Úvod do perspektivního kreslení

V aplikaci Illustrator můžete snadno kreslit nebo reprodukovat v perspektivě pomocí souborů funkcí, které fungují na základě zákonů perspektivní kresby.

Perspektivní mřížka umožňuje přibližně zachytit scénu nebo plochý povrch tak, jak je přirozeně vnímán (lidským okem). Například silnice nebo koleje, které se zdánlivě sbíhají nebo mizí v záměrné ose.

Kreslení v perspektivě využívají tyto funkce aplikace Illustrator:

 • Nástroje pro definování nebo úpravu perspektivy jednoho, dvou a tří úběžných bodů v dokumentu.

 • Interaktivní ovládání parametrů definujících perspektivu.

 • Přímé vytváření objektů v perspektivě.

 • Uvedení stávajících objektů do perspektivy.

 • Přeměna objektů v perspektivě (přesun a změna velikosti objektů).

 • Přesun nebo duplikování objektů směrem ke kolmé rovině (kolmé přemístění).

 • Definování skutečných pracovních objektů a kreslení objektů se zadanými realistickými rozměry v perspektivě.

Přednastavení perspektivní mřížky

Aplikace Illustrator poskytuje přednastavení pro jednobodové, dvoubodové a tříbodové perspektivy.

Přednastavení perspektivní mřížky
Přednastavení perspektivní mřížky

A. Jednobodová perspektiva B. Dvoubodová perspektiva (výchozí) C. Tříbodová perspektiva 

Chcete-li zvolit jedno z výchozích přednastavení perspektivní mřížky, klikněte na možnosti Zobrazení > Perspektivní mřížka a poté zvolte požadované přednastavení.

Definování přednastavení mřížky

Chcete-li definovat nastavení mřížky, klikněte na možnosti Zobrazení > Perspektivní mřížka > Definice mřížky. V dialogovém okně Definice perspektivní mřížky můžete pro přednastavení konfigurovat tyto atributy:

Název

Chcete-li nové přednastavení uložit, zvolte možnost Vlastní z rozbalovacího seznamu Název.

Text

Zvolte typ přednastavení: Jednobodová perspektiva, Dvoubodová perspektiva nebo Tříbodová perspektiva.

Jednotky

Zvolte jednotky pro měření velikosti mřížky. K možnostem patří centimetry, palce, pixely a body.

Měřítko

Zvolte měřítko mřížky, které chcete zobrazit, nebo nastavte kreslicí plátno a realistické rozměry. Chcete-li měřítko přizpůsobit, vyberte možnost Vlastní. V dialogovém okně Vlastní určete vzájemný poměr kreslicího plátna a skutečných rozměrů.

Čára mřížky po:

Tento atribut určuje velikost buňky mřížky.

Úhel zobrazení

Představte si kostku orientovanou tak, že žádná ploška nebude rovnoběžná s rovinou obrazu (v tomto případě s obrazovkou počítače). Úhel zobrazení je úhel, který tvoří pravá ploška imaginární kostky s rovinou obrazu. Proto úhel zobrazení určuje polohy levých a pravých úběžných bodů od pozorovatele. Úhel zobrazení 45° znamená, že dva úběžné body jsou ve stejné vzdálenosti od záměrné osy pozorovatele. Je-li úhel zobrazení větší než 45°, pravý úběžný bod je blíže a levý úběžný bod je dále od záměrné osy a naopak.

Vzdálenost zobrazení

Vzdálenost mezi pozorovatelem a scénou.

Výška obzoru

Určete výšku obzoru (úroveň očí pozorovatele) pro přednastavení. Výška obzorové čáry od úrovně okolního terénu je zobrazena v zobrazení inteligentního průvodce.

Třetí úběžný bod

Tato možnost je povolena, pokud zvolíte tříbodovou perspektivu. Můžete určit souřadnice x a y pro přednastavení v rámečcích X a Y.

Chcete-li změnit barvy levé, pravé a vodorovné mřížky, vyberte barvy v rozbalovacích seznamech Levá mřížka, Pravá mřížka a Horizontální mřížka. Vybrat můžete i vlastní barvu i pomocí nástroje pro výběr barev.

Pomocí jezdce krytí změníte neprůhlednost mřížky.

Chcete-li mřížku uložit jako přednastavení, klikněte na tlačítko Uložit přednastavení.

