O obálkách

Obálky jsou objekty, které deformují nebo mění tvar vybraných objektů. Můžete vytvořit obálku z objektů na kreslicí ploše nebo můžete použít jako obálku přednastavený tvar pokřivení nebo mřížku. Obálky můžete použít na libovolný objekt s výjimkou grafů, vodítek nebo připojených objektů.

Obálka s mřížkou
Obálka s mřížkou

Obálka vytvořená z jiného objektu
Obálka vytvořená z jiného objektu

V panelu Vrstvy se obálky zobrazují jako <Obálka>. Když aplikujete obálku, můžete i nadále upravovat původní objekty. Obálku můžete také kdykoliv upravit, odstranit nebo rozdělit. Můžete upravit tvar obálky nebo objekt s obálkou, ale ne obojí najednou.

Deformace objektů pomocí obálky

 1. Vyberte jeden nebo více objektů.
 2. Vytvořte obálku jednou z následujících metod:
  • Chcete-li pro obálku použít přednastavený tvar pokřivení, zvolte Objekt > Deformace obálkou > Vytvořit s pokřivením. V dialogovém okně Volby pokřivení vyberte styl pokřivení a nastavte volby.

  • Chcete-li vytvořit obálku s obdélníkovou mřížkou, zvolte Objekt > Deformace obálkou > Vytvořit s mřížkou. V dialogovém okně Mřížka obálky nastavte počet řádků a sloupců.

  • Chcete-li použít objekt jako tvar obálky, zajistěte, aby vybraný objekt byl nahoře v pořadí překrývání. Pokud tomu tak není, použijte panel Vrstvy nebo příkaz Uspořádat a posuňte ho nahoru, a znovu vyberte všechny objekty. Pak zvolte Objekt > Deformace obálkou > Vytvořit s horním objektem.

 3. Změňte tvar obálky libovolnými z následujících úkonů:
  • Přetáhněte libovolný kotevní bod na obálce nástrojem pro přímý výběr nebo nástrojem mřížka.

  • Chcete-li odstranit kotevní body v mřížce, vyberte kotevní bod buď nástrojem pro přímý výběr nebo nástrojem mřížka a pak stiskněte Delete.

  • Chcete-li do mřížky přidat kotevní body, klikněte na mřížku nástrojem mřížka.

   Tip: Chcete-li na obálku aplikovat tah nebo výplň, použijte panel Vzhled.

Úpravy obsahu obálky

 1. Vyberte obálku a proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Klikněte na tlačítko Upravit obsah v ovládacím panelu.

  • Zvolte Objekt > Deformace obálkou > Upravit obsah.

   Poznámka: Pokud se vaše obálka skládá ze seskupených cest, klikněte na trojúhelník vlevo od položky <Obálka> v panelu Vrstvy, abyste zobrazili a nastavili jako cíl cestu, kterou chcete upravit.

 2. Upravte ji podle potřeby.

  Poznámka:

  Když změníte obsah obálky, obálka se posune, aby se výsledek znovu vystředil podle původního obsahu.

 3. Chcete-li vrátit objekt do stavu s obálkou, proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Klikněte na tlačítko Upravit obálku v ovládacím panelu.

  • Zvolte Objekt > Deformace obálkou > Upravit obálku.

Obnovení obálky

 1. Vyberte obálku.
 2. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Chcete-li obálku obnovit nebo přepnout na přednastavený styl pokřivení, zvolte nový styl pokřivení a nastavte volby v ovládacím panelu. Pokud chcete, klikněte na tlačítko Volby obálky , abyste otevřeli dialogové okno a nastavili další volby.

  • Chcete-li obnovit nebo přepnout na obálku s mřížkou, zvolte Objekt > Deformace obálkou > Obnovit s mřížkou. Určete počet řádků a sloupců mřížky. Vyberte Zachovat tvar obálky, abyste zachovali tvar pokřivení beze změny.

Odstranění obálky

Obálku můžete odstranit tak, že ji buď uvolníte nebo rozdělíte. Uvolněním objektu s obálkou se vytvoří dva samostatné objekty: objekt v jeho původním stavu a tvar obálky. Rozdělením objektu s obálkou se obálka odstraní, ale objekt zůstane v pokřiveném tvaru.

 • Chcete-li obálku uvolnit, vyberte ji a zvolte Objekt > Deformace obálkou > Uvolnit.
 • Chcete-li obálku rozdělit, vyberte ji a zvolte Objekt > Deformace obálkou > Rozdělit.

Volby obálky

Volby obálky určují, jak se bude kresba deformovat podle obálky. Chcete-li nastavit volby obálky, vyberte objekt s obálkou a klikněte na tlačítko Volby obálky v ovládacím panelu, nebo zvolte Objekt > Deformace obálkou > Volby obálky.

Vyhlazení

Vyhladí rastrové obrazy deformované obálkou. Když nevyberete volbu Vyhlazení, může být deformování rastrových obrazů rychlejší.

Zachovat tvar s použitím

Určí, jak rastrové obrazy zachovají svůj tvar, když jsou deformované nepravoúhlou obálkou. Vyberte Ořezová maska, chcete-li na rastrový obraz použít ořezovou masku, nebo Průhlednost, chcete-li na rastrový obraz aplikovat alfa kanál.

Věrnost

Určuje, jak přesně se má objekt přizpůsobit tvaru obálky. Zvýšení hodnoty Věrnost může přidat na deformované cesty více bodů a prodloužit čas potřebný k deformování objektů.

Deformovat vzhled

Deformuje atributy vzhledu (například aplikované efekty nebo grafické styly) společně s tvarem objektu.

Deformovat lineární přechody

Deformuje lineární přechody společně s tvarem objektu.

Deformovat výplně vzorkem

Deformuje výplně vzorkem společně s tvarem objektu.

Poznámka: Pokud rozdělíte obálku s vybranou volbou Deformovat, příslušná vlastnost se rozdělí samostatně.