Panel Odstavec – přehled

Panel Odstavec (Okna > Text > Odstavec) se používá ke změně formátování sloupců a odstavců. Když je vybraný text nebo když je aktivní textový nástroj, můžete k formátování znaků použít také volby v ovládacím panelu.

Video o práci se znakovými a odstavcovými styly najdete na www.adobe.com/go/vid0047_cz.

Panel Odstavec zobrazující všechny volby
Panel Odstavec (zobrazeny všechny volby)

A. Zarovnání a zarovnání do bloku B. Levé odsazení C. Levé odsazení prvního řádku D. Mezera před odstavcem E. Dělení slov F. Pravé odsazení G. Mezera za odstavcem  
Volby pro formátování odstavců, například styl písma
A. Písmo B. Řez písma C. Velikost písma D. Zarovnat doleva E. Zarovnat na střed F. Zarovnat doprava 

Standardně jsou v panelu Znaky viditelné pouze nejběžněji používané volby. Chcete-li zobrazit všechny volby, zvolte Zobrazit volby z nabídky panelu. Nebo klikněte na dvojitý trojúhelník ve štítku panelu, abyste cyklicky přepínali velikosti zobrazení.

Zarovnání textu

Text v ploše a text na cestě může být zarovnaný k jednomu nebo oběma okrajům textové cesty.

 1. Vyberte textový objekt nebo vložte textový kurzor do odstavce, který chcete změnit.

  Pokud nevyberete žádný textový objekt ani nevložíte kurzor do odstavce, zarovnání se aplikuje na nový text, který pak vytvoříte.

 2. V ovládacím panelu nebo v panelu Odstavec klikněte na tlačítko zarovnání.

Zarovnání textu do bloku

Text je zarovnaný do bloku, když je zarovnaný k oběma okrajům. Můžete zarovnat do bloku celý text v odstavci, buď včetně posledního řádku nebo kromě posledního řádku.

 1. Vyberte textový objekt nebo vložte textový kurzor do odstavce, který chcete zarovnat.

  Pokud nevyberete žádný textový objekt ani nevložíte kurzor do odstavce, zarovnání do bloku se aplikuje na nový text, který pak vytvoříte.

 2. V panelu Odstavec klikněte na tlačítko zarovnání do bloku.

Nastavení mezer mezi slovy a písmeny v textu zarovnaném do bloku

Můžete přesně nastavit, jak aplikace Adobe nastaví mezery mezi písmeny a slovy a změní měřítko znaků. Nastavení mezer je zvlášť užitečné pro text zarovnaný do bloku, ale mezery můžete upravit i v textu, který není zarovnaný do bloku.

 1. Vložte textový kurzor do odstavce, který chcete změnit, nebo vyberte textový objekt nebo rámeček, chcete-li změnit všechny jeho odstavce.
 2. Z nabídky panelu Odstavec zvolte Zarovnání.
 3. Zadejte hodnoty pro Mezery slov, Mezery znaků a Měřítko glyfů. Hodnoty Minimální a Maximální určují přijatelný rozsah velikosti mezer pouze pro odstavce zarovnané do bloku. Hodnota Požadované určuje požadovanou velikost mezer pro odstavce zarovnané do bloku i pro nezarovnané odstavce:

  Mezery slov

  Mezery mezi slovy, které vzniknou stisknutím mezerníku. Hodnoty pro Mezery slov mohou být v rozsahu od 0 % do 1000 %; při 100 % se mezi slova nepřidávají větší mezery.

  Mezery znaků

  Vzdálenost mezi písmeny, včetně hodnoty vyrovnání párů a prostrkání. Hodnoty pro Mezery znaků mohou být v rozsahu od ‑100 % do 500 %: při 0 % se mezi znaky nepřidávají žádné mezery, při 100 % se mezi znaky přidá celá šířka mezery.

  Měřítko glyfů

  Šířka znaků (glyf je libovolný znak v písmu). Hodnoty volby Měřítko glyfů se mohou pohybovat v rozmezí 50% až 200%.

  Tip: Nastavení mezer se vždy aplikuje na celý odstavec. Chcete-li nastavit rozestupy jen několika znaků, ale ne v celém odstavci, použijte volbu Prostrkání.

 4. Nastavte volbu Zarovnání jednoho slova, abyste určili, jak chcete zarovnat odstavce s jedním slovem.

  V úzkých sloupcích se občas může vyskytnout jedno slovo samostatně na řádku. Pokud je pro odstavec nastavené zarovnání do bloku, může se jedno slovo na řádku příliš roztáhnout. Místo toho, abyste takové slovo nechali plně zarovnané do bloku, můžete ho umístit na střed nebo zarovnat na levý nebo pravý okraj.

Odsazení textu

Odsazení je velikost mezery mezi textem a hranicí textového objektu. Odsazení ovlivňuje pouze vybraný odstavec nebo odstavce, takže můžete pro různé odstavce snadno nastavit různé odsazení.

Odsazení můžete nastavit v panelu Tabulátory, v ovládacím panelu nebo v panelu Odstavec. Když pracujete s textem v ploše, můžete také nastavit odsazení pomocí tabulátorů nebo změnou odstupu vsazení pro textový objekt.

Poznámka:

Při práci s japonským textem můžete použít k určení odsazení prvního řádku nastavení mojikumi místo voleb v panelu Odstavec. Pokud určíte odsazení pro první řádek v panelu Odstavec a specifikujete nastavení mojikumi pro odsazení prvního řádku, text se odsadí o součet obou odsazení.