Úpravy, odstranění a export přednastavení mřížky

Chcete-li upravit přednastavení mřížky, klikněte na možnosti Úpravy > Přednastavení perspektivní mřížky. V dialogovém okně Přednastavení perspektivní mřížky zvolte přednastavení, které chcete upravit a klikněte na možnost Úpravy.

Dialogové okno Přednastavení perspektivní mřížky
Dialogové okno Přednastavení perspektivní mřížky

Dialogové okno Přednastavení perspektivní mřížky se otevře v režimu úprav. Zadejte nové nastavení mřížky a kliknutím na tlačítko OK nové nastavení mřížky uložte.

Výchozí přednastavení nemůžete odstranit. Chcete-li odstranit uživatelsky definované přednastavení, klikněte na možnost Odstranit v dialogovém okně Přednastavení perspektivní mřížky.

Aplikace Illustrator rovněž umožňuje importování a export uživatelsky definovaných přednastavení. Chcete-li exportovat konkrétní přednastavení, klikněte na možnost Export v dialogovém okně Přednastavení perspektivní mřížky. Chcete-li přednastavení importovat, klikněte na tlačítko Importovat.

Přesouvání perspektivní mřížky

Aplikace Illustrator umí v dokumentu aplikace Illustrator vytvořit pouze jednu mřížku. Mřížku lze posouvat po kreslicích plátnech pomocí widgetu Úroveň okolního terénu při výběru nástroje Perspektivní mřížka, a umístit ji do požadované polohy.

Poznámka:

K provedení tohoto úkolu je nutné zvolit nástroj Perspektivní mřížka, protože widget Úroveň okolního terénu není zobrazena, pokud tento nástroj nezvolíte.

Chcete-li perspektivní mřížku přesunout, postupujte následovně:

 1. Zvolte nástroj Perspektivní mřížka v panelu Nástroje nebo stiskněte klávesy Shift+P.

 2. Přetáhněte levý nebo pravý widget Úroveň okolního terénu na mřížku. Pokud přesunete ukazatele nad bod úrovně okolního terénu, změní se na .

Přesun perspektivní mřížky po kreslicích plátnech pomocí levého widgetu Úroveň okolního terénu
Přesun perspektivní mřížky po kreslicích plátnech pomocí levého widgetu Úroveň okolního terénu (zobrazeného jako A)

Nastavení úběžníků, rovin mřížky, výšky horizontu, velikosti buňky mřížky a velikosti mřížky

Pomocí příslušných widgetů lze ručně upravit úběžné body, ovládací prvky roviny mřížky, výšku obzoru a velikost buněk. Tyto widgety jsou viditelné pouze při výběru nástroje Perspektivní mřížka.

Chcete-li upravit levý a pravý úběžný bod, použijte levý a pravý widget pro úběžné body. Ukazatel se při přemístění kurzoru nad úběžné body změní ve dvoustrannou šipku ().

Poznámka:

Při úpravě třetího mizejícího bodu v perspektivě 3 bodů podržení klávesy Shift omezí pohyb na svislou osu.

Přesun pravého úběžného bodu v dvoubodové perspektivní mřížce
Přesun pravého úběžného bodu v dvoubodové perspektivní mřížce

Poznámka:

Zamknete-li stanoviště pomocí příkazu Zobrazení > Perspektivní mřížka > Zamknout stanoviště, oba úběžné body se posunou společně.

Po zamknutí stanoviště se přesunují oba úběžné body.
Po zamknutí stanoviště se přesunují oba úběžné body.

Widgety odpovídající roviny mřížky slouží rovněž k úpravě roviny levé, pravé a vodorovné mřížky. Ukazatel se při přesunutí nad ovládací prvky roviny mřížky změní ve dvoustrannou šipku (, ).

Podržení klávesy Shift při přesouvání rovin mřížky omezí pohyb šířky velikosti buňky.

Úprava rovin levé a pravé mřížky ve dvoubodové perspektivě
Úprava rovin levé a pravé mřížky ve dvoubodové perspektivě

Posunete-li počátek, ovlivní to souřadnice x a y vodorovné roviny a souřadnici x svislých rovin. Pokud vyberete objekt v perspektivě, když je mřížka viditelná, souřadnice x a y zobrazené na panelech Převod a Informace se změní a dojde k posunu původu. Dojde také ke změně v měřítcích souřadnic, když zakreslíte objekty pomocí nástroje obdélníku nebo skupiny čar a stisknete klávesu Shift v době, kdy je aktivní relevantní rovina mřížky. Chcete-li přesunout myš nad počátek, ukazatel se změní na .

Poznámka:

Přesunete-li počátek pravítka, uvidíte stanoviště.

Změna počátku pravítka a zobrazení stanoviště
Změna počátku pravítka a zobrazení stanoviště

A. Stanoviště B. Upravený začátek pravítka 

Upravte výšku obzoru, aby odpovídala úrovni očí pozorovatele. Pokud přesunete ukazatel nad obzorovou čáru, ukazatel se změní na svislou dvoustrannou šipku .

Úprava výšky obzoru ve dvoubodové perspektivní mřížce
Úprava výšky obzoru ve dvoubodové perspektivní mřížce

Podle potřeby můžete změnit rozsah mřížky a určit tak rozsah mřížky na rovinách. Pokud přesunete ukazatele nad widgety rozsahu mřížky, změní se na .

Poznámka:

Čáry mřížky jsou nastaveny tak, aby se zobrazovaly na obrazovce, je-li mezi nimi mezera o velikosti 1 obrazového bodu. Postupné zvětšování zobrazí více čar mřížky, které jsou blíže směrem k úběžnému bodu.

Přesun rozsahu pravé mřížky od pravého úběžného bodu ve dvoubodové perspektivní mřížce
Přesun rozsahu pravé mřížky od pravého úběžného bodu ve dvoubodové perspektivní mřížce

Můžete nastavit také rozsah mřížky, a zvětši tak nebo zmenšit rozsah svislé mřížky.

Úprava rozsahu mřížky za účelem zmenšení rozsahu svislé mřížky
Úprava rozsahu mřížky za účelem zmenšení rozsahu svislé mřížky

Chcete-li zvětšit nebo zmenšit velikost buňky mřížky, použijte widget velikosti buňky mřížky. Pokud přesunete myš nad widget velikosti buňky mřížky, ukazatel se změní na .

Poznámka:

Pokud velikost buňky mřížky zvětšíte, počet buněk mřížky se sníží.

Velikost buňky mřížky lze zvětšit pomocí widgetu velikosti buňky mřížky
Velikost buňky mřížky lze zvětšit pomocí widgetu velikosti buňky mřížky.

Kreslení nových objektů do perspektivy

Chcete-li kreslit objekty v perspektivě, použijte nástroje skupin čar nebo nástroje skupin čtyřúhelníků při viditelné mřížce. Při použití nástrojů skupin čtyřúhelníku nebo čar lze nástroj pro perspektivní výběr přepnout stisknutím klávesy Cmd (Mac OS) nebo Ctrl (Windows).

Aktivní rovinu můžete také přepnout pomocí klávesové zkratky 1 (levá rovina), 2 (vodorovná rovina) a 3 (pravá rovina) s těmito vybranými nástroji.

Poznámka:

Perspektivní mřížka nepodporuje nástroj Odlesk.

Při zakreslení objektu v perspektivě vyrovnejte objekt k ostatním pomocí automatických vodítek. Zarovnání je založeno na geometrii perspektivy objektů. Jakmile se objekt přiblíží k okraji nebo bodu ukotvení jiných objektů, zobrazí se mřížka.

Můžete použít číselné hodnoty pro jakékoli nástroje skupin čtyřúhelníků nebo čar (jiné než nástroj Odlesk). Hodnoty výšky a šířky objektu lze zadat stejně jako při kreslení v běžném režimu, tomto případě se však objekt kreslí v perspektivě. Hodnoty také reprezentují skutečné rozměry objektů.

Poznámka:

Při kreslení v perspektivě lze použít běžné zkratky dostupné pro kreslení objektů, například Shift/Alt + přetažení (Windows) nebo Option + přetažení (Mac OS).

Při kreslení v perspektivě lze objekty přichytit k čarám mřížky aktivní roviny. Objekt se přichycuje k čarám mřížky ve vzdálenosti jedné čtvrtiny velikosti buňky.

Volbu Přitahovat na mřížku můžete povolit nebo zakázat v okně Zobrazit > Mřížka perspektivy > Přitahovat na mřížku. Tato volba je ve výchozím nastavení povolena.

Přidání objektů do perspektivy

Pokud jste již objekty vytvořili, aplikace Illustrator umožňuje připojit objekty k aktivní rovině na perspektivní mřížce.

Chcete-li přidat objekt do levé, pravé nebo vodorovné mřížky:

 1. Zvolte aktivní rovinu, na kterou chcete umístit objekt. Aktivní rovinu lze zvolit pomocí příkazu klávesových zkratek 1, 2 či 3 nebo kliknutím na plošky kostky ve widgetu Perspektivní mřížka.

