Pro nastavení zarážek tabulátorů odstavce nebo textového objektu se používá panel Tabulátory (Okno > Text > Tabulátory). Další informace o používání a nastavení tabulátorů najdete v tomto tématu na stránkách Nápovědy.

Panel Tabulátory – přehled

Panel Tabulátory (Okna > Text > Tabulátory) se používá k nastavení zarážek tabulátorů pro odstavec nebo textový objekt.

Panel Tabulátory
Panel Tabulátory

A. Tlačítka zarovnání tabulátoru B. Poloha tabulátoru C. Pole Výplň tabulátoru D. Pole Zarovnat na E. Nabídka panelu F. Pravítko tabulátorů G. Přitažení panelu nad rámeček 

Další příkazy a volby jsou k dispozici v nabídce panelu Tabulátory. Chcete-li použít tuto nabídku, klikněte na trojúhelník v pravém horním rohu panelu.

Zarovnání panelu Tabulátory k vybranému textovému objektu

Panel Tabulátory můžete umístit kamkoliv na pracovní ploše, ale většinou je užitečné zarovnat panel Tabulátory k textovému objektu.

 1. Klikněte na ikonu magnetu . Panel Tabulátory se přesune přímo nad vybraný textový objekt, počáteční bod se zarovná s levým okrajem. Pokud je to potřeba, můžete tažením tlačítka pro změnu velikosti v pravém dolním rohu panelu pravítko zvětšit nebo zmenšit.

Přitahování zarážek tabulátorů na dílky pravítka

Standardně můžete umísťovat tabulátory kamkoliv na pravítku tabulátorů.

 1. Zvolte Přitahovat na jednotky z nabídky panelu nebo při tažení zarážky tabulátoru podržte stisknutou klávesu Shift.

Změna jednotek pro pravítko tabulátorů

Měrné jednotky pro pravítko tabulátoru jsou určené nastavením pro všeobecné jednotky v předvolbách Jednotky (pro všechny soubory) nebo jednotkami určenými v dialogovém okně Nastavení dokumentu (pro aktuální soubor).

 • Chcete-li změnit jednotky pro všechny soubory, určete novou hodnotu Všeobecné v předvolbách Jednotky.
 • Chcete-li změnit jednotky pro současný soubor, určete nové jednotky v dialogovém okně Nastavení dokumentu.

Nastavení tabulátorů

Tabulátory se aplikují na celý odstavec. Když nastavíte první tabulátor, Illustrator odstraní všechny výchozí zarážky tabulátorů vlevo od této zarážky. Když zadáváte další zarážky tabulátorů, Illustrator odstraní všechny výchozí tabulátory mezi nastavenými tabulátory.

 1. Vložte textový kurzor do odstavce nebo vyberte textový objekt, chcete-li nastavit zarážky tabulátorů pro všechny odstavce v objektu.
 2. V panelu Tabulátory klikněte na tlačítko zarovnání tabulátoru, abyste určili, jak se text zarovná vzhledem k poloze tabulátoru:

  Tabulátor doleva

  zarovná vodorovný text doleva a nechá pravý okraj nezarovnaný.

  Středicí tabulátor

  vystředí text na značku tabulátoru.

  Tabulátor doprava

  zarovná vodorovný text doprava a nechá levý okraj nezarovnaný.

  Tabulátor dolů

  zarovná svislý text dolů a nechá horní okraj nezarovnaný.

  Tabulátor nahoru

  zarovná svislý text nahoru a nechá dolní okraj nezarovnaný.

  Desetinný tabulátor

  zarovná text podle určeného znaku, jako je tečka nebo znak dolaru. Tato volba je užitečná pro vytváření sloupců čísel.

  Zarovnání tabulátoru můžete jednoduše změnit, když ho vyberete a kliknete na jedno z těchto tlačítek.

 3. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Klikněte na určité místo na pravítku tabulátorů, abyste umístili novou zarážku tabulátoru.

  • Zadejte polohu v poli X (pro vodorovný text) nebo Y (pro svislý text) a stiskněte Enter nebo Return. Pokud je vybraná hodnota X nebo Y, zvyšujte nebo snižujte hodnotu umístění tabulátoru po 1 bodu stisknutím klávesy s šipkou nahoru nebo dolů.

   Poznámka: Když použijete pravítko tabulátorů, nemůžete nastavit zarážky po menších krocích než 1. Pokud ale určujete polohu v poli X nebo Y, můžete nastavovat zarážky až po 0,01 bodu.

 4. Opakováním kroků 2 a 3 přidejte další zarážky tabulátorů.

Poznámka:

Informace o nastavení odsazení pomocí panelu Tabulátory viz Odsazení textu.

Opakování tabulátorů

Příkaz Opakovat tabulátor vytvoří více tabulátorů na základě vzdálenosti mezi tabulátorem a levým odsazením nebo předcházejícím tabulátorem.

 1. Kliknutím umístěte do odstavce textový kurzor.
 2. V panelu Tabulátory vyberte zarážku tabulátoru na pravítku.
 3. Z nabídky panelu zvolte Opakovat tabulátor.
  Opakované tabulátory
  Opakované tabulátory

  A. Tlačítka zarovnání tabulátoru B. Zarážka tabulátoru na pravítku C. Nabídka panelu 

Posunutí tabulátorů

 1. V panelu Tabulátory vyberte zarážku tabulátoru na pravítku.
 2. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Zadejte novou polohu do pole X (pro vodorovný text) nebo Y (pro svislý text) a stiskněte Enter nebo Return.

  • Přetáhněte tabulátor do nové polohy.

  • Chcete-li posunout všechny zarážky tabulátorů najednou, přetáhněte tabulátor se stisknutou klávesou Ctrl (Windows) nebo Command (Mac OS).

   Při tažení zarážky tabulátoru se ve vybraném textu objeví vizuální vodítko.

Odstranění tabulátorů

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Přetáhněte tabulátor mimo pravítko tabulátorů.

  • Vyberte tabulátor a z nabídky panelu zvolte Odstranit tabulátor.

  • Chcete-li se vrátit k výchozím zarážkám tabulátorů, z nabídky panelu zvolte Odstranit všechny.

Určení znaků pro desetinné tabulátory

Desetinné tabulátory se používají k zarovnání textu na určený znak, jako je tečka nebo znak dolaru.

 1. V panelu Tabulátory vytvořte nebo vyberte desetinný tabulátor v pravítku tabulátorů.
 2. V poli Zarovnat na zadejte znak, podle kterého chcete zarovnávat. Můžete zadat nebo vložit jakýkoli znak. Zarovnávané odstavce by měly tento znak obsahovat.
  Text zarovnaný pomocí desetinného tabulátoru
  Text zarovnaný pomocí desetinného tabulátoru

Přidání výplně tabulátoru

Výplň tabulátoru je opakující se posloupnost znaků, například řada teček nebo pomlček, mezi tabulátorem a následujícím textem.

 1. V panelu Tabulátory vyberte zarážku tabulátoru na pravítku.
 2. V poli Výplň zadejte posloupnost maximálně osmi znaků a pak stiskněte Enter nebo Return. Zadané znaky se budou opakovat po celé šířce tabulátoru.
 3. Chcete-li změnit písmo nebo jiné formátování výplně tabulátoru, vyberte znak tabulátoru v textovém rámečku a pomocí panelu Znaky nebo nabídky Text nastavte formátování.