Skalförändra objekt

När du skalförändrar ett objekt förstoras eller förminskas det vågrätt (längs x-axeln) eller lodrätt (längs y-axeln), eller bådadera. Objekten skalförändras från en referenspunkt som varierar med vilken skalförändringsmetod som används. Du kan ändra standardreferenspunkten för de flesta skalförändringsmetoder och även låsa objektets proportioner.

Obs!

När du har skalförändrat ett objekt bevaras inte objektets ursprungliga storlek i minnet. Därför kan du inte återställa objektets ursprungliga storlek. Du kan emellertid se upplösningen för objektet på panelen Dokumentinfo och bestämma hur du vill skalförändra objektet, utan att objektets upplösning går förlorad.

Linjer och effekter skalförändras som standard inte tillsammans med objekt. Om du vill skalförändra linjer och effekter väljer du Redigera > Inställningar > Allmänna (Windows) eller Illustrator > Inställningar > Allmänna (Mac OS) och markerar Skalförändra på streck och effekter. Om du vill välja från fall till fall hur linjer och effekter ska skalförändras, använder du panelen Omforma eller skalningskommandot.

Skalförändra objekt
Med alternativet Skalförändra streck och effekter skalförändras objektet, skuggeffekten och linjen (vänster). När det här alternativet är inaktiverat skalförändras bara objektet (höger).

Skalförändra objekt med skalförändringsverktyget

 1. Markera ett eller flera objekt.
 2. Välj skalförändringsverktyget .
 3. Gör något av följande:
  • Om du vill skalförändra objektet från dess mittpunkt drar du någonstans i dokumentfönstret tills objektet har fått önskad storlek.

  • Om du vill skalförändra objektet från en annan referenspunkt , klickar du där du vill att referenspunkten ska vara i dokumentfönstret, flyttar bort pekaren från referenspunkten och drar sedan tills objektet har fått önskad storlek.

  • Om du vill behålla objektets proportioner när det skalförändras håller du ned Skift samtidigt som du drar diagonalt.

   Tips: Använd verktyget Skalförändra med Skift-tangenten och börja dra vid en vinkel på 45° vågrätt eller lodrätt, men i en vinkel.

  • Om du vill skalförändra objektet längs med ena axeln håller du ned Skift samtidigt som du drar lodrätt eller vågrätt.

  Obs!

  Du får bättre kontroll över skalförändringen om du börjar dra längre bort från utgångspunkten.

Skalförändra objekt med markeringsramen

 1. Markera ett eller flera objekt.
 2. Välj markeringsverktyget eller verktyget Omforma fritt .
 3. Dra i ett av markeringsramens handtag tills objektet får önskad storlek.

  Objekten skalförändras från det motsatta handtaget.

 4. Gör något av följande om du vill styra skalförändringen:
  • Om du vill behålla objektets proportioner håller du ned Skift samtidigt som du drar.

  • Om du vill skalförändra från objektets mittpunkt håller du ned Alt samtidigt som du drar.

Skalförändra objekt till en viss bredd och höjd

 1. Markera ett eller flera objekt.
 2. På panelen Omforma anger du ett värde i rutan för bredd (B) eller höjd (H), eller båda.

  Du kan göra något av följande innan du anger ett värde för att styra skalförändringen:

  • Om du vill behålla objektets proportioner klickar du på knappen för att låsa proportioner .

  • Om du vill ändra skalförändringens referenspunkt klickar du på den vita fyrkanten på referenspunktens positionerare .

  • Om du vill skalförändra linjerade banor och storleksrelaterade effekter tillsammans med objektet, markerar du Skalförändra på streck och effekter på panelmenyn.

Obs!

Du kan också bevara proportionerna genom att ange ett värde i rutan B eller H, och sedan trycka på Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS) samtidigt som du trycker på Retur.

Skalförändra objekt med en viss procent

 1. Markera ett eller flera objekt.
 2. Gör något av följande:
  • Om du vill skalförändra från mittpunkten väljer du Objekt > Omforma > Skalförändra. Du kan även dubbelklicka på skalförändringsverktyget .

  • Om du vill skalförändra från en annan referenspunkt markerar du skalförändringsverktyget och Alt-klickar där du vill att referenspunkten ska vara i dokumentfönstret.

 3. Välj något av följande alternativ i dialogrutan Skalförändra:
  • Om du vill behålla objektets proportioner när det skalförändras väljer du Likformigt och anger en procentsats i textrutan Skalförändra.

  • Om du vill skalförändra höjden och bredden separat väljer du Olikformig och anger en procentsats i textrutorna Horisontellt och Vertikalt.

   Skalningsfaktorerna räknas från mittpunkten och kan vara negativa eller positiva.

 4. Om du vill skalförändra linjerade banor och storleksrelaterade effekter tillsammans med objektet, markerar du Skalförändra linjebredd och effekter.
 5. Om objektet innehåller en mönsterfyllning markerar du Mönster för att skalförändra mönstret. Avmarkera Objekt om du vill skalförändra mönstret men inte objekten.
 6. Klicka på OK eller Kopiera om du vill skalförändra en kopia av objekten.

Skalförändra flera objekt

 1. Markera objekten.
 2. Välj Objekt > Omforma > Omforma.

  Obs!

  Du kan inte ange en bestämd bredd för skalförändring av flera objekt. I Illustrator kan du bara skalförändra objekt med procentuella värden.

 3. Ange procenttal för vågrät och lodrät skalförändring i avsnittet Skalförändra i dialogrutan.
 4. Om du vill ändra referenspunkt klickar du på den vita fyrkanten på referenspunktens positionerare .
 5. Klicka på OK eller på Kopiera om du vill skalförändra en kopia av varje objekt.

Skeva objekt

När du skevar ett objekt innebär det att objektet lutas eller skevas längs med de vågräta eller lodräta axlarna, eller längs med en särskild vinkel som utgår från en viss axel. Objekten skevas i förhållande till en referenspunkt som varierar beroende på vilken skevningsmetod som används. Referenspunkten kan ändras med de flesta skevningsmetoder. Du kan låsa en dimension av objektet när du skevar och du kan skeva flera objekt samtidigt.

Obs!

Skevning är användbart när du skapar skuggor.

Skeva objekt
Skevning från mittpunkten (vänster) och skevning från en användardefinierad referenspunkt (höger)

Skeva objekt med skevningsverktyget

 1. Markera ett eller flera objekt.
 2. Välj skevningsverktyget .
 3. Gör något av följande:
  • Om du vill skeva objektet från mittpunkten drar du någonstans i dokumentfönstret.

  • Om du vill skeva objektet från en annan referenspunkt  klickar du där du vill att referenspunkten ska vara i dokumentfönstret, flyttar bort pekaren från referenspunkten och drar sedan tills objektet har fått önskad lutning.

  • Om du vill skeva objektet längs den lodräta axeln drar du uppåt eller nedåt någonstans i dokumentfönstret. Håll Skift nedtryckt om du vill behålla objektets ursprungliga bredd.

  • Om du vill skeva objektet längs den vågräta axeln drar du åt vänster eller höger någonstans i dokumentfönstret. Håll Skift nedtryckt om du vill behålla objektets ursprungliga höjd.

Skeva objekt med kommandot Skeva

 1. Markera ett eller flera objekt.
 2. Gör något av följande:
  • Om du vill skeva från mittpunkten markerar du Objekt > Omforma > Skeva. Du kan även dubbelklicka på skevningsverktyget .

  • Om du vill skeva objektet från en annan referenspunkt markerar du skevningsverktyget och Alt-klickar där du vill att referenspunkten ska vara i dokumentfönstret.

 3. Ange en skevningsvinkel från -359 till 359 i dialogrutan Skeva. Skevningsvinkeln är objektets lutning som beräknas medsols och i förhållande till en rät linje från skevningsaxeln.
 4. Välj längs med vilken axel objektet ska skevas.

  Om du väljer en vinklad axel anger du ett värde mellan -359 och 359, i förhållande till den vågräta axeln.

 5. Om objektet innehåller en mönsterfyllning markerar du Mönster för att flytta mönstret. Avmarkera Objekt om du vill flytta mönstret men inte objekten.
 6. Klicka på OK eller på Kopiera om du vill skeva en kopia av objekten.

Skeva objekt med verktyget Omforma fritt

 1. Markera ett eller flera objekt.
 2. Välj verktyget Omforma fritt .
 3. Gör något av följande:
  • Om du vill skeva längs med objektets lodräta axel börjar du att dra i det mittersta vänstra eller högra handtaget på markeringsramen, och trycker sedan ned Ctrl+Alt (Windows) eller Alt+Kommando (Mac OS) samtidigt som du drar uppåt eller nedåt. Du kan också hålla ned Skift om du vill behålla objektets ursprungliga bredd.

  • Om du vill skeva längs med objektets vågräta axel börjar du att dra i det översta eller nedersta mittenhandtaget på markeringsramen, och trycker sedan ned Ctrl+Alt (Windows) eller Alt+Kommando (Mac OS) samtidigt som du drar åt vänster eller åt höger. Du kan också hålla ned Skift om du vill behålla objektets ursprungliga höjd.

Skeva objekt på panelen Omforma

 1. Markera ett eller flera objekt.
 2. Ange ett värde i textrutan Skeva på panelen Omforma.

  Om du vill ändra referenspunkt klickar du på den vita fyrkanten på referenspunktens positionerare  innan du anger värdet.

  Obs!

  Du kan också ta fram panelen Omforma genom att klicka på X, Y, B eller H på kontrollpanelen.

Förvränga objekt

Du kan förvränga objekt med hjälp av verktyget Omforma fritt eller ett gör flytande-verktyg. Använd verktyget Omforma fritt när du vill förvränga fritt, och använd ett gör flytande-verktyg om du vill dra nytta av fördelarna med vissa förinställda förvrängningar som virvlar, ihopsnörpningar och skrynklor.

Förvränga med verktyget Omforma fritt

 1. Markera ett eller flera objekt.
 2. Välj verktyget Omforma fritt .
 3. Börja att dra ett handtag på markeringsramens hörn (inte en sida) och gör något av följande:
  • Håll ned Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS) tills markeringen har förvrängts som du vill.

  • Håll ned Skift+Alt+Ctrl (Windows) eller Skift+Alt+Kommando (Mac OS) om du vill förvränga i rätt perspektiv.

    

  Förvränga i rätt perspektiv
  Förvränga i rätt perspektiv

Förvränga objekt med ett gör flytande-verktyg

Du kan inte använda gör flytande-verktyg på länkade objekt eller på objekt som innehåller text, diagram eller symboler.

Information om var du hittar gör flytande-verktyg på panelen Verktyg finns i avsnitten Panelen Verktyg - översikt och Galleri med verktyg för att ändra form.

 1. Välj ett gör flytande-verktyg och klicka eller dra över objekten som du vill förvränga.
 2. (Valfritt) Om du vill isolera förvrängningen till vissa objekt, markerar du objekten innan du använder verktyget.
 3. (Valfritt) Om du vill ändra storlek på verktygsmarkören och ange andra verktygsalternativ, dubbelklickar du på gör flytande-verktyget och anger något av följande:

  Bredd och höjd

  Styr verktygsmarkörens storlek.

  Vinkel

  Styr verktygsmarkörens orientering.

  Intensitet

  Förvrängningens förändringshastighet anges. Högre värde betyder snabbare förändring.

  Använd tryckpenna

  Information från ett ritbord eller penna används i stället för värdet i Intensitet. Om inget tryckkänsligt ritbord är anslutet kan alternativet inte användas.

  Komplexitet (verktygen Uddig, Kristallisera och Skrynkla)

  Anger hur nära varandra detaljerna för en viss pensel ska vara placerade på objektets kontur. Detta hör nära ihop med värdet i Noggrannhet.

  Noggrannhet

  Ange mellanrummet mellan punkter som införts i objektets kontur (högre värden gör att mellanrummet blir mindre).

  Förenkla (verktygen Tänj, Virvel, Snörp ihop och Bukta ut)

  Ange hur mycket du vill minska de överflödiga punkter som inte ger någon mätbar påverkan på formens allmänna utseende.

  Virvelhastighet (endast virvelverktyget)

  Anger virvelns hastighet. Ange ett värde mellan –180° och 180°. Negativa värden gör att objektet virvlar medsols och positiva värden gör att det virvlar motsols. Objektet virvlar fortare med värden som är närmare antingen –180° eller 180°. Om du vill ha en långsam virvel anger du ett värde nära 0 grader.

  Horisontellt och Vertikalt (endast verktyget Skrynkla)

  Anger hur långt isär kontrollpunkterna ska vara placerade.

  Penseln påverkar fästpunkter, Penseln påverkar in-tangenthandtag eller Penseln påverkar ut-tangenthandtag (verktygen Uddig, Kristallisera, Skrynkla)

  Gör att egenskaperna kan ändras med penseln.

Förvränga objekt med verktyget Tänjning av marionett

Med Tänjning av marionett kan du vrida och förvränga delar av en teckning så att omformningarna ser naturliga ut. Med verktyget Tänjning av marionett i Illustrator kan du lägga till, flytta och rotera punkter så att de smidigt omformar teckningen till olika variationer.

puppet_warp_02
Välj Tänjning av marionett på verktygspanelen och lägg till punkter i din teckning.
puppet_warp_03
Flytta eller rotera den valda punkten för att omforma teckningen.

I Tänjning av marionett kan du lära dig hur du förvränger dina teckningar med verktyget Tänjning av marionett.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy