Vytvářejte dokumenty ve verzích CC 2015.3 a starších aplikace Adobe Illustrator...

Poznámka:

Tento článek se vztahuje k aplikaci Adobe Illustrator CC verze 2015.3 a starší. Od verze CC 2017 nabízí aplikace Illustrator nový postup vytváření dokumentů. Při vytváření nového dokumentu si nyní můžete vybrat z celé řady šablon a přednastavení včetně šablon ze služby Adobe Stock. Podrobnosti naleznete v tématu Vytváření dokumentů.

O profilech nových dokumentů

Dokument je prostor, ve kterém vytváříte svou kresbu. V aplikaci Illustrator můžete vytvářet dokumenty určené pro mnoho různých typů výstupu.

Při vytváření nového dokumentu musíte nejdříve zvolit profil nového dokumentu podle zamýšleného typu výstupu. Každý profil obsahuje přednastavené hodnoty velikosti, barevného režimu, jednotek, orientace, průhlednosti a rozlišení. Všechny používají implicitně jedno kreslicí plátno. Například profil dokumentu Video a film používá obrazové body (pixely) místo tiskových bodů, a můžete zvolit oblast oříznutí specifickou pro určité zařízení, například širokoúhlé NTSC DV, abyste vytvořili dokument přesně s požadovanými rozměry, s vodítky bezpečných oblastí pro video, které vám pomohou vytvořit rozvržení pro optimální zobrazení.

Poznámka:

Pokud budete soubor tisknout na profesionální tiskárně, například když ho posíláte do grafického studia, použijte profil Tisk, abyste zajistili, že kresba i všechny efekty, které jste na ni aplikovali, budou mít správné rozlišení.

Můžete zvolit některý z následujících profilů:

Tiskový dokument

Používá výchozí velikost kreslicího plátna Letter a umožňuje výběr z řady dalších přednastavených velikostí pro tisk. Tento profil použijte, pokud chcete tento soubor poslat do grafického studia pro výstup na špičkové tiskárně.

Webový dokument

Nabízí přednastavené volby optimalizované pro výstup na web.

Flash Catalyst

Vytváří dokument FXG v režimu RGB s kreslicím plátnem o výchozí velikosti 800 x 600 obrazových bodů. K dispozici je funkce Zarovnat k mřížce obrazových bodů pro nové kresby v dokumentu a hodnota Rozlišení rastrových efektů je nastavena na 72 ppi. Má také funkce Políčka, Symboly, Grafické styly a Stopy vytvořené s ohledem na pracovní postupy aplikací Flash Catalyst a Flash Professional.

Dokument pro video a film

Nabízí několik přednastavených velikostí oblastí oříznutí specifických pro video a film (všimněte si, že pro tento profil se volba Kreslicí plátno změní na volbu Velikost oříznutí). Illustrator vytváří pouze soubory se čtvercovými obrazovými body, a proto, aby byla zajištěna správná interpretace ve video aplikacích, Illustrator upraví hodnoty voleb Šířka a Výška. Pokud například zvolíte NTSC DV standardní, Illustrator použije velikost 654 x 480 obrazových bodů, která se ve video aplikacích převede na velikost 740 x 480 obrazových bodů.

Základní dokument CMYK

Používá výchozí velikost kreslicího plátna Letter a umožňuje výběr z řady dalších velikostí. Tento profil použijte v případě, že chcete pro výstup dokumentu použít více různých typů médií. Pokud jedním z příjemců dokumentu bude grafické studio, doporučujeme vám ručně zvýšit nastavení volby Rastrové efekty na hodnotu Vysoké.

Základní dokument RGB

Používá výchozí velikost kreslicího plátna 800 x 600 bodů a umožňuje výběr z řady dalších velikostí specifických pro tisk, video a web. Tuto volbu nepoužívejte, pokud chcete dokument poslat do grafického studia nebo ho tisknout na špičkové tiskárně. Tento profil je vhodný pro dokumenty, které jsou určené pro tiskárny střední úrovně, pro web nebo pro více různých typů výstupních médií.

Vytváření nových dokumentů

Nové dokumenty aplikace Illustrator můžete vytvářet z profilu nového dokumentu nebo z předlohy. Když vytvoříte dokument z profilu nového dokumentu, získáte prázdný dokument s výchozími barvami výplně a tahu, grafickými styly, stopami štětců, symboly, akcemi, předvolbami zobrazení a dalšími nastaveními z vybraného profilu. Vytvořením dokumentu z předlohy získáte dokument s přednastavenými prvky návrhu a nastaveními, a také s obsahem, například ořezovými značkami a vodítky, pro určité typy dokumentů, jako jsou letáky nebo obaly CD.

Nový dokument můžete vytvořit z úvodní obrazovky nebo z nabídky Soubor > Nový. Chcete-li zobrazit úvodní obrazovku, vyberte příkaz Nápověda > Uvítání.

Vytvoření nového dokumentu

Nový dokument je možné otevřít z úvodní obrazovky nebo z nabídky Soubor.

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Pokud je aplikace Illustrator již otevřena, vyberte položky Soubor > Nový a v části Nový profil dokumentu vyberte vyžadovaný profil dokumentu.

  • Pokud je zobrazena úvodní obrazovka, klikněte na příslušný profil dokumentu v seznamu Vytvořit nový.

  • Není-li aplikace Illustrator spuštěna, otevřete ji a klikněte v úvodní obrazovce na profil dokumentu v seznamu Vytvořit nový.

   Poznámka: Stisknutím klávesy ALT a kliknutím (Windows), případně stisknutím klávesy Option (Mac OS) a kliknutím, na úvodní obrazovce můžete otevřít nový dokument přímo a přeskočit dialogové okno Nový dokument.

 2. Zadejte název dokumentu.
 3. Zadejte počet kreslicích pláten dokumentu a pořadí, v jakém mají být rozloženy na obrazovce:

  Mřížka podle řádku

  Uspořádá více kreslicích pláten v uvedeném počtu řádků. Počet řádků vyberte z nabídky Řádky. Výchozí hodnota umožňuje vytvořit co nejvíce čtvercový vzhled s uvedeným počtem kreslicích pláten.

  Mřížka podle sloupce

  Uspořádá více kreslicích pláten v uvedeném počtu sloupců. Počet sloupců vyberte z nabídky Sloupce. Výchozí hodnota umožňuje vytvořit co nejvíce čtvercový vzhled s uvedeným počtem kreslicích pláten.

  Uspořádat podle řádku

  Uspořádá kreslicí plátna do jednoho přímého řádku.

  Uspořádat podle sloupce

  Uspořádá kreslicí plátna do jednoho přímého sloupce.

  Změna na rozložení zprava doleva

  Uspořádá více kreslicích pláten do zadaného formátu řádku nebo sloupce, ale zobrazí je zprava doleva.

 4. Nastavte výchozí mezery mezi kreslicími plátny. Toto nastavení bude použito pro vodorovné i svislé mezery.
 5. Nastavte výchozí velikost, měrné jednotky a rozvržení pro všechna kreslicí plátna.

  Poznámka:

  Po otevření dokumentu můžete podle potřeby kreslicí plátna přesunovat a měnit jejich velikost.

 6. Zadejte pozici přesahu pro jednotlivé strany dokumentu. Chcete-li použít jiné hodnoty pro různé strany, klikněte na ikonu Zámek .
 7. Po kliknutí na tlačítko Další volby můžete zadat následující další volby:

  Poznámka:

  Tato nastavení můžete změnit poté, co vytvoříte dokument, příkazem Soubor > Nastavení dokumentu a zadáním nových nastavení.

  Barevný režim

  Určuje barevný režim pro nový dokument. Při změně barevného režimu se výchozí obsah (políčka vzorníku, stopy štětců, symboly, grafické styly) z vybraného profilu nového dokumentu převede do nového barevného režimu, takže se barvy mohou změnit. Dejte pozor, zda se při provádění změn neobjeví výstražná ikona.

  Rastrové efekty

  Určuje rozlišení pro rastrové efekty v dokumentu. Je velmi důležité nastavit tuto volbu na hodnotu Vysoké, pokud chcete tisknout na špičkové tiskárně s vysokým rozlišením. Profil Tisk standardně nastaví tuto volbu na hodnotu Vysoké.

  Mřížka průhlednosti

  Určuje volby pro mřížku průhlednosti pro dokumenty, které používají profil Video a film.

  Režim náhledu

  Nastaví výchozí režim náhledu pro dokument (tuto volbu můžete kdykoliv změnit pomocí nabídky Zobrazení):

  • Výchozí zobrazí kresbu vytvořenou v dokumentu vektorově a v plných barvách. Při zvětšení nebo zmenšení zobrazení zůstanou křivky hladké.

  • Obrazový bod zobrazuje kresbu s rastrovaným (zrněným) vzhledem. Obsah se ve skutečnosti nerastruje, pouze se zobrazí simulovaný náhled, jako kdyby obsahem byly rastry.

  • Přetisk poskytuje „náhled tiskových barev“, který aproximuje vzhled prolnutí, průhledností a přetisků ve výstupu s barevnými výtažky. (Viz O přetisku.)

  Zarovnat nové objekty k mřížce obrazových bodů

  Volbou této možnosti se všechny nové objekty zarovnají k mřížce obrazových bodů. Protože je tato možnost důležitá pro návrhy určené ke zveřejnění, například pro web, je pro takové dokumenty k dispozici ve výchozím nastavení. Další informace viz část Kreslení cest zarovnaných podle obrazových bodů v pracovních postupech určených pro web.

Vytvoření nového dokumentu z předlohy

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Zvolte položky Soubor > Nový z předlohy.

  • Zvolte položky Soubor > Nový. V dialogovém okně Nový dokument klikněte na tlačítko Předlohy.

  • Na úvodní obrazovce klikněte v seznamu Vytvořit nový na odkaz Z předlohy.

 2. V dialogovém okně Nový z předlohy vyhledejte a vyberte příslušnou předlohu a klikněte na tlačítko Nový.

O předlohách

Předlohy umožňují vytvářet nové dokumenty, které mají společná nastavení a prvky návrhu. Pokud například potřebujete navrhnout řadu vizitek s podobným vzhledem, můžete si vytvořit předlohu s požadovanou velikostí kreslicího plátna, nastavením zobrazení (například vodítky) a volbami tisku. Předloha může také obsahovat symboly pro společné elementy návrhu (například loga) a specifické sady barev ve vzorníku, stop štětců a grafických stylů.

Illustrator se dodává s mnoha předlohami, včetně předloh pro hlavičkové dopisy, vizitky, obálky, brožury, štítky, certifikáty, pohlednice, blahopřání a webové stránky.

Když vyberete předlohu pomocí příkazu Nový z předlohy, Illustrator vytvoří nový dokument s identickým obsahem a nastavením dokumentu jako má předloha, ale nechá původní soubor předlohy nezměněný.

Vytvoření nové předlohy

 1. Otevřete nový nebo stávající dokument.
 2. Přizpůsobte dokument některým z následujících způsobů:
  • Nastavte okna dokumentu tak, jak chcete aby se objevila v nových dokumentech, které vytvoříte z předlohy. To zahrnuje úroveň zvětšení, polohu rolování zobrazené oblasti, počátek pravítek, vodítka, mřížku, oblasti oříznutí a volby v nabídce Zobrazení.

  • Nakreslete nebo importujte všechny kresby, které se mají objevit v nových dokumentech, které vytvoříte z předlohy.

  • Odstraňte všechna existující políčka vzorníku, styly, stopy nebo symboly, které nechcete zachovat.

  • Vytvořte všechna nová políčka vzorníku, styly, stopy a symboly, která chcete mít v odpovídajících panelech. Můžete také importovat přednastavené vzorníky, styly, stopy, symboly a akce z řady knihoven, které se dodávají s aplikací Illustrator.

  • Vytvořte všechny požadované návrhy grafů a přidejte je do dialogového okna Návrh grafu. Můžete také importovat přednastavené návrhy grafů.

  • Nastavte požadované volby v dialogovém okně Nastavení dokumentu a v dialogovém okně Volby tisku.

 3. Zvolte Soubor > Uložit jako předlohu.

 4. V dialogovém okně Uložit jako vyberte umístění souboru, zadejte jeho název a klikněte na Uložit.

  Illustrator uloží soubor ve formátu AIT (předloha aplikace Adobe Illustrator).

Zadání možností nastavení dokumentu

U dokumentu můžete kdykoli změnit jeho výchozí možnosti nastavení měrných jednotek, průhlednosti, zobrazení mřížky průhlednosti, barvy pozadí a nastavení textu, jako je například jazyk, styl uvozovek, velikost horního i dolního indexu a možnosti exportu. Tlačítko Upravit kreslicí plátna zavře toto dialogové okno a aktivuje nástroj Kreslicí plátno. Pro úpravu kreslicích pláten použijte toto tlačítko.

 1. Zvolte položky Soubor > Nastavení dokumentu nebo klikněte v ovládacím panelu na tlačítko Nastavení dokumentu (toto tlačítko je viditelné v případě, že není vybrán žádný objekt).

 2. Určete požadované volby.

Poznámka:

Volba Simulovat barevný papír je užitečná pro uživatele, kteří chtějí dokument vytisknout na barevném papíře. Pokud například nakreslíte modrý objekt na žluté pozadí, bude se zdát, že je zelený. Simulace se provede pouze v případě, že není zobrazena mřížka průhlednosti.

Konkrétní informace o těchto volbách naleznete v příslušných tématech.

Otevření souboru

Můžete otevřít soubory, které byly vytvořené v aplikaci Illustrator, i kompatibilní soubory vytvořené v jiných aplikacích.

 • Chcete-li otevřít existující soubor, zvolte Soubor > Otevřít. Najděte soubor a klikněte na Otevřít.
 • Chcete-li otevřít nedávno uložený soubor, vyberte ho ze seznamu pro Otevřít poslední položku v úvodní obrazovce, nebo zvolte Soubor > Otevřít poslední soubory a zvolte soubor ze seznamu.
 • Chcete-li otevřít soubor a zobrazit jeho náhled pomocí aplikace Adobe Bridge, spusťte příkazem Soubor > Procházet v Bridge aplikaci Adobe Bridge. Najděte požadovaný soubor a zvolte Soubor > Otevřít v programu > Adobe Illustrator.

Procházení souborů pomocí aplikace Adobe Bridge

Adobe® Bridge je aplikace pro práci na různých platformách, která je součástí sady Adobe® Creative Suite® 5 a která slouží k vyhledávání, uspořádání a procházení položek potřebných k vytváření obsahu pro tisk, web, video a audio. Aplikaci Bridge můžete spustit z kterékoli komponenty Creative Suite a můžete ji používat pro přístup k položkám z aplikací Adobe i z jiných aplikací.

 1. Chcete-li otevřít Adobe Bridge, z aplikace Illustrator proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Vyberte Soubor > Procházet v Bridge.

  • Klikněte na ikonu Adobe Bridge v ovládacím panelu.

  • Ve stavovém řádku zvolte Najít v Bridge.

Z Adobe Bridge můžete:

 • Spravovat soubory s obrazy, filmy a zvuky: Zobrazovat náhledy, prohledávat, třídit a zpracovávat soubory v Bridge bez nutnosti otevírat jednotlivé aplikace. Také můžete upravovat metadata souborů a pomocí Bridge umísťovat soubory do svých dokumentů, projektů nebo kompozic.

 • Spravovat fotografie: Importovat a upravovat fotografie z paměťové karty digitálního fotoaparátu, seskupovat příbuzné fotografie do balíčků a otevírat nebo importovat soubory Photoshop® Camera Raw a upravovat jejich nastavení bez nutnosti spuštění aplikace Photoshop.

 • Provádět automatizované úlohy, například dávkové příkazy.

 • Synchronizovat barevná nastavení pro různé komponenty Creative Cloud používající správu barev.

 • Spustit webovou konferenci v reálném čase, aby jiní uživatelé mohli sdílet plochu vašeho počítače a recenzovat dokumenty.