Om funktionsmakron

Ett funktionsmakro är en rad åtgärder som du tillämpar på en enskild fil eller en grupp med filer, t.ex. menykommandon, panelalternativ, verktygsåtgärder o.s.v. Du kan till exempel skapa ett funktionsmakro som först ändrar storlek på en bild, sedan tillämpar en effekt på bilden och slutligen sparar filen i önskat format.

Funktionsmakron kan omfatta steg där du utför uppgifter som inte kan automatiseras (t.ex använder ett målarverktyg). Funktionsmakron kan även omfatta modala kontroller för att ange värden i en dialogruta vid tillämpningen.

I Photoshop utgör funktionsmakron grunden för droplet-filer, som är små program som automatiskt bearbetar alla filer som dras till deras ikoner.

Photoshop och Illustrator inkluderar fördefinierade funktionsmakron som gör det lättare för dig att utföra vanliga åtgärder. Du kan använda dessa funktionsmakron som de är, anpassa dem efter dina egna behov eller skapa nya funktionsmakron. Funktionsmakrona sparas i uppsättningar så att det blir lättare för dig att ordna dem.

Du kan spela in, redigera, anpassa och gruppbearbeta funktionsmakron, och du kan hantera grupper med funktionsmakron genom att använda funktionsmakrouppsättningar.

Översikt över panelen Funktionsmakron

Med hjälp av panelen Funktionsmakron (Fönster > Funktionsmakron) kan du spela in, spela upp, redigera och ta bort enskilda funktionsmakron. På den här panelen kan du spara och läsa in funktionsmakrofiler.

Panelen Funktionsmakron i Photoshop
Panelen Funktionsmakron i Photoshop

A. Funktionsmakron B. Funktionsmakro C. Inspelade kommandon D. Inspelat kommando E. Modal kontroll (aktiverar och inaktiverar) 

Visa och dölja uppsättningar, funktionsmakron och kommandon

 1. Klicka på triangeln till vänster om uppsättningen, funktionsmakrot eller kommandot på panelen Funktionsmakron. Håll ned Alt om du vill visa eller dölja alla funktionsmakron i en uppsättning eller alla kommandon i ett funktionsmakro.

Visa funktionsmakron efter namn

 1. Välj Knappläge på panelmenyn på panelen Funktionsmakron. Välj Knappläge på nytt om du vill återgå till att visa funktionsmakrona som en lista.

  Obs!

  Du kan inte visa enskilda kommandon eller uppsättningar i knappläge.

Välja och markera funktionsmakron på panelen Funktionsmakron

 1. Klicka på namnet på ett funktionsmakro. Om du vill markera flera, angränsande funktionsmakron håller du ned Skift och klickar på funktionsmakronas namn. Om du vill markera flera funktionsmakron som inte är placerade intill varandra håller du ned Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS) och klickar på namnen.

Spela upp ett funktionsmakro för en fil

När du spelar upp ett funktionsmakro utförs de kommandon som du har spelat in för funktionsmakrot i det aktiva dokumentet. (Vissa funktionsmakron kräver att något markeras före uppspelningen. Andra funktionsmakron kan köras på en hel fil.) Du kan utesluta vissa kommandon från ett funktionsmakro eller välja att bara spela upp ett enskilt kommando. Om funktionsmakrot omfattar en modal kontroll, kan du ange värden eller använda verktyg i en dialogruta under en paus i funktionsmakrot.

Obs!

I knappläget utförs hela funktionsmakrot när du klickar på en knapp, med undantag för de kommandon som tidigare har uteslutits.

 1. Om det behövs markerar du de objekt som funktionsmakrot ska tillämpas på, eller så öppnar du en fil.
 2. Gör något av följande:
  • (Illustrator) Om du vill spela upp en uppsättning med funktionsmakron markerar du uppsättningens namn och klickar på knappen Spela upp  på panelen Funktionsmakron eller på Spela upp på panelmenyn.

  • Om du vill spela upp ett enskilt funktionsmakro markerar du funktionsmakrots namn och klickar på knappen Spela upp på panelen Funktionsmakron eller på Spela upp på panelmenyn.

  • Om du har tilldelat funktionsmakrot en tangentkombination kan du spela upp det automatiskt genom att trycka på de tangenterna.

