolněte tlačítko myši.

 • Chcete-li přejmenovat sadu akcí, poklepejte na název sady na panelu Akce nebo v nabídce panelu Akce klikněte na příkaz Volby sady. Pak zadejte nový název sady a klikněte na OK.

 • Chcete-li nahradit všechny akce na panelu Akce novou sadou, klikněte na příkaz Nahradit akce v nabídce panelu Akce. Vyberte soubor akcí a klikněte na Načíst (Photoshop) nebo Otevřít (Illustrator).

  Poznámka: Příkaz Nahradit akce nahradí všechny sady akcí v aktuálním dokumentu. Před použitím tohoto příkazu byste měli zkontrolovat, že jste si již uložili kopii současné sady akcí příkazem Uložit akce.

Spuštění akce pro dávku souborů

Příkaz Dávka umožňuje přehrát akci pro celou složku souborů včetně podsložek. Příkaz Dávka můžete také použít, chcete-li vyplnit předlohu pro grafiky řízené různými sadami dat.

 1. Zvolte Dávka z nabídky panelu Akce.

 2. Pro Spustit vyberte akci, kterou chcete přehrát.

 3. Jako Zdroj vyberte složku, pro kterou se má akce přehrát, nebo vyberte Sady dat, chcete-li akci přehrát pro každou sadu dat v aktuálním souboru.

  Pokud vyberete složku, můžete nastavit další volby přehrávání akce.

 4. Pro Cíl určete, co chcete se zpracovanými soubory udělat. Můžete nechat soubory otevřené bez uložení změn (Žádný), uložit a zavřít soubory v jejich současném umístění (Uložit a zavřít) nebo můžete soubory uložit do jiného místa (Složka).

  V závislosti na vybrané volbě Cíl můžete nastavit další volby ukládání souborů.

 5. Určete, jak má Illustrator reagovat na chyby v průběhu zpracování dávky. Pokud vyberete Zapsat chyby do souboru, klikněte na Uložit jako a pojmenujte soubor chyb.

 6. Klikněte na OK.

  Poznámka:

  Při použití příkazu Dávka se soubory ukládají vždy ve stejném formátu, jaký mají původní soubory. Chcete-li při dávkovém zpracování ukládat soubory v jiném formátu, nahrajte v rámci původní akce také příkazy Uložit jako nebo Uložit kopii, a pak příkaz Zavřít. Při nastavování voleb dávkového zpracování pak jako Cíl zvolte volbu Žádný.

  Poznámka:

  Chcete-li při dávkovém zpracování použít více akcí, vytvořte novou akci a nahrajte do ní příkaz Dávka pro každou z akcí, které chcete použít. Tato technika vám také umožní zpracovat více složek v jedné dávce. Chcete-li dávkově zpracovat více složek, vytvořte ve složce zástupce pro ostatní složky, které se mají zpracovat.

Volby dávky

Pokud jako Zdroj vyberete volbu Složka, můžete nastavit následující volby:

Nahradit příkazy „Otevřít“ akce

Otevře soubory z určené složky a ignoruje všechny příkazy Otevřít nahrané jako součást původní akce.

Včetně všech podsložek

Zpracuje všechny soubory a složky uvnitř určené složky.

Pokud akce obsahuje nějaké příkazy pro uložení nebo export, můžete nastavit následující volby:

Nahradit příkazy „Uložit“ akce

Uloží zpracované soubory do určené cílové složky a ne do místa nahraného v akci. Klikněte na Vybrat a určete cílovou složku.

Nahradit příkazy „Export“ akce

Exportuje zpracované soubory do určené cílové složky a ne do místa nahraného v akci. Klikněte na Vybrat a určete cílovou složku.

Pokud jako Zdroj vyberete Sady dat, můžete nastavit volbu pro generování názvů souborů, když se přeskakují příkazy Uložit a Export:

Soubor + číslo

Generuje název souboru tak, že se k původnímu názvu souboru dokumentu bez přípony přidají tři číslice odpovídající pořadí sady dat.

Soubor + název sady dat

Generuje název souboru tak, že se k původnímu názvu souboru dokumentu bez přípony přidá podtržítko a název sady dat.

Název sady dat

Generuje název souboru převzetím názvu sady dat.