Sätt att kombinera objekt

Det finns flera olika sätt att kombinera vektorobjekt för att skapa former i Illustrator. De banor och former som skapas skiljer sig åt beroende på vilken metod du använder för att kombinera objekten.

Banhanterareffekter

Med banhanterareffekter kan du kombinera flera objekt med samverkansmetoder. När du använder banhanterareffekter kan du inte redigera hur objekt ska samverka. Se Kombinera objekt med banhanterareffekter.

Stansade former

Med stansade former kan du kombinera flera objekt och ange hur varje objekt ska samverka med de andra. Stansade former är mer mångsidiga än stansade banor eftersom de kan samverka på fyra olika sätt: lägga till, subtrahera, överlappa och exkludera. Dessutom ändras inte de underliggande objekten, så att du kan markera varje objekt i en stansad form och redigera eller ändra dess sätt att samverka. Se Kombinera objekt med stansade former.

Stansade banor

Med stansade banor kan du skära hål i ett objekt med ett annat objekt. Du kan till exempel göra en munkform av två kapslade cirklar. När du har skapat en stansad bana fungerar dessa banor som grupperade objekt. Du kan markera och redigera objekten separat med hjälp av direktmarkeringsverktyget eller gruppmarkeringsverktyget, eller markera och redigera den kombinerade banan. Se Kombinera objekt med stansade banor.

Obs!

Du kan också lägga till i ett objekt med hjälp av verktyget Plumppensel. När du använder den här penseln läggs de banor som du målar till i intilliggande banor som har identiska fyllningsattribut. Se Rita och sammanfoga banor med plumppenseln och Skapa nya former med verktyget Skapa form.

Kombinera objekt med banhanterareffekter

Navigera på panelen Banhanteraren

Du kan använda panelen Banhanteraren (Fönster > Banhanteraren) för att kombinera objekt till nya former.

Banhanteraren panel översikt
Banhanteraren panel

Använd den översta raden med knappar på panelen för att skapa banor eller stansade banor. Skapa stansade banor med knapparna på dessa rader samtidigt som du håller ned Alt-tangenten. 

Välj något av följande formlägen:

Lägg till i formområde

Lägger till komponentens yta i den underliggande geometrin.

Subtrahera från formområde

Klipper ut komponentens yta från den underliggande geometrin.

Överlappa formområden

Använder komponentens yta för att beskära den underliggande geometrin på samma sätt som en mask.

Exkludera överlappande formområden

Använder komponenternas yta för att invertera den underliggande geometrin, gör fyllda områden till hål och vice versa.

Använd den understa raden knappar på panelen, som kallas banhanterareffekter, för att skapa färdiga formkombinationer med ett klick. (Se Tillämpa banhanterareffekter.)

Banhanterareffekter
Formlägen

A. Alla komponenter i läget Lägg till B. Läget Subtrahera använt på kvadrater C. Läget Överlappa använt på kvadrater D. Läget Exkludera använt på kvadrater 

Ange alternativ för Banhanteraren

Ange banhanteraralternativ på panelen Banhanteraren eller genom att dubbelklicka på en banhanterareffekt på panelen Utseende.

Precision

Påverkar hur exakt banhanterareffekterna beräknar banan för ett objekt. Ju mer exakt beräkningen är, desto mer exakt blir teckningen och desto mer tid krävs för att generera den resulterande banan.

Ta bort överflödiga punkter

Onödiga punkter tas bort när du klickar på en banhanterarknapp.

Dela upp och Skapa kontur kommer att ta bort omålad teckning

Alla omålade objekt i den markerade teckningen tas bort när du klickar på Dela upp eller Skapa kontur.

Tillämpa banhanterareffekter

Med banhanterareffekter kan du skapa nya former av överlappande objekt. Tillämpa banhanterareffekter med hjälp av Effekter-menyn eller panelen Banhanteraren.

 • Banhanterareffekterna på menyn Effekter kan bara användas på grupper, lager och textobjekt. När du har lagt på en effekt kan du fortfarande markera och redigera de ursprungliga objekten. Du kan också använda panelen Utseende om du vill ändra eller ta bort effekten. Se Tillämpa en banhanterareffekt med menyn Effekter.

 • Banhanterareffekterna på panelen Banhanteraren kan användas på alla kombinationer av objekt, grupper och lager. Den färdiga formkombinationen skapas när du klickar på en banhanterarknapp. Sedan kan du inte längre redigera de ursprungliga objekten. Om effekten leder till flera objekt grupperas de automatiskt tillsammans. Se Tillämpa en banhanterareffekt via panelen Banhanteraren.

Tillämpa en banhanterareffekt via menyn Effekter

 1. Gör något av följande:
  • Gruppera de objekt som ska användas och markera gruppen.

   -eller-

  • Flytta de objekt som ska användas till ett separat lager, och ange lagret som grupp.

 2. Välj Effekt > Banhanteraren och välj en banhanterareffekt.

  Obs!

  Om du snabbt vill använda samma banhanterareffekt igen väljer du Effekt > Tillämpa [effekt].

Tillämpa en banhanterareffekt via panelen Banhanteraren

 1. Markera de objekt som du vill tillämpa effekten på.

  Om du vill lägga på en banhanterareffekt på en grupp eller ett lager, anger du gruppen eller lagret som mål.

 2. På panelen Banhanteraren klickar du på en banhanterarknapp (raden längst ned) eller Alt-klickar på en formlägesknapp (översta raden).

Sammanfattning av banhanterareffekter

Lägg till

Konturen kalkeras på alla objekt som om de var ett enda, sammanslaget objekt. Formen som skapas övertar färgattributen hos det översta objektet.

Överlappa

Konturen kalkeras på området som överlappas av alla objekt.

Exkludera

Alla icke-överlappande områden på objekten kalkeras och överlappande områden blir genomskinliga. Om ett jämnt antal objekt överlappar blir överlappningen genomskinlig. Om ett ojämnt antal objekt överlappar blir överlappningen fylld.

Subtrahera

De översta objekten tas bort från det understa objektet. Du kan använda det här kommandot om du vill ta bort områden i en bild genom att justera skiktordningen.

Minus undre

De understa objekten tas bort från det översta objektet. Du kan använda det här kommandot om du vill ta bort områden i en bild genom att justera skiktordningen.

Dela upp

En del av teckningen delas upp i dess komponentytor (en yta är ett område som inte genomkorsas av ett linjesegment).

Obs! När du använder knappen Dela upp på panelen Banhanteraren kan du ändra de skapade ytorna oberoende av varandra, med direktmarkeringsverktyget eller gruppmarkeringsverktyget. Du kan också välja att ta bort eller bevara ofyllda objekt när du använder kommandot Dela upp.

Reducera

Den dolda delen av ett fyllt objekt tas bort. Eventuella linjer tas bort och objekt i samma färg läggs inte samman.

Sätt samman

Den dolda delen av ett fyllt objekt tas bort. Eventuella linjer tas bort och intilliggande eller överlappande objekt i samma färg läggs samman.

Beskär

Teckningen delas upp i dess komponentytor. Alla delar av teckningen som faller utanför gränserna för det översta objektet tas sedan bort. Eventuella linjer tas också bort.

Skapa kontur

Ett objekt delas upp i sina komponentlinjesegment eller kanter. Kommandot kan användas för att skapa en svällning i en teckning där objekt ska tryckas över. Se Skapa en svällning.

Obs! När du använder knappen Skapa kontur på panelen Banhanteraren kan du ändra varje kant för sig med direktmarkeringsverktyget eller gruppmarkeringsverktyget. Du kan också välja att ta bort eller bevara ofyllda objekt när du använder kommandot Skapa kontur.

Hård blandning

Färger kombineras genom att det högsta värdet för varje färgkomponent väljs. Om exempelvis färg 1 är 20 % cyan, 66 % magenta, 40 % gul och 0 % svart och färg 2 är 40 % cyan, 20 % magenta, 30 % gul och 10 % svart, blir resultatet för den hårda färgen 40 % cyan, 66 % magenta, 40 % gul och 10 % svart.

Mjuk blandning

Gör de underliggande färgerna synliga genom den överlappande teckningen och delar upp bilden i olika delar. Med ett procenttal anger du synligheten för de överlappande färgerna.

Svällning

Kompenserar eventuella mellanrum mellan färger genom att skapa en liten överlappande yta (kallas för svällning) mellan två intilliggande färger.

Kombinera objekt med stansade former

En stansad form är en redigerbar bild som består av två eller fler objekt, vart och ett kopplat till ett formläge. Med stansade former är det lätt att skapa avancerade former eftersom du kan redigera formläge, skiktordning, form, plats och utseende i detalj på alla banor.

Stansade former fungerar som grupperade objekt och visas som <stansad form>-objekt på panelen Lager. På panelen Lager kan du visa, markera och ändra innehållet i en stansad form. Du kan till exempel ändra komponenternas skiktordning. Du kan också markera komponenter i en stansad form med direktmarkeringsverktyget eller gruppmarkeringsverktyget.

När du skapar en stansad form får den samma färg- och genomskinlighetsattribut som den översta komponenten i lägena Lägg till, Överlappa eller Exkludera. Sedan kan du ändra färg-, form- och genomskinlighetsattributen för den stansade formen. Hela den stansade formen markeras när du markerar en del av den, om du inte särskilt markerar en komponent på panelen Lager.

Stansade former
Arbeta med stansade former

A. Originalobjekt B. Stansad form har skapats C. Enskilda formlägen tillämpade på varje komponent D. Format tillämpat på hela den stansade formen 

Skapa en stansad form

 1. Markera alla objekt som ska ingå i den stansade formen.

  Du kan ha med banor, stansade banor, grupper, andra stansade former, övergångar, text, omslag och tänjningar i en stansad form. När du markerar öppna banor stängs de automatiskt.

 2. Gör något av följande:
  • Alt-klicka på en formlägesknapp på panelen Banhanteraren. Varje komponent i den stansade formen kopplas till det formläge som du markerar.

   -eller-

  • Markera Skapa stansad form på panelmenyn för banhanteraren. Som standard kopplas varje komponent i den stansade formen till formläget Lägg till.

 3. Ändra formläge på en komponent genom att markera den med direktmarkeringsverktyget eller panelen Lager och klicka på en formlägesknapp.

  Obs! Tänk på att du aldrig behöver ändra läge på den understa komponenten, eftersom dess läge inte är relevant för den stansade formen.

  Obs!

  Du kan upprätthålla maximala prestanda om du skapar komplexa stansade former genom att kapsla in andra stansade former (som innehåller upp till 10 komponenter var) i stället för att använda flera enskilda komponenter.

Ändra en stansad form

 1. Använd direktmarkeringsverktyget eller panelen Lager och markera en enskild komponent i den stansade formen.
 2. Leta reda på den markerade formlägesknappen på panelen Banhanteraren och se efter vilket läge som används på den markerade komponenten.

  Obs!

  Om du har markerat två eller fler komponenter som använder olika lägen visas frågetecken på formlägesknapparna.

 3. Klicka på en annan formlägesknapp på panelen Banhanteraren.

Frigöra och färdigställa en stansad form

När du frisläpper en stansad form delas den upp på nytt i separata objekt. När du färdigställer en stansad form behålls formen på det stansade objektet men du kan inte markera de enskilda komponenterna längre.

 1. Markera den stansade formen med hjälp av markeringsverktyget eller panelen Lager.
 2. Gör något av följande:
  • Klicka på Färdigställ på panelen Banhanteraren.

   -eller-

  • Välj Färdigställ stansad form på panelmenyn för banhanteraren.

   Den stansade formen konverteras till en <bana> eller <stansad bana> på panelen Lager, beroende på vilket formläge som används.

   -eller-

  • Välj Frisläpp stansad form på panelmenyn för banhanteraren.

Flytta stansade former mellan Illustrator och Photoshop

Formlagren och lagerurklippsbanorna (vektormasker) i Adobe Photoshop är typer av stansade former. Du kan importera formlager och lagerurklippsbanor till Illustrator som stansade former, och fortsätta att redigera dem. Dessutom kan du exportera stansade former till Photoshop. Tänk på följande när du använder stansade former med Photoshop:

 • Endast stansade former längst upp i lagerhierarkin kan exporteras till Photoshop som formlager.

 • En stansad form som är målad med antingen en linje med en fog som inte är rund eller med en linjebredd i punkter som inte är ett heltal, rastreras när den exporteras till filformatet PSD.

Kombinera objekt med stansade banor

En stansad bana innehåller två eller fler banor som är färglagda så att hål visas där banorna överlappar varandra. När du definierar objekt som en stansad bana, får alla objekt i den stansade banan samma färg- och formatattribut som det understa objektet i skiktordningen.

Stansade banor fungerar som grupperade objekt och visas som <stansad bana>-objekt på panelen Lager. Du kan markera delar av en stansad form med direktmarkeringsverktyget eller gruppmarkeringsverktyget. Du kan ändra formen på enskilda komponenter i en stansad bana, men du kan inte ändra enskilda komponenters utseendeattribut, grafikformat eller effekter, och du kan inte ändra komponenterna enskilt på panelen Lager.

Obs!

Om du vill ha mera flexibilitet när du skapar stansade banor kan du skapa en stansad form och sedan färdigställa den.

Klippa ut ett hål i ett objekt med hjälp av en stansad bana

 1. Markera objektet som ska användas som hål och placera det så att det överlappar det objekt som ska beskäras. Gör om proceduren för alla objekt du vill använda som hål.
 2. Markera alla objekt som du vill ta med i den stansade banan.
 3. Välj Objekt > Stansad bana > Skapa.

Tillämpa fyllningsregler på stansade banor

Du kan ange om en stansad bana ska vara en spiralbana med värde över 0 eller en jämn/udda bana.

Spiralfyllning med värde över 0

Använder matematiska ekvationer för att avgöra om en punkt ligger utanför eller innanför en form. I Illustrator används som standard spiralfyllningen med värde över 0.

Jämn/udda-fyllning

Använder matematiska ekvationer för att avgöra om en punkt ligger utanför eller innanför en form. Den här fyllningen är mer förutsägbar eftersom vartannat område inom en jämn/udda stansad bana är ett hål, oavsett banans riktning. I vissa appar, till exempel Adobe Photoshop, används som standard jämn/udda fyllning. I stansade banor som har importerats från någon av dessa appar används alltså jämn/udda fyllning.

Självkorsande banor är banor som korsar sig själva. Du kan välja att antingen göra dessa banor till spiralfyllning med värde över 0 eller jämn/udda fyllning, beroende på hur de ska se ut.

Stansade banor
Självkorsande bana med Använd Spiralfyllning med värde över 0 (vänster) och Använd Jämn/udda-fyllning (höger)

När du skapar en stansad spiralbana med värde över 0 kan du ange om överlappande banor ska visas med hål eller fyllda, genom att klicka på en knapp för att vända banans riktning på panelen Attribut.

Fyra cirkelformade banor
Fyllningsregler

A. Fyra cirkelformade banor B. Markerade cirkelformade banor, konverterade till stansad bana C. Vänd banans riktning använt på den innersta banan 

Ändra fyllning för en stansad bana

 1. Markera den stansade banan med hjälp av markeringsverktyget eller panelen Lager.
 2. Klicka på knappen Använd spiralfyllning med värde över 0  eller på knappen Använd jämn/udda-fyllning  på panelen Attribut.

Ändra ett hål i en stansad bana på ett fyllt område

 1. Se till att den stansade banan använder en spiralfyllning med värde över noll.
 2. Markera med direktmarkeringsverktyget den del av den stansade banan som ska omvändas. Markera inte hela den sammansatta banan.

 3. På panelen Attribut klickar du på knappen Vänd inte banans riktning  eller Vänd banans riktning .

Återställa en stansad bana till sina ursprungliga delar

 1. Markera den stansade banan med hjälp av markeringsverktyget eller panelen Lager.
 2. Välj Objekt > Stansad bana > Frigör.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy