Přečtěte si, jak vytvářet různé druhy přechodů v aplikaci Illustrator.
hero-image_2

Přechod je postupně se měnící směs dvou nebo více barev nebo odstínů stejné barvy. Přechody slouží k vytváření barevných prolnutí, přidávání objemu do vektorových objektů a přidávání efektů světla a stínu do kresby. V aplikaci Illustrator můžete přechod vytvořit, použít a upravit pomocí panelu Přechod, nástroje Přechod nebo ovládacího panelu.

Typy přechodů

V aplikaci Illustrator můžete vytvářet následující tři typy přechodů:

 • Lineární
  Tento typ přechodu slouží k prolnutí barev po přímé čáře z jednoho bodu do druhého.
 • Kruhový
  Tento typ přechodu slouží k prolnutí barev z jednoho bodu do druhého v kruhovém tvaru.
 • Volný
  Tento typ přechodu slouží k vytvoření postupného přechodu zarážek barev v rámci tvaru v uspořádaném nebo náhodném pořadí tak, aby prolnutí vypadalo plynulé a přirozené. Volný přechod lze použít ve dvou režimech:
  • Body: Tento režim slouží ke stínování oblasti kolem zarážky barvy.
  • Čáry: Tento režim slouží ke stínování oblasti kolem čáry.

Poznámka: Zarážka barvy je bod na anotátoru přechodu (pro lineární a kruhový přechod) nebo na objektu (pro volný přechod), který určuje barvu přechodu. Přechod můžete nastavit změnou barvy zarážek barev

types-of-gradients_2
Příklady lineárních, kruhových a volných přechodů při použití tří různých barevných prolnutí

A. Lineární přechod B. Kruhový přechod C. Volný přechod (body) 

Poznámka:

Lineární a kruhové přechody lze použít na výplň a tah objektu. Volný přechod lze použít pouze na výplň objektu.

Nástroj Přechod a panel Přechod

Přechod můžete vytvořit nebo upravit pomocí nástroje Přechod nebo panelu Přechod. Nástroj Přechod použijte v případě, že chcete vytvořit nebo upravit přechody přímo v kresbě a sledovat změny v reálném čase.

Nástroj Přechod můžete otevřít kliknutím na nástroj přechod na panelu nástrojů.

Panel Přechod můžete otevřít jedním z následujících způsobů:

 • Vyberte možnost Okno > Přechod.
 • Dvakrát klikněte na Nástroj přechod na panelu nástrojů.

Panel Přechod se zobrazí na plátnu.

Gradient-panel-labelling_2
Možnosti lineárního a kruhového přechodu (A-R) | Možnosti volného přechodu (R-V)

A. Aktivní nebo dříve použitý přechod B. Rozbalovací seznam stávajících přechodů C. Barva výplně D. Barva tahu E. Obrátit přechod F. Anotátor přechodu G. Zarážka barvy H. Středový bod I. Dialogové okno Výběr barvy J. Zobrazení nebo skrytí možností K. Typy přechodů L. Typy tahů M. Úhel N. Poměr stran O. Odstranit zarážku P. Krytí Q. Umístění R. Výplň a tah (barvou) S. Zarážka barvy T. Rozšíření U. Volný přechod V. Režimy volného přechodu 

Nástroj Přechod a panel Přechod mají mnoho společných voleb. Existuje ale několik úloh, které lze provést pouze pomocí nástroje nebo panelu. Pomocí nástroje Přechod a panelu můžete určit více zarážek barvy, jejich umístění a rozsah. Můžete také určit úhel, ve kterém se barvy zobrazí, poměr stran eliptického přechodu a krytí jednotlivých barev.

Anotátor přechodu

Po kliknutí na nástroj přechodu v objektu s lineárním nebo kruhovým typem přechodu se v panelu nástrojů zobrazí anotátor přechodu. Anotátor přechodu je posuvník zobrazující počáteční bod, koncový bod, středový bod a dvě barevné zarážky pro počáteční a koncový bod.

Gradient-tool-labelling
Anotátor přechodu pro kruhový přechod

A. Anotátor přechodu B. Tečkovaný kroužek C. Bod pro změnu poměru stran D. Kurzor natočení E. Bod pro změnu velikosti kruhového přechodu F. Koncový bod (bod šipky) G. Zarážka barvy H. Středový bod I. Vybraná zarážka barvy J. Počáteční bod 

Pomocí anotátoru přechodu můžete upravit úhel, umístění a rozšíření lineárního přechodu nebo ohnisko, začátek a rozšíření kruhového přechodu. Po zobrazení anotátoru přechodu v objektu můžete pomocí panelu Přechod nebo anotátoru přechodu přidávat nové zarážky barev, určit nové barvy pro jednotlivé zarážky barev, změnit nastavení krytí a přetáhnout zarážky barev do nových umístění.

Anotátor přechodu skryjete nebo zobrazíte výběrem možnosti Zobrazení > Skrýt anotátor přechodu nebo Zobrazení > Zobrazit anotátor přechodu.

Přetažením kruhového konce (počátečního bodu) posuvníku lineárního nebo kruhového přechodu můžete přemístit začátek přechodu a přetažením konce šipky (koncového bodu) můžete zvýšit nebo snížit rozsah přechodu. Pokud umístíte ukazatel nad koncový bod, zobrazí se kurzor natočení, pomocí kterého lze změnit úhel přechodu.

Poznámka: Pomocí volného přechodu můžete umístit zarážky barev do libovolného místa objektu. Proto volný přechod nevyžaduje použití anotátoru přechodu.

Použití předdefinovaného přechodu

Po prvním kliknutí na nástroj přechodu se ve výchozím nastavení použije černý a bílý přechod. Pokud jste již někdy předtím přechod použili, použije se na objekt naposledy použitý přechod.

Aplikace Illustrator také nabízí předdefinovanou sadu přechodů, kterou můžete nastavit na panelu Přechod nebo na panelu Vzorník. Na panelu Vzorník můžete také vytvořit přechod a uložit jej pro budoucí použití. Použití předdefinovaného nebo uloženého přechodu na panelu Přechod:

 • Vyberte na plátně objekt a na panelu Přechod klikněte na rozbalovací nabídku Přechod.

Použití předdefinovaného přechodu v knihovně vzorníku:

 • Kliknutím na možnost Okno > Vzorník otevřete panel Vzorník.
 • Na panelu Vzorník klikněte v pravém horním rohu na rozbalovací nabídku. V seznamu vyberte možnost Otevřít knihovnu vzorníku > Přechody a poté vyberte přechod, který chcete použít.
 • Pokud chcete v panelu Vzorník zobrazit pouze přechody, klikněte na rozbalovací seznam Zobrazit typy vzorníků a vyberte možnost Zobrazovat políčka přechodů.
Swatch-Library
Výběr předdefinovaného přechodu v knihovně vzorníku

Vytváření lineárních, kruhových a volných přechodů

V závislosti na požadavku můžete v kresbě použít lineární, kruhový nebo volný přechod.

create-gradient
Aplikace různých typů přechodů

Vytvoření a použití lineárního přechodu

Lineární přechod můžete vytvořit jedním z následujících způsobů:

 • Klikněte na nástroj přechod a poté klikněte na objekt na plátně. Na ovládacím panelu nebo panelu Vlastnosti se zobrazí tlačítka pro typy přechodů. Vyberte objekt a kliknutím na tlačítko Lineární přechod aplikujte na tento objekt lineární přechod.
 • Na panelu Přechod klikněte na tlačítko Lineární přechod.
 • Na panelu Vlastnosti klikněte v části Přechod na tlačítko Lineární přechod.

Vytvoření a použití kruhového přechodu

Kruhový přechod můžete vytvořit a použít jedním z následujících způsobů:

 • Klikněte na nástroj přechod a poté klikněte na objekt na plátně. Na ovládacím panelu nebo panelu Vlastnosti se zobrazí tlačítka pro typy přechodů. Vyberte objekt a kliknutím na tlačítko Kruhový přechod aplikujte na tento objekt kruhový přechod.
 • Na panelu Přechod klikněte na tlačítko Kruhový přechod.
 • Na panelu Vlastnosti klikněte v části Přechod na tlačítko Kruhový přechod.

Vytvoření a použití volného přechodu

Volný přechod můžete vytvořit a použít jedním z následujících způsobů:

 • Klikněte na nástroj přechod a poté klikněte na objekt na plátně. Na ovládacím panelu nebo panelu Vlastnosti se zobrazí tlačítka pro typy přechodů. Vyberte objekt a kliknutím na tlačítko Volný přechod aplikujte na tento objekt volný přechod.
 • Na panelu Přechod klikněte na tlačítko Volný přechod.
 • Na panelu Vlastnosti klikněte v části Přechod na tlačítko Volný přechod.

