Transformace

Transformování zahrnuje přemístění, otočení, zrcadlení, změnu měřítka a zkosení objektů. Objekty můžete transformovat pomocí panelu Transformace, příkazů Objekt > Transformovat a specializovaných nástrojů. Mnoho typů transformací můžete také provádět pomocí tažení ohraničovacího rámečku výběru.

Někdy můžete chtít zopakovat nějakou transformaci vícekrát, zejména když přitom objekty kopírujete. Příkaz Transformovat znovu v nabídce Objekt umožňuje opakovat posunutí, změnu velikosti, otočení, zrcadlení nebo zkosení kolikrát potřebujete, dokud neprovedete jinou transformaci.

Poznámka:

K zobrazení současných rozměrů a umístění výběru během jeho transformace použijte panel Informace.

Video o změně měřítka, zkosení a otočení objektů najdete na www.adobe.com/go/vid0040_cz.

Panel Transformace – přehled

V panelu Transformace (Okna > Transformace) se zobrazují informace o poloze, velikosti a orientaci jednoho nebo více vybraných objektů. Zadáním nových hodnot můžete změnit vybrané objekty, jejich výplň vzorkem, nebo obojí. Také můžete změnit vztažný bod pro transformaci a zamknout proporce objektu.

Všechny hodnoty v panelu se vztahují k ohraničovacím rámečkům objektů, s výjimkou hodnot X a Y, které se vztahují k vybranému vztažnému bodu. Chcete-li jednotlivé objekty zarovnat podle obrazových bodů do mřížky obrazových bodů, zaškrtněte políčko zarovnat do mřížky obrazových bodů.

Poznámky:

  • Počínaje verzí CC 2017 obsahuje Illustrator předvídatelnější a přesnější funkce pro kreslení zarovnané s mřížkou bodů. Podrobnosti najdete v článku Nakreslení pixelově dokonalé kresby.
  • Ikona umístění vztažného bodu v panelu Transformace určuje vztažný bod objektu pouze v případě, když transformujete objekt změnou hodnot v panelu. Ostatní metody transformace (například použití nástroje změna velikosti) používají jako vztažný bod středový bod objektu nebo umístění ukazatele.

 

Panel Transformace
Panel Transformace

A. Ikona umístění vztažného bodu B. Nabídka panelu C. Ikona zamknutí proporcí 

Transformace vzorků objektu

Při přesouvání, otáčení, zrcadlení (převrácení), změně měřítka nebo zkosení objektu vyplněného vzorkem můžete transformovat pouze objekt, pouze vzorek nebo objekt i vzorek. Když provedete transformaci vzorku výplně objektu, všechny vzorky, které následně aplikujete na tento objekt, budou transformované stejným způsobem.

  • Chcete-li určit způsob transformace vzorku, když používáte panel Transformace, vyberte volbu z nabídky panelu: Transformovat pouze objekt, Transformovat pouze vzorek nebo Transformovat obojí.
  • Chcete-li určit způsob transformování vzorku, když používáte příkaz transformace, nastavte volby Objekty a Vzorky v příslušném dialogovém okně. Vyberte například Vzorky a odznačte Objekty, pokud chcete transformovat vzorek, ale ne objekt.
  • Chcete-li transformovat vzorky, ale ne objekty, když používáte transformační nástroj, stiskněte při tažení klávesu tilda (~). Při tažení se zdá, že se transformují hranice objektu, ale po uvolnění tlačítka myši se hranice vrátí do původní podoby a transformovaný zůstane pouze vzorek.
  • Chcete-li zabránit transformování vzorků při používání transformačních nástrojů, zvolte Úpravy > Předvolby > Všeobecné (Windows) nebo Illustrator > Předvolby > Všeobecné (Mac OS) a odznačte volbu Transformovat vzorky.
  • Chcete-li vrátit vzorek výplně objektu do původního stavu, vyplňte objekt plnou barvou, a pak znovu vyberte požadovaný vzorek.

Transformace s použitím ohraničovacího rámečku

Když vyberete jeden nebo více objektů nástrojem pro výběr, zobrazí se kolem nich ohraničovací rámeček. Pomocí ohraničovacího rámečku můžete objekty snadno přemísťovat, otáčet, duplikovat, zvětšovat a zmenšovat tažením objektu nebo jednoho z táhel (prázdných čtverečků na ohraničovacím rámečku).

  • Chcete-li ohraničovací rámeček skrýt, zvolte Zobrazení > Skrýt ohraničovací rámeček.
  • Chcete-li ohraničovací rámeček zobrazit, zvolte Zobrazení > Zobrazit ohraničovací rámeček.
  • Chcete-li obnovit orientaci ohraničovacího rámečku po jeho otočení, zvolte Objekt > Transformovat > Obnovit ohraničovací rámeček.
Transformace s použitím ohraničovacího rámečku
Vybrané objekty před (vlevo) a po (vpravo) změně velikosti pomocí ohraničovacího rámečku

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online