 2. Klikněte na možnosti Objekt > Perspektiva > Připojit k aktivní ploše.

Poznámka:

Použití příkazu Připojit k aktivní ploše neovlivní vzhled objektu.

Uvolnění objektů v perspektivě

Chcete-li uvolnit objekt s perspektivním pohledem, klikněte na možnosti Objekt > Perspektiva> Uvolnit s perspektivou. Vybraný objekt je uvolněn ze související roviny perspektivy a je k dispozici jako běžná kresba.

Poznámka:

Použití příkazu Uvolnit s perspektivou neovlivňuje vzhled objektu.

Zanesení objektů do perspektivy

Při zobrazení stávajícího objektu nebo kresby v perspektivě, se změní vzhled a měřítko zvoleného objektu. Chcete-li běžné objekty zanést do perspektivy, postupujte takto:

 1. Vyberte objekt pomocí nástroje Výběr perspektivy.

 2. Vyberte aktivní rovinu, na kterou chcete objekt umístit pomocí widgetu Přepínání rovin nebo pomocí klávesové zkratky 1 (levá rovina), 2 (vodorovná rovina), 3 (pravá rovina).

 3. Objekt přetáhněte do požadovaného umístění.

Výběr objektů v perspektivě

Pomocí nástroje pro výběr perspektivy vyberte objekty v perspektivě. Nástroj pro výběr perspektivy poskytuje výběr objektů pomocí nastavení aktivního plánu.

Mezi normálními ohraničovacími rámečky a ohraničovacími rámečky perspektivy můžete volit poté, co začnete přetahovat objekty pomocí nástroje Výběr perspektivy; mezi různými rovinami mřížky lze poté přepínat pomocí kláves 1, 2, 3 nebo 4.

Transformace objektů

Přemístění objektů

Chcete-li přesouvat objekty v perspektivě, přepněte na nástroj Výběr perspektivy (Shift+V) a pro přetažení objektu pak použijte klávesy šipek nebo myš.

Poznámka:

Během přetahování při přesunu objektů změna roviny pomocí odpovídající klávesové zkratky změní rovinu objektu.

Objekty lze přesouvat i kolmo k jejich aktuálnímu umístění. Tento postup je užitečný při vytváření rovnoběžných objektů, například stěn místnosti. U tohoto přemístění:

 1. Vyberte objekt pomocí nástroje Výběr perspektivy.

 2. Stiskněte klávesu čísla 5 a objekt přetáhněte do požadované polohy. Tímto pohybem objekt přemístíte rovnoběžně k jeho aktuálnímu místění. Pomocí klávesy Alt (Windows) nebo Option (Mac OS) a klávesy 5 při přesunu zkopírujete objekt na nové umístění, aniž by došlo ke změně původního objektu. V režimu Kreslit za tímto krokem vytvoříte objekt za původním objektem.

  Přesun čtyřúhelníku kolmo k jeho původní poloze
  Přesun čtyřúhelníku kolmo k jeho původní poloze

  Poznámka:

  Klávesy šipek při kolmém přesunu objektů nefungují.

Objekt zkopírujte pomocí klávesové zkratky – Alt+přetažení (Windows) nebo Option+přetažení (Mac OS). Chcete-li omezit přemístění v perspektivě, stiskněte klávesu Shift a táhněte. Chcete-li určit přesné umístění, kam potřebujete objekt při kolmém přemístění přesunout, naleznete další informace v části Přesné kolmé přemístění.

Objekty v perspektivě můžete přesouvat také pomocí příkazu Transformovat znovu (Objekt > Transformovat > Transformovat znovu) nebo pomocí klávesové zkratky Ctrl+D (Windows) nebo Cmd+D (Mac OS). Tato možnost také funguje při přesunu objektu kolmým směrem.

Poznámka:

Klávesová zkratka 5 pro svislý pohyb a klávesové zkratky 1, 2 a 3 pro přepínání rovin při kreslení nebo přesouvání objektů fungují pouze na hlavní klávesnici a nikoli na rozšířené číselné klávesnici.

Přesné kolmé přemístění

Chcete-li objekty přesunout přesným kolmým přemístěním, poklikejte na požadovaný widget roviny pomocí nástroje Výběr perspektivy. Například poklikáním na widget pravé roviny nastavíte možnosti v dialogovém okně Pravá úběžná rovina.

Možnosti nastavení pro kolmé přemístění všech objektů na vybrané rovině mřížky
Možnosti nastavení pro kolmé přemístění všech objektů na vybrané rovině mřížky

Pro přesné kolmé přemístění všech objektů:

 1. V rámečku Umístění určete umístění, kam má být objekt přesunut. Ve výchozím nastavené je aktuální umístění objektů zobrazeno v dialogovém okně.

 2. Vyberte z následujících možností přemístění objektů:

  Nepřesunovat

  Je-li zvolena tato možnost, objekt se při změně polohy mřížky nepřesune.

  Přesunout všechny objekty

  Zvolíte-li tuto možnost, všechny objekty na rovině se přesunou s přemístěním mřížky.

  Kopírovat všechny objekty

  Zvolíte-li tuto možnost, všechny objekty na rovině jsou zkopírovány na rovinu.

  Chcete přesunout zvolený objekt v přesném kolmém přemístění, zvolte objekt a poté poklikejte na požadovaný widget roviny. V tomto případě se zobrazí následující dialogové okno:

Kolmé přemístění tažením rovin mřížky

Objekty lze kolmým směrem přemístit i přetažením roviny mřížky pomocí ovládacích panelů roviny mřížky. Při přemístění objektu v kolmém směru je objekt umístěn rovnoběžně ke svému stávajícímu nebo aktuálnímu umístění.

Chcete-li objekt přemístit rovnoběžně k jeho aktuálnímu umístění:

 1. Vyberte nástroj Výběr perspektivy z panelu Nástroje nebo stisknutím kláves Shift+V.

 2. Stiskněte klávesy Shift a přetáhněte ovládací prvek roviny mřížky v závislosti na rovině mřížky, na níž je objekt umístěn.

  Přemístění čtyřúhelníku kolmým směrem přetažením roviny pravé mřížky
  Přemístění čtyřúhelníku kolmým směrem přetažením roviny pravé mřížky

Chcete-li vytvořit kopii objektu rovnoběžnou k jeho aktuální poloze:

 1. Vyberte nástroj Výběr perspektivy z panelu Nástroje nebo stisknutím kláves Shift+V.

 2. Stiskněte klávesu Alt (Windows) nebo Option (Mac OS) a přetáhněte ovládací prvek roviny mřížky v závislosti na rovině mřížky, na níž je objekt umístěn.

Automatické umístění roviny

Funkce automatického umístění roviny umožňuje vytvářet objekty odvozením z výšky nebo hloubky objektu. Chcete-li například nakreslit kostku, musí být známa výška horní plošky kostky. Pomocí automatického umístění roviny perspektivní mřížka automaticky upraví rovinu vodorovné mřížky, aby odpovídala výšce horní plošky kostky.

Dvě plošky kostky
Dvě plošky kostky

Rovina vodorovné mřížky upravená na výšku levé plošky kostky
Když je vybrána rovina vodorovné mřížky, umístíte ukazatel na kotvicí bod pomocí nástroje pro perspektivní výběr a stisknete klávesu Shift, je rovina vodorovné mřížky upravena vzhledem k výšce levé plošky kostky. Ostatní roviny mřížek budou dočasně skryty.

Mřížka bude znovu mít svůj původní stav
Po vytvoření horní plošky kostky pomocí nástroje čtyřúhelníku se mřížka vrátí do původního stavu.

Před kreslením nebo umístěním objektů lze výšku objektu odvodit od:

 • Jiných objektů, a to přechodem k jednomu kotvícímu bodu (získáním popisu kotvy) a stisknutím klávesy Shift. Tím se dočasně skryjí jiné roviny.

 • Čar mřížky, a to přechodem k průsečíku a stisknutím klávesy Shift. Změnou roviny v tomto stavu dosáhnete zvoleného posunu roviny.

Po nakreslení nebo umístění objektu je obnoven režim inference a všechny roviny jsou opět viditelné.

Pomocí možností automatického umístění roviny lze dočasně přemístit aktivní rovinu, pokud přemístíte myš nad kotvicí bod nebo průsečík čar mřížky a stisknete klávesu Shift.

Možnosti automatického umístění roviny jsou k dispozici v dialogovém okně Volby perspektivní mřížky. Chcete-li toto dialogové okno zobrazit, poklikejte na ikonu nástroje Perspektivní mřížka v panelu Nástroje.

Volby automatického umístění roviny
Volby automatického umístění roviny

Přizpůsobení roviny objektu přesunutím roviny

Pokud chcete kreslit nebo znázornit objekty v perspektivě se stejnou hloubkou nebo výškou jako stávající objekt, vyberte stávající objekt v perspektivě a kliknutím na možnosti Objekt > Perspektiva > Přesunout plátno k odpovídajícímu objektu znázorníte odpovídající mřížku s požadovanou výškou nebo hloubkou. Nyní můžete do perspektivy zakreslit nebo přenést nové objekty.

Změna velikosti objektů v perspektivě

Velikost objektů v perspektivě lze změnit pomocí nástroje Výběr ohraničovacího rámečku perspektivy. Při změně velikosti objektu v perspektivě platí následující pravidla:

 • Změna velikosti se provádí v rovině objektu. Pokud měníte velikost objektu, výška nebo vzdálenost se změní na základě roviny objektu, nikoli aktuální nebo aktivní roviny.

 • U více objektů je změna velikosti provedena u objektů na téže rovině. Vybere-li například více objektů na pravé a levé rovině, změní se velikost všech objektů, které jsou na téže rovině jako objekt, jehož ohraničující rámeček je použit pro změnu velikosti.

 • Velikost objektů přemístěných kolmo se změní na odpovídající rovině, nikoli na aktuální či aktivní rovině.

Přidávání textu a symbolů do perspektivy

Pokud je mřížka viditelná, do roviny perspektivy nelze přímo přidávat text a symboly. Text a symboly lze do perspektivy přidat po jejich vytvoření v normálním režimu.

Chcete-li text nebo symboly zanést do perspektivy, postupujte takto:

 1. Vyberte stávající text nebo symbol pomocí nástroje Výběr perspektivy a přetáhněte jej do požadované polohy na aktivní rovině, pokud je mřížka viditelná.

 2. Možnost Úpravy textu je k dispozici v panelu Ovládání a v nabídce Objekt > Perspektiva. Navíc lze upravit text v izolovaném režimu nebo poklikáním na textový objekt.

  Panel Ovládání s možnostmi Úpravy textu
  Panel Ovládání s možnostmi Úpravy textu

  A. Úpravy textu B. Úpravy perspektivy C. Izolace vybraného objektu 

  Možnost Úpravy symbolu je k dispozici v panelu Ovládání a také v nabídce Objekt > Perspektiva. Navíc lze upravit symbol v izolovaném režimu nebo poklikáním na textový objekt.

  Poznámka:

  V závislosti na tom, zda upravujete symbol nebo text se možnosti v panelu Ovládání změní na Úpravy symbolu nebo Úpravy textu.

Instance symbolu v perspektivě je stejná jako rozbalená instance symbolu. Definici symbolu lze upravovat stejně jako definici symbolu instance symbolu bé. Definice symbolu však nesmí obsahovat typy kreseb, které nejsou v perspektivě podporovány, například rastr (obrazy), jiné než nativní kresby, obálky, typ starší a mřížku přechodů.

Poznámka:

Funkce, jako je nahrazení symbolu, přerušení vazby při rozbalování instance symbolu a obnovení transformace, není možné u symbolů v perspektivě použít.

Jako alternativní řešení nahrazení instance symbolu můžete stisknout klávesu Alt (Windows) nebo Option (Mac OS), přetáhnout instanci symbolu a umístit ji nad symbol v panelu Symboly. Před nahrazením instance symbolu však vytvořte kopii symbolu, jelikož při přetažení instance symbolu se původní instance symbolu z dokumentu trvale odstraní.

Text lze upravit nebo změnit stejně jako v normálním režimu. Více informací viz část Tvoření textu.

Nastavení perspektivní mřížky

Nastavení Perspektivní mřížky lze konfigurovat pomocí možnosti Zobrazení > Perspektivní mřížka. K dostupným možnostem patří:

Zobrazovat pravítka

Tato možnost zobrazí rozdělení pravítka pouze podél skutečné výškové čáry. Čára mřížky určuje rozdělení pravítka.

Přitahovat na mřížku

Tato možnost umožňuje přitažení čar mřížky při znázorňování v perspektivě, přemístění, změnu velikosti a kresbu v perspektivě.

Zamknout mřížku

Tato možnost omezuje přemístění mřížky a jiné úpravy mřížky pomocí nástroje Perspektivní mřížka. Změnit lze pouze viditelnost a polohu roviny.

Zamknout stanoviště

Pokud je zvolena možnost Zamknout stanoviště, přemístění jednoho úběžného bodu synchronizovaně přemístí i druhý úběžný bod. Není-li tato možnost zaškrtnuta, přemístění je nezávislé a stanoviště se také přemístí.