  • Om du bara vill spela upp en del av ett funktionsmakro markerar du det kommando från vilket du vill starta uppspelningen. Klicka sedan på knappen Spela upp på panelen Funktionsmakron eller på Spela upp på panelmenyn.

  • Om du vill spela upp ett enstaka kommando markerar du kommandot och håller ned Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS) och klickar på knappen Spela upp på panelen Funktionsmakron. Du kan också hålla ned Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS) och dubbelklicka på kommandot.

Tips! I Photoshop kan du ångra ett funktionsmakro genom att skapa en fixering på panelen Händelser innan du spelar upp ett funktionsmakro, och sedan välja fixeringen för att ångra funktionsmakrot.

Spela in ett funktionsmakro

När du skapar ett nytt funktionsmakro läggs de kommandon och verktyg som du använder till i funktionsmakrot tills du avbryter inspelningen.

Tips! Gardera dig mot misstag genom att arbeta i en kopia: i början av funktionsmakrot, innan du använder andra kommandon, spelar du in kommandot Arkiv > Spara en kopia (Illustrator) eller kommandot Arkiv > Spara som och väljer Som en kopia (Photoshop). I Photoshop kan du också klicka på knappen Ny fixering på panelen Händelser för att skapa en fixering av bilden innan du spelar in funktionsmakrot.

 1. Öppna en fil.
 2. Klicka på Nytt funktionsmakro () i panelen Funktionsmakron eller välj Nytt funktionsmakro på panelmenyn i panelen Funktionsmakron.
 3. Ange ett namn på funktionsmakrot, markera en funktionsmakrouppsättning och ange ytterligare alternativ:

  Funktionstangent

  Tilldelar funktionsmakrot ett kortkommando. Du kan välja valfri kombination av en funktionstangent, Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS) och Skift (t.ex. Ctrl + Skift + F3), med följande undantag: Du kan inte använda F1, eller F4 eller F6 med Ctrl-tangenten i Windows.

  Obs! Om du tilldelar funktionsmakrot samma kortkommando som ett kommando, kommer kortkommandot att starta funktionsmakrot, inte kommandot.

  Färger

  Tilldelar den färg som visas i knappläget.

 4. Klicka på Påbörja inspelning. Knappen Påbörja inspelning på panelen Funktionsmakron blir röd .

  Obs!

  När du spelar in kommandot Spara som ska du inte ändra filnamnet. Om du anger ett nytt filnamn registreras det nya namnet och används varje gång du kör funktionsmakrot. Innan du sparar, om du går till en annan mapp, kan du ange en annan plats utan att behöva ange något filnamn.

 5. Utför de åtgärder och kommandon som du vill spela in.

  Vissa åtgärder kan inte spelas in direkt. Du kan emellertid infoga de flesta åtgärder som inte kan spelas in med hjälp av kommandona på panelmenyn på panelen Funktionsmakron.

 6. När du vill avbryta inspelningen klickar du på knappen Stoppa uppspelning/inspelning eller väljer Avsluta inspelning på panelmenyn på panelen Funktionsmakron. (I Photoshop kan du också trycka på Esc.)

Obs!

Om du vill återuppta inspelning vid samma åtgärd väljer du Påbörja inspelning på panelmenyn på panelen Funktionsmakron.

Infoga uppgifter som inte går att spela in i funktionsmakron

Det är inte alla uppgifter i funktionsmakron som kan spelas in direkt. Du kan till exempel inte spela in kommandon på menyerna Effekt och Visa, kommandon som visar eller döljer paneler eller användningen av verktygen Markering, Ritstift, Pensel, Penna, Övertoning, Nät, Pipett, Direktfärgpyts eller Sax.

På funktionsmakropanelen visas vilka uppgifter som inte kan spelas in. Om namnet på kommandot eller verktyget inte visas när du har utfört en uppgift, kan du eventuellt lägga till uppgiften med kommandona på menyn på funktionsmakropanelen.

Obs!

Om du vill infoga en uppgift som det inte går att spela in efter att du har skapat ett funktionsmakro, markerar du ett objekt i det funktionsmakro som kommer före uppgiften. Välj sedan ett lämpligt kommando på menyn på funktionsmakropanelen.