Po kliknutí na možnost Volný přechod se zobrazí následující dvě možnosti:

 • Body: Tuto možnost vyberte, chcete-li vytvořit zarážky barev jako jednotlivé body na objektu.
 • Čáry: Tuto možnost vyberte, chcete-li vytvořit zarážky barev přes segment čáry v objektu.

Poznámka:

Volný přechod můžete zkopírovat z jednoho objektu do druhého pomocí nástroje pro výběr barvy nacházejícího se na panelu nástrojů.

Vytvoření volného přechodu v režimu bodů

Volný přechod pro režim bodů vytvoříte, upravíte nebo odstraníte následujícím způsobem:

 • Chcete-li přidat jednu či více zarážek barev, klikněte kamkoli v objektu.
 • Chcete-li změnit umístění zarážek barev, přetáhněte je do požadovaného umístění.
 • Chcete-li zarážku barvy odstranit, přetáhněte ji mimo oblast objektu nebo na panelu Přechod klikněte na tlačítko Odstranit nebo stiskněte klávesu Delete.
add-and-delete-color-stops_2
Příklad vytvoření volného přechodu v režimu bodů a přidání a odstranění zarážek barev

Nastavení rozsahu pro volný přechod v režimu bodů

Ve volném bodovém přechodu můžete nastavit rozsah zarážky barvy. Rozsah je kruhová oblast kolem zarážky barvy, na kterou se přechod použije. Chcete-li nastavit rozsah zarážky barvy, vyberte zarážku barvy a proveďte jeden z následujících úkonů:

 • Na panelu Přechod vyberte nebo v rozbalovacím seznamu Rozsah zadejte hodnotu.
 • Na ovládacím panelu, panelu Vlastnosti nebo panelu Přechod zadejte hodnotu do rozbalovacího seznamu Rozsah. Můžete také použít posuvník, který se zobrazí po kliknutí na možnost Rozsah.

Výchozí nastavení rozsahu zarážek barev je 0 %.

adjust-spread_2
Změna rozsahu volného lineárního přechodu

Poznámka:

Rozsah je podporován jen v režimu bodů.

Vytvoření volného přechodu v režimu čar

Zarážky barev pro volný přechod pro režim čar můžete přidat jedním z následujících způsobů:

 • Kliknutím kdekoliv v objektu vytvořte první zarážku barvy, která bude počátečním bodem pro segment čáry.
 • Kliknutím vytvořte další zarážku barvy. Vytvoří se přímá čára spojující první a druhou zarážku barvy. 
 • Opakovaným klikáním přidávejte další zarážky barev. Přímá čára se změní na křivku. 

V objektu můžete vytvořit několik jednotlivých segmentů čar. Vytvoření nového segmentu čáry:

 • Přetáhněte ukazatel mimo objekt, přeneste jej zpět do objektu a kliknutím na libovolném místě vytvořte první zarážku barvy pro segment čáry.

Poznámka: Chcete-li, můžete segmenty čar přetáhnout a spojit je dohromady.

Odstranění vybraných zarážek barev:

 • Přetáhněte je mimo oblast objektu nebo na panelu Přechod klikněte na tlačítko Odstranit.

Změna umístění zarážek barev:

 • Přetáhněte zarážku barvy a umístěte ji do požadovaného umístění. Po změně umístění zarážky barvy dojde ke zmenšení nebo zvětšení segmentu čáry. Umístění ostatních zarážek barev se nezmění.
add-and-delete-colorstops-lines
Příklad vytvoření volného přechodu v režimu čar a přidání a odstranění zarážek barvy

Poznámka:

Když použijete přechod, u vybraného objektu se použije výchozí postup. Chcete-li tuto funkci vypnout, zrušte výběr možnosti Povolit výchozí přizpůsobení podle obsahu v nabídce Upravit > Předvolby > Obecné (Windows) nebo Illustrator > Předvolby > Obecné (Mac OS). Na počítačích s 32bitovým systémem Windows je tato volba vypnutá.

Úpravy přechodů

Barvu, počátek, krytí, umístění a úhel přechodu můžete změnit pomocí nástroje přechodu, panelu Přechod, ovládacího panelu a panelu Vlastnosti. 

Chcete-li z panelu Přechod vstoupit přímo do režimu úprav přechodu, vyberte objekt a klikněte na tlačítko Upravit přechod. Poté můžete upravit možnosti jako barevné zarážky, barva, úhel, krytí, umístění, poměr stran apod.

Linear-Gradient_modify_2
Ukázka úpravy lineárního přechodu

A. Stíny stejné barvy B. Dvě různé barvy C. Změněný úhel D. Změněná velikost anotátoru E. Změněné umístění 
Radial-Gradient_modify_3
Ukázka úpravy kruhového přechodu

A. Dvě různé barvy B. Změněný počátek v tečkovaném kroužku C. Změněné umístění anotátoru přechodu D. Změněný poměr stran E. Změněné umístění středového bodu 

Přidání a změna zarážek barev

Po použití přechodu můžete v anotátoru přechodu přidávat různé zarážky barev.

Přidávání zarážek barev:

 • Umístěte ukazatel na anotátor přechodu a až se pod ukazatelem zobrazí symbol +, tak na anotátor přechodu klikněte. 

V místě kliknutí se přidá zarážka barvy.

Chcete-li zarážku barvy odstranit, vyberte zarážku barvy a proveďte jeden z následujících úkonů:

 • Stiskněte klávesu Delete.
 • Na panelu Přechod klikněte na tlačítko Odstranit.

Chcete-li vybrat několik zarážek barev, stiskněte klávesu Shift a klikněte na zarážky barev.

Chcete-li zrušit výběr všech vybraných zarážek barev, stiskněte klávesu Esc.

Poznámka: Když vyberete zarážku barvy přechodu, zobrazí se na ovládacím panelu a na panelu nástrojů možnosti pro změnu zarážek barev. Možnosti barev se také zobrazí na kartě Barva vpravo.

Změna barvy

Jestliže chcete změnit barvu zarážky barvy, proveďte jeden z následujících úkonů:

 • Dvakrát klikněte na zarážku barvy.
  Zobrazí se panel s barvami, ve kterém můžete zvolit barvu, kterou chcete použít. Vybraná barva se použije od aktuálně vybrané zarážky barvy až po další zarážku barvy.
Color-Panel_Callout
A. Zarážka barvy B. Rozšíření C. Krytí D. Barvy E. Vzorník F. Výběr barvy G. Vzorkové barvy 
 • Na panelu barev klikněte na tlačítko Vzorník a z dostupných vzorků barev vyberte barvu.
 • Kliknutím na tlačítko Výběr barvy na panelu Barva můžete vybrat a kdekoliv použít libovolnou barvu z plátna. Režim výběru barvy můžete ukončit stisknutím klávesy Escape nebo Enter. Možnost pro výběr barvy se nachází na panelu Barva, panelu Přechod a na panelu Vlastnosti.
 • Panel Vzorník otevřete kliknutím na možnost Okna > Vzorník. Na panelu Vzorník klikněte na výplň objektu. Vybraná barva se použije na vybranou zarážku barvy.
color-panel_4
Změna barev s použitím panelu Barvy

Změna počátku, změna velikosti a otočení anotátoru přechodu

Počáteční bod anotátoru přechodu se nazývá počátek.

 • Chcete-li změnit počátek, umístěte ukazatel na počáteční bod a přetažením jej přesuňte.
 • Chcete-li změnit velikost anotátoru přechodu, přetáhněte koncový bod blíž k počátečnímu bodu nebo dále od něj.

Poznámka: Velikost anotátoru přechodu nelze změnit pomocí počátečního bodu (počátku).

change-origin
Změna začátku lineárního nebo kruhového přechodu
resize-annotator
Změna velikosti anotátoru lineárního nebo kruhového přechodu
 • Chcete-li anotátor přechodu pro lineární přechod otočit, uchopte koncový bod anotátoru přechodu. Jakmile se zobrazí kruhový symbol šipky, přetáhněte anotátor a otočte jím libovolným směrem. Zobrazí se tečkovaný obdélník označující novou polohu anotátoru.
 • Chcete-li otočit anotátor přechodu pro kruhové přechody, umístěte ukazatel na koncový bod anotátoru přechodu a po zobrazení kruhového symbolu šipky anotátor přetáhněte.
  Pokud umístíte ukazatel do rozsahu poloměru kruhového přechodu, zobrazí se tečkovaný kroužek. Otáčením tímto kroužkem podél jeho osy můžete změnit úhel kruhového přechodu. Kromě toho se na tečkovaném kroužku zobrazí dva body. Kliknutím na jeden z těchto bodů můžete změnit tvar kroužku (poměr stran) a kliknutím na druhý bod můžete změnit velikost tečkovaného kroužku (rozsah přechodu).
change-angle---rotate-annotator_3

Změna umístění

Změna umístění zarážek barev a jejich středových bodů:

 • Přetáhněte je podél posuvníku přechodu.
 • Na panelu Přechod zadejte hodnotu do pole Umístění. (Zobrazit ukázku změny umístění zarážky barvy.)

