Pečiatkovanie dokumentu

V dokumente PDF aplikujete pečiatku v mnohých ohľadoch podobným spôsobom, ako keď aplikujete gumovú pečiatku na papierový dokument. Môžete zvoliť pečiatku zo zoznamu preddefinovaných pečiatok alebo si môžete vytvoriť vlastné pečiatky. Dynamické pečiatky získavajú informácie z počítača a z panela Identita v dialógovom okne Predvoľby a umožňujú zobraziť v pečiatke vaše meno, dátum a čas.

Na paneli Anotácie sa štandardne zobrazí nástroj pečiatka.

Kategórie nástroja pečiatka
Kategórie nástroja pečiatka

A. Dynamická pečiatka B. Pečiatka Tu podpísať C. Štandardná obchodná pečiatka D. Vlastná pečiatka 

Kurz o vytváraní dynamických pečiatok nájdete na stránke Dynamic Stamp Secrets (Tajomstvá dynamických pečiatok) na adrese http://acrobatusers.com/tutorials/dynamic_stamp_secrets.

Otvorenie palety Pečiatky

 1. Vyberte voľby Poznámka > Anotácie > Pečiatky > Zobraziť paletu Pečiatky.

Aplikovanie pečiatky

 1. Vyberte pečiatku jedným z týchto úkonov:
  • Kliknite na nástroj pečiatka. Vyberie sa naposledy použitá pečiatka.

  • Na palete Pečiatky vyberte kategóriu z ponuky a potom vyberte pečiatku.

 2. Kliknite na stranu dokumentu na miesto, kam chcete umiestniť odtlačok pečiatky, alebo ťahaním vytvorte obdĺžnik určujúci veľkosť a umiestnenie odtlačku pečiatky.
 3. Ak ste nezadali meno v predvoľbách pre Identitu, dialógové okno Nastavenia identity vás vyzve, aby ste ho zadali.

Zmena umiestnenia alebo vzhľadu pečiatky

 1. S nástrojom na výber alebo s nástrojom ruka vykonajte ľubovoľný z týchto úkonov:
  • Ak chcete pečiatku posunúť, pretiahnite ju do novej polohy.

  • Ak chcete zmeniť veľkosť pečiatky, kliknite na ňu a potom potiahnite rohové tiahlo.

  • Ak chcete pečiatku otočiť, kliknite na ňu, posuňte ukazovateľ nad tiahlo na hornom okraji pečiatky a ťahajte, keď sa zobrazí ikona otočenia pečiatky .

  • Ak chcete odstrániť určitú pečiatku, kliknite na ňu pravým tlačidlom myši a vyberte voľbu Odstrániť.

  • Ak chcete zmeniť nepriehľadnosť pečiatky alebo farbu jej rozbaľovacej poznámky, kliknite na ňu pravým tlačidlom myši a vyberte voľbu Vlastnosti. Na karte Vzhľad nastavte nepriehľadnosť alebo farbu.

Presunutie pečiatky do zoznamu obľúbených

 1. Pomocou nástroja na výber alebo nástroja ruka vyberte označenie pečiatky na strane.
 2. Na paneli Anotácie kliknite na nástroj pečiatka a vyberte položku Pridať platnú pečiatku do obľúbených.

Vytvorenie vlastnej pečiatky

Môžete si vytvoriť vlastné pečiatky zo súborov v mnohých formátoch vrátane (nielen) súborov typu PDF, JPEG, BMP, Adobe® Illustrator® (AI), Adobe® Photoshop® (PSD) a Autodesk AutoCAD (DWT, DWG). V aplikácii Reader je pri vytváraní vlastnej pečiatky povolený len formát PDF.

Poznámka:

Ak chcete obrázok pridať do PDF len raz, jednoducho ho do dokumentu vložte. Vložené obrázky majú rovnaké vlastnosti ako ostatné poznámky typu pečiatka – zahŕňajú rozbaľovaciu poznámku a upraviteľné vlastnosti.

 1. Vyberte voľby Poznámka > Anotácie > Pečiatky > Zobraziť paletu Pečiatky.
 2. Kliknite na tlačidlo Importovať a vyberte súbor.
 3. Ak má súbor viac strán, prejdite na požadovanú stranu, a potom kliknite na tlačidlo OK.
 4. Z menu vyberte kategóriu alebo zadajte názov novej kategórie, pomenujte vlastnú pečiatku a potom kliknite na tlačidlo OK.

Zmena názvu alebo kategórie pre vlastnú pečiatku

 1. Vyberte voľby Poznámka > Anotácie > Pečiatky > Zobraziť paletu Pečiatky.
 2. Vyberte kategóriu pečiatky, kliknite pravým tlačidlom myši na pečiatku a vyberte voľbu Upraviť.
 3. Upravte kategóriu alebo názov pečiatky alebo nahraďte obrázok a potom kliknite na tlačidlo OK.

Odstránenie vlastnej pečiatky

Môžete odstrániť len vlastné pečiatky, ktoré ste vytvorili, ale nie preddefinované pečiatky. Ak odstránite pečiatku, pečiatka sa odstráni z menu nástroja pečiatka, ale súbor pečiatky sa zachová.

 1. Vyberte voľby Poznámka > Anotácie > Pečiatky > Zobraziť paletu Pečiatky.
 2. V menu vyberte kategóriu pečiatky, kliknite pravým tlačidlom myši na vlastnú pečiatku a vyberte voľbu Odstrániť.

Odstránenie vlastnej kategórie pečiatok

 1. Vyberte voľby Poznámka > Anotácie > Pečiatky > Vlastné pečiatky > Spravovať pečiatky.
 2. Vyberte kategóriu, ktorú chcete odstrániť, a potom kliknite na voľbu Odstrániť.

  Poznámka:

  Keď odstránite všetky pečiatky z vlastnej kategórie pečiatok, odstráni sa aj táto kategória.

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online