Otočení objektů

Můžete natočit objekt kolem pevného bodu, který určíte. Výchozím vztažným bodem je středový bod objektu. Pokud máte výběr s více objekty, objekty se budou otáčet kolem jednoho vztažného bodu, kterým je standardně středový bod výběru nebo ohraničovacího rámečku. Chcete-li otočit každý objekt kolem vlastního středového bodu, použijte příkaz Transformovat jednotně.

Otočení objektů
Výsledek použití nástroje otáčení (vlevo) a příkazu Transformovat jednotně (vpravo)

Otočení objektu s použitím ohraničovacího rámečku

 1. Vyberte jeden nebo více objektů.

 2. S nástrojem pro výběr přemístěte ukazatel mimo ohraničovací rámeček a poblíž jeho táhla tak, aby se šipka změnila na , a pak táhněte.

Otočení objektu nástrojem libovolná transformace

 1. Vyberte jeden nebo více objektů.

 2. Vyberte nástroj libovolná transformace .

 3. Umístěte ukazatel mimo ohraničovací rámeček tak, aby se ukazatel změnil na , a pak táhněte.

Otočení objektu nástrojem otáčení

 1. Vyberte jeden nebo více objektů.

 2. Vyberte nástroj otáčení .

 3. Proveďte libovolný z následujících úkonů:

  • Chcete-li objekt otočit kolem vlastního středového bodu, přetahujte ve směru otáčení kdekoli v okně dokumentu.

  • Chcete-li objekt otočit kolem jiného referenčního bodu, klepněte jednou kdekoli v okně dokumentu, abyste referenční bod přemístili. Pak posuňte ukazatel mimo vztažný bod a táhněte kruhovým pohybem.

  • Chcete-li otočit kopii objektu místo samotného objektu, začněte s přetahováním a pak podržte stisknutou klávesu Alt (Windows) nebo Option (Mac OS).

Pokud chcete nastavit přesnější ovládání, přetahujte dále od referenčního bodu objektu.

Otočení objektu o určitý úhel

Pomocí příkazu Otočit můžete nastavit přesný úhel natočení.

 1. Vyberte jeden nebo více objektů.

 2. Proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Chcete-li otáčet okolo jiného vztažného bodu, vyberte nástroj otáčení. Pak podržte Alt a klepněte v okně dokumentu do místa, kde chcete umístit vztažný bod.

  • Chcete-li otáčet okolo středového bodu, zvolte položky Objekt > Transformovat > Otočit nebo poklepejte na nástroj otáčení.

 3. Zadejte úhel otočení do textového pole Úhel. Záporný úhel otočí objekt po směru hodinových ručiček, kladný úhel otočí objekt proti směru hodinových ručiček.

 4. Pokud objekt obsahuje výplň vzorkem, vyberte Vzorky, abyste natočili vzorek. Zrušte výběr možnosti Objekty, chcete-li otočit pouze vzorek, ale ne objekty.

 5. Klepněte na OK nebo klepněte na Kopírovat, abyste změnili velikost kopie objektů.

  Poznámka:

  Chcete-li kruhově rozmístit více kopií objektu kolem referenčního bodu, posuňte referenční bod mimo střed objektu, klepněte na tlačítko Kopírovat, a pak opakovaně zvolte položky Objekt > Transformovat > Transformovat znovu.

Otočení objektu pomocí panelu Transformace

 1. Vyberte jeden nebo více objektů.

 2. Proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Chcete-li objekt otočit kolem středového bodu, zadejte v panelu hodnotu do volby Úhel.

  • Chcete-li objekt otočit kolem jiného referenčního bodu, klepněte na bílý čtvereček v ikoně umístění vztažného bodu v panelu a zadejte hodnotu do volby Úhel.

   Tip: Panel Transformace můžete také vyvolat kliknutím na X, Y, Š nebo V na ovládacím panelu.

 3. Pomocí panelu Transformace můžete otáčet symbolem kolem jeho vztažného bodu. Další informace viz Bod registrace symbolu.

Otočení více objektů jednotlivě

 1. Vyberte objekty, které chcete otočit.

 2. Zvolte Objekt > Transformovat > Transformovat jednotně.

 3. V sekci Otočit v dialogovém okně proveďte některý z následujících úkonů:

  • Klepněte na ikonu úhlu nebo přetáhněte úsečku úhlu kolem ikony.

  • Do textového pole Úhel zadejte úhel mezi –360° a 360°.

 4. Klepněte na OK nebo klepněte na Kopírovat, abyste natočili kopie jednotlivých objektů.

Natočení os x a y dokumentu

Standardně jsou osy x a y rovnoběžné s vodorovnými a svislými okraji okna dokumentu.

 1. Zvolte Úpravy > Předvolby > Všeobecné (Windows) nebo Illustrator > Předvolby > Všeobecné (Mac OS).

 2. Zadejte úhel do textového pole Úhel omezení. Kladný úhel natočí osy proti směru hodinových ručiček, záporný úhel ve směru hodinových ručiček.

  Natočení os je užitečné, pokud se kresba skládá z více prvků natočených pod stejným úhlem, jako je například logo a text zobrazené pod úhlem 20°. Místo natočení každého prvku zvlášť můžete jednoduše natočit osy o 20°. Vše, co nakreslíte, se bude vytvářet podle nových os.

  Výchozí osy - osy natočené o 20°
  Objekt zarovnaný podle výchozích os (vlevo) a osy natočené o 20° (vpravo)

  Novým nastavením os nejsou ovlivněny následující objekty a akce:

  • Objekty, které již existují

  • Otáčení a prolnutí

  • Kreslení tužkou nebo nástrojem Živá vektorizace

Zrcadlení nebo převrácení objektů

Zrcadlení objektu převrátí objekt kolem neviditelné osy, kterou určíte. Objekty můžete zrcadlit nástrojem libovolné transformace, nástrojem zrcadlení nebo příkazem Zrcadlit. Chcete-li určit osu, podle níž chcete objekt zrcadlit, použijte nástroj zrcadlení.

Poznámka:

Abyste vytvořili zrcadlový obraz objektu, můžete při zrcadlení vytvořit kopii.

Zrcadlení objektu nástrojem libovolná transformace

 1. Vyberte objekt, který chcete zrcadlit.

 2. Vyberte nástroj libovolná transformace .

 3. Proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Přetáhněte táhlo ohraničovacího rámečku přes protější okraj nebo táhlo, až se objekt zrcadlí požadovaným způsobem.

  • Chcete-li zachovat proporce objektu, podržte při přetahování rohového úchytu přes protější úchyt stisknutou klávesu Shift.

Zrcadlení objektu nástrojem zrcadlení

 1. Vyberte objekt.

 2. Vyberte nástroj zrcadlení .

 3. Abyste nakreslili neviditelnou osu, podle které chcete objekt zrcadlit, klepněte kdekoliv v okně dokumentu, a tím nastavte první bod osy. Ukazatel se změní na šipku.

 4. Umístěte ukazatel do druhého bodu vytvářené neviditelné osy a proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Klepnutím nastavte druhý bod neviditelné osy. Když klepnete, vybraný objekt se převrátí kolem určené osy.

  Nastavení prvního bodu osy kliknutím
  Kliknutím nastavte první bod osy (vlevo), pak dalším kliknutím nastavte další bod osy a vytvořte zrcadlový obraz objektu podle osy (vpravo).

  • Chcete-li zrcadlit kopii objektu, podržte stisknutou klávesu Alt (Windows) nebo Option (Mac OS) a klepnutím nastavte druhý bod neviditelné osy.

  • Nastavte osu zrcadlení tažením ukazatelem místo klepnutí. Chcete-li omezit úhel na násobky 45°, podržte při přetahování stisknutou klávesu Shift. Při tažení se neviditelná osa zrcadlení otáčí kolem bodu, na který jste klepnuli v bodě 3, a zobrazuje se obrys zrcadleného objektu. Když je obrys v požadované poloze, uvolněte tlačítko myši.

  Otáčení osy tažením
  Otáčení osy zrcadlení tažením druhého bodu osy

Pokud chcete nastavit přesnější ovládání, přetahujte dále od referenčního bodu objektu.

Zrcadlení určením osy

 1. Vyberte objekt, který chcete zrcadlit.

  • Chcete-li objekt zrcadlit okolo středového bodu, zvolte položky Objekt > Transformovat > Zrcadlit nebo poklepejte na nástroj zrcadlení .

  • Chcete-li objekt zrcadlit okolo jiného vztažného bodu, klepněte se stisknutou klávesou Alt (Windows) nebo Option (Mac OS) kdekoli v okně dokumentu.

 2. V dialogovém okně Zrcadlení vyberte osu, podle které chcete objekt zrcadlit. Můžete zrcadlit objekt podle vodorovné, svislé nebo natočené osy.

 3. Pokud objekt obsahuje vzorky a chcete je zrcadlit, vyberte Vzorky. (Chcete-li zrcadlit pouze vzorky, zrušte výběr položky Objekty.)

 4. Chcete-li si prohlédnout efekt před provedením, vyberte možnost Náhled.

 5. Proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Chcete-li objekt zrcadlit, klepněte na tlačítko OK.

  • Chcete-li zrcadlit kopii objektu, klepněte na tlačítko Kopírovat.