Změnou středového bodu můžete upravit rozdělení barvy mezi dvěma zarážkami barev. 

Změna úhlu

Změna úhlu přechodu:

 • Otočte anotátor přechodu v objektu.
 • Na panelu Přechod vyberte v rozbalovacím poli Úhel hodnotu nebo tuto hodnotu zadejte.

Změna krytí

Chcete-li změnit krytí zarážky barvy, vyberte zarážku barvy a proveďte jeden z následujících úkonů:

 • Na panelu Přechod nebo na ovládacím panelu vyberte v poli Krytí hodnotu nebo tuto hodnotu zadejte.
 • Na ovládacím panelu přesuňte posuvník krytí.

Pokud má zarážka barvy hodnotu krytí menší než 100 %, zobrazí se tato barva v anotátoru přechodu jako šachovnicová mřížka.

Opacity_highlight

Obrátit přechod

Chcete-li barvy v přechodu obrátit, klikněte v panelu Přechod na tlačítko Obrácený přechod.

Uložení přechodů jako vzorků barev

Chcete-li uložit nový nebo změněný přechod jako vzorek barvy do aktuálního souboru, proveďte jeden z následujících úkonů:

 • V nabídce Přechod klikněte na tlačítko Přidat do vzorníku.
 • Na panelu Vzorník klikněte na nabídku vzorků barev a vyberte možnost Nový vzorek barvy.
 • Přetáhněte pole Výplň přechodem z panelu Přechod do panelu Vzorník. 

Poznámka:

Chcete-li uložit přechody pro budoucí relace, uložte je do knihovny služby Creative Cloud.

Použití přechodů na tah

Chcete-li aplikovat přechod na tah objektu, vyberte objekt a postupujte následujícím způsobem:

 • Výběr přechodu na panelu Přechod.
 • Na panelu nástrojů, panelu Vzorník, panelu Přechod nebo na panelu Vlastnosti vyberte tlačítko Tah (X).
 • Vyberte jeden z následujících stylů tahu:
  • Použít přechod uvnitř tahu
  • Použít přechod podél tahu
  • Použít přechod napříč tahem
strokes-2

Použití přechodů na více objektů

Chcete-li použít lineární nebo kruhový přechod na více objektů, postupujte následujícím způsobem:

 • Použijte přechod na jeden objekt. Vyberte další objekty, které chcete vyplnit stejným přechodem. Dosáhnete toho kliknutím na nástroj pro výběr na panelu nástrojů. Stiskněte klávesu Shift a klikněte na objekty, které chcete vyplnit stejným přechodem.
 • Na panelu nástrojů vyberte nástroj pro výběr barvy a klikněte na přechod. Poté vyberte objekty, na které chcete vybraný přechod použít.
 • Na panelu Přechod, na panelu nástrojů nebo na panelu Vlastnosti klikněte na ikonu Výplň.

S vybraným nástrojem Přechod proveďte jeden z následujících úkonů:

 • Chcete-li vytvořit přechod s jedním anotátorem přechodu, klikněte kdekoliv na plátně, kde má přechod začínat, a přetáhněte místa, kde chcete, aby končil. 
 • Chcete-li vytvořit přechod s anotátorem přechodu pro každý vybraný objekt, klikněte na kreslicí plátno, kde má přechod začínat, a přetáhněte jej se stisknutou klávesou Alt (Windows) nebo Option (macOS) do místa, kde chcete, aby končil. Poté můžete upravit různé posuvníky přechodu pro různé objekty. (Více posuvníků přechodu je vytvořeno jen pro jednoduché cesty.)
apply-gradients-to-multiple-objects

Poznámka:

Chcete-li vytvořit jeden vícebarevný objekt, ve kterém přecházejí barvy v různých směrech, použijte mřížkový objekt. Podrobnosti naleznete v části Mřížky.