Nastavení odsazení pomocí panelu Odstavec

 1. Textovým nástrojem klikněte do odstavce, který chcete odsadit.
 2. Nastavte příslušné hodnoty odsazení v panelu Odstavec. Proveďte například následující úkony:
  • Chcete-li odsadit celý odstavec o 1 pica, zadejte hodnotu (v tomto případě 1p) do pole Levé odsazení .

  • Chcete-li odsadit pouze první řádek odstavce o 1 pica, zadejte hodnotu (v tomto případě 1p) do pole Levé odsazení prvního řádku .

  • Chcete-li vytvořit předsazení o 1 pica, zadejte kladnou hodnotu (v tomto případě 1p) do pole Levé odsazení a zápornou hodnotu (v tomto případě -1p) do pole Levé odsazení prvního řádku.

Nastavení odsazení pomocí panelu Tabulátory

 1. Textovým nástrojem klikněte do odstavce, který chcete odsadit.
 2. Proveďte jeden z následujících úkonů se značkami odsazení v panelu Tabulátory:
  • Přetáhněte horní značku, chcete-li odsadit první řádek textu. Přetáhněte dolní značku, chcete-li odsadit vše kromě prvního řádku. Přetáhněte dolní značku se stisknutou klávesou Ctrl (Windows) nebo Command (Mac OS), chcete-li posunout obě značky a odsadit celý odstavec.

  Odsazení prvního řádku (vlevo) a bez odsazení (vpravo)
  Odsazení prvního řádku (vlevo) a bez odsazení (vpravo)

  • Vyberte horní značku a zadejte hodnotu X, chcete-li odsadit první řádek textu. Vyberte dolní značku a zadejte hodnotu X, chcete-li posunout vše kromě prvního řádku.

Vytvoření předsazení

Předsazení znamená, že jsou odsazeny všechny řádky odstavce s výjimkou prvního řádku. Předsazení je například užitečné, když chcete na začátek odstavce přidat včleněnou grafiku, nebo když chcete vytvořit seznam s odrážkami.

Bez předsazení (vlevo) a s předsazením (vpravo)
Bez předsazení (vlevo) a s předsazením (vpravo)

 1. Textovým nástrojem klikněte do odstavce, který chcete odsadit.
 2. V ovládacím panelu nebo v panelu Tabulátory určete hodnotu levého odsazení větší než nula.
 3. Určete zápornou hodnotu levého odsazení prvního řádku jedním z následujících úkonů:
  • V panelu Odstavec zadejte zápornou hodnotu pro levé odsazení prvního řádku .

  • V panelu Tabulátory přetáhněte horní značku doleva nebo dolní značku doprava.

Nastavení mezer odstavců

 1. Vložte textový kurzor do odstavce, který chcete změnit, nebo vyberte textový objekt, chcete-li změnit všechny jeho odstavce. Pokud nevložíte kurzor do odstavce ani nevyberete textový objekt, nastavení se aplikuje na nový text, který pak vytvoříte.
 2. V panelu Odstavec nastavte hodnoty pro Mezera před ( nebo ) a Mezera za ( nebo ).

  Poznámka:

  Pokud odstavec začíná na horním okraji sloupce, nepřidá se před odstavec žádná mezera. V tomto případě můžete zvětšit proklad prvního řádku odstavce nebo změnit odstup vsazení pro textový objekt.

Předsazená interpunkce

S předsazenou interpunkcí vypadají okraje textu rovnější, protože se interpunkční znaménka posunou za okraje odstavce.

Odstavec bez předsazené interpunkce (vlevo) ve srovnání s odstavcem s předsazenou interpunkcí (vpravo)
Odstavec bez předsazené interpunkce (vlevo) ve srovnání s odstavcem s předsazenou interpunkcí (vpravo)

Illustrator poskytuje následující volby pro předsazenou interpunkci:

Předsazená interpunkce latinky

Řídí zarovnání interpunkčních znaků pro určitý odstavec. Když je Předsazená interpunkce latinky zapnutá, následující znaky budou 100 % vně okrajů: jednoduché uvozovky, dvojité uvozovky, spojovníky, tečky a čárky; následující znaky budou z 50 % vně okrajů: hvězdičky, tildy, výpustky (trojtečky), en pomlčky, em pomlčky, dvojtečky, středníky. Chcete-li aplikovat toto nastavení, vložte textový kurzor do odstavce a vyberte Předsazená interpunkce latinky z nabídky panelu Odstavec.

Optické zarovnání okrajů

Nastaví zarovnání interpunkčních znaků pro všechny odstavce v textovém objektu. Když je zapnuté Optické zarovnání okrajů, latinková interpunkční znaménka i okraje některých písmen (například W a A) přesahují mimo okraje textu, takže text vypadá zarovnaný. Chcete-li aplikovat toto nastavení, vyberte textový objekt a zvolte Text > Optické zarovnání okrajů.

Burasagari

Řídí zarovnání dvoubajtových interpunkčních znaků (dostupných v čínských, japonských a korejských písmech). Tyto interpunkční znaky nejsou ovlivněny volbou Předsazená interpunkce latinky ani volbou Optické zarovnání okrajů.

Okraj, za který se interpunkce předsadí, je určený zarovnáním odstavce. Pro odstavce zarovnané doleva nebo doprava se interpunkce předsadí přes levý nebo pravý okraj. Pro odstavce zarovnané nahoru nebo dolů se interpunkce předsadí přes horní nebo dolní okraj. Pro odstavce zarovnané na střed nebo do bloku se interpunkce předsadí přes oba okraje.

Poznámka: Když je za interpunkčním znakem znak uvozovek, předsadí se oba znaky.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online