Infoga ett menykommando som inte kan spelas in

 1. Välj Infoga menyobjekt på menyn på funktionsmakropanelen.

 2. Välj kommandot på menyn eller skriv in början av kommandots namn i textrutan och klicka på Sök. Sedan klickar du på OK.

Infoga en bana

 1. Markera banan och välj Infoga markerad bana på menyn på funktionsmakropanelen.

Infoga en del av ett objekt

 1. Ange ett namn på objektet i textrutan på attributpanelen innan du börjar spela in. (Visa textrutan genom att välja Visa anmärkning på attributpanelsmenyn.)

 2. När du spelar in funktionsmakrot, väljer du Markera objekt på menyn på funktionsmakropanelen.

 3. Ange namnet på objektet och klicka på OK.

Spela in optimeringsalternativ för flera segment i dialogrutan Spara för webben

 1. Ange alternativen för optimering av segment innan du börjar spela in funktionsmakrot. Tryck sedan på Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) och klicka på Kom ihåg i dialogrutan Spara för webben.

  När du spelar in funktionsmakrot sparas inställningarna i Illustrator.

Infoga stopp

Du kan lägga till stopp i ett funktionsmakro så att du kan utföra en åtgärd som inte kan spelas in (t.ex. använda ett målarverktyg). När du har slutfört uppgiften klickar du på knappen Spela upp på panelen Funktionsmakron så slutförs funktionsmakrot.

Du kan också visa ett kort meddelande när funktionsmakrot når stoppet som en påminnelse om vad som måste göras innan funktionsmakrot kan fortsätta. Du kan lägga till knappen Fortsätt i meddelanderutan om ingen annan åtgärd krävs.

 1. Välj var du vill lägga till stoppet genom att göra något av följande:
  • Välj ett funktionsmakronamn för att infoga ett stopp i slutet av funktionsmakrot.

  • Markera ett kommando för att infoga stoppet efter kommandot.

 2. Välj Infoga stopp på panelmenyn på panelen Funktionsmakron.
 3. Skriv det meddelande du vill ska visas.
 4. Om du vill ha möjlighet att fortsätta funktionsmakrot utan att stoppa markerar du Tillåt Fortsätt.
 5. Klicka på OK.

Obs!

Du kan infoga ett stopp när du spelar in ett funktionsmakro eller efter att det har spelats in.

Ändra inställningar när du spelar upp ett funktionsmakro

Som standard körs funktionsmakron med de värden som definierades när de spelades in. Om du vill ändra inställningarna för ett kommando i ett funktionsmakro kan du infoga en spärrkontroll. En spärrkontroll, eller modal kontroll, pausar ett funktionsmakro så att du kan ange värden i en dialogruta eller använda ett modalt verktyg. (Du måste trycka på Retur för att tillämpa ett modalt verktyg. När du trycker på Retur fortsätter körningen av funktionsmakrot.)

En spärrkontroll representeras av en dialogruteikon  som visas till vänster om ett kommando, ett funktionsmakro eller en uppsättning på panelen Funktionsmakron. En röd dialogruteikon  representerar ett funktionsmakro eller en funktionsmakrouppsättning där några, men inte alla, kommandon är modala. Du kan inte lägga till en spärrkontroll i knappläge.

 1. Gör något av följande:
  • Om du vill aktivera en spärrkontroll för ett kommando i ett funktionsmakro klickar du på rutan till vänster om kommandots namn. Klicka igen om du vill inaktivera spärrkontrollen.

  • Om du vill aktivera eller inaktivera spärrkontroller för alla kommandon i ett funktionsmakro klickar du på rutan till vänster om funktionsmakrots namn.

  • Om du vill aktivera eller inaktivera spärrkontroller för alla funktionsmakron i en uppsättning klickar du på rutan till vänster om uppsättningens namn.

Utesluta kommandon i ett funktionsmakro

Du kan utesluta kommandon som du inte vill spela upp i ett inspelat funktionsmakro. Du kan inte utesluta kommandon i knappläge.

 1. Om det behövs visar du kommandona i funktionsmakrot genom att klicka på triangeln till vänster om funktionsmakrots namn på panelen Funktionsmakron.
 2. Gör något av följande:
  • Om du vill utesluta ett enstaka kommando klickar du för att ta bort markeringen till vänster om kommandots namn. Klicka igen om du vill inkludera kommandot.

  • Om du vill utesluta eller inkludera alla kommandon eller funktionsmakron i ett funktionsmakro eller en funktionsmakrouppsättning klickar du på markeringen till vänster om funktionsmakrots eller uppsättningens namn.

  • Om du vill utesluta eller inkludera alla kommandon utom det markerade kommandot håller du ned Alt och klickar på markeringen för kommandot.

   Om några av kommandona i ett funktionsmakro har uteslutits är markeringen för det överordnade funktionsmakrot röd i Photoshop. I Illustrator är markeringen för det överordnade funktionsmakrot nedtonad.

Ange uppspelningshastighet

Om du vill göra en felsökning i ett funktionsmakro kan du justera funktionsmakrots uppspelningshastighet eller göra en paus i uppspelningen.

 1. Välj Uppspelningsalternativ på panelmenyn på panelen Funktionsmakron.
 2. Ange en hastighet och klicka på OK:

  Accelererat

  Spelar upp funktionsmakrot i normal hastighet (standard).

  Obs! Om du ökar uppspelningshastigheten för ett funktionsmakro kan det hända att skärmen inte uppdateras när funktionsmakrot körs: filer kan öppnas, ändras, sparas och stängas utan att visas på skärmen, vilket gör att funktionsmakrot kan köras snabbare. Om du vill se filerna på skärmen när funktionsmakrot körs väljer du hastigheten Steg för steg i stället.

  Steg för steg

  Slutför varje kommando och ritar om bilden och går sedan vidare till nästa kommando i funktionsmakrot.

  Gör en paus under _ sekunder

  Anger hur lång paus som ska göras mellan de olika kommandona i funktionsmakrot.

Redigera och spela in funktionsmakron igen

Det är lätt att redigera och anpassa funktionsmakron. Du kan modifiera inställningarna för ett särskilt kommando i ett funktionsmakro, lägga till kommandon till ett befintligt funktionsmakro eller gå igenom ett helt funktionsmakro steg för steg och ändra några eller alla inställningar.

Lägga till kommandon i ett funktionsmakro

 1. Gör något av följande:
  • Välj ett funktionsmakronamn för att infoga ett nytt kommando i slutet av funktionsmakrot.

  • Välj ett kommando i funktionsmakrot för att infoga ett kommando efter det.

 2. Klicka på knappen Påbörja inspelning eller välj Påbörja inspelning på panelmenyn på panelen Funktionsmakron.
 3. Spela in de nya kommandona.
 4. När du vill avbryta inspelningen klickar du på knappen Stoppa uppspelning/inspelning på panelen Funktionsmakron eller väljer Avsluta inspelning på panelmenyn.

Ändra ordning på kommandon i ett funktionsmakro

 1. Dra ett kommando på panelen Funktionsmakron till en annan plats i samma eller i ett annat funktionsmakro. När den markerade linjen visas vid den önskade placeringen släpper du musknappen.

Spela in ett funktionsmakro igen

 1. Markera ett funktionsmakro och välj Spela in igen på panelmenyn på panelen Funktionsmakron.
 2. Om ett modalt verktyg visas använder du verktyget om du vill åstadkomma ett annat resultat och trycker på Retur, eller trycker bara på Retur om du vill behålla samma inställningar.
 3. Om en dialogruta visas ändrar du inställningarna och spelar in dem genom att klicka på OK. Om du vill behålla samma värden klickar du på Avbryt.

Spela in en enstaka uppgift igen

 1. Markera ett objekt av samma typ som du vill spela in funktionsmakrot för igen. Om en uppgift till exempel endast kan användas för vektorobjekt, måste du markera ett vektorobjekt när du spelar in.

 2. Dubbelklicka på kommandot på funktionsmakropanelen.

 3. Ange de nya värdena och klicka på OK.

Hantera uppsättningar med funktionsmakron

Du kan skapa och organisera uppsättningar av uppgiftsrelaterade funktionsmakron som kan sparas på hårddisken och överföras till andra datorer.

Obs!

Alla funktionsmakron som du skapar visas automatiskt på panelen Funktionsmakron. För att inte riskera att ett funktionsmakro raderas om du tar bort inställningsfilen (Illustrator) eller funktionsmakropanelfilen (Photoshop) måste du emellertid spara det som en del av en funktionsmakrouppsättning.

Spara en uppsättning med funktionsmakron

 1. Markera en uppsättning.

  Obs!

  Om du vill spara ett enstaka funktionsmakro börjar du med att skapa en funktionsmakrouppsättning och flyttar funktionsmakrot till den nya uppsättningen.

 2. Välj Spara makron på panelmenyn på panelen Funktionsmakron.
 3. Skriv ett namn för uppsättningen, välj en placering och klicka på Spara.

  Du kan spara filen var du vill. Du kan bara spara hela innehållet i en uppsättning på panelen Funktionsmakron, inte enstaka funktionsmakron.

  Obs!

  (Endast Photoshop) Om du sparar funktionsmakrouppsättningsfilen i mappen med förinställningar och funktionsmakron, visas uppsättningen längst ned på panelmenyn på panelen Funktionsmakron när du startar om Photoshop.

  Obs!

  (Endast Photoshop) Håll ned Ctrl + Alt (Windows) eller Kommando + Alternativ (Mac OS) när du väljer kommandot Spara makron om du vill spara funktionsmakrona i en textfil. Du kan använda den här filen om du vill granska eller skriva ut innehållet i ett funktionsmakro. Du kan dock inte läsa in den här filen i Photoshop.

Läsa in en uppsättning med funktionsmakron

Som standard visas de fördefinierade funktionsmakrona (de som levereras med programmet) på panelen Funktionsmakron tillsammans med de funktionsmakron du själv skapar. Du kan också läsa in ytterligare funktionsmakron till panelen Funktionsmakron.

 1. Gör något av följande:
  • Välj Läs in makron på panelmenyn på panelen Funktionsmakron. Leta upp och klicka på funktionsmakrouppsättningsfilen och klicka på Läs in (Photoshop) eller Öppna (Illustrator).

  • (Endast Photoshop) Klicka på en uppsättning med funktionsmakron längst ned på panelmenyn på panelen Funktionsmakron.

  Funktionsmakrouppsättningsfiler i Photoshop har tillägget .atn och funktionsmakrouppsättningsfiler i Illustrator har tillägget .aia.

Återställa standarduppsättningen med funktionsmakron

 1. Välj Återställ funktionsmakron på panelmenyn på panelen Funktionsmakron.
 2. Klicka på OK om du vill ersätta de aktuella funktionsmakrona på panelen Funktionsmakron med standarduppsättningen, eller klicka på Lägg till om du vill lägga till standarduppsättningen i den aktuella uppsättningen med funktionsmakron på panelen Funktionsmakron.

Ordna uppsättningar med funktionsmakron

För att du lättare ska kunna organisera dina funktionsmakron kan du skapa uppsättningar med funktionsmakron och spara dessa uppsättningar i datorn. Du kan sammanställa uppsättningar för olika arbetsuppgifter, till exempel för publicering i tryck och publicering online, och överföra uppsättningar till andra datorer.

 • Om du vill skapa en ny uppsättning med funktionsmakron klickar du på knappen Skapa ny uppsättning  på panelen Funktionsmakron eller väljer Ny uppsättning på panelmenyn. Ange ett namn för uppsättningen och klicka på OK.

  Obs! Om du tänker skapa ett nytt funktionsmakro och gruppera det i en ny uppsättning måste du skapa den nya uppsättningen först. Den nya uppsättningen visas på snabbmenyn för uppsättningar när du skapar det nya funktionsmakrot.

 • Om du vill flytta ett funktionsmakro till en annan uppsättning drar du funktionsmakrot till den uppsättningen. När den markerade linjen visas vid den önskade placeringen släpper du musknappen.

 • Om du vill byta namn på en uppsättning med funktionsmakron dubbelklickar du på uppsättningens namn på panelen Funktionsmakron eller väljer Alternativ för uppsättning på panelmenyn. Ange uppsättningens nya namn och klicka på OK.

 • Om du vill ersätta alla funktionsmakron på panelen Funktionsmakron med en ny uppsättning väljer du Ersätt funktionsmakron på panelmenyn på panelen Funktionsmakron. Klicka på en funktionsmakrofil och sedan på Läs in (Photoshop) eller Öppna (Illustrator).

  Obs! Kommandot Ersätt funktionsmakron byter ut alla funktionsmakrouppsättningar i det aktuella dokumentet. Innan du använder kommandot bör du kontrollera att du redan har sparat en kopia av den aktuella uppsättningen funktionsmakron med kommandot Spara funktionsmakron.

Spela upp ett funktionsmakro för en grupp av filer

Med kommandot Gruppera kan du spela upp ett funktionsmakro för en mapp med filer och undermappar. Du kan även använda kommandot Gruppera när du vill förse en mall med databaserade bilder med olika datauppsättningar.

 1. Välj Gruppera på menyn på funktionsmakropanelen.

 2. För Spela upp väljer du vilket funktionsmakro du vill spela upp.

 3. För Källa väljer du för vilken mapp funktionsmakrot ska spelas upp. Du kan även välja Datauppsättningar och spela upp makrot för varje enskild datauppsättning i den aktuella filen.

  Om du markerar en mapp kan du ange ytterligare alternativ för att spela upp funktionsmakrot.

 4. För Mål anger du vad du vill göra med de bearbetade filerna. Du kan lämna filerna öppna utan att spara ändringarna (Ingen), spara och stänga filerna på deras aktuella plats (Spara och stänga) eller spara filerna på en annan plats (Mapp).

  Beroende på vilket målalternativ du väljer kan du ange ytterligare alternativ för att spara filerna.

 5. Ange hur du vill att fel som uppstår under gruppbearbetningen ska behandlas i Illustrator. Om du väljer Spara fel i loggen, klickar du på Spara som och ger felfilen ett namn.

 6. Klicka på OK.

  Obs!

  När du sparar filerna med hjälp av kommandot Gruppera, sparas filerna alltid i samma format som de ursprungliga filerna. Om du vill skapa en gruppbearbetning som sparar filerna i ett nytt format, spelar du in kommandot Spara som eller Spara en kopia följt av kommandot Stäng som en del av det ursprungliga funktionsmakrot. Välj därefter Inget som mål, när du ställer upp gruppbearbetningen.

  Obs!

  Om du vill gruppbearbeta med hjälp av flera funktionsmakron, skapar du ett nytt makro och spelar in kommandot Gruppera för varje funktionsmakro du vill använda. På så sätt kan du även bearbeta flera mappar i en enda gruppbearbetning. Om du vill gruppbearbeta flera mappar skapar du en ny mapp med alias för de mappar som du vill bearbeta.

Alternativ för grupp

Om du väljer Mapp som källa kan du ange följande alternativ:

Ignorera ”Öppna”-kommandon

Detta öppnar filerna i den angivna mappen och åsidosätter eventuella kommandon om att öppna dem som spelades in som en del av det ursprungliga funktionsmakrot.

Inkludera alla underkataloger

Detta bearbetar alla filer och mappar i den angivna mappen.

Om funktionsmakrot innehåller kommandon om att spara eller exportera, kan du ange följande alternativ:

Ignorera ”Spara”-kommandon

Detta sparar de bearbetade filerna i angiven målmapp i stället för på den plats som spelades in i makrot. Klicka på Välj om du vill ange målmappen.

Ignorera ”Exportera”-kommandon

Detta exporterar de bearbetade filerna till angiven målmapp i stället för till den plats som spelades in i makrot. Klicka på Välj om du vill ange målmappen.

Om du väljer Datauppsättningar som källa kan du ange ett alternativ för att skapa filnamn när du åsidosätter kommandon för att spara och exportera:

Fil + Nummer

Det ursprungliga dokumentets filnamn används som utgångspunkt för att generera filnamnet. Från detta namn tas eventuella filnamnstillägg bort varefter ett tresiffrigt nummer som motsvarar datauppsättningen läggs till.

Fil + Datauppsättningsnamn

Det ursprungliga dokumentets filnamn används som utgångspunkt för att generera filnamnet. Från detta namn tas eventuella filnamnstillägg bort varefter ett understreck och namnet på datauppsättningen läggs till.

Datauppsättningsnamn

Filnamnet genereras baserat på datauppsättningens